ܚܙܘܩܝܐ ܕܠܐ ܫܠܘܐ Khzoqya dla shalwa


المحرر موضوع: ܚܙܘܩܝܐ ܕܠܐ ܫܠܘܐ Khzoqya dla shalwa  (زيارة 2159 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل بولص دنخـا

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 145
  • الجنس: ذكر
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • www.nohadra.com
ܚܙܘܩܝܐ ܕܠܐ ܫܠܘܐ
ܦܘܠܘܣ ܕܢܚܐ ـ ܣܘܝܕ

ܐܝܬܠܝ ܬܫܥܝܬܐ
ܐܝܬܠܝ ܐܘܦ ܕܘܟܐ
ܐܝܢܐ ܡ̣ܢ ܚܙܘܩܝܐ ܠܝܬܠܝ ܚܕܐ ܟܠܝܬܐ
ܓܘ ܚܡܐ ܕܩܝܛܐ
ܓܘ ܬܠܓܐ ܘܒܪܕܐ ܐܢܐ ܚܙܘܩܐ
ܟܘܠ ܐܬܪܐ ܘܡܕܝܢ݇ܬܐ ܐܢܐ ܠܐ ܫܒܼܝܩܐ
ܕܒܢܝܐ ܝ݇ܘܢ ܒܝܬܐ.

ܐܢܐ ܚܙܘܩܐ ܒܩܝܕܡܬܐ ܘܪܡܫܐ
ܠܝܬܠܝ ܠܒܼܝܒܼܘܬܐ ܠܬܟܼܪܬܐ ܕܬܫܥܝܬـܝ
ܒܐܪܥܐ ܢܘܟܼܪܝܬܐ
ܡܛܠ ܫܒܼܝܩܐ ܝ݇ܘܢ ܠܢܝܫܐ ܕܟܦܫܬܐ
ܠܐܪܥܝ ܫܪܫܝܬܐ
ܘܚܝܐ ܓܘ ܚܠܡ̈ܐ ܕܐܬܘܪ ܓܢ݇ܒܪܬܐ
ܒܐܪܥܐ ܕܓܠܘܬܐ
ܒܐܪܥܐ ܢܘܟܼܪܝܬܐ.
ܒܐܪܥܐ ܕܠܐ ܒܝܬܐ
ܬܚܘܬ ܪ̈ܚܡܐ ܕܫܡܝܐ ܕܥܝܒܼ̈ܗ̇ ܥܡܛܢ̈ܐ
ܘܥܠܥܠ̈ܐ ܣܪ̈ܝܚܐ
ܐܢܐ ܒܫܡܥܐ ܝ݇ܘ݇ܢ ܠܚܕ ܩܠܐ ܪܚܩܐ
ܐܡܝܢ ܒܩܪܝܐ
ܡܢܝ ܦܪܦܘܠܐ ܕܡܟܠܢ ܠܐܗ݇ܐ ܚܙܘܩܝـܝ
ܕܐܡܝܢ ܢܦܝܠܐ ܝ݇ܘܢ
ܘܗ̇ܘ ܨܡܕܝ ܙܥܘܪܐ ܠܚܨܝ ܛܥܝܢܐ ܝ݇ܘܢ
ܡܐܝ݇ܟܿ ܚܕ ܥܒܼܪܐ ܕܠܝܬܠܗ ܬܫܥܝܬܐ
ܕܠܝܬܠܗ ܚܕܐ ܕܘܟܐ
ܕܠܝܬܠܗ ܚܕܐ ܫܘܝܬܐ ܒܐܪܥܐ ܕܫܠܝܘܬܐ.

ܥܠ ܛܘܪ̈ܐ ܘܪ̈ܡܐ
ܓܘ ܫܩܝܦ̈ܐ ܘܩܝ̈ܐ
ܬܫܥܝܬܐ ܟܘܡܬܐ ܚܦܩܠܗ̇ ܠܛܠܘܡ̈ܐ
ܕܦܬܝܗܝ ܟ̰ܘܪܟ̰ܝܬܐ ܒܓܘܢ̈ܐ ܕܚܢܦܘܬܐ
ܥܠܥܠ̈ܐ ܟܘܡ̈ܐ ܕܚܝܙ̈ܐ ܕܒܪܝܐ
ܐܢܝ݇ ܡܪ̈ܓܐ ܩܝܢ̈ܐ ܐܪܥܝܗܝ ܡܟܝܘܡܐ
ܒܐܪܥܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܢܝܘܬܐ ܙܪܥܐ
ܓܢܝܬ̈ܐ ܕܥܕܝܢ ܡ̣ܢ ܦܪ̈ܡܐ ܠܐ ܫܠܝܐ.

ܬܫܥܝܬܐ ܟܘܡܬܐ
ܐܪܥܝ ܚܫܢܬܐ
ܫܡܝܝ ܚܫܢܬܐ
ܓܢ݇ܒܪ̈ܐ ܕܐܘܡܬܐ ܥܠ ܛܘܪܐ ܘܪܘܡܬܐ
ܡܛܝܒܼ̈ܐ ܩܐ ܩܝܡܬܐ ܒܢܣܝܢ̈ܐ ܚܕܬ̈ܐ
ܡܛܝܒܼ̈ܐ ܡܪܡܬܐ ܡܪܕܘܬܐ ܕܐܘܡܬܐ
ܒܛܟܣܬܐ ܚܕܬܐ
ܘܐܢܐ ܒܓܠܘܬܐ ܪܚܩܐ ܡܐܘܝܘܬܐ
ܠܐ ܝ݇ܘܢ ܒܫܡܥܐ ܠܒܪܬܩܠܐ ܕܝܡܝ
ܡܥܠ ܠܦ̈ܐ ܕܦܘܚ̈ܐ ܐܡܝܢ ܬܢܘܝܝ
ܐܡܝܢ ܡܕܟܼܘܪܝ ܕܠܐ ܫܒܼܩܢ ܒܝܬـܝ
ܠܐ ܫܒܼܩܢ ܡܬـܝ.

ܒܪܬܩܠܐ ܕܝܡܝ ܡܢܝ ܦܪܦܘܠܐ
ܩܬـܝ ܒܐܡܪܐ
ܒܪܘܢܝ ܚܒܝܒܼܐ ܩܐ ܡܘܕܝ ܫܒܼܝܩܐ
ܠܒܝܬܘܟܿ ܕܠܐ ܡܪܐ
ܟܡܐ ܫܢ̈ܐ ܘܕܪ̈ܐ ܒܐܪܥܐ ܚܙܘܩܐ
ܠܝܬܠܘܟܿ ܡܫܪܝܬܐ
ܠܝܬܠܘܟܿ ܚܕܐ ܕܘܟܐ ܕܚܝܬ ܕܒܚܐܪܘܬܐ
ܡܪܐ ܠܡܪܕܘܬܘܟܿ
ܢܛܪܬ ܠܐܝܬܘܬܘܟܿ ܒܐܪܥܘܟܿ ܫܪܫܝܬܐ.

ܐܢܐ ܚܙܘܩܐ
ܐܢܐ ܒܓܠܘܬܐ ܐܡܝܢ ܕܠܐ ܕܘܟܐ
ܠܝܬܠܝ ܡܢܝܚܬܐ
ܒܛܠܩܐ ܬܫܥܝܬـܝ
ܒܛܠܩܐ ܡܪܕܘܬܝ
ܒܛܠܩܐ ܐܝܬܘܬܝ
ܠܐ ܦܬܐ ܘܫܡܐ ܒܕ ܦܝܫܝ ܩܬـܝ
ܕܠܐ ܡܬـܝ ܘܐܬܪܝ.

ܐܢܐ ܒܓܠܘܬܐ ܒܣܩ ܣܒܼܪܐ ܩܬـܝ
ܓܘ ܒܝܬܐܣܝܪ̈ܐ ܒܐܗ݇ܐ ܢܘܟܼܪܝܘܬܝ
ܡܥܠ ܫܢ̈ܐ ܘܕܪ̈ܐ ܫܒܼܘܩ ܠܚܫܐ ܚܨܕܐ
ܐܡܝܢ ܚܙܘܩܐ ܐܢܐ ܥܒܼܪܐ
ܒܝܢܬܼ ܡܕܝܢܬ̈ܐ ܬܠܝܩܐ ܒܗܪܗܪܐ
ܘܗ̇ܘ ܟܢܫܐ ܕܒܪܝܬܼܐ ܥܠܝ ܒܟܚܟܐ
ܥܠܝ ܦܪܘܓ̰ܐ
ܟ̰ܦ̈ܐ ܒܡܚܝܐ
ܓܚܟܗ ܒܪܝܡܐ
ܘܐܢܐ ܒܡܘܪܝܐ ܒܩܡܕܐ ܠܙܒܼܢܐ
ܒܣܒܼܪܐ ܕܡܫܪܝܬܐ ܘܡܫܟܢܐ ܕܫܝܢܐ.

ܡܘܕܝ ܝ݇ܘܢ ܣܦܪܐ ܚܙܘܩܝܐ ܕܠܐ ܢܝܫܐ
ܓܘ ܥܠܡܐ ܚܢܝܩܐ ܒܗܢܝܢ̈ܐ ܕܢܦ̮ܫܐ
ܒܚܝܐ ܠܚܫܝ ܘܐܢܝ݇ ܦܪ̈ܡܐ ܒܪܫܝ
ܡܬܘܒܼܐ ܓܪ̈ܡܝ ܓܘ ܒܬ̈ـܝ ܥܬܩ̈ܐ
ܚܙܘܐ ܠܒܪܢܫܐ ܕܗ̇ـܝ ܢܦ̮ܫܗ ܫܓܼܝܫܬܐ
ܕܗܘܝ ܢܘܣܝ̈ܐ ܘܒܘܨܝ̈ܐ ܚܕܬ̈ܐ
ܒܫܒܼܝܠ̈ܐ ܕܒܪܢܫܐ ܫܦܝܠܐ ܡܫܘܘܫܛܐ
ܕܚܝܗ ܟܢܘܫܝـܝ̈ܐ ܒܐܪܥܗ ܫܪܫܝܬܐ.

ܐܢܐ ܚܙܘܩܐ ܬܚܘܬ ܪ̈ܚܡܐ ܕܫܡܝܐ
ܠܐ ܦܝܫܝ ܣܒܼܪܐ
ܡܪܥܐ ܕܓܠܘܬܐ ܒܣܩܦܐ ܠܢܦ̮ܫܝ
ܒܣܩܦܐ ܠܪܘܚܝ
ܒܗܪܐ ܕܩܝܕܡܬܐ ܘܐܢܝ ܙܠܓ̈ܐ ܕܛܗܪܐ
ܡܪܚܘܩܐ ܙܒܼܢܝ
ܣܪܒܼܐ ܠܬܫܥܝܬـܝ
ܣܪܒܼܐ ܠܡܪܕܘܬܝ
ܒܣܪܒܼܐ ܠܣܒܼܪܝ ܘܢܘܚܡܝ ܒܐܪܥܝ.


ܒܐܪܥܝ ܫܪܫܝܬܐ
ܒܝܠ ܛܘܪ̈ܐ ܘܪ̈ܡܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܚܡܬܐ
 ܒܗܪܐ ܢܗܝܪܐ ܦܪܣܐ ܓܘ ܫܡܝܝ
ܘܪ̈ܕܐ ܕܢܝܣܢ̈ܐ ܦܩܚܐ ܒܛܘܪ̈ܢܐ
ܒܪܬܩܠܐ ܕܝܡܝ ܥܠܝ ܒܩܪܝܐ
ܕܦܫܛܢ ܚܕܐ ܐܝܕܐ ܠܥܕܪܢܬܐ ܕܐ݇ܚܘܢܝ
ܘܫܡܛܢ ܟܘܠ ܩܘܕܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܐܘܡܬܐ
ܫܡܛܢ ܟܘܠ ܩܘܕܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܕܩܝܡܬܐ
ܘܡܟܠܢ ܠܗ̇ܘ ܩܠܐ ܕܦܣܩ ܣܒܼܪܐ ܕܢܚܡܬܐ
ܡܛܘܠ ܢܘܚܡܐ ܕܐܬܘܪ ܓܢ݇ܒܪܬܐ.

ܐܢ ܐܢܐ ܒܥܒܼܕܝ ܡܕܪܐ ܩܪܝܪܐ
ܫܡܫܝ ܒܕ ܓܢܝܐ
ܐܪܥܝ ܒܕ ܚܢܩܐ ܒܡܠܐ̈ܐ ܐܒܼܕܢ̈ܐ
ܪܩܝܥܝ ܒܕ ܟܝܡ ܒܚܫܟ̈ܐ ܥܡܛܢ̈ܐ
ܐܡܝܢ ܕܠܐ ܕܘܟܐ
ܐܡܝܢ ܚܙܘܩܐ
ܠܐ ܒܬܒܼܝܠ ܫܘܦܐ
 ܓܘ ܥܠܡܐ ܬܠܝܩܐ
ܕܠܐ ܐܬܪܐ ܘܡܬܐ
.