امثال وحكايات واساطير(1) حكايات لابن العبري


المحرر موضوع: امثال وحكايات واساطير(1) حكايات لابن العبري  (زيارة 2444 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل hzail

 • عضو فعال
 • **
 • مشاركة: 42
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • البريد الالكتروني
حكايات لابن العبري
لابن العبري مجموعة حكايات كتبها باللغتين العربية والسريانية، واقتبسها على ما يظهر ،من مصادر شتى. وهذه بعضها.


1- صهر الفيلسوف* ܦܺܝܠܳܘܣܽܘܦܳܐ ܐܢܳܫ ܒܰܪܬܳܐ ܩܳܢܶܐ*
ܗ̄ܘܳܐ ܘܰܩܪܶܒܘ ܐܢܳܫܺܝ̈ܢ ܬܪܶܝܢ ܕܢܶܡܟܪܽܘܢܳܗ. ܚܰܕ ܡܰܢ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܘܐܚܪܺܢܳـܐ ܕܝܶܢ ܥܰܬܺܝܪܳܐ. ܘܝܰܗ̄ܒܳܗ ܠܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܘܟܰـܕ ܫܰܐܠܽܘܗ̄ܝ ܐܢܳܫܺܝ̈ܢ ܕܰܠܡܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܣܥܰܪܬ ܘܗܽܘ ܦܰܢܺܝ ܕܗܰܘ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܣܰܟـܠܰܐ ܗ̄ܘ ܘܕܚܶܠܶـܬ ܕܠܳܐ ܢܶܬܡܰܣܟܰܢ ܘܗܳܢܳܐ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܚܰܟܺܝܡܰܐ ܗ̄ܘ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܡܣܰܟܶܐ ܐܢܳܐ ܒܶܗ ܕܢܶܥܬܰܪ.

2- نصيحة ارسطو للأسكندر* ܐܰܪܣܛܳܘ ܛܳܠܺܝܣ(1)*
ܦܩܰܕ ܠܰܐ ܠܶܟܣܰܢܕܪܳܘܣ(2) ܕܠܳܐ ܬܶܓܠܶܐ ܐܪܳܙܳܟ ܠܰܬܪܶܝܢ ܒܗܳܝ ܕܐܶܢ ܢܶܬܓܠܶܐ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܐܰܢܬ ܕܬܶܫܬܰܪܰܪ ܕܡܰܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܓܠܳܐ. ܘܶܐܢ ܬܫܰܢܶܕ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܛܠܰـܡ ܛܳܠܶܡ ܐܰܢܬ ܠܗܰܘ ܕܠܳܐ ܓܠܳܐ. ܘܶܐܢ ܬܶܫܒܽܘܩ ܠܰـܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܚܕܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܣܳܥܰـܪ
ܐܰܢܬ ܒܗܰܘ ܕܠܳܐ ܓܠܳܐ.

3- نادرة لديوجنيوس*ܠܰܕܝܳܘܓܶܢܺܝܣ(3)ܐܶܬܶܐܡܰــܪ*
ܕܰܠܡܳܢܳــܐ ܐܳܟܶܠ ܐܰܢܬ ܒܫܽܘܩܳــܐ. ܘܗܽܘ ܦܰܢܺܝ ܕܥܰـܠ ܗܳܝ ܕܰܒܫܽܘܩܳــܐ ܟܶܦܢܶܬ.

4- جواب سقراط*ܣܽܘܩܪܰܛܺܝܣ(4) ܫܰܐܠܽـܘܗ̄ܝ*
ܡܶܛܽܠ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܡܐܟܽܘܠܬܳܐ ܘܗܽܘ ܦܰܢܺܝ ܕܰܠܗܰܘ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܐܶܡܰـܬܝ ܕܢܶܟܦܰܢ ܘܰܠܗܰܘ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܐܶܡܰـܬܝ ܕܢܶܫܟܰܚ.

5- زوج فطن*ܐܚܪܺܢܳܐ ܡܟܰܪ ܒܰܐܢܬܬܳܐ ܒܰܨܺܝܨܬܳܐ.*
ܘܟܰـܕ ܐܶܫܬܰܐܰܠ ܠܶܗ ܥܰـܠ ܗܳܟܰܢ ܗܽܘ ܦܰܢܺܝ ܕܰܓܒܺܝܬ ܡܶܢ ܒܺܝــܫܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܒܨܺܝܪܳܐ.

6- الذئاب والثلعب والأسد* ܕܺܐܒܳــܐ ܡܶܕܶܡ *
ܘܬܰܥܠܳܐ ܘܰܐܪܝܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܚܰܒܰܪܘ ܨܳܕܘ ܥܶܙܳܐ ܚܕܳܐ ܘܰܐܝܠܳܐ ܘܰܐܪܢܒܳܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܐܰܪܝܳܐ ܠܕܺܐܒܳܐ ܕܦܰܠܶܓ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܝܢܳܬܰܢ. ܐܶܡܰـܪ ܕܺܐܒܳـܐ ܕܥܶܙܳܐ ܠܰܡ ܠܳܟ ܘܰܐܝܠܳܐ ܠܺܝ ܘܰܐܪܢܒܳܐ ܠـܬܰܥܠܳܐ. ܘܟܰܕ ܫܡܰܥ ܐܰܪܝܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܚܰܡܰܬ ܘܰܫܘܰܪ ܥܰܠ ܕܺܐܒܳــܐ ܘܚܰܢܩܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠـܬܰܥܠܳܐ: ܐܰܢܬ ܦܰܠܶܓ. ܐܶܡܪ ܠܶܗ ܬܰܥܳܠܐ ܕܥܶܙܳܐ ܡܰܢ ܬܶܗܘܶܐ ܠܫܳܪܽܘܬܳܟ(1) ܘܰܐܪܢܒܳܐ ܠܰܦܢܳܝܬܳܟ(2) ܘܰܐܝܠܳܐ ܠܰܚܫܳܡܺܝܬܳܟ(3) ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܝܺܠܶܦܬ ܠܗܳܢܳܐ ܦܽܘܠܳܓܳܐ ܟܺܐܢܳܐ.ܐܳܡܰــܪ ܠܶܗ ܬܰܥܠܳܐ: ܡܶܢ ܕܺܐܒܳܐ ܕܰܪܡܶــܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ.

7- العنز والذئب* ܥܶܙܳܐ ܚܕܳܐ ܟܰــܕ ܥܰܠ ܐܶܓܳܪܳܐ *
ܩܳܝܡܳܐ ܗ̄ܘܳܬ ܡܨܰܥܪܳܐ ܗ̄ܘܳܬ ܠܕܺܐܒܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ ܕܺܐܒܳܐ: ܠܰـܘ ܐܰܢܬܺܝ ܗ̄ܝ ܕܠܺܝ ܡܨܰܥܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܕܽܘܟـܬܳܐ ܕܒܳܗ ܩܳܝܡܳܐ ܐܰܢܬܝ.

8- اُلجَعل*ܚܰܒܫܽܘܫܬܳܐ ܚܕܳܐ ܐܶܡܪܰܬ ܠܶܐܡܳܗ ܕܟܽܠ ܐܰܝܟܳܐ*
ܕܳܐܙܠܐ ܐܢܳܐ ܪܳܝܩܺܝܢ ܥܠܰܝ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܐܰܡܪܳܐ ܠܳܗ ܐܶܡܳܗ: ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܦܪܶܟܝ ܘܪܺܝܚܶܟܝ ܒܰܣܺܝܡܳܐ(4).

9- مفسر الأحلام*ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܦܰܫܩܺܝܢ *
 ܚܶܠـܡ̈ܐܶ ܐܳܙܶܠ ܗ̄ܘܳܐ ܡܶܢ ܬܰܓܪܺܝܬ(5) ܠܒܳܒܶܠ(6) ܘܶܐܬܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܬܰܡܳܢ ܣܰܓܺܝ ܦܳܫܪ̈ܰܝ ܚܶܠܡ̈ܐܶ ܐܺܝܬ ܘܗܳܪܟܳܐ ܠܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܡܫܰܢܶܐ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܕܽܘܟـܬܳܟ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܦܰܢܺܝ ܕܗܳܠܶܝܢ ܬܰܓܪ̈ܺܝܬܳܝܶܐ ܠܳܐ ܫܳܒܩܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܒܳ̈ܩ̈ܶܐ ܕܢܶܕܡܟܽܘܢ. ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܠܰܘ ܣܰܓܺܝ ܚܳܙܶܝܢ ܚܠـܡ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܠܰܢ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ.

10- بخيل* ܚܰܕ ܡܶܢ ܦܽܘܐܺܝܛܶـ̈ܐ ܐܶܫܬܳܐܰܠ ܡܶܛܽܠ*
ܩܰܠܽܘܛܳــܐ ܚܰܕ ܕܡܰܢܽܘ ܠܰــܡ ܐܳܟܶܠ ܥܰܡܶܗ ܥܰــܠ ܦܳܬܽܘܪܶܗ. ܘܗܽܘ ܦܰܢܺܝ ܕܰܕܒܳܒ̈ܶܐ.

11- بخيل آخر*ܐܚܪܺܢܳܐ ܡܶܢ ܩܰܠܽܘ̈ܛܶܐ ܐܶܬܟܰܪܰܗ ܗ̄ܘܳܐ.*
ܘܶܐܬܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܒܽܘܚܪܳܢܳܐ (1) ܘܠܳܐ ܡܕܰܥܬ ܗ̄ܘܳܐ. ܐܶܡܰــܪܘ ܡܫܰܡܫܳܢܰܘ̈ܗ̄ܝ ܠܳܐܣܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܟܰܢ. ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܳܣܝܳܐ ܕܙܶܠܘ ܐܰܟܽܘܠܘ ܩܕܳܡܰܘܗ̄ܝ ܠܰܚܡܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܗܽܘ ܐܳܟܶܠ ܗ̄ܘܳܐ.ܘܟܰܕ ܚܳܙܐ ܒܰܥܓܰܠ ܐܳܬܝܳܐ ܠܶܗ ܕܽܘܥܬܳܐ.

12- رجل وحلاق*ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܩܪܶܒ ܠܘܳܬ*
ܐܢܳܫ ܓܳܪܽܘܥܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܰܓܪܽܘܥ ܪܺܫܝ ܟܰܕ ܫܰܦܺܝܪ ܡܰܥܒܰܪ ܐܰܢܬ ܠܰܡܕܟܝܳܐ. ܘܶܐܙܕܰܗܪ ܒܶܐܕܢܰܝ̈ ܘܰܕܠܳܐ ܬܶܓܫܚܰܢܝ. ܘܠܳܐ ܬܶܫܒܽܘܩ ܣܳܟ ܣܰܥܪܳܐ ܒܕܽܘܟ ܡܶــܕܶܡ. ܘܗܽܘ ܦܰܢܺܝ ܠܶܗ ܕܰܟܡܳܐ ܡܦܰܩܶܕ ܐܰܢܬ ܠܺܝ ܗܰܝܡܶܢ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܡܕܰܟܶܐ ܐܢܳܐ ܪܺܫܳܟ ܕܟܽܠܡܰܢ ܕܢܶܚܙܶܐ ܩܕܳܠܳܟ ܢܶܬܪܰܓܪܰܓ ܕܢܶܡܫܚܺܝܘܗ̄ܝ ܒܺܐܝܕܶܗ.

13- اللصوص*ܐܚܪܺܢܳܐ ܟܰܕ ܥܰܠܘ ܓܰܢܳܒ̈ܐܶ ܒܒܰܝـܬܶܗ*
ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܫܰܪܺܝܘ ܕܰܢܦܰܬܫܽܘܢ (2) ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ. ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܶܐ ܒܰܝܬܳܐ: ܐܳܘ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܛܰܪ̈ܩܶܐ ܗܰܘ ܡܳـܐ ܕܰܐܢܬܽܘܢ ܒܠܺܠܝܳܐ ܒܳܥܶܝܬܽܘܢ ܕܬܶܫܟܚܽܘܢ ܒܗܳܢ ܒܰܝܬܳܐ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܐܶܢܳܐ ܣܰܓܶܝ ܒܥܺܝܬܶܗ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܬܶܗ.

(1) ارسطو، فيلسوف يوناني(384-322).
(2) الاسكندر الكبير، ملك مقدونية(336-323)، تلميذ ارسطو.
(3) ديوجنيس الكلبي فيلسوف يوناني(413-325).
(4) سقراط، فيلسوف يوناني(470-400).

-(1) اكلة الصباح (ترويقة).
(2) اكلة الظهر اضافية كان يأخذها البعض عند منتصف النهار.
(3) اكلة المساء او العشاء وهو الاكبر.
(4) الجَعل هو حشرة آكلة الزبل.
(5) تكريت، مدينة على دجلة. بين الموصل وبغداد.
(6) بابل، عاصمة الكلدانيين، على الفرات، جنوب غربي بغداد.

-(1) يوم الامتحان،هو يوم يقرر فيه، على زعم اهل ذاك الزمان ،
     مصير المريض، وكان ينبغي ان يعرق فيه المريض، مهما كلف الامر
(2) ܦܰܬܳܫ، فتش (معجم برو  كلمان)
 
عن كتاب منتخبات سريانية /منشورات الجامعة اللبنانية
الاب لويس كستاز اليسوعي
الاب بولس موترد اليسوعي
[/font]
غير متصل yasserkhanger

 • عضو جديد
 • *
 • مشاركة: 2
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • البريد الالكتروني
مرحبا بكم جميعا انا شاب من الجولان السوري ومهتم جدا بالحصول على نص باللغة العربية لتعليم اداي ةحكايات لابن العبري فاذا استطاع احد ان يرسله لي اكون شاكرا لكم جدا عنواني الالكتروني
yasserkh_7@hotmail.com
ܝܐܣܪ