ܩܲــܕܝܼـܫܘܼܬܵܐ ܕܡ


المحرر موضوع: ܩܲــܕܝܼـܫܘܼܬܵܐ ܕܡ  (زيارة 2246 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل فهد إسـحق

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 496
    • مشاهدة الملف الشخصي
ܩܲــܕܝܼـܫܘܼܬܵܐ ܕܡ
« في: 00:22 15/02/2006 »

                   ܩܲــܕܝܼـܫܘܼܬܵܐ  ܕܡܵـܪܝ ܕܸܢــܚܵــܐ ܪܒܼــܝܼܥܵـܝܵـܐ

ܠܸܐܝܘܸܢ ܐܢܵـــܐ ܐܲܚܟ̮ـܝܼ ܩܲܢـܝܵܐ ܕ ܓܘܿ ܐܝܼܕܵܬ̈ܝܼ ܒܥܸܐܠܵܗܿ ܕ ܟܲــܬܒܼܴــܵܐ
ܠܐܝـܠܵܗܿ ܓܵܢــܝܼ ܐܚـܟ̮ܝܼ ܪܘܼܚــܝܼ ܩܕ̄ܡ ܐܩܠܵܬܘܼܟܼ ܟـܒܲܪܟܵــܐ ܘ ܝܲܬܒܼܵــܐ
ܠܐܝܠܵܗܿ ܥܲــܝܢܵܐ ܒܝܼ ܓܵܫܩܬܵܐ ܠܦܸـܠܚܵـܢܵـܢܵـܘܼܟܼ ܪܲܥــܝܵܐ ܕ ܡـܘܼܬܒܼܵــــــــܐ
ܕܵܝܸـܡ ܩܵــ.ܬܲܢ ܒܵــܒܵـܐ ܛܵــܒܼܵــܐ ܠـܐܲܪܙܝܼـܒܵـܢܲܢ ܒـܚـܢܵܢـܘܼܟܼ ܐܝܼـܘ̄ܬ ܗܘܵܐ
܀     ܀    ܀
ܐܲܢ̄ـܬ ܝ ܝܵــܐ ܪܸܡـܙܵܐ ܕ ܒـܵܥـܘܼܝܵــ.ܬܸ̈ܐ ܓܲܘ̇ ܠܸــܒܵܢ ܢـܩܸܫـܠܘܼܟܼ ܐܲܬܘܵܬܸ̈ܐ
ܕܗܲܝـܡܵܢܘܼܬܵܐ ܘ ܢܲܨܝܼܚـܘܼܬܵܐ ܪܸ̈ܢــܝܸܐ ܩـܝܼܢܸ̈ــــــــــــــܐ ܐܲܝܟܼ ܓܲـܢܵـܬܸ̈ــــــܐ
ܐܲܢـ̄ܬ ܝ ܝܵــܐ ܡܲܛــܠܲܒ ܕܣܢـܝܼܩـܘܼܝܵــܬܸ̈ܐ ܘ ܟܠ ܣـܢܝܼـܩܵـܐ ܡܛܸܐܠܸܗ ܠܒܵܥـܘܼܬܸܗ
ܣܬܘܼܢܵــܐ ܗܘܸܐܠܘܼܟܼ ܩܵܐ ܕܗ̇ܝ ܥــܸܕܬܵــܐ ܕܡܵܕܸܢܚـــــܐ ܡܼܢ ܐܵܒܼܵـܗܵܬܸ̈ــــــــــــــܐ
܀      ܀     ܀
ܐܸܓܲـܪܬܵܐ ܛـܥܝܼܢــܵܐ ܠܗܲܝܡܲܢــܬܵܐ ܫܠܵܡܵܐ ܕܡܫܝܼܚــܵܐ ܒܝܸܠ ܐܝܼܕܵܬܘܼܟܼ
ܐܲܝܟܼ ܒܲــܗܪܵܐ ܫـܪܸܐܠܘܼܟܼ ܓܲܘ̇ ܐܘܼܪــܚܲܢ ܙܸܠــܓܼܵܐ ܕܫܪܵܪܵܐ ܓܲܘ̇ ܥـܲܝ̈ـܢܵܬܘܼܟܼ
ܓܲـܢ̄ܒܵܪܵܐ ܛـܥܝܼܢـܵܐܝܘܸܬ ܟܲــܪܬܵܐ ܒـܓ̮ܘܼܢـܓ̮ܵܪܸ̈ܐ ܝـܢܵܐ ܪܫܝܼܡܘ̇ܗ ܐܵܬܘܼܟܼ
ܒܘܼܬ ܚܵـܬܸܪܸܬ ܡܫܝܼـܚܵܐ ܣܘ̇ܓܘܼܠ ܩܒܘܼܠܸܐܝ̄ܘ̄ܬ ܚܸܠܛܵܐ ܕ ܪܲܥـܝܲܬܘܼܟܼ
܀      ܀     ܀
ܓܵـܡܝܼܘܼܟܼ ܓܲܘ̇ ܠܲـܦܸ̈ܐ ܕ ܝܵܡܵܐ ܘ ܥܸـܠܥܵܠܵـــــــــــܐ ܚܲܪܙܘܼܦܸܐ ܩܵܬܘ̇ܗ
ܣܸـܬܪܘ̇ܗ ܛـܥܝܼܢܵܐ ܝܲܘ̇ܢܵـܐ ܚـܘܲܪܬܵܐ ܘܐ̄ܚܸܪ̄ܢܸ̈ـܐ ܣܸـܛܝܸܐ ܬܘܼܦ̈ـܸܐ ܠܦܵܬܘ̇ܗ
ܓ̮ܵܪܘ̇ܒܸــܐ ܕ ܬܲܠܩܝܼ ܐܸܓܲܪܬܘ̇ܗ ܦܲܪ̈ܕܸܐ ܡܟܵـܣܘܼܝܸــܐ ܥܲــܝܢܵـܬܘ̇ܗ
ܡܗܘܼܡـܢܵܐܝ̄ܘܸܬ ܓܲܡــܟ̮ܝܼ ܛܲܢܵــܢܵـܐ ܐܲܝܟܼ ܡܵܢܵــܪܵܐ ܓܲܘ̇  ܐܘܼܪܚܵـܬܘ̇ܗ
܀    ܀    ܀
ܓܲـܘ̇ ܓ̮ـܘܲܢܩܘܼܬܘܼܟܼ ܗܘܸܐܠܘܼܟܼ ܕܸܒܼـــܚܵܐ ܐܲܗ ܥܸـــܠܥܵـܠܵܐ ܗܸܟ̮ ܠܸܐ ܝ̄ܪܸـܚܵܐ
ܩܵܬܘܼܟܼ ܒܣܲܝـܒܘܼܬܘܼܟܼ ܟـܘܼܦܵܠܵܐ ܬܚܘܼܬ ܐܝܼܕܵܬܘܼܟܼ ܓܵܢܲــܢ ܘ ܪܘܼܚܵــــــــــܐ
ܩܲܕܝܼܫܘܪܬܘܼܟܼ ܒܢܲܛܪܵܐ ܟܠܝܼــܠܵܐ ܕ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܲܢ ܒܡܵــܪܲܢ ܡܫܝܼـܚܵܐ
ܓܲܘ̇ ܐܝܼܕܵܬܘܼܟܼ ܡܣܘܼܦــܝܵܐ ܩܕܝܼــܠܵܐ ܩܵܐ ܦܸܪܕܲܝܣܵܢ ܚܲــܝܘܼܟܼ ܕܒܼـܝܼܚܵــــܐ
ܓܲــܘ̇ ܓ̮ܘܼܢـܓ̮ـܵܪܸ̈ܐ ܨܠܝܼـܒܼܘܼܟܼ ܓـܒܼـܝܼܠܵܐ ܚـܘܼܒـܘܼܟܼ ܒـܡܫـܝܼـܚܵܝܘܼܬܵܐ ܪܬܝܼــܚܵܐ
ܟـܠܝܼܠܵــܐ ܕ ܫـܒܼܘܼܗܵܪܵܐ ܩܵܐ ܐ̄ܚܸـܪ̄ܢܸ̈ــܐ ܘܟـܠܝܼـܠܵܐ ܕ ܟܸـܬ̈ܒܼـܸܐ ܩܵܬܘܼܟܼ ܒـܪܝܼܟܼـܵܐ
܀    ܀     ܀


   ܦ̮ـܗܕ ܓـܝܼܘܪܓܝܼܣ ܐܣــܚـܩ- ܟܲــܢܵــܕܵܐ[/b]
[/size]
غير متصل فهد إسـحق

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 496
    • مشاهدة الملف الشخصي
رد: ܩܲــܕܝܼـܫܘܼܬܵܐ ܕܡ
« رد #1 في: 15:56 15/02/2006 »
أعتذر من جميع القرّاءالأكارم و لذلك لظهور بعض الأشكال الحرفية غير واضحة أو بتركيبة مغايرة للحرف الآشوري و ذلك بسبب عدم تطابق الفونت الآشوري الذي أكتب به مع الفونت الذي يملكه مدير الموقع....

                                                 مرةً ثانية عذراً ...مع التحية...
               
                                                                                فهــد إســحق - كنــــــــدا