ܗܕ ܟܘܬܝܼܢܐ ܠܐ ܝܠܗ ܟܘܬܝܼܢܝܼ


المحرر موضوع: ܗܕ ܟܘܬܝܼܢܐ ܠܐ ܝܠܗ ܟܘܬܝܼܢܝܼ  (زيارة 2702 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل نزار حنا الديراني

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 272
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
ܗܕ ܟܘܬܝܼܢܐ ܠܐ ܝܠܗ ܟܘܬܝܼܢܝܼ
ܢܙܐܪ ܚܢܐ ܕܝܪܝܐ
ܟܠ ܡܐ ܕܚܵܙܸܢ ܠܹܗ ܒܲܗܪܐ ܒܚܸܠܡܝܼ
ܪܥܫܸܢ ܥܠ ܩܵܠܐ ܕܦܵܘܚܹ̈ܐ ܡܲܦܪ̈ܘܼܚܹܐ ܚܲܝܝܼ ܡܢ ܚܲܒܼܠܐ ܕܡܣܵܝܐ
ܘܫܡܵܜܐ ܐܝܼܠܢܹ̈ܐ ܕܫܵܒܼܪܘܬܝܼ ܡܢ ܓܲܢܬܝܼ
ܘܐܵܢܐ ܩܪܵܒܼܬܵܢܐ
ܓܘ ܩܪܵܒܼܐ ܕܠܝܬܠܝܼ ܒܸܝܹܗܿ ܫܒܼܘܩ ܡܢ ܕܦܵܝܫܸܢ ܣܵܗܕܐ
ܝܵܢ ܕܫܵܠܦܸܢ ܩܡܵܜܝܼ ܘܥܵܪܩܸܢ ܫܘܠܚܵܝܐ
ܝܲܬܝܼܪ ܡܢ ܐܲܪܒܥܝܼܢ ܫܸܢܹ̈ܐ ... ܝܢ ܐܡܪ ܬܪܝܢ ܐܲܠܦ̈ܐ
ܕܲܪܓܘܿܫܬܐ ܕܙܥܘܼܪܘܼܬܝܼ ... ܠܐ ܝܠܵܗ ܕܲܪܓܘܫܬܝܼ
ܘܢܵܘܪܐ ܕܓܲܫܡܸܢܗܿ ܕܝܼܠܝܘܼܬܝܼ ... ܠܐ ܝܠܗܿ ܢܵܘܪܝܼ
ܘܘܲܪܝܕܐ ܕܟܵܬܒܼܢ ܒܝܹܗ ܫܡܝܼ ܘܫܸܡܐ ܕܐܘܡܬܝܼ
ܦܝܫܠܹܗ ܣܪܝܼܒܼܐ ܡܢܝܼ
ܘܪܝܫܝܼ ... ܕܫܵܩܠܸܢ ܒܝܹܗ ܫܘܒܼܗܵܪܐ
ܦܪܸܫܠܹܗ ܡܢ ܫܠܲܕܝܼ ܘܠܐ ܚܵܙܸܢ ܠܹܗ ܐܸܠܐ ܒܜܸܠܝܼ
ܒܕܘܡܝܐ ܕܟܘܪܣܸܝܐ ... ܝܢ ܓܸܫܪܐ
ܜܥܝܼܢܐ ܠܣܲܠܵܒܝܼ
ܬܪܝܢ ܐܲܠܦ̈ܐ ܫܸܢܹ̈ܐ ... ܝܢ ܐܡܲܪ ܚܲܡܫܐ ܐܲܠܦܹ̈ܐ
ܢܸܫܪܵܐ ܕܦܪܵܝܕܘܢ !
ܠܝܬܒܹܗ ܕܡܲܡܜܹܐܠܝܼ ܫܒܼܘܩ ܡܢ ܚܵܘܜܐ ܕܬܚܘܼܡܐ
ܘܐܵܢܐ ܡܬܲܢܘܼܝܹܐ ܙܡܲܪܬܐ ܕܒܝܼܒܐ – ܣܵܒܲܪܟ̰ܝܘܢ –
ܟܲܕ ܠܐ ܗܘܐ ܠܐ ܒܝܼ ܕܫܵܠܦܸܢ ܠܵܗܿ ܫܸܠܘܚܬܝܼ ܐܲܝܟܼ ܚܸܘܝܐ
ܕܠܐ ܐܡܪܢ ܗܘܐ :
ܐܲܕ ܐܲܬܪܐ ܠܐ ܝܠܹܗ ܐܲܬܪܝܼ
ܘܐܲܕ ܕܲܪܓܘܼܫܬܐ ܠܐ ܝܠܵܗܿ ܡܕܝܼܢܵܝܘܼܬܐ ܕܙܥܘܼܪܘܬܝܼ
ܘܕܸܩܠܲܬ ܘܲܦܪܵܬ ... ܠܐ ܝܠܗܘܢ ܓܘܪܢܐ ܕܡܲܥܡܘܕܝܼܬܝܼ ...
      16-1-2016 ܕܝܪܐܒܘܢ