ܠܘܡܕܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܫܢ


المحرر موضوع: ܠܘܡܕܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܫܢ  (زيارة 2999 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Lomada Suryaya

  • عضو
  • *
  • مشاركة: 7
    • مشاهدة الملف الشخصي
ܠܘܡܕܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܫܢ
« في: 16:49 07/08/2005 »
ܒܘܕܩܐ ܕܚܘܬܡ ܠܘܡܕܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ
25- 27 ܬܡܘܙ 2005
ܢܘܗܕܪܐ- ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ
[/b]


   ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܚܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܪܘܝܚܬܐ ܘܕܘܟܬܐ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ ܥܠܝܬܐ ܒܓܘ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ، ܣܗܕܝܢ ܥܠ ܗܕܐ ܟܬܝܒ̣̈ܬܐ ܕܥܠ ܛܝܢܐ ܘܩܢܛܪ̈ܘܢܐ ܡܬܡܕܢܚܢ̈ܐ ܬܒ̣ܠܝ̈ܐ، ܘܡܬܚܫܒܐ ܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܚܕܐ ܡܢܬܐ ܪܫܝܬܐ ܡ̣ܢ ܡ̈ܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܥܬܝܩܬ ܫܪ̈ܫܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ. ܘܚܢܢ ܒܢܝ̈ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܟܕ ܚܬܝܪܝܢܢ ܒܟ̣ܠܗ ܗܢܐ، ܡܪܓܫܝܢܢ ܝܘܡܢܐ ܒܡܗܡܝܢܘܬܐ ܒܘܠܝܬܐ ܨܝܕ ܠܫܢܢ ܐܡܗܝܐ ܘܝܪܬܘܬܐ ܕܐܒ̣̈ܗܬܐ، ܘܐܝܟ̣ ܕܠܫܘܡܠܝܐ ܠܡܢܬܐ ܡ̣ܢ ܘܠܝܬܐ ܗܕܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܘܐܬܪܢܝܬܐ، ܚܘܝܕܐ ܕܚܘܕܪ̈ܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܕܒܣܘܝܕ ܘܫܘܬܐܣܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܕܢܨܝܒ̣ܝܢ ܒܢܘܗܕܪܐ ܩܪܘ ܠܠܘܡܕܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܫܬܐܣܬܢܝܐ ܡܛܠ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܬܚܝܬ ܪܡܙܐ (ܚܕ ܠܫܢܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܡܚܝܕܐ ܘܡܚܝܕܢܐ)، ܘܐܬܟܝܢܬ̤ ܣܝܥܬܐ ܚܕܐ ܡܛܝܒ̣ܢܝܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܐܒ̣ܗ̈ܬܐ ܘܐ̄ܚܪܬܐ ܒܣܘܝܕ ܠܛܘܝܒ̣ܐ ܕܠܘܡܕܐ، ܘܩܪ̈ܒ̣ ܬܪܬܝܗܝܢ ܣܝ̈ܥܬܐ ܙܡܝܢ̈ܘܬܐ ܠܡܬܬܕܝܠܢ̈ܐ ܘܝܨܘܦܬܢ̈ܐ ܡ̣ܢ ܒܢܝ̈ ܥܡܢ ܕܒ̣ܐܬܪܐ ܘܒ̣ܓܠܘܬܐ ܠܡܫܬܘܬܦܘ ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܠܘܡܕܐ، ܘܣܓܝ ܡ̣ܢܗܘܢ ܦܢܝܘ ܠܙܡܝܢܘܬܐ ܐܢ ܗ̤ܘ ܒܡܛܝܒ̣ܘܬܐ ܦܪܨܘܦܝܬܐ ܐܘ ܒܡܫܕܪܢܘܬ ܒܨܝ̈ܐ ܘܪ̈ܥܝܢܐ ܕܝܠܗܘܢ، ܐܦ ܩܪܬ̤ ܣܝܥܬܐ ܐܬܪܢܝܬܐ ܠܙܘܝܚܐ ܕܦܘܬܚܐ ܟܠܗܘܢ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܘܓܒ̈ܐ ܘܩܢܘܡ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܐܬܪ̈ܢܝܐ، ܘܟܬܪ ܠܘܡܕܐ ܠܡܬܚܐ ܕܬܠܬܐ ܝܘܡܝ̈ܢ ܡ̣ܢ 25 - 27 ܒܬܡܘܙ ܕܫܢܬ 2005.
ܫܪܝ ܕܝܢ ܠܘܡܕܐ ܣܘܥܪ̈ܢܘܗܝ ܒܓܘ ܐܘܢܐ ܕܪܫܢܘܬ ܒܝܬܨܘܒܐ ܕܕܘܗܘܟ (ܢܘܗܕܪܐ) ܒܪܥܝܘܬܐ ܕܡܝܩܪܐ ܗܘܦܪܟܐ ܕܕܘܗܘܟ ܘܒܡܛܝܒ̣ܘܬܐ ܕܩܢܘܡ̈ܐ ܪ̈ܘܫܡܝܐ ܘܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܘܟ̣ܗܢ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܥ̈ܕܬܢ ܘܡܡܬܠܢ̈ܐ ܕܓܒ̈ܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܘܟ̣ܢܫܐ ܕܡ̣ܢ ܝܨܘܦܬܢ̈ܐ ܕܒ̣ܢܝ̈ ܥܡܢ (ܟܠܕܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܣܘܪܝܝܐ)، ܙܘܝܚܐ ܕܝܢ ܕܦܘܬܚܐ ܗ̤ܘܐ ܚܕܐ ܬܓ̣ܠܝܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܦܐܝܬܐ، ܘܐܬܐܡܢܘ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܠܘܡܕܐ ܬܪܝܢ ܝܘܡܝ̈ܢ ܒܬܪ ܚܕܕ̈ܐ ܘܒܬܪܝܢ ܡܘܬܒ̣̈ܐ ܒܟ̣ܠ ܝܘܡ، ܕܒ̣ܗܘܢ ܩܲܪܒ̣ܘ ܡܢܝܢܐ ܡ̣ܢ ܝܨܘܦܬܢ̈ܐ ܡܫܬܘܬܦܢ̈ܐ ܒܨܵܝܝ̈ܗܘܢ ܘܗܪ̈ܓܝܗܘܢ ܕܚܕܪ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܐܘܪ̈ܚܬܐ ܕܡܲܠܵܦܘܬܗ ܘܫܒ̣ܝܠ̈ܐ ܕܡܬܐܡܢܢܘܬܗ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܗ، ܘܐܬ̣ܕܪܫܘ ܒܨܝ̈ܐ ܘܪ̈ܥܝܢܐ ܕܐܬܩܪܒ̣ܘ ܒܪܘܚܐ ܡܣܝܼܡܢܝܬܐ ܘܒ̣ܫܘܪܝܐ ܕܡܬܩܒ̇ܠܢܘܬ ܠܪܥܝܢܐ ܘܪܥܝܢܐ ܘܡܝܬܪܢܘܬ ܗܢܝܢܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܘܡܣܠܝܢܘܬ ܐܸܢܝܘܬܐ ܒܟ̣ܠ ܐܣܟܝ̈ܡܝܗ̇.
   ܘܢܦ̣ܩ ܠܘܡܕܐ ܒܦܘܣܩܢ̈ܐ ܘܦܘܩܕ̈ܐ ܕܥܠ ܣܪ̈ܢܐ ܕܢܣܒ̣ܘ ܒܨܘܝ̈ܐ ܘܡܫܬܘܬܦܢ̈ܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܡܚܲܝܠܢܘܬ ܕܘܪܐ ܕܠܫܢܢ ܐܡܗܝܐ ܘܕܘܟܬܗ ܒܚܝܝ̈ܢ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܘܟ̣ܢܘܫܝܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ، ܒܕ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܫܢܐ ܕܥܡܢ ܡܚܝܕܐ ܘܛܥܝܢ ܝܪܬܘܬܢ ܣܘܪܝܝܬܐ ܥܬܝܪܬܐ ܘܡܦܬܟ̣ܬܐ، ܘܩܲܝܸܡܘ ܡܬܠܡܕܢ̈ܐ ܠܢܣܝܢܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܒ̣ܓܘ ܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܐܩ ܘܐܛܐܒ̣ܘ ܠܗܢܐ ܣܘܥܪܢܐ ܒܐܝܩܪܐ ܪܒܐ، ܟܕ ܡܣܟܝܢ ܠܲܡܥܲܡܵܝܘܬ ܢܣܝܢܐ ܗܢܐ ܒܟ̣ܠܗܝܢ ܦܢ̈ܝܬܐ ܕܐܬܪܐ ܟܪ ܕܫܟ̣ܝܚܝܢ ܒܢܝ̈ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ.
   ܘܟܕ ܫܲܠ̣ܡ ܠܘܡܕܐ ܠܣܘܥܪ̈ܢܘܗܝ، ܠܝܬ ܠܗ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܕܢܩܲܪܒ̣ ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܗ ܘܐܝܩܪܗ ܠܟ̣ܠ ܡܲܢ ܕܐܫܬܘܬܦ ܒܡܲܨܠܚܢܘܬܗ، ܡ̣ܢ ܩܢܘܡ̈ܐ ܘܡܟ̣ܬܒ̣̈ܐ ܪ̈ܘܫܡܝܐ ܕܒ̣ܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܐܩ ܘܩܢܘܡ̈ܐ ܝܨܘܦܬܢ̈ܐ، ܟܕ ܒܥܝܢܢ ܠܟ̣ܠܗܘܢ ܟܠ ܢܨܚܢ ܘܟ̣ܘܫܪ...

ܠܘܡܕܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ
ܢܛܘܪܘܬ ܐ̄ܪܙܐ
ܢܘܗܕܪܐ – ܒܝܬܢܗܪܝܢ
ܬܡܘܙ 27 ܒܗ ܫܢܬ 2005[/font][/size]

ܦܘܣܩܢ̈ܐ ܘܦܘܩܕ̈ܐ ܕܠܘܡܕܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܐܬܩܛܪ ܒܢܘܗܕܪܐ- ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܠܡܬܚܐ ܡ̣ܢ 25 - 27 ܬܡܘܙ ܕܫܢܬ 2005 ܬܚܝܬ ܪܡܙܐ:
( ܚܕ ܠܫܢܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܡܚܲܝܕܐ ܘܡܚܲܝܕܢܐ).

     ܒܬܪ ܕܘܪ̈ܫܐ ܕܐܬܥܛܦܘ ܣܘܘܕܐ ܡܣܝܡܢ̈ܐ ܘܡܝܩܪܢܘܬ ܪܥܝܢܐ ܘܪܥܝܢܐ ܐ̄ܚܪܢܐ، ܐܬܐܘܝܘ ܡܬܠܡܕܢ̈ܐ ܥܠ ܦܘܣܩܢ̈ܐ ܘܦܘܩܕ̈ܐ ܗܠܝܢ:

ܩܕܡܝܑܬ:
ܡܫܲܪܪܢܘܬ ܫܘܡܗܐ (ܣܘܪܝܝܐ) ܠܠܫܢܢ ܐܡܗܝܐ ܐܟ̣ܡܐ ܕܐܬܐ ܒܝܪܬܘܬܐ ܕܐܒ̣̈ܗܬܐ ܘܐܟ̣ܡܐ ܕܝܕܝܥ ܠܘܬ ܡܨܥ̈ܬܐ ܝܘ̈ܠܦܢܝܬܐ ܘܐܟܕܝ̈ܡܝܬܐ ܡܬܬܕܝ̈ܠܢܝܬܐ.
ܕܬܪܝܢ:
ܡܫܪܪܢܘܬ ܙܕܩܐ ܕܒ̣ܢܝ̈ ܥܡܢ ܠܡܐܠܦ ܘܠܡܠܦܘ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܟ̣ܠܗܘܢ ܡܫܩܠ̈ܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܘܒ̣ܟ̣ܠܗܝܢ ܦܢ̈ܝܬܐ ܟܪ ܕܐܝܬܝܗܘܢ.
ܕܬܠܬ:
ܡܫܪܪܢܘܬ ܫܪܝܘܬ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܒ̣ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܢܐ، ܘܠܐ ܡܣܲܝܣܢܘܬ  ܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ.
ܕܐܪܒܥ:
ܗܪܓܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ، ܢܗܘܐ ܒܟ̣ܬܒ̣ܢܝܐ (ܐܘܟܝܬ ܟܠܣܝܟܝܐ ܐܘ ܥܬܝܩܐ) ܒܟ̣ܠܗܝܢ ܡܕܪ̈ܫܬܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܐ ܪ̈ܘܫܡܝܐ ܘܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܥ̈ܕܬܢܝܐ.
ܕܚܡܫܐ:
ܩܪܝܬܐ ܠܦܘܬܚ ܡ̈ܢܘܬܐ ܠܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܒ̣ܬܝ̈ ܨܘܒܐ ܐܬܪ̈ܢܝܐ ܘܡܛܝܒ̣ܢܘܬ ܩܢܘܡ̈ܐ ܡܬܡܨܝܢ̈ܐ ܝܘܠܦܢܝ̈ܐ ܡܬܬܕܝܠܢ̈ܐ ܒܫܩܠ ܝܘܬܪܢܐ ܕܡ̣ܢ ܒܬܝ̈ ܨܘܒܐ ܬܒ̣ܠܝ̈ܐ ܒܗܕܐ ܨܒ̣ܘܬܐ.
ܕܫܬܐ:
ܩܛܪܐ ܕܠܘܡܕܐ ܬܪܝܢܐ ܒܬܫܪ̈ܝܐ ܕܫܢ̄ܬܐ ܕ 2006 ܒܚܕ ܡ̣ܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܫܪ̈ܫܝܐ ܕܥܡܢ ܡ̣ܛܠ ܡܝܒܠܢܘܬ ܘܐܡܝܢܘܬ ܣܘܥܪܢܐ.
ܕܫܒܥܐ:
ܟܘܼܝܵܢ ܓܘܫܡܐ ܚܕ ܐܘܡܬܢܝܐ ܚܐܪܐ ܕܝܨܦ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܝܪܬܘܬܗ، ܘܢܬܓܒ̣ܘܢ ܗܕܡܘ̈ܗܝ ܒܝܕ ܠܘܡܕܐ ܕܠܫܢܐ ܡ̣ܢ ܐܟܕܝܡܝ̈ܐ ܡܬܬܕܝܠܢ̈ܐ ܘܝܨܘܦܬܢ̈ܐ.
ܕܬܡܢܝܐ:
ܣܥܵܪ ܡܘܛܝ̈ܐ ܐܠܨܝ̈ܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܟܘܝܢ ܓܘܫܡܐ ܕܥܗܝܕ ܠܥܠ ܘܡܛܝܒ̣ܢܘܬ ܛܟ̣ܣܐ ܓܘܝܐ ܕܝܠܗ ܒܬܢܘܝ ܕܢܫܬܪܪ ܒܠܘܡܕܐ ܕܐܬܐ.
ܕܬܫܥܐ
ܡܬܚܫܚܢܘܬܐ ܒܡܨܥܝ̈ܐ ܚܕܬ̈ܐ ܕܩܕܡ ܐܝܕܐ ܐܝܟ̣ ܝܘܕܥܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܘܫܡܝܥܐ ܘܬܟܢܘܠܘܓ̰ܝܐ ܕܫܒ̣ܟܐ ܬܒ̣ܝܠܝܐ (ܐܢܬܪܢܝܬ) ܡ̣ܛܠ ܬܫܡܫܬܐ ܕܦܪܣܐ ܘܡܛܘܪܢܘܬܐ ܕܠܫܢܢ.
ܕܥܣܪ:
ܣܘܡܟܢ ܙܘܥܐ ܕܣܝܡܐ ܘܬܪܓܡܬܐ ܘܦܪܣܐ ܕܦܐܪ̈ܐ ܕܣܝܡ̈ܝܢ ܒܣܘܪܝܝܐ ܐܘ ܗܠܝܢ ܕܚܕܪ ܠܫܢܐ ܘܣܸܦܪ̈ܐ ܘܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܐܝܢܐ ܠܫܢܐ ܕܗܘܝ̇ܢ.
ܚܕܥܣܪ:
ܣܝܵܡ ܒܝܬ ܙܩܘܪܐ ܚܕ ܥܠ ܐܢܬܪܢܝܬ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܟܘܼܝܵܢ ܓܘܫܡܐ ܕܣܝܘܡܘܬܗ.
ܬܪܥܣܪ:
ܟܕ ܠܘܡܕܐ ܗܢܐ ܗ̤ܘܐ ܫܬܐܣܬܢܝܐ ܘܢܝܫܐ ܡܪܢܝܐ ܕܝܠܗ ܗ̤ܘܐ ܡܫܟܚܢܘܬ ܐܘܪܓܢܝܘܬܐ ܚܕܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܠܡܐܨܦ ܕܠܫܢܢ ܘܝܪܬܘܬܗ، ܥܠܗܕܐ ܣܓܝ ܡ̣ܢ ܨܒ̈ܘܬܐ ܕܝ̈ܠܢܝܬܐ ܕܠܫܢܐ ܐܝܟ̣ ܬܪܡܝܬܐ ܕܟ̣ܘܢܫ ܚܫ̈ܚܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܬܐ ܫܪ̈ܫܢܝܬܐ ܕܡܬܚܫܚܝܢ ܒܗܝܢ ܒܢܝ̈ ܥܡܢ ܒܟ̣ܠܗܝܢ ܠܥܙܗ̈ܘܝ ܘܦܢ̈ܝܬܐ ܕܐܝܬܘܬܗ ܗܢ̇ܝܢ ܕܠܐ ܚܒܫܘ ܐܢܝܢ ܠܟܣܝܩܘܢ̈ܐ ܕܐܝܬ، ܘܬܪܡܝܬܐ ܕܬܘܪܨ ܡܡܠܠܐ ܕܠܫܢܐ ܣܦܪܝܐ ܕܪܝܐ، ܘܓ̣ܠܝܦܘܬ ܘܡܬܬܝܬܝܢܘܬ ܚܫ̈ܚܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܬܐ ܠܣܘܟܠ̈ܐ ܕܪ̈ܝܐ ܘܚܕܬ̈ܐ ܘܡܚܝܕܢܘܬ ܘܡܛܘܪܢܘܬ ܣܪܛܐ ܣܘܪܝܝܐ ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܕܛܒ̣ܥܐ، ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܘܕܐܟ̣ܘܬܗܝܢ ܐܫܬܒ̣ܩ̈ ܠܠܘܡܕܐ ܕܐܬ̇ܐ ܘܠܓܘܫܡܐ ܕܠܫܢܐ.
ܕܬܠܬܥܣܪ:
ܡܫܬܐܣܢܘܬ ܒܝܬ ܓܙܐ ܚܕ ܐܘܡܬܢܝܐ ܡ̣ܛܠ ܠܘܡܕܐ ܘܚܦܝܛ̈ܘܬܗ ܘܚܦܝ̈ܛܘܬܐ ܕܣܝ̈ܥܬܐ ܘܓ̣ܘܫܡ̈ܐ ܕܝܠܗ.
ܐܪܒܥܣܪ:
ܟܘܝܢ ܢܛܘܪܘܬ ܐ̄ܪܙܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܠܘܡܕܐ ܡ̣ܛܠ ܡܩܦܢܘܬ ܣܵܥܘܪܘܬ ܦܘܣܩܢܘ̈ܗܝ ܘܦܘܩܕܘ̈ܗܝ.


ܠܘܡܕܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ
ܢܛܘܪܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ
27 ܬܡܘܙ 2005
ܢܘܗܕܪܐ - ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ