ܝܰܬܡܳܐ ܐܶܬܝܺܬ


المحرر موضوع: ܝܰܬܡܳܐ ܐܶܬܝܺܬ  (زيارة 2015 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل hzail

  • عضو فعال
  • **
  • مشاركة: 42
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
ܝܰܬܡܳܐ ܐܶܬܝܺܬ
« في: 14:40 10/03/2006 »
ܝܰܬܡܳܐ ܐܶܬܝܺܬ      
 ܠܐܡܘܪܐ ܣܘܪܝܝܐ ܪܒܐ
ܓܛܐܣ ܡܩܕܣܝ ܐܠܝܐܣ

ܝܰܬܡܳܐ ܐܶܬܝܺܬ ܝܰܬܡܳܐ ܐܶܡܽܘܬ ܒܗܳܕܶܐ ܟܪܺܬܳܐ.
ܛܘܼܗܡܳܐ ܐܰܘܒܕܰܢܝ̱ ܘܰܐܘܒܕܶܬ ܠܰܩܢܘܡܝ̱ ܘܠܰܝܬ ܠܝ ܒܰܝܬܳܐ
ܢܫܰܒ̈ܝ̱ ܒܝ ܪ̈ܽܘܚܶܐ܆ ܕܪ̈ܰܝ ܗܰܕ̈ܳܡܰܝ ܒܟܠ ܙܳܘܝܺܬܳܐ܆
ܩܶܨܠܳܐ ܐܝܼܬܰܝ ܕܡܶܬܬܙܺܥ ܚܳܕܰܪ ܘܠܰܝܬ ܠܶܗ ܫܟܝ̣ܢܬܳܐ܀

ܐܰܝܟܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܘܠܰܐܝܢܳܐ ܨܰܘܒܐ ܟܰܝ ܬܳܪܨܶ ܐ̱ܢܳܐ؟
ܒܬܰܪܿܥܶܐ ܢܶܩܫܶܬ܆ ܠܐܢܳܫ̈ܳܐ ܫܶܐܠܶܬ ܘܰܡܥܰܩܳܒ ܐ̱ܢܳܐ
ܡܰܢܽܘܼ ܐܺܝܬܰܝ܆ ܠܡܳܢܳܐ ܐܶܬܝܼܬ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܐܢܳܐ
ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܣܟܝܼܪܺܝܢ ܘܰܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܠܡܘܼܢ ܡܣܰܟܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܀

ܒܚܘܪܳܒܐ ܕܚܰܝܵܰܝ܆ ܒܡܶܬܚܳܐ ܕܙܰܒܢ̈ܶܐ ܡܶܬܢܰܬܰܥ ܐ̱ܢܳܐ
ܒܕܰܒܪ̈ܰܝ ܟܝܳܢܳܐ ܘܒܰܣܦܳܪ ܝܰܡ̈ܡܶܐ ܡܶܬܢܰܩܰܠ ܐ̱ܢܳܐ
ܕܰܠܡܳܐ ܐܶܦܓܰܥ ܒܚܽܘܛܐ ܕܢܽܘܗܪܐ ܘܰܡܗܰܕܝܳܢܳܐ.
ܒܪܰܡ ܒܗܰܪ̈ܳܗܪܶܐ ܘܓܰܠܠܿܰܝ ܚܶܠܡ̈ܶܐ ܡܶܬܡܰܚܫܰܠ ܐ̱ܢܳܐ܀

ܡܳܪ̈ܰܝ ܐܶܬܛܫܝ̣ܘ̣ ܘܰܒܥܶܩ̈ܒܳܬܗܘܢ ܗܳܐ ܡܰܠܶܙ ܐ̱ܢܳܐ܆
ܠܶܒܫܶܬ ܓܶܠܕ̈ܶܐ ܕܥܰܡܡ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܘܡܶܙܕܰܗܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܆
ܒܶܐܣܟܺܝܡ̈ܰܝܗܘܢ܆ ܘܰܒܛܽܘ̣ܗܡܰܝܗܘܢ ܡܶܫܬܰܒܗܰܪ ܐ̱ܢܳܐ܆
ܘܡܶܢ ܕܺܝ̣ܠܳܝ̈ܳܬܝ̱܆ ܘܳܝܠܝ ܕܳܘܝܐ܆ ܓܠܝ̣ܙ ܘܥܛܶܠ ܐ̱ܢܳܐ܀

ܗܳܢܳܐ ܠܺܠܝܐ ܕܰܐܪܝܺܟ ܚܶܫܘܟ ܘܒܶܗ ܛܰܒܝܼܥ ܐ̱ܢܳܐ܆
ܐܰܣܡܺܝ ܥܰܝܢܵܰܝ ܘܰܐܬܢܶܒ ܙܰܘ̈ܥܰܝ ܘܒܶܗ ܠܳܐ ܪܓܺܝܼܫ ܐ̱ܢܳܐ܆
ܒܥܰܝܵܡܰܝ ܚܽܘܒܝܳܐ ܐܶܬܬܥܝܪܿܝ̱ ܚܙ̈ܳܝܳܬܝ̱܆ ܘܡܶܬܗܰܦܰܟ ܐ̱ܢܳܐ܆
ܕܡܽܘܬ ܦܪܰܚܕܽܘܕܳܐ ܘܡܶܢ ܙܰܠܳܝ̈ܩܶܐ ܡܶܬܛܰܫܶܐ ܐ̱ܢܐ܀

ܠܘܰܝ ܢܶܗܘܐ ܠܶܗ ܣܳܟܳܐ ܠܦܶܗܝܳܐ ܕܰܡܛܰܪܶܦ ܠܺܝ܆
ܠܘܰܝ ܢܶܕܢܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܚܰܕܳܬܐ ܘܢܶܫܬܰܓܰܪ ܒܺܝ܆
ܒܣܰܒܪܐ ܕܶܒܩܶܬ ܘܗܽܘ ܡܫܰܕܶܠ ܢܰܦܫܝ̱ ܘܰܡܒܰܝܰܐ ܠܺܝ܆
ܘܗܽܘ̣ܝܽܘ̣ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܗ̱ܿܘ ܘܰܡܬܰܪܣܶܐ ܠܺܝ܀


الشعب لا يموت تحت الاحتلال، لكنه يموت عندما يتخلّى عن ثقافته