ܥܐܕܘܟܼܘܢ ܒܪܝܟܼܐ


المحرر موضوع: ܥܐܕܘܟܼܘܢ ܒܪܝܟܼܐ  (زيارة 3270 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل بولص دنخـا

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 145
  • الجنس: ذكر
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • www.nohadra.com
ܥܐܕܘܟܼܘܢ ܒܪܝܟܼܐ
« في: 00:13 14/04/2006 »
ܥܐܕܘܟܼܘܢ ܗܘܐ ܒܪܝܟܼܐ
ܦܘܠܘܣ ܕܢܚܐ ـ ܣܘܝܕ           
   
ܒܪܘܟ̣ܐ ܝܘܚ ܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܟܘܠܝܗܝ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ  ܟܘܠ ܐܝܟܐ ܕܒܚܝܐ ܝܢܐ ܓܘ ܦܢܝܬ̈ܐ ܕܬܒ̣ܝܠ ܘܦܪܦܘܠܐ ܝܘܚ ܡ̣ܢ ܡܪܢ ܦܪܘܩܐ ܕܢܛܪܢ ܡ̣ܢ ܟܘܠܝܗܝ ܟܘܪ̈ܗܢܐ ܘܥܣܩܘܬ̈ܐ ܕܙܒ̣ܢܐ ܘܛܠܘܡܝ̈ܐ ܕܒܐܬܝܐ ܝܢܐ ܒܪܫܢ. ܝܐ ܒܪܘܝܐ ܘܡܦܪܩܢܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ ܒܢܘܢ̈ܐ ܕܐܫܘܪ ܛܥܢܗܘܢ ܠܣܩܝܦܘܟ̇ ܘܦܪܣܠܗܘܢ ܓܘ ܒܪܝܬܐ ܡܟܪܘܙܐ ܐܓܪܬܘܟ̇ ܘܝܘܠܦܢܘܟ̇ ܡܛܘܠ ܦܘܪܩܢܐ ܕܐ݇ܢܫܘܬܐ ܘܚܡܝܬܐ ܘܢܛܪܬܐ ܕܫܪܪܐ ܘܟܐܢܘܬܐ ܕܡܘܫܚܕܠܘܟ̇ ܒܝܝܗܝ.
ܐܕܝܘܡ ܒܢܘܢ̈ܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ ܕܣܘܦܝܐ ܝܘܬ ܐܓܪܬܘܟ̇ ܩܬܝܗܝ ܫܩܝܠܐ ܝܠܗ ܡܢܝܗܝ ܬܘܪܣܝܝܗܝ ܝܘܡܝܐ. ܗ̇ـܝ ܡܢܬܐ ܕܒܚܝܐ ܝܠܗ̇ ܥܠ ܐܪܥـܗ̇ ܚܦܘܛܐ ܝܠܗ̇ ܡܛܘܠ ܫܪܪܬܐ ܕܙܕܩ̈ܗ̇ ܫܪ̈ܫܢܝܐ ܘܟܐܢܘܬܐ ܘܕܝܡܘܩܪܛܝܘܬܐ ܓܘ ܟܘܠܗ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ، ܘܗ̇ـܝ ܡܢܬܐ ܐ݇ܚܪ݇ܬܐ ܕܦܝܫܬܐ ܝܠܗ̇ ܛܪܝܕܬܐ ܝܢ ܥܪܝܩܬܐ ܡ̣ܢ ܐܬܪܗ̇ ܘܒܚܝܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܢܘܟ̣ܪܝܘܬܐ، ܒܘܪ̈ܒܙܐ ܒܟܠܝܗܝ ܦܢܝܬ̈ܐ ܕܬܒ̣ܝܠ ܚܦܘܛܐ ܝܢܐ ܩܐ ܣܢܕܬܐ ܘܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܙܕܩ̈ܢ ܒܣܒܼܪܐ ܕܚܕ ܝܘܡܐ ܡܨܝ ܕܥܪܝ ܘܚܝܝ ܒܫܠܡܐ ܘܫܝܢܐ ܓܘ ܐܬܪܝܗܝ ܫܪܫܢܝܐ.
ܐܕܝܘܡ ܟܘܠܗ ܥܠܡܐ ܘܟܘܠܗ̇ ܒܪܢܫܘܬܐ ܒܚܕܝܐ ܝܠܗ̇ ܒܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܡܪܢ ܘܟܘܠ ܐܘܡܬܐ ܓܘܪܬܐ ܝܢ ܙܥܘܪܬܐ ܐܝܬܠܗ̇ ܙܕܩܐ ܕܚܝܐ ܥܠ ܚܕܐ ܩܛܥܐ ܕܐܪܥܐ ܘܚܡܝܐ ܠܡܪܕܘܬܗ̇ ܘܥܝܕ̈ܗ. ܐܝܬܠܗ̇ ܙܕܩܐ ܕܙܡܪܐ ܘܓܚܟܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܡܚܝܐ ܠܫܗܪ̈ܐ ܕܐܒ̣ܗܬ̈ܗ̇ ܐܝܢܐ ܐܘܡܬܢ ܠܝܬܠܗ̇ ܙܕܩܐ ܐܘܦ ܕܒܟ̣ܝܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܟܕ ܐܚܢܢ ܒܚܝܐ ܕܒܕܪܐ ܕ21 ܕܝܠܗ ܕܪܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܘܕܝܡܘܩܪܛܝܘܬܐ ܒܥܠܡܢ ܚܕܬܐ.
ܝܐ ܒܪܘܢܐ ܕܐܫܘܪ ܫܪܝܪܐ ܐܝܬܘܬܘܟ̇ ܝܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ ܘܫܡܘܟ̇ ܝܠܗ ܪܘܫܡܐ ܕܚܕܢܝܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܠܐ ܫܒ̣ܘܩ ܒܥܠܕܒܼܒܼ̈ܐ ܘܡܦܠܓ̣ܢ̈ܐ ܕܐܓܪܬܘܟ̇ ܡܫܦܠܝ ܘܡܟܠܝ ܠܡܐܙܠܬܐ ܕܫܪܪܐ ܘܟܐܢܘܬܐ ܘܚܕܢܝܘܬܐ ܕܐܘܡܬܢ ܒܪܝܢܬܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ. ܐܕܝܘܡ ܘܵܠܝܼܬܵܐ ܒܩܪܝܐ ܝܠܗ̇ ܡܐܝܟ̇ ܝܪ̈ܘܬܐ ܕܫܠܝܚܘܬܐ ܘܡܫܚܕܢ̈ܐ ܕܐܗܐ ܐܓܪܬܐ ܕܦܣܥܚ ܠܩܕܡܐ ܓܘ ܚܩܠ̈ܐ ܕܦܠܚܢܐ ܡܛܘܠ ܬܫܡܫܬܐ ܕܚܕܢܝܘܬܐ ܕܐܘܡܬܢ ܕܡܨܚ ܡܓܡܪܚ ܠܐܓܪܬܐ ܕܫܠܝܚܘܬܐ ܕܣܘܦܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܩܐܠܢ ܘܦܪܣܚ ܓܘ ܥܠܡܢ ܩܠܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܘܟܐܢܘܬܐ ܕܒܪܘܝܢ ܒܪܘܡܐ. ܘܵܠܝܼܬܢ ܒܩܪܝܢ ܝܠܗ̇ ܡܐܝܟ̇ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܝܢ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܕܦܠܚܚ ܒܟܘܠ ܟܫܝܪܘܬܐ ܡܛܘܠ ܡܝܬܝܬܐ ܠܐܝܬܘܬܐ ܚܕܐ ܣܬܪܬܝܓ̰ܝܐ ܚܕܬܐ ܕܬܫܡܫܐ ܚܘܝܕܐ ܘܐܘܝܘܬܐ ܕܟܘܠܝܗܝ ܓܢ݇ܒܢ̈ܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܘܡܓܡܪܬܐ ܕܪܢܝܐ ܕܫܘܪܝܐ ܝܢܐ ܒܝܝܗܝ ܐܠܗ̈ܐ ܡܪܕܘܟ̇ ܘܐܫܘܪ ܘܚܬܝܡܘܗ ܝܠܗ ܡܪܢ ܘܦܪܘܩܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ.
ܘܒܚܘܬܡܐ ܒܛܠܒܐ ܝܘܢ ܡ̣ܢ ܡܪܝܐ ܩܐ ܟܘܠ ܒܪܘܢܐ ܫܪܝܪܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܟܘܠ ܐܝܟܐ ܕܒܚܝܐ ܝܠܗ ܚܝܠܐ ܘܚܘܠܡܢܐ ܘܥܐܕܗ ܗܘܐ ܒܪܝܟ̣ܐ ܘܝܘܡܢ̈ܗ ܗܘܝ ܟܘܠܝܗܝ ܡܠܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܚܕܘܝܬ̈ܐ ܘܦܨܝܚܘܬ̈ܐ ܘܚܐܪܘܬܐ ܘܦܘܪܩܢܐ ܩܐ ܐܘܡܬܢ ܓܘ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ
.