ܡܣܓܼܐ ܝܘܠܦܢܘܟܼ


المحرر موضوع: ܡܣܓܼܐ ܝܘܠܦܢܘܟܼ  (زيارة 2068 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل sabrisho

  • عضو
  • *
  • مشاركة: 13
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
ܡܣܓܼܐ ܝܘܠܦܢܘܟܼ
« في: 14:18 08/01/2006 »
ܡܣܓܼܐ ܝܘܠܦܢـــــܘܟܼ
 
ܐܝܟܐ ؟ ܘܡܢ ܡܘܫܟ̮ܚܠܗ ܢܩܫܐ ܕܫܠܡܐ ܩܘܜܢܝܐ ـ ܡܘܣܝܩܐ ܕܫܠܡܐ ܓ̮ܡܗܘܪܝܝܐ ؟

ܐܗܐ ܥܝܕܐ ܕܢܩܫܐ ܕܡܘܣܝܩܐ ܩܘܜܢܝܬܐ ܦܫܠܗܿ ܫܟܼܝܚܬܐ ܒܐܡܝܪܟܐ  ܒܝܕ ܦܘܠܝܜܝܩܝܐ ܐܡܝܪܟܝܐ ܐܘܐܢܝܐܠ ܘܝܒܣܬܪ ܒܫܢ̄ܬܐ ܕ 1850 ...

ܡܢ ܒܢܐܠܗ ܠܒܢܝܢܐ ܪܒܼܪܒܼܐ ܕܬܐܓ̮ ܡܚܐܠ ܒܗܝܢܕܘ ؟
 
ܫܐܗ ܓ̮ܝܗܐܢ ـ ܬܐܓ̮ ܡܗܐܠ ـ ܒܢܐܠܗ ܠܐܗܐ ܒܢܝܢܐ ܐܝ̄ܟܼ ܒܝܬ ܩܒܼܘܪܐ ܩܐ ܒܪܬܼ ܙܘܓܗ ܡܘܡܬܐܙ ܡܗܐܠ ܘܓܘܗ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗ ܡܥܘܦܝܬܐ ـ ܡܜܘܡܪܬܐ ـ ܘܐܝܡܢ ܕܫܐܗ ܓ̮ܝܗܐܢ ܡܬܠܗ ܦܫܠܗ ܡܥܘܦܝܐ ܒܝܕ ܒܪܘܢܗ ܒܕܘܟܬܐ ܕܩܒܼܪܬܐ ܕܒܪܬ ܙܘܓܗ ...

ܐܝܟܐ ܦܫܠܗܿ ܡܫܘܬܐܣܬܐ ܝܗܠܐ ܩܕ̄ܡܝܬܐ ܕܡܕܥܟܼܬܐ ܕܢܘܪܐ ܩܝܩܕܢܐ ؟

ܚܕ̄ ܐ̄ܢܫܐ ܝܗܘܕܝܐ ܫܡܗ ܠܝܢܘܣ ܟܪܐܣܘܣ ܡܫܘܬܐܣܗܿ ܠܗ ܠܝܗܠܐ ܩܕ̄ܡܝܬܐ ܕܡܕܥܟܼܬܐ ܕܝܩܕܢ̈ܐ ܓܘ ܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܪܘܡܐ ܒܫܢ̄ܬܐ ܕ 100 ܡܢ ܩܕ̄ܡ ܡܘܠܕܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܟܕ ܐܗܐ ܐ̄ܢܫܐ ܫܘܓܼ̄ܠܗ ܝܗܘܐ ܡܫܩܝܢܐ ܕܡܝ̈ܐ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܚܕ̄ ܡܢܝܢܐ ܕܪ̈ܕܝܬܐ ܕܡܘܒܠܬܐ ܕܡܝ̈ܐ . ܐܝܡܢ ܕܚܕ̄ ܒܝܬܐ ܝܩܕ ܗܘܐ ܘܗܿܘ ܡܕܥܟܼ ܗܘܐܠܗ ܡܬܘܒܼ ܗܘܐ ܬܢܘܝ ـ ܫܪܜ ـ ܥܠ ܡܪܐ ܕܒܝܬܐ ܕܡܙܒܢ ܠܗ ܠܒܝܬܗ . ܐܗܐ ܙܒܼܢ ܗܘܐ ܠܒܝܬܐ ܒܜܝܡܐ ܒܨܘܪܐ ܐ̄ܚܪܬܐ ܡܕܥܟܼ ܗܘܐܠܗ . ܪܒܐ ܩܢܐܠܗ ܒܐܗܐ ܡܢܕܝ ܘܚܙܝܐܠܗ ܚܕܐ ܬܓܪܘܬܐ ܡܩܢܝܢܬܐ
ܡܘܣܓܼܐܠܗ ܠܦܘܠܚܢܗ ܘܪ̈ܕܝܬܗ ܗܐ ܠܕܦܫܠܗ ܡܢܝܢܝܗܝ 500 ܪ̈ܕܝܬܐ ܕܡܕܥܟܼܬܐ ܕܢܘܪܐ ܥܡ ܕܟܼܫ̈ܐ ܕܡܕܥܟܼܬܐ ܕܢܘܪܐ ܘܣܢܝܩܘ̈ܬܝܗܝ ...

ܡܢ ܝܠܗ ܐܠܦܪܝܕ ܢܘܒܠ ؟ ܘܡܘܕܝ ܠܗ ܕܫܢܐ ܕܢܘܒܠ ؟

ܒܣܝܩܘܡܐ ܕ 10 ܒܝܪܚܐ ܕܟܢܘܢ ܩܕ̄ܡܝܐ ܡܢ ܟܠ ܫܢ̄ܬܐ  ܒܟܦܫܐ ܝܢܐ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܝܠܝܦ̈ܐ ܘܝܕܘܥܬܢ̈ܐ ܡܢ ܦܢܝ̈ܬܐ ܡܫܚܠܦ̈ܬܐ ܕܐܪܥܐ ܓܘ ܣܬܘܟܗܘܠܡ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܣܘܝܕ ܩܐ ܡܦܠܓܼܬܐ ܕܕܫܢܐ ܜܝܡܢܐ ܕܐܠܦܪܝܕ ܢܘܒܠ ܕܝܠܗ ܒܜܝܡܐ ܕܥܣܪܐ ܡܠܝܘܢ̈ܐ ܟܪ̈ܘܢܐ ܣܘܝܕܝ̈ܐ ܩܘܪܒܐ ܠܚܕ̄ ܡܠܝܘܢ ܘܬܠܬܡܐܐ ܐܠܦ̈ܐ ܕܘܠܪ̈ܐ ܐܡܝܪ̈ܟܝܐ ..ܐܗܐ ܕܫܢܐ ܟܠ ܫܢ̄ܬܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܝܘܗܒܼܐ ܩܐ ܚܕ̄ ܐܘ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܕ̄ ܩܢܘܡܐ ܓܘ ܒܪܝܬܐ ܕܒܦܠܚܐ ܝܠܗ ܘܒܥܒܼܕܐ ܝܠܗ ܚܕ̄ ܡܢܕܝ ܦܪܝܫܐ ܘܡܘܬܪܢܐ ܩܐ ܒܪܢܫܘܬܐ ܟܠܗܿ ܒܚܩܠ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܝܘܠܦܢܐ ܐܝ̄ܟܼ
ܣܦܪܝܘܬܐ ، ܐܩܘܢܘܡܝܐ ، ܟܡܠܐܐ ـ ܟܝܡܝܐ ـ ܦܝܙܝܩܝ ، ܐܣܝܘܬܐ .
 
ܐܗܐ ܕܫܢܐ ܦܐܫ ܡܫܘܪܪܐ ܒܝܕ ܣܝܥܬܐ ܐܩܕܝܡܝܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܣܘܝܕܝܬܐ ܟܠ ܫܢ̄ܬܐ . ܒܪܡ ܐܝܬ ܚܕ̄ ܕܫܢܐ ܐ̄ܚܪ̄ܢܐ ܠܦܘܬ ܕܝܬܐܩܐ ܕܐܠܦܪܝܕ ܢܘܒܠ ܦܐܫ ܝܘܗܒܼܐ ܩܐ ܗܿܘ ܩܢܘܡܐ ܐܘ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܐܘ ܫܘܬܐܣܐ ܐܘ ܜܘܟܣܐ ܕܡܩܪܒܼ ܬܫܡܫܬܐ ܩܐ ܫܠܡܐ  ܕܒܪܢܫܘܬܐ ܘܥܠܡܐ ܐܗܐ ܕܫܢܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܡܘܩܪܘܒܼܐ ܟܠ ܫܢ̄ܬܐ ܒܐܘܣܠܘ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܢܪܘܝܓ̮ ܕܝܗܘܐ ܒܚܘܝܕܐ ܥܡ ܣܘܝܕ ܗܐ ܠܫܢ̄ܬܐ ܕ 1905 ܟܕ ܦܫܠܗ ܫܪܝܐ ܚܘܝܕܝܗܝ ܒܐܘܪܚܐ ܕܫܠܡܐ ܠܐ ܕܩܪܒܼܐ ..

ܡܢ ܝܠܗ ܐܠܦܪܝܕ ܢܘܒܠ ؟
ܗܿܘ ܝܠܗ ܒܪܘܢܐ ܕܥܡܢܘܐܝܠ ܢܘܒܠ . ܪܘܐܠܗ ܒܚܕܐ ܐܝܩܪܬܐ ܡܣܟܢܬܐ . ܒܒܗ ܝܗܘܐ ܚܕ ܝܕܘܥܬܢܐ ܘܡܫܟ̮ܚܢܐ ܕܡܢܕܝ ، ܐܠܐ ܠܐ ܟܠ ܡܢܕܝ ܕܡܫܟ̮ܚ ܗܘܐ ܝܗܘܐ ܐܝ̄ܟܼ ܨܒܼܝܢܗ . ܐܠܦܪܝܕ ܝܗܘܐ ܐܚܘܢܐ ܬܠܝܬܝܐ ܒܐܝܩܪܬܐ ، ܗܘܐܠܗ ܒܫܢ̄ܬܐ ܕ1933 ܒܣܬܘܟܗܘܠܡ . ܐܝܡܢ ܕܗܘܐܠܗ ܪܒܐ ܡܥܘܕܪܗ ܠܒܒܗ ܓܘ ܦܘܠܚܢܗ ܘܦܫܠܗ ܐܦ ܗܿܘ ܚܕ̄ ܡܫܟ̮ܚܢܐ ܘܡܘܫܟܚܠܗ ܠܕܝܢܐܡܝܬ ܡܦܩܥܝܢܐ ܕܝܗܘܐ ܜܒܼܐ ܘܚܪܒܐ .
 
ܐ̄ܚܪܬܐ ܡܜܝܠܗܘܢ ܡܫܟ̮ܚܝ̈ܬܗ ܠ 355 ܡܢܕܝܢ̈ܐ ، ܘܡܫܘܬܐܣܠܗ 93 ܫܪܝܟܘ̈ܬܐ
ܓܘ ܪܒܐ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܟܕ ܐܦ ܗܿܘ ܚܝܐ ܝܠܗ ܒܪܒܐ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܢܝܗܝ ܪܘܣܝܐ ܘܐܠܡܐܢܝܐ ܘܣܟܘܬܠܐܢܕ ܘܦܪܢܣܐ ܘܐܝܜܐܠܝܐ ܐܝܟܐ ܕܡܬܠܗ ܒܣܐܢ ܪܝܡܘ 10 ܒܟܢܘܢ ܐ̄ܚܪܝܐ ܒܫܢ̄ܬܐ ܕ 1896 . ܟܕ ܐܠܦܪܝܕ ܠܐ ܓܒܼܪܗ ܘܠܝܬ ܗܘܐܠܗ ܐܝܩܪܬܐ ܕܝܬܗ ؛ ܟܬܒܼܠܗ ܠܩܢܝܬܐ ܕܟܣܦܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐܠܗ ܩܐ ܕܦܐܫ ܝܘܗܒܼܐ ܕܫܢܐ ܩܐ ܐ̄ܢܫܐ ܕܥܒܼܕ ܚܕ̄ ܝܘܬܪܢܐ ܜܒܼܐ ܩܐ ܒܪܢܫܘܬܐ
[/size] [/font] .[/font][/size]