ܩܵܬܵܟܼܝ ܐܲܪܸܫܟܼܵܝܬܐ ܕܐܵܫܘ̇ܪ


المحرر موضوع: ܩܵܬܵܟܼܝ ܐܲܪܸܫܟܼܵܝܬܐ ܕܐܵܫܘ̇ܪ  (زيارة 2878 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل عوديشو سادا

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 486
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
܀ܩܵܬܵܟܼܝ ܐܲܪܸܫܟܼܵܝܬܐ ܕܐܵܫܘ̇ܪ܀

ܒܸܪ̈ܕܼܵܝܐ ܝܠܲܝܗ̈ܝ ܕܸܡܥ̈ܐ ܕܥܲܝܢܵܬܝܼـ
ܠܲܚܢܵܢܵܐ ܕܠܸܒܵܟܼܝ ܡܘܼܚܲܒܬـܝܼ
ܘܒܸܣܦܵܪܐ ܠܲܩܝܵܡܬܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܬܵܐ،
ܫܒܼܘܼܩ ܢܵܦܠܝܼ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܥܲܪ̈ܫܹܐ
ܐܹܢ ܝܑܼܠܲܝܗܝ̈ ܓܲܢܵܬܼܵܟܼ̈ܝ ܨܸܗܝ̈ܐ،
ܥܒܼܝܼܕܠܗ̄ܘ̇ܢ ܠܵܚܘ̇ܫܘܼܬܼܐ ܥܲܠܠܵܟܝܼ
ܘܫܝܼܦܠܗ̄ܘ̇ܢ ܛܒܼܝܼܒܼܘܼܬܼܐ ܕܫܸܡܵܟܼܝ ܫܲܦܝܼܪܐ
ܘܩܲܕ̄ܡ ܪܲܦܝܼܠܵܟܼܝ ܓܵܘ ܗܲܘܬܼܵܐ ܕܲܣܦܝܼܩܘܼܬܼܐ،
ܐܝܼܢܐ ܠܲܘܡܝܼ ܘܐܘܼܠܨܵܢܝܼ ܒܸܕܪܵܝܹܢ ܥܲܠܠܵܟܝܼ
ܡܛܠ ܠܵܐ ܡܘܼܕܸܥܠܵܟܝܼ ܠܡܵܪܘܼܕܘܼܬܼܐ
ܓܪܝܼܫܠܗ̄ܘ̇ܢ ܡܸܢܵܟܼܝ ܠܒܼܝܼܫܵܬܼܵܐ ܕܡܲܠܟܘܼܬܼܐ
ܘܲܫܒܼܝܼܩܠܗ̄ܘ̇ܢ ܕܚܲܝܵܬ ܠܐܘܼܚܵܬܼܵܐ ܕܫܘܼܠܚܵܝܘܼܬܵܐ،
ܒܐܲܠܦܵܝ̈ܐ ܕܐܘ̇ܟܹ̈ܐ ܘܒܵܢܕܹܐ ܘܩܝܼܢܵܬܼܐ ܕܚܲܫܐ
ܡܬܘܼܢܸܚܠܝܼ ܘܲܡܪܝܼܪܝܼ ܘܐ̄ܡܝܼܪܝܼ ܘܲܙܡܝܼܪܝܼ
ܦܵܚܲܠܬܐ ܒܲܝܬܐ ܕܐܵܒܼܵܗܵܬܝܼ ܘܲܫܒܼܵܒܼܝܼ ܝܲܩܝܼܪ̈ܐ
ܡܛܠ ܗܲܠ ܩܵܐܹܡ ܪܘܼܫܡܵܟܼܝ ܢܩܝܼܪܵܐ ܝ̄ܠܹܗ ܒܲܬܗܘ̇ܡܝܼ
ܘܒܸܓܪܵܫܹܝܢ ܡܼܢ ܐܲܬܝܼܪܐ ܕܢܸܫܡܵܬܼܵܟܼܝ
ܘܒܸܫܡܵܥܹܝܢ ܩܵܠ̈ܐ ܕܢܵܩܘܼܫܵܟܼܝ،
ܢܘܼܟܼܪ̈ܝܹܐ ܓܢܝܼܒܼܠܗ̄ܘ̇ܢ ܡܹܐܣܵܪ̈ܝܵܬܼܐ ܕܥܸܢܒܵܟܼܝ
ܩܲܕ̄ܡ ܙܲܒܼܢܐ ܕܲܩܛܵܦܬܐ
ܘܒܸܬ ܡܵܐܹܬ ܫܪܵܪܐ ܒܥܸܕܵܢܐ ܩܘܼܪܒܵܐ
ܘܫܵܝܸܦ ܠܟܠܲܝܗ̈ܝ ܪ̈ܚܸܩܘܵܬܼܐ ܕܚܘܼܒܐ ܘܲܫܠܵܡܐ
ܒܲܝܢܵܬܼ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܠܸܒܵܘܵܬܼܐ ܫܲܪܝܼܪ̈ܐ
ܕܝܼܗ̄ܘܵܘ ܒܸܚܵܝܵܐ ܒܥܲܦܪܵܟܼܝ ܫܲܡܝܼܢܵܐ ،


ܥܲܒܼܕܝܫܘ̇ܥ ܣܵܗ̄ܕܐ