الـضــــلــم والـــغـــدر والـــخــيـــانـــة لابـــد يـــنــكــســر يــومـــا مــــا؟


المحرر موضوع: الـضــــلــم والـــغـــدر والـــخــيـــانـــة لابـــد يـــنــكــســر يــومـــا مــــا؟  (زيارة 2576 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل قشو ابراهيم نيروا

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 3922
    • مشاهدة الملف الشخصي
                     ܞ
ܩܨܬ ܕܚܕ ܐܫܘܪܝܐ ܒܫܢܐ ܬܫܥܝܐ :
ܡܛܐܠܗ ܠܐܡܪܝܟܐ ܒܪܒܐ ܚܕ ܐܘܪܚܐ ܕܓܘܢܓܪܐ ܘܥܤܩܘܬܐ :
ܗܕܟܐ ܐܗܐ ܐܫܘܪܝܐ 6 ܐܫܬܐ ܓܢܬܐ ܐܝܗܘܐ ܟܠܦܬ ܕܝܐ
ܓܘ ܚܕܐ ܐܘܬܓܼ ܕܡܟܐܗܘܐ ܘܗܘ ܐܫܘܪܝܐ ܒܓܢܐ ܟܐ ܦܠܚ ܗܘܐ ܓܘ ܒܝܬܐ ܀
ܗܕܟܐ ܐܗܐ ܡܝܩܪܐ ܐܫܘܪܝܐ ܐܝܗܘܐ ܓܘ ܫܢܐ ܐܫܬܝܐ ܚܝܘܬܐ ܠܐܗܘܐ ܨܦܝܝ:
ܐܘܦܙܐ ܪܒܐ ܐܝܗܘܐ ܡܥܝܙܐ ܗܘܐ ܘܣܢܝܩܐ ܚܙܐܠܗ ܐܢܫܐ ܒܩܛܝܐ ܝܢ ܒܙܒܢܐܝܠܗ Ticket   
ܕܠܘܬܘ Lotto ܗܕܟܐ ܐܘܦ ܗܘ ܡܝܘܩܪܐ ܒܢܝ ܐܘܡܬܢ ܐܫܘܪܝܐ ܒܪܚܫܐܠܗ ܠܚܕܐ Store
ܒܙܒܢܐܝܠܗ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܕܠܘܬܘ ܗܕܟܐ ܐܗܐ
ܠܘܬܘ ܐ̄ܣܠ̄ܣܠܐ ܡܛܐܠܗ ܠܬܪܝ ܡܠܝܘܢܐ ܕܘܠܪܐ
ܗܕܟܐ ܗܘ ܐܫܘܪܝܐ
ܒܢܝ ܐܡܬܢ ܡܤܟܐܢܐ ܠܐ ܝܕܥܐ ܗܘܐ ܩܪܝܐ ܘܟܬܒܐ ܕܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܙܝܐ ܀
ܗܕܟܐ ܦܫܠܗ ܩܪܝܐ ܗܘ ܡܢܝܢܐ Lotto ܕܠܘܬܘ ܓܘ Tv ܦܠܛܠܐ
ܡܢܝܢܐ ܕܠܘܬܘ ܩܐ ܕܗܘ ܡܤܟܐܢܐ ܒܢܝ ܐܘܡܬܢ ܐܫܘܪܝܐ
ܚܕܬܐ ܐܝܬܝܐ ܠܐܡܪܝܟܐ ܘܗܘ ܠܐܠܐ ܒܕܥܝܐ ܕܟܐ ܡܢܝܢܐ Lotto ܕܠܘܬܘ ܝܢ ܡܢܝܢܐ ܕܝܐ
ܦܠܝܛܐܝܠܗ ܘܐܝܠܗ ܓܼܠܝܒܐ ܩܐ ܠܘܬܘ  Lotto ܗܕܟܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܚܕ ܫܒܼܵܒܼܵܐ
 ܩܘܪܕܝܐ ܡܢ ܕܐܢܝ ܩܘܪܕܝܐ ܕܟܐ ܫܢܬܐ ܕ 1975 ܕܪܚܫܠܗܘܢ
ܠܐܡܪܝܟܐ ܐܗܐ ܐܫܘܪܝܐ
ܩܕܡ ܡܚܙܐܠܗ
Tictet   ܩܬܗܝ ܐܡܪܗ ܚܙܝ ܡܘܕܝ̄ ܡܢܝܢܐ ܐܝܠܗ ܦܠܝܛܐ ܐܢܐ ܠܐܝܘܢ ܒܕܥܝܐ ܫܒܒܝ :
 ܒܩܪܐ ܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܙܝܐ :ܗܕܟܐ ܗܘ ܫܒܒܐ
ܩܘܪܕܝܐ ܚܙܐܠܗ ܐܝܢܐ ܐܗܐ ܐܫܘܪܝܐ ܒܢܝ ܐܘܡܬܢ ܓܠܝܒܐܠܗ ܠܘܬܘ ܬܪܝ ܡܠܝܘܢܐ ܕܘܠܪܐ
ܗܕܟܐ ܒܐܡܪܐܠܗ ܩܘܪܕܝܐ ܩܐ ܒܢܝ ܐܘܬܢ ܐܫܘܪܝܐ ܗܝܟ ܡܢܕܝ ܠܐܠܐ ܠܐܝܘܬ ܓܠܝܒܐ
ܪܦܝܠܐ ܘܪܩܐ ܕܝܘܟ ܕܠܘܬܘ :
ܗܕܟܐ ܐܫܘܪܝܐ ܡܤܟܐܢܐ ܗܘܡܢܐ ܐܠܗ ܘܠܐ ܐܡܪܗ ܕܫܩܠܢܐ ܐܗܐ  Tictet ܡܢܐ : ܗܕܟܐ ܗܘ ܡܘܫܠܡܢܐ ܩܘܪܕܝܐ ܪܚܫܐ ܠܒܢܟܐ ܐܢܝ ܙܘܙܐ ܬܪܝ ܡܠܝܘܢܐ ܕܘܠܪܐ ܫܩܝܠܐܠܗ ܩܐ ܓܢܐ ܘܙܒܼܢܐ ܚܕ ܩܨܪܐ ܒܠܗܘܝܐ ܗܝ ܕܘܟܬܐ ܒܘܫ ܛܝܡܢܬܐ ܘܒܤܡܬܐ ܓܘ ܤܢ ܕܝܓܘ ܀ ܗܕܟܐ ܗܘ ܒܢܝ ܐܘܡܬܢ ܡܤܟܐܢܐ ܠܐ ܝܕܥ ܠܗ ܡܘܕܝ ܥܒܕܠܐ ܐܗܐ ܩܘܪܕܝܐ ܫܒܒܗܝ: ܐܗܐ ܩܘܪܕܝܐ ܦܫܠܗ ܪܒܐ ܙܢܓܝܢܐ ܕܘܠܬܡܢܬ ܗܕܟܐ ܐܘܦܙܐ ܐܝܗܘܐ ܚܕ ܦܩܘܕܐ ܓܘ ܓܒܐ ܕܩܘܪܕܝܐ ܗܕܟܐ ܒܐܗܐ ܐܘܪܚܐ ܕܙܠܘܡܝܐ ܝܢ ܛܠܘܡܝܐ ܡܥܠܕܘܝܐܝܠܗ ܚܕܐ ܒܪܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ ܕܐܝܗܐ ܒܒܐ ܕܗܝ ܒܪܬܐ ܗܕܡܐ ܕܗܘ ܓܒܐ ܩܘܪܕܝܐ ܘܗܝ ܒܪܬܐ ܝܟܢܬܐ ܕܒܒܐ ܘܝܡܐ ܩܕܡ ܓܒܪܐ ܀ ܗܕܟܐ ܗܝ ܢܫܐ ܓܘ ܪܒܐ ܥܒܘܕܘܝܬܐ ܕܩܘܪܕܝܐ ܥܡ ܓܒܪܐ ܩܝܘܡܐ ܕܗܘ ܓܒܐ ܝܗܒܐ ܗܘܐ ܡܡܠܠܐ ܕܟܐ ܗܘ ܓܒܐ ܟܝܕ ܗܘܐ ܩܬܢ ܐܚܢܢ ܗܕܡܐ ܕܙܘܥܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ ܐܫܘܪܝܐ ܗܕܝܪܐ ܬܡܐ ܀ܗܕܟܐ ܗܘ ܙܠܘܡܐ ܕܟܐ ܙܠܡܠܹܐ ܠܒܢܝ ܐܘܡܬܢ ܐܫܘܪܝܐ ܕܩܢܐܠܗ ܡܢ ܒܬܪܐ ܬܪܝ ܡܠܝܘܢܐ ܕܘܠܪܐ ܩܕܡ ܗܘܐܠܗ ܡܢ ܕܗܝ ܢܫܐ ܬܪܝ ܒܢܘܢܐ ܘܚܕܐ ܒܪܬܐ ܒܚܪܬܐ ܡܘܪܦܐܠܗ ܒܟܬܐ ܘܫܒܘܩܠܐ ܠܝܠܕܐ ܘܒܓܒܪܐܠܗ ܚܕܐ ܒܪܬܐ ܩܘܪܕܝܬܐ ܗܕܟܐ ܗܝ ܢܫܐ ܕܩܕܡ ܡܪܦܐܠܗ ܐܚܪܢܐ ܒܕܝܪܐܠܐ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ
  ܒܪܚܫܐܠܗ ܠܥܘܡܪܐ ܝܢ ܠܥܕܬܐ ܡܥܡܘܕܐ ܠܬܪܝܢ ܒܢܘܢܐ ܘܒܪܬܐ
 ܘܐܚܪܢܐ ܠܐ ܫܩܠܐ ܥܠܡܐ ܓܒܪܐ ܘܗܠ ܗܕܝܐ ܐܢܹܐ ܩܘܪܒܒܹܐ ܕ 20 ܫܢܐ : ܗܕܟܐ ܒܬܪ ܗܕܚ ܦܫܠܗ ܡܛܐܘܠܐ ܩܘܡܪܹܐ ܗܘ ܛܠܘܡܐ ܐܢܝ ܙܘܙܐ ܕܝܐ ܘܒܝܬܐ ܘܗܝ ܒܟܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܐܘܦ ܗܝ ܩܕܡ ܫܒܩܠܐ ܒܝܬܐ ܚܨܪܐ ܘܪܚܫܠܗ ܒܢܟ ܪܦܤܐ ܘܦܫܠܗ ܐܗܐ ܩܘܪܕܝܐ ܗܘܠܨ ܕܓܘ ܟܘܠܢܐ ܝܢ ܐܠܘܠܐ ܘܒܕܡܟܐܠܗ ܠܡܪܙܒܢܢܐ ܕܓܕܘܬܐ ܀ ܗܕܟܐ ܚܕ ܝܘܡܐ ܚܕ ܚܒܪܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܝܐ ܩܕܡ ܚܙܐܠܗ ܕܡܝܟܐ ܓܘ ܟܘܠܢܐ ܒܐܡܪܐܠܗ ܩܐ ܟܠܦܬܐ ܦܠܢ ܐܝܠܗ ܕܡܝܟܐ ܓܘ ܓ̰ܕܘܬܐ ܒܠܟܐ ܕܚܕ ܒܫܢܝܐ ܝܢ ܫܒܝܬܐ ܠܒܠܢ ܩܬܗܝ :ܗܕܟܐ ܟܠܦܬܐ ܕܗܘ ܚܒܪܐ ܡܓܘܘܒܐܠܗ ܘܒܐܡܪܐ ܩܐ ܓܒܪܐ ܪܚܘܫ ܗܘܐ ܡܐܝܟ ܟܠܒܐ ܕܡܝܟܐ ܓܘ ܓܕܘܬܐ ܪܒܐ ܙܠܘܡܝܐ ܝܠܗ ܥܒܝܕܐ ܠܗܘ ܡܫܝܚܝܐ ܐܫܘܪܝܐ ܕܟܐ ܩܕܡ ܥܠܕܐܠܗ ܒܬܪܝ ܡܠܝܘܢܐ ܕܘܠܪܐ ܒܠܝܒܐ ܫܩܝܠܐܠܗ ܡܢܗܝ ܘܙܠܡܠܐ ܠܗܝ ܢܫܐ ܒܪܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ ܩܕܡ ܥܠܕܐܠܗ ܘܫܒܘܩܠܐ ܥܡ ܬܠܬܐ ܝܠܕܐ ܕܟܐ ܒܒܐ ܟܠܝܗܝ ܫܢܐ ܕܚܝܐ ܐܝܠܗ ܦܠܝܚܐ ܩܐ ܓܒܐ ܕܩܘܪܕܝܐ ܦܫܡܪܓܐ ܐܘܦ ܚܕ ܡܢܕܝ ܡܢ ܡܢ ܕܐܗܐ ܒܝܬܐ ܠܐ ܠܒܠܬܠܐ  ܗܕܝܐ ܡܐܝܟ ܟܠܒܐ ܫܒܘܩ ܕܚܝܐ ܓܘ ܟܘܠܢܐ ܠܐ ܫܒܘܩܠܐ ܐܘܦ ܚܕ ܡܢܕܝ ܕܠܘܒܠܐ ܩܬܗܝ:     
 ܗܕܟܐ ܐܗܐ ܗܩܝܬ ܘܡܤܠܐ ܕܟܐ ܡܥܘܠܕܐܠܗ ܠܗܘ ܐܫܘܪܝܐ ܡܤܟܐܢܐ ܩܐ ܚܕ ܚܒܪܐ ܕܝܐ ܙܡܪܐ ܐܡܪܐܠܗ ܩܘܪܕܝܐ ܗܕܟܐ ܗܘ ܙܡܪܐ ܐܗܐ ܩܨܬ ܐܡܝܪܐܠܗ ܩܐ ܚܘܡܬܐ ܚܕܐ ܢܫܐ ܓܘܪܬܐ ܒܫܢܐ ܗܝ ܩܕܡ ܐܡܪܐܠܗ ܩܬܝ ܡܢ ܩܕܡ ܚܕܟܡܐ ܫܢܐ ܐܢܐ ܟܬܝܒܐܠܝ ܗܕܟܐ ܐܢܫܐ ܕܥܒܕ ܛܠܘܡܝܐ ܘܡܠܕܐ ܐܢܫܐ ܡܤܟܐ ܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܫܡܐ ܪܡܐ ܘܡܪܐ ܕܟܠ ܒܘܬ ܫܡܫܠܐ ܘܒܘܬ ܦܐܫ ܢܦܝܠܐ ܗܝܟ ܥܕܢܐ ܠܐ ܩܝܡ ܐܡܝܢ ܀
QASHO IBRAHIM NERWA 10-10-2017