ܐܲܟܵܪܵܐ ܕܢܝ݂ܢܘܸܐ


المحرر موضوع: ܐܲܟܵܪܵܐ ܕܢܝ݂ܢܘܸܐ  (زيارة 1983 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل خاميس كيوركيس

  • عضو فعال
  • **
  • مشاركة: 64
  • خاميس كيوركيس
    • مشاهدة الملف الشخصي
ܐܲܟܵܪܵܐ ܕܢܝ݂ܢܘܸܐ
« في: 07:06 26/02/2018 »

ܐܲܟܵܪܵܐ ܕܢܝ݂ܢܘܸܐ


ܐܵܢܐܵ ܝܗ̄ܘܹܝܢ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܦܲܠܵܚܵܐ ܐܲܟܵܪܵܐ
ܫܸܢ̄ܒܹܠ̈ܝܼ ܐ̄ܟܘܿܡܹ̈ܐ ܘܟܵܘܣܝ݂ ܚܘܵܪܵܐ
ܓܵܘ ܚܕ݂ܵܐ ܡܵܬ̣ܵܐ ܥܲܬܝ݂ܩܬܵܐ ܒܸܥܡܵܪܵܐ
ܒܹܝܢ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝ݂ܢܘܸܐ ܘܛܘ݂ܪܵܐ ܕܐ̄ܓܵܪܵܐ
ܐܝܼܬ̣ ܠܝ݂ ܚܲܩ̈ܠܵܬ̣ܵܐ ܘܟܲܪܡܵܐ ܘܡܲܥܨܵܪܵܐ
ܘܐܝܼܬ̣ ܠܝܼ ܕܲܒܵܫܹ̈ܐ ܕܕܸܒ̣ܫܵܐ ܓܵܘ ܟܘܵܪܵܐ
ܣܸܬܘܵܐ ܠܒܲܗܵܪ ܡܫܘܿܪܹܐ ܠܹܗ ܚܕܼܵܪܵܐ
ܬܲܠܓܵܐ ܕܛܘ݂ܪ̈ܵܢܹܐ ܡܫܘܿܪܹܐ ܠܹܗ ܦܫܵܪܵܐ
ܡܫܲܪܹܝܢ ܒܦܘ݂ܠܚܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܬܘܼܘܚܵܪܵܐ
ܛܥܝܼܢܵܐ ܝܗ̄ܘܹܝܢ ܒܐܝ݂ܕܼ̈ܝܼ ܡܲܓܠܵܐ ܘܡܲܪܵܐ
ܩܡܝܼܛܵܐ ܝܗ̄ܘܹܝܢ ܦܕܼܵܢܝܼ ܒܕܲܒ̣ܵܪܵܐ
ܦܕܼܵܢܝܼ ܕܩܲܝܣܵܐ  ܨܢܝܼܥܬܵܐ  ܠܢܲܓܵܪܵܐ
ܪܹܫܵܗ̇ ܕܦܲܪܙܠܵܐ ܠܵܐ ܐܵܬ̣ܹܐ ܠܲܬܒ̣ܵܪܵܐ
ܠܵܐ ܒܟܹܐܦܵܐ ܘܠܵܐ ܒܩܲܫܝܘܼܬ̣ܵܐ ܕܐܝܼܣܵܪܵܐ
ܒܸܨܪܵܝܵܐ ܠܐܲܪܥܵܐ ܘܒܥܘܼܡܩܵܐ ܒܸܛܡܵܪܵܐ
ܠܓܸܠܹ̈ܐ ܝܒ̣ܝ݂ܫܹ̈ܐ ܘܡܝܼܬ̣ܹ̈ܐ ܒܸܥܩܵܪܵܐ
ܠܫܘ݂ܫܵܐ ܘܐܘܼܚܬܵܐ ܘܐܵܦ ܠܩܝ݂ܒ̣ܵܪܵܐ
ܠܥܲܦܪܵܐ ܕܚܲܩܠܵܬ̣̈ܝܼ ܝܗ̄ܘܹܝܢ ܒܸܚܦܵܪܵܐ
ܠܵܐ ܫܲܒ̣ܩܹܢ ܐܵܦ ܚܲܕܼ̄ ܣܝ݂ܛܵܐ ܒܲܝܵܪܵܐ
ܒܲܪܙܲܪܥܝܼ ܛܵܒ̣ܵܐ ܓܵܘ ܥܲܦܪܵܐ ܒܕܸܵܪܵܐ
ܡܲܫܬܹܝܢ ܠܙܪܘ݂ܥܬܝܼ ܡ̣ܢ ܕ̤ܩܠܲܬ̣ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ
ܡ̣ܢ ܡܝܼ̈ܵܐ ܕܣܲܕܵܐ ܕܝܼܗ̄ܘܹܝܢ ܒܸܨܡܵܪܵܐ
ܠܒܘܼܣܬܵܢܝܼ ܘܠܓܲܢܬ̣ܝܼ ܡܸܫܵܪܵܐ ܒܡܸܫܵܪܵܐ
ܚܲܒ̣ܪܵܐ ܝܗ̄ܘܹܝܢ ܥܲܡ ܪܲܥܝܵܐ ܘܒܲܩܵܪܵܐ
ܝܵܘܡܵܬ̣̈ܝܼ ܒܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܩܸܫܝܵܐ ܒܸܥܒ̣ܵܪܵܐ
ܒܦܘܼܠܚܵܢܝܼ ܐܝܼܬ ܠܝܼ ܪܲܒܵܐ ܫܘܼܒ̣ܗܵܪܵܐ
ܚܸܕܼܝܵܐ ܝܗ̄ܘܹܝܢ ܦܨܝܼܚܵܐ ܘܒܸܙܡܵܪܵܐ
ܕܸܡܥܹ̈ܐ ܕܚܲܕܼܘܼܬ̣ܵܐ ܡܸܢ ܥܲܝܢ̈ܝ݂ ܢܬ̣ܵܪܵܐ
ܫܵܬܹܝܢ ܚܲܡܪܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܒܟܵܣܵܐ ܕܦܲܚܵܪܵܐ
ܡܬܲܢܬܸܢܹܢ ܒܩܲܠܘܼܢܵܐ ܘܓܵܗܹ̈ܐ ܒܫܹܓ̣ܵܪܵܐ
ܒܠܸܠܝܵܐ ܪܥܝܼܫܵܐ ܝܗ̄ܘܹܝܢ ܘܒܸܫܗܵܪܵܐ
ܠܡܘܼܠܟܵܢ̈ܝ݂ ܘܙܪܘܼܥܬܝܼ ܒܸܢܛܵܪܵܐ
ܠܵܐ ܫܲܒ̣ܩܹܢ ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܝܼ ܕܠܵܐ ܡܵܪܵܐ
ܝܲܩܝܼܪܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܪܲܒܵܐ ܘܡܵܪܬ̣̄ ܐܝܼܩܵܪܵܐ
ܠܵܐ  ܡܙܲܒܢܹܢ ܠܵܗ̇ ܒܕܲܗܒ̣ܵܐ ܘܠܵܐ ܒܕܹܝܢܵܪܵܐ
ܝܵܪܬܘ݂ܬ̣ܝ݂ ܒܸܕ ܦܵܝܫܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܕܟ̣ܵܪܵܐ
ܘܫܸܡܝܼ ܒܸܕ ܦܵܝܸܫ ܡ̣ܢ ܕܵܪܵܐ ܠܕܵܪܵܐ
ܟ̣ܵܡܝܼܣ ܓܝ݂ܘܲܪܓܝܼܣ
2018