ܒܝܬ ܣܝܡܝܠ̈ܐ ܘܨܘ


المحرر موضوع: ܒܝܬ ܣܝܡܝܠ̈ܐ ܘܨܘ  (زيارة 2191 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Sabri Isho

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 101
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
ܒܝܬ ܣܝܡܝܠ̈ܐ ܘܨܘ
« في: 18:40 07/08/2005 »

ܒܝܬ  ܣܝܡܝܠ̈ܐ  ܘܨܘܪܝܐ

ܒܥܗܕܐ ܝܘܢ ܠܡܬܠܐ ܕܩܫܝܫܐ ܕܗܿܝ ܩܪܝܬܐ
ܕܐ̄ܡܪ ܗܘܐܠܗ ܡܢ ܩܕ̄ܡ ܡܫܝܬܗܿ ܡܢ̄ ܐܝܬܘܬܐ
ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܒܢܘܢ̈ܐ ܘܒܢܬ̈ܐ ܕܙܟܼܘ ܡܕܝܢ̄ܬܐ
ܕܒܝܠܦܐ ܗܘܘ ܩܪܝܬܐ ܕܠܫܢܐ ܕܐܘܡܬܐ
ܘܐܦ ܬܘܕܝܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ
ܐ̄ܡܪܗ ܠܕܗܿܘ ܡܬܠܐ ܒܚܕܐ ܓܒܼܪܘܬܐ
ܟܕ ܡܪܝ ܠܒܐ ܗܘܐ ܘܡܠܝܐ ܙܪܝܙܘܬܐ
ܘܒܚܕ ܙܒܢܐ ܗܘܐ ܕܜܠܘܡܝܐ ܘܙܕܘܥܬܐ
ܡܡܠܠܘܠܐ ܗܘܚ ܗܘܐ ܒܕܝܠ̄ܢ ܬܫܥܝܬܐ
ܘܫܡܢ̈ܢ ܢܜܝܪ̈ܐ ܘܦܪܝܫܐ ܕܝܪܬܘܬܐ
ܕܒܥܠܕܒܼܒܼܢ ܒܥܐ ܠܗ ܥܒܼܕ ܫܚܠܦܬܐ
ܒܝܝܗܝ ܘܒܕܝܠ̄ܢ ܗܿܝ ܗܝܝܘܬܐ
ܡܬܠܐ ܡܘܚܙܐܠܗ ܩܬܢ ܠܒܼܝܒܼܘܬܐ
ܐܦ ܡܠܐ ܠܗ ܟܝܢܢ ܡܢ ܟܫܝܪܘܬܐ
ܘܝܘܗܒܼܠܗ ܚܝܠܐ ܠܥܠܝܡ̈ܐ ܘܥܠܝܡܬ̈ܐ
ܘܡܘܙܝܕܠܗ ܒܠܒܝܗܝ ܚܘܒܐ ܘܐܘܝܘܬܐ
ܘܗܕܟܼ ܚܕܝܘܬܐ ܥܡ ܗܝܡܢܘܬܐ
ܩܫܐ ܐ̄ܬܝܐ ܗܘܐ ܒܚܕܐ ܣܥܘܪܘܬܐ
ܫܡܗ ܚܢܐ ܗܘܐ ܡܢ ܢܝܢܘܐ ܡܕܝܢܬܐ
ܡܢ ܒܬ̄ܪ ܝܘܡܢ̈ܐ ܕܥܪܗ ܠܕܗܿܘ ܒܝܬܐ
ܕܪܥܝܐ ܗܘܐ ܩܬܗ ܘܫܩܝܠܐ ܘܠܝܬܐ
ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܐܪܥܐ ܘܐܦ ܫܡܝܢܝܬܐ
ܘܕܒܼܚܬܐ ܩܐ ܦܓܼܪܐ ܐܦ ܢܦ̮ܫܢܝܬܐ
ܟܕ ܝܠܝܦܐ ܗܘܐ ܒܫܘܓܼ̄ܠܐ ܕܐܣܝܘܬܐ
ܥܡ ܕܪܓܼܗ ܦܪܝܫܐ ܕܪܓܼܐ ܕܟܗܢܘܬܐ
ܒܚܕ ܝܘܡܐ ܕܩܝܜܐ ܒܢܫܡܬܐ ܕܩܝܕܡܬܐ
ܗܿܝ ܡܬܐ ܕܨܘܪܝܐ ܫܠܝܬܐ ܘܒܣܝܡܬܐ
ܚܘܪܕܝܬܐ ܒܚܩܠ̈ܐ ܘܓܢ̈ܐ ܘܟܠ ܙܪܘܥܬܐ
ܒܘܪ̈ܕܐ ܘܫܘܫܢ̈ܐ ܘܜܝܪ̈ܐ ܘܚܝܘܬ̈ܐ
ܘܪܓܼܫܠܗܿ ܡܢ ܫܢܬܐ ܠܩܠܐ ܕܓܪܓܘܡܬܐ


ܠܩܠܐ ܕܩܥܝܐ ܘܕܙܝܢ̈ܐ ܘܪ̈ܕܝܬܐ
ܕܦܠܚ̈ܐ ܡܙܘܝܢ̈ܐ ، ܡܠܝ̈ܐ ܡܢ ܚܡܬܐ
ܒܦܘܩܕܢ ܕܐܚܝܕܐ ܕܠܐ ܣܟܼ ܪܚܡܘܬܐ
ܥܒܼܪܗܘܢ ܠܒܬܘܬ̈ܐ ܒܪ̈ܘܡܚܐ ܘܬܘܦܬ̈ܐ
ܦܘܠܜܠܗܘܢ ܠܝܠܕ̈̄ܐ ܘܥܡܝܗܝ ܝܡܬ̈ܐ
ܘܟܠܗܘܢ ܐܢ̈ܝ ܪ̈ܒܐ ܘܙܥܪ̈ܐ ܘܣܒܼܬ̈ܐ
ܘܫܦܝܠ̈ܐ ܘܟܪ̈ܝܗܐ ܥܡ ܐܪ̈ܡܠܝܬܐ
ܐܦ ܫܒܼܪ̈ܐ ܕܡܝܚ̈ܐ ܒܓܘ ܕܪ̈ܓܘܫܝܬܐ
ܟܘܦܫܝܠܗܘܢ ܟܠܗܘܢ ܒܚܕܐ ܩܘܒܘܚܬܐ
ܒܡܚܝܬܐ ܕܐܩܠ̈ܐ ܘܠܘܟܡ̈ܐ ܕܐܝܕܬ̈ܐ
ܒܚܒܪ̈ܐ ܫܚܬܢ̈ܐ ܘܒܪܝܩܬܐ ܠܦܐܬܐ
ܩܫܝܫܐ ܚܘܦܜܠܗ ܕܝܕܥ ܠܥܠܬܐ
ܕܡܟܠܗ ܠܜܠܘܡܝܐ ܘܐܗܐ ܩܫܝܘܬܐ
ܐܝܢܐ ܐܦ ܗܿܘ ܡܘܬܒܼܐ ܒܩܕ̄ܡܝܘܬܐ
ܕܠܐ ܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܘܕܠܐ ܡܫܐܠܬܐ
ܦܫܠܗܘܢ ܚܒܼܝܫ̈ܐ ܒܣܜܒܠܐ ܕܬܘܪ̈ܬܐ
ܒܩܠ̈ܐ ܒܩܥܝܐ ܘܐܦ ܦܪ̈ܦܠܝܬܐ
ܕܝܠܕ̈̄ܐ ܘܝܡܬ̈ܐ ܥܡ ܐܒܼܗܬ̈ܐ
ܘܩܫܐ ܓܘ ܠܒܗ ܡܨܠܘܝܐ ܨܠܘܬܐ
ܘܒܝܗܒܼܐ ܠܒܐ ܩܐ ܒܢ̈ܝ ܡܪܥܝܬܐ
ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܪ̈ܚܡܐ ܒܟܪܒܐ ܘܟܦܪܘܬܐ
ܡܘܠܗܐܠܗ ܓܝܣـܐ ܢܘܪܐ ܕܪ̈ܣܣܝܬܐ
ܥܠ ܟܢܫܐ ܕܡܬܐ ܐ̄ܣܝܪܐ ܒܫܫܠܬ̈ܐ
ܚܕ ܒܬ̄ܪ ܕܗܿܘ ܐ̄ܚܪ̄ܢܐ ܡܬܠܗܘܢ ܡܝܬܐ
ܘܐܚܝܕܐ ܣܢܝܐ ܒܓܚܟܐ ܕܥܘܠܘܬܐ
ܣܢܝܢܐ ܕܣܘܪܬ ܕܠܐ ܚܕܐ ܢܟܼܦܘܬܐ
ܣܗܕܐ ܩܕܡܝܐ ܐ̄ܢܫܐ ܕܬܘܕܝܬܐ
ܕܗܘܐܠܗ ܜܘܦ̮ܣܐ ܕܕܒܼܝܚ ܢܦ̮ܫܘܬܐ
ܘܐܦ ܚܕܐ ܥܘܠܘܬܐ ܘܟܘܡܬ ܦܐܬܘܬܐ
ܠܓܒܼܝܢܐ ܕܒܥܠܕܒܼܒܼ̈ܐ ܕܠܝܬܠܗܘܢ ܗܩܘܬܐ
ܕܚܝܝܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܒܕܡܐ ܡܘܫܬܝܬܐ
ܕܣܗܕ̈ܐ ܓܢ̄ܒܪ̈ܐ ܕܣܝܡܝܠܐ ܙܥܘܪܬܐ
ܘܕܐܪܥܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܕܝܗܒܼܠܬܐ ܝܠܗܿ ܜܥܘܢܬܐܩܐ ܟܠ ܐ̄ܢܫܘܬܐ ܒܥܬܝܩܬܐ ܘܚܕܬܐ
ܒܬ̄ܪ ܩܫܐ ܚܢܐ ܫܩܠܗܘܢ ܣܗܕܘܬܐ
ܟܠ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܡܬܐ ܕܐܝܬܗܘܘ ܒܐܬܘܬܐ
ܟܠ ܚܕ ܕܫܡܥܠܗ ܡܠܐܠܗ ܟܪܝܘܬܐ
ܒܪܡ ܐܡܝܢܐܝܬ ܚܝܹܐ ܗܘܚ ܢܘܝܠܘܬܐ
ܠܐ ܡܨܐܠܢ ܕܕܝܢܚ ܠܕܐܗܐ ܓܘܢܚܘܬܐ
ܥܒܼܪܗܿ ܡܐܝܟܼ ܕܥܒܼܪܗܘܢ ܐ̄ܚܪ̈̄ܢܐ ܡܢ ܩܕ̄ܡܬܐ
ܒܗܿܘ ܝܘܡܐ ܕܩܝܜܐ ܟܦܫܠܗܘܢ ܥܝܘܬ̈ܐ
ܒܓܘ ܫܡܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܠܒܼܫܠܗܿ ܟܘܡܘܬܐ
ܘܡܘܒܝܢܗܿ ܚܫܐ ܘܩܪܝܜܝܩܝܘܬܐ
ܘܡܣܠܝܬܐ ܪܒܬܐ ܘܕܝܢܬܐ ܘܦܫܡܬܐ
ܘܓܘܢܚܐ ܡܘܕܟܼܪܗܿ ܦܬܚܠܗ ܒܪ̈ܝܢܬܐ
ܕܣܒܼ̈ܐ ܘܣܒܼܬ̈ܐ ܘܕܦܫܠܗܘܢ ܒܬܘܠܬ̈ܐ
ܕܚܝܐ ܗܘܘ ܓܘܢܚܐ ܕܣܝܡܝܠܐ ܫܠܝܡܬܐ
ܠܘܩܒܼܠ ܒܢܝ̈ ܐܘܡܬܢ ܨܗܝ̈ܐ ܠܚܐܪܘܬܐ
ܒܥܝܢ̈ܐ ܕܙܕܩ̈ܐ ܐ̄ܢܫܝ̈ܐ ܘܩܘܫܬܐ
ܘܚܝ̈ܐ ܝܩܝܪ̈ܐ ܕܕܥܬܝܕ ܫܪ̈ܒܼܬܐ
ܐܝܢܐ ܒܬ̄ܪ ܗܕܟܼ ܣܓܼܐܠܗܿ ܜܪܘܢܘܬܐ
ܥܠܢ ܘܥܠ ܝܠܕ̈̄ܢ ܕܒܓܘ ܢܟܼܪܝܘܬܐ
ܪܚܩܐ ܡܢ ܒܝܬܢ ܒܐܬܪ̈ܐ ܕܓܠܘܬܐ
ܐܦܢ ܕܠܐܗ̄ܘܚ ܝܕܥܐ ܡܘܕܝܠܗܿ ܫܠܡܬܐ
ܘܕܐܟܼܝ ܒܕ ܚܙܚ ܠܕܐܗܐ ܚܕܐ ܫܪܝܬܐ
ܐܪܐ ܪܒܐ ܝܠܗܿ ܘܗܕܟܼ ܡܠܝܢܬܐ
ܐܗܐ ܬܚܪܙܬܐ ܘܩܪܝܬܐ ܕܡܘܫܚܬ̈ܐ
ܠܡܝܩܘܪܐ ܣܗܕ̈ܢ ܘܒܬܫܥܝܬܐ ܕܪܫܬܐ؟
ܠܵܐ، ܠܹܐ ܠܗܿ ܡܠܝܢܬܐ ܠܚܘܕܗܿ ܗܡܙܡܬܐ
ܐܝܢܐ ܒܦܘܠܚܢܐ ܘܚܕܐ ܣܒܼܪܬܐ ܨܦܝܬܐ
ܘܚܘܒܐ ܘܚܘܝܕܐ ܒܐܘܪܚܐ ܒܗܪܢܬܐ
ܫܩܠܚ ܦܣܘܥܬܐ ܚܕܐ ܒܬ̄ܪ ܕܗܿܝ ܐ̄ܚܪܝܬܐ
ܫܵܪܝܬܐ ܒܩܢܘܡܐ ܘܐ̄ܚܪܬܐ ܒܓܘ ܒܝܬܐ
ܝܕܥܚ ܡܢ ܝܘܚ ܘܡܘܕ ܝܠܗܿ ܒܪܝܬܐ
ܘܩܢܚ ܢܣܝܢܐ ܡܢ̄ ܢܝܫ̈ܐ ܕܣܗܕܘܬܐ


ܕܣܗܕ̈ܢ ܓܢ̄ܒܪ̈ܐ ܘܐ̄ܚܪ̈̄ܢܐ ܐܡܘܬ̈ܐ
ܘܡܪܒܼܘܚ ܠܝܠܕ̈̄ܢ ܒܫܦܝܪ ܬܪܒܝܬܐ
ܐܦ ܠܐ ܡܢܫܚܠܗܘܢ ܠܐܢܝ ܓܒܼܪ̈ܘܬܐ
ܘܟܠ ܦܐܪ̈ܐ ܜܒܼ̈ܐ ܕܗܘܘ ܠܗܘܢ ܒܣܗܕܘܬܐ
ܕܓܢ̄ܒܪ̈ܐ ܕܐܘܡܬܐ ܒܙܒܼܢ ܪܫܝܥܘܬܐ
ܘܥܒܼܕܚ ܐܓܼܘܢܐ ܩܐ ܝܘܡ ܚܐܪܘܬܐ
ܘܠܐ ܡܢܫܚ ܠܡܬܠܐ ܕܩܫܐ ܕܗܿܝ ܡܬܐ
ܕܐ̄ܡܪ ܗܘܐ ܠܗ ܩܬܢ ܒܓܘ ܕܪܬܐ ܕܥܕܬܐ
ܕܝܠܗ ܣܘܟܠܗ ܡܢ ܥܪܒܝـــــــܘܬܐ
ܐܝܡܢ ܕܩܘܦ ܠܩܘܦ ܗܘܝܗܿ ܝܬܒܼܬܐ
ܐ̄ܡܘܪ ܠܗܿ ܕܠܒܘܟܼ ܕܠـــܐ ܙܕܘܥܬܐ   

 
( اذا رهمت القاف عل قاف
قول ولا تخاف ....)

ܣܒܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܝܫܘ
ܣـــــــــــــــܘܝـــــــــــــܕܢ