ܨܒܼܝܢܐ ܕܕܥܪܬܐ ارادة العودة


المحرر موضوع: ܨܒܼܝܢܐ ܕܕܥܪܬܐ ارادة العودة  (زيارة 2411 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل بولص دنخـا

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 145
  • الجنس: ذكر
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • www.nohadra.com
 
ܨܒܼܝܢܐ ܕܕܥܪܬܐ
ܦܘܠܘܣ ܕܢܚܐ ـ ܣܘܝܕ

ܫܡܫܐ ܒܟܝܦܐ ܩܪܒܘܢܐ ܠܐܘܦܩܐ
ܩܪܒܘܢܐ ܠܓܢܝܬܐ
ܙܗܪܝܪ̈ܐ ܕܐܘܦܩܐ ܗܘܝܐ ܝ݇ܢܐ ܚܘܓܬܐ
ܘܒܗܪܝ ܓܪܫܢܐ ܡܓܘܘܢܐ ܠܓܢܬܐ
ܡܓܘܘܢܐ ܠܕܫܬܐ
ܘܫܦܪܘܢܐ ܠܥܠܝܡܬܐ ܕܕܡܝܟܼܬܐ ܝ݇ܠܗ̇ ܒܓܢܬܐ.

ܫܦܘܠ̈ܐ ܕܒܗܪܐ ܒܡܚܝܐ ܠܦܬܗ̇
ܗ̇ـܝ ܥܠܝܡܬܐ ܛܠܝܬܐ ܒܪܓܼ݇ܫܐ ܡܫܢܬܐ
ܒܕܥܪܐ ܠܪܓܼܫܗ̇ ܡܫܢܬܐ ܕܡܘܬܢܐ
ܕܩܪܝܡܬܐ ܝ݇ܠܗ̇ ܥܠܗ̇ ܚܕ݇ ܙܒܼܢܐ ܝ݇ܪܝܟܼܐ.

ܗܐ ܥܠܝܡܬܐ ܕܡܝܟܼܬܐ ܫܘܪܐܠܗ̇ ܩܝܡܐ
ܫܘܪܐܠܗ̇ ܪܓܼܫܐ ܠܗ̇ܘ ܦܓܼܪܗ̇ ܒܪܝܙܐ
ܦܬܚܠܗ̇ ܐܢܝ݇ ܥܝܢܗ̇ ܘܦܬܗ̇ ܥܠ ܐܘܦܩܐ
ܓܫܘܩܐ ܠܫܡܫܐ ܘܠܫܘܦܪܗ̇ ܟܝܢܝܐ
ܥܒܼܪܗ̇ ܒܬܚܡܢܬܐ ܠܗ̇ܘ ܫܘܦܪܐ ܕܟܝܢܐ
ܕܫܡܫܐ ܡܥܠ ܐܘܦܩܐ
ܫܘܦܪܐ ܕܡܘܚܒ̈ܐ ܘܣܦܪ̈ܐ ܘܡܚܘܪ̈ܐ.

ܙܗܪܝܪ̈ܐ ܕܐܘܦܩܐ ܡܥܠ ܠܦ̈ܐ ܕܝܡܐ
ܟܡܐ ܡܚܕܝܢ̈ܐ ܠܐ݇ܢܫ̈ܐ ܚܘܒܢ̈ܐ
ܒܨܝܚ̈ܐ ܒܝܘܡܢ̈ܝܗܝ ܘܥܕܢܬ̈ـܝܗܝ ܚܐܪ̈ܐ
ܘܟܡܐ ܝ݇ܢܐ ܨܘܢ̈ܐ ܠܐ݇ܢܫ̈ܐ ܚܫܢ̈ܐ
ܕܠܒܬ̈ـܝܗܝ ܐ݇ܣܝܪܐ ܚܫܐ ܘܬܚܡܢܬܐ
ܘܚܝ̈ܐ ܕܥܣܩܘܬܐ.

ܓܪܫܠܗ̇ ܬܚܡܢܬܐ ܕܗ̇ـܝ ܥܠܝܡܬܐ ܚܡܬܐ
ܟܕ ܗ̇ـܝ ܠܚܘܕܐ ܦܫܬܐ ܒܗ̇ـܝ ܓܢܬܐ
ܘܕܐܟܼܝ ܒܕ ܕܥܪܗ̇ ܠܒܝܬܗ̇ ܒܓ̰ܠܕܘܬܐ
ܒܗ̇ܘ ܚܫܟܐ ܟܘܡܐ ܦܪܝܣܐ ܒܗ̇ـܝ ܦܢܝܬܐ.

ܡ̣ܢ ܥܘܡܩܐ ܕܥܢܢ̈ܐ ܥܡܘܪ̈ܐ ܘܟܘܡ̈ܐ
ܘܪܓܼܫܐ ܡܘܠܝܙܐ
ܓܫܘܩܐ ܠܐܟܼܐ
ܓܫܘܩܐ ܬܡܐ
ܦܫܘܛܐ ܕܪ̈ܥܢܗ̇ ܡܓܝܘܫܐ ܠܐܪܥܐ
ܡܓܝܘܫܐ ܠܚܝ̈ܐ
ܡܓܝܘܫܐ ܠܐܘܪܚܐ ܕܡܡܛܝܬܗ̇ ܠܒܝܬܗ̇.

ܪܓܼܫܠܗ̇ ܠܣܦܝܩܘܬܐ
ܪܓܼܫܐ ܢܘܟܼܪܝܐ ܓܘ ܬܘܬܒܼܘܬܐ
ܓܘ ܡܚܕܐ ܕܙܒܼܐ ܫܘܪܐܠܗ̇ ܓ̰ܘܓ̰ܐ
ܫܘܪܐܠܗ̇ ܥܪܩܐ
ܫܘܪܐ ܠܗ̇ ܪܚܛܐ
 ܒܩܡܕܐ ܠܚܫܟܐ ܕܦܪܣܐ ܝ݇ܠܗ ܠܒܪܝܬܐ
ܐܝܕܬ̈ܗ̇ ܚܦܝܩ̈ܐ ܠܡܐܣܪܬܐ ܕܘܪ̈ܕܐ
ܩܐ ܐܚܘܢܘܬ̈ܗ̇ ܕܣܦܪ̈ܐ ܝ݇ܢܐ ܡܓ̰ܠܕܐ
ܥܝܢܬ̈ܗ̇ ܠܐܘܪܚܐ ܣܒܼܪܐ ܕܡܛܝܬܐ
ܘܕܥܪܬܗ̇ ܠܗ̇ܘ ܒܝܬܗ̇.

ܠܝܠܐ ܩܪܒܘܢܐ ܡܟܝܘܡܐ ܠܐܪܥܐ
ܡܠܝܐ ܠܣܦܝܩܘܬܐ
ܐܚܟ̰ܝ ܡܒܝܘܢܐ
ܐܚܟ̰ܝ ܡܚܙܘܝܐ ܙܗܪܝܪ̈ܐ ܕܒܗܪܐ
ܢܒܼܥܐ ܡܚܕܵܐ ܫܪܓܼܐ ܡܪ̈ܘܡܝܬܐ ܟܘܡ̈ܐ
ܨܛܦܐ ܥܠ ܠܦ̈ܐ ܕܚܫܟܐ ܥܡܛܢܐ
ܒܗܪܘܢܐ ܠܐܘܪܚܐ ܕܗ̇ـܝ ܥܠܝܡܬܐ ܚܡܬܐ
ܕܐܝܬܠܗ̇ ܨܒܼܝܢܐ ܕܪܚܫܐ ܒܗ̇ܘ ܠܝܠܐ
ܡܠܝܬܐ ܠܒܼܝܒܼܘܬܐ
ܘܦܪܩܐ ܠܗ̇ـܝ ܐܘܪܚܐ ܝ݇ܪܝܟܼܬܐ ܘܨܘܢܬܐ
ܗܠ ܕܡܛܝܐ ܠܒܝܬܗ̇ ܒܝܠ ܐܚܘܢܘܬ̈ܗ̇
ܕܚܙܝܐ ܢܝܚܘܬܐ
ܕܚܙܝܐ ܚܕܘܬܐ
ܕܚܙܝܐ ܚܐܪܘܬܐ
.