ܡܰܠܦܼܳܢܳܐ ܥܰܒܼܕܿܡܫܺܝܚܳܐ ܢܶܥܡܰܢ ܕܿܩܰܪܰܗܒܿܰܫ


المحرر موضوع: ܡܰܠܦܼܳܢܳܐ ܥܰܒܼܕܿܡܫܺܝܚܳܐ ܢܶܥܡܰܢ ܕܿܩܰܪܰܗܒܿܰܫ  (زيارة 421 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل بشير متي توما الطورلّي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 234
  • الجنس: ذكر
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني

ܡܰܠܦܼܳܢܳܐ ܥܰܒܼܕܿܡܫܺܝܚܳܐ ܢܶܥܡܰܢ ܕܿܩܰܪܰܗܒܿܰܫ
ܐ̱ܨܓ- ܐ̱ܦܓ

ܡܰܘܠܳܕܼܶܗ :- ܐܶܬܼܺܝܠܶܕܼ ܒܰܩܪܺܝܬܼܳܐ ܚܕܼܳܐ ܕܿܰܫܡܳܗܿ ( ܩܰܪܰܗܒܿܰܫ ) ܒܿܐܽܘܚܕܿܳܢܳܐ ܕܿܐܳܡܺܝܕܼ ܡܕܼܺܝܢ̱ܬܿܶܐ ܫܢܰܬܼ (ܐ̱ܨܓ) ܡܶܢ ܐܰܒܼܳܐ ܕܿܰܫܡܶܗ ܢܶܥܡܰܢ ܘܐܶܡܳܐ ܕܿܰܫܡܳܗܿ ܡܰܢܽܘܫ ، ܘܟܼܰܕܼ ܡܰܢܰܥ ܠܫܶܬܼ ܕܿܰܫܢܰܝ̈ ܚܰܝܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܶܬܼܓܰܙܺܝ ܡܶܢ ܚܰܘܣܳܢܳܐ ܐܰܒܼܳܗܳܝܳܐ ܒܿܡܰܘܬܿܳܐ ܕܿܐܰܒܼܽܘܗ̱ܝ

ܗܶܪ̈ܓܿܰܘܗ̱ܝ :- ܒܿܫܢܰܬܼ (ܐ̱ܨܝܐ) ܫܰܕܿܪܶܗ ܡܳܪܝ ܐܺܝܘܰܢܢܺܝܣ ܐܶܠܝܰܐܣ ܫܰܐܟܿܶܪ ܚܰܣܝܳܐ ܕܿܐܳܡܺܝܕܼ ( ܦܰܛܪܝܰܪܟܿܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܶܓܼܢܐܛܝܽܘܣ ܐܶܠܝܐܣ ܬܿܠܺܝܬܼܳܝܳܐ ) ܠܕܼܰܝܪܳܐ ܕܿܟܼܽܘܪܟܿܡܳܐ ܕܿܡܰܪܕܿܳܐ . ܘܡܶܬܼܺܝܠܶܦܼ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܘܥܰܪܒܿܳܝܳܐ ܘܬܼܽܘܪܟܿܳܝܳܐ ܥܰܠ ܕܿܝܪ̈ܳܝܶܐ ܡܫܰܡܗ̈ܶܐ ܐܶܠܝܐܣ ܩܽܘܪܽܘ , ܬܐܽܘܡܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒܼ ܝܺܕܼܺܝܥܳܐܺܝܬܼ ܕܿܶܝܢ ܕܿܝܪܳܝܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܿܽܘܠܰܒܰܢܺܝ ( ܚܰܣܝܳܐ ܡܳܪܝ ܦܠܠܟܣܺܝܢܽܘܣ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܿܽܘܠܒܿܐܢܺܝ ) ܗܰܘܕܡܰܠܝܳܐܺܝܬܼ ܝܺܨܶܦܼ ܕܿܬܼܰܪܒܿܺܝܬܼܶܗ ܒܿܗܶܪ̈ܓܿܶܐ ܕܿܠܶܫܳܢܳܐ ܐܶܡܗܳܝܳܐ ܘܒܼܰܐ̱ܚܪ̈ܳܝܳܬܼܳܗܿ ܕܿܰܫܢܰܬܼ (ܐ̱ܨܟܐ) ܫܒܼܰܩ ܕܿܰܝܪܳܐ ܘܰܗܦܼܰܟܼ ܠܐܳܡܺܝܕܼ ܒܿܩܶܨ ܪܽܘܥܳܡܳܐ ܕܰܢܦܼܰܠ ܒܿܰܝܢܰܘܗ̱ܝ ܠܪܺܝܫ ܕܿܰܝܪܳܐ ܕܿܰܝܪܳܝܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܓܿܰܢܕܿܽܘܪ ܕܿܒܼܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܕܿܢܶܪܥܶܐ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܘܰܓܼܕܼܰܝ̈ܳܐ ܕܿܕܿܰܝܪܳܐ

ܦܿܽܘܠܚܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ :-
ܒܿܰܫܢܰܬܼ (ܐ̱ܨܟܗ) ܐܶܫܬܰܕܿܰܪ ܒܿܝܰܨܺܝܦܼܽܘܬܼ ܡܳܪܝ̱ ܕܿܺܝܽܘܢܢܳܝܣܺܝܽܘܣ ܥܰܒܼܕܿܢܽܘܗܪܳܐ ܚܰܣܝܳܐ ܕܿܐܳܡܺܝܕܼ ܠܒܼܰܝܪܽܘܬܼ ܘܐܰܠܶܦܼ ܫܰܢ̱ܬܿܳܐ ܚܕܼܳܐ ܒܿܒܼܶܝܬܼ ܝܰܬܼܡ̈ܶܐ ܕܿܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܒܿܒܼܰܝܪܽܘܬܼ ܫܢܰܬܼ ( ܐ̱ܨܠܗ- ܐ̱ܨܠܘ ) ܟܿܶܢ ܒܿܰܫܢܰܬܼ ( ܐ̱ܨܠܙ ) ܐܶܬܼܩܪܺܝ ܠܡܰܠܳܦܼܽܘ ܒܿܒܼܶܝܬܼ ܣܶܦܼܪܳܐ ܕܿܒܼܶܝܬܼܠܚܶܡ ܒܿܦܼܶܠܣܶܛܺܝܢܝ ܒܿܳܬܼܰܪ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܶܫܬܿܰܢܺܝ ܠܒܼܶܝܬܼ ܣܶܦܼܪܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܒܿܐܽܘܪܫܠܶܡ ܟܿܰܪ ܕܐܰܠܶܦܼ ܡܶܬܼܚܳܐ ܕܿܬܼܰܪܬܿܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ
ܒܿܰܫܢܰܬܼ ( ܐ̱ܨܢܐ ) ܐܶܬܼܓܿܒܼܺܝ ܠܡܰܠܦܼܳܢܽܘܬܼܳܐ ܒܿܒܼܳܬܰܝ̈ ܣܶܦܼܪ̈ܶܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܒܿܩܰܡܫܠܺܝ ܕܿܣܽܘܪܝܳܐ ܟܿܰܪ ܕܫܰܡܶܫ ܡܶܬܼܚܳܐ ܕܿܰܫܒܼܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܟܿܺܐܡܰܬܼܝ ܥܕܼܰܡܳܐ ܠܰܫܢܰܬܼ ( ܐ̱ܨܣܙ ) ܕܿܒܼܳܗܿ ܐܶܣܬܿܟܼܰܪܘ ܒܿܳܬܳܝ̈ ܣܶܦܼܪ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܘܰܗܦܼܰܟܼ ܬܿܶܢܝܳܢܽܘܬܼ ܠܒܼܺܝܪܽܘܬܼ ܟܿܰܪ ܐܰܠܶܦܼ ܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܒܿܒܶܝܬܼ ܕܿܪܳܫܳܐ ܟܿܳܗܢܳܝܬܿܳܐ ܥܕܼܰܡܳܐ ܕܿܐܶܣܬܿܟܰܪ ܩܶܨܰܬܼ ܓܶܕܼܫ̈ܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܿܰܩܪܳܒܼܳܐ ܒܰܝܢܳܬܼ ܠܶܒܼܢܳܢܳܝ̈ܶܐ

ܛܺܝܡܰܘ̈ܗ̱ܝ ܡܰܪ̈ܕܽܘܬܼܳܢܳܝܶܐ :-
ܥܰܒܼܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܿܩܰܪܰܗܒܿܰܫ ܟܿܳܬܼܽܘܒܼܰܐ ܗ̱ܘ ܡܗܺܝܪܳܐ ܘܐܳܡܽܘܪܰܐ ܗ̱ܘ ܫܒܼܺܝܚܳܐ ܘܡܰܠܦܼܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܛܰܪܩܳܐ ܘܢܳܛܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܿܕܼܳܒܼ ܕܿܢܰܢܗܰܪ ܐܽܘܪܚܳܐ ܩܕܼܳܡ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܰܥܠܰܝܡܳܬܼ̈ܳܐ ܢܰܩܺܝ ܝܳܬܼܶܗ ܡܶܛܽܘܠ ܥܬܼܺܝܕܼܽܘܬܼ ܐܽܘܡܬܼܳܐ ܘܫܽܘܘܫܳܛܳܗܿ ، ܚܟܼܰܡ ܠܰܡ ܩܳܢܽܘܢ̈ܶܐ ܕܿܠܶܫܳܢܳܐ ܐܶܡܗܳܝܳܐ ܣܰܓܿܺܝ ܫܰܦܿܺܝܪ ܘܣܳܡ ܒܶܗ ܟܿܬܼܳܒܼ̈ܶܐ ܡܰܘܬܿܪ̈ܳܢܶܐ ܡܨܰܒܿܬܼܺܝܢ ܒܿܰܡܠܺܝܠܽܘܬܼܳܐ ܘܰܩܪܺܝܚܽܘܬܼܳܐ ܘܰܡܠܶܝܢ ܫܽܘܦܼܪ̈ܶܐ ܣܽܘ̈ܟܿܳܠܳܝܶܐ ܗܽܘܝܽܘ ܒܿܰܫܪܳܪܳܐ ܡܰܠܦܼܳܢܳܐ ܕܿܕܼܳܪܳܐ ܕܿܥܶܣܪܺܝܢ .
ܟܿܬܼܺܝ̈ܒܼܳܬܼܶܗ :-
ܐܰܪܦܿܺܝ ܠܰܢ ܝܰܬܿܺܝܪ ܡܶܢ ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ ܟܿܬܼܳܒܼ̈ܶܐ ܒܿܶܝܬܼ ܣܝܳܡܳܐ ܠܬܼܽܘܪܓܿܳܡܳܐ ܘܚܰܘܺܝ ܒܿܗܽܘܢ ܪܘܺܝܚܽܘܬܼ ܗܰܘܢܶܗ ܘܐܰܪܺܝܟܼܽܘܬܼ ܕܿܪܳܥܶܗ ܒܿܣܳܦܼܪܳܝܽܘܬܼܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܿܳܐ ܘܗܳܟܼܰܢ ܨܰܒܿܶܬܼ ܩܕܼܳܠܳܐ ܕܿܣܽܘܪܝܳܝܽܘܬܼܳܐ ܒܿܥܶܩܳܐ ܝܰܩܺܝܪ ܕܿܡܰܝ̈ܳܐ ܕܿܰܡܠܺܝܠܽܘܬܼܳܐ ܐܳܦܼ ܬܰܪܓܿܶܡ ܠܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܟܿ̈ܬܼܳܒܼܶܐ ܘܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܣܰܓܿܺܝ̈ܐܶܐ ܕܿܟܼܳܬܼܽܘ̈ܒܼܶܐ ܬܿܶܐܒܼܺܝ̈ܠܳܝܶܐ ܡܫܰܡ̈ܗܶܐ ܒܿܡܶܠܬܼܳܐ ܣܰܓܿܺܝ ܚܠܺܝܬܼܳܐ ܘܰܫܦܼܺܝܬܼܳܐ ܘܰܦܼܐܺܝܬܼܳܐ ܘܰܦܼܐܺܝܬܼܳܐ ܘܒܼܶܠܥܳܕܼ ܡܶܬܼܥܰܡܠܳܢܽܘܬܼܳܐ ܐܰܝܟܼ ܓܒܿܪܐܢ ܟܼܰܠܺܝܠ ܓܒܪܐܢ ܘܥܽܘܡܰܪ ܟܼܰܝܐܡ ܦܿܰܪܣܳܝܳܐ ܘܡܺܝܟܼܰܐܺܝܠ ܢܥܰܝܡܰܗ , ܘܛܐܓܼܽܘܪ ܗܶܢܕܿܘܳܝܳܐ ܘܐܰܝܢܳܐ ܕܿܒܼܳܥܶܐ ܕܿܢܺܐܠܰܦܼ ܠܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܬܿܰܩܢܳܐܺܝܬܼ ܘܳܠܶܐ ܕܿܢܶܩܪܶܐ ܘܢܶܗܪܽܘܓܼ ܒܿܰܣܝܳܡܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܿܰܡܠܶܝܢ ܙܢ̈ܰܝܳܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܼܶܐ ܕܿܝܽܘܬܼܪ̈ܳܢܶܐ ܣܽܘܟ̈ܳܠܳܝܶܐ ܘܪ̈ܶܢܝܳܝܶܐ .
ܐܰܝܢܳܐ ܕܿܩܳܪܶܐ ܒܿܰܟܼܬܼܳܒܼܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܿܳܡܶܐ ܠܗܰܘ ܓܿܒܼܪܳܐ ܕܿܥܳܐܶܠ ܠܓܼܰܢܬܼܳܐ ܡܰܠܝܰܬܼ ܘܰܪ̈ܕܿܶܐ ܘܗܰܒ̈ܳܒܼܶܐ ܘܝܰܣ̈ܡܶܐ ܘܡܰܪ̈ܘܶܐ ܘܰܡܢܺܫ̈ܟܿܶܐ ܡܳܪ̈ܰܝ ܪ̈ܺܝܚܶܐ ܒܿܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܘܓܼܰܘ̈ܢܶܐ ܡܦܼܰܬܼ̈ܟܿܶܐ , ܘܐܳܦܼܶܢ ܐܺܝܬܼܰܘܗ̱ܝ ܥܰܡܽܘܠܬܼܳܢܳܐ ܘܫܰܡܶܫ ܪܰܕܼܝܽܘܬܼܳܐ ܘܣܳܦܼܪܳܝܽܘܬܼܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܿܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐܺܝܬܼ ܒܿܟܼܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܘܡܶܬܼܡܰܨܝܳܢܽܘܬܼܶܗ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܼܝܗܶܒܼ ܨܶܦܼܬܼܳܐ ܕܿܘܳܠܝܳܐ ܠܕܼܰܐܝܟܼ ܗܳܢܳܐ ܣܳܦܼܪܳܐ ܣܦܺܝܪܳܐ ܘܪܰܕܼܝܳܐ ܒܿܚܺܝܪܳܐ ܠܳܐ ܒܿܚܰܝܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܳܦܼܠܳܐ ܒܿܳܬܼܰܪ ܕܿܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܙܰܒܼܢܰܢܳܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܶܢ ܫܶܬܼܐܶܣ̈ܶܐ ܥܺܕܿܬܿܳܢܳܝ̈ܳܬܼܳܐ ܐܳܦܼܠܳܐ ܡܶܢ ܫܶܬܼܐܶܣ̈ܶܐ ܐܽܘܡܬܼܳܢܳܝ̈ܳܬܼܳܐ ܘܡܰܪ̈ܕܿܽܘܬܼܳܢܳܝܳܬܼܳܐ

ܣܝܳܡܰܘ̈ܗ̱ܝ :-
1) ܫܺܫܰܠܬܿܳܐ ܕܿܰܟܼܬܼܳܒܼ̈ܶܐ ܣܶܦܼܪ̈ܳܝܶܐ ܥܣܰܪ ܡܢܰܘ̈ܳܢ ( ܗܶܪ̈ܓܿܶܐ ܕܿܩܶܪܝܳܢܳܐ ) ܚܬܼܺܝܡܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ
2) ܣܽܘܪ̈ܥܳܦܼܶܐ ܘܬܼܽܘܪܳܨ ܡܰܡܠ̱ܠܳܐ ܐܰܪܒܰܥ ܡܢܰܘ̈ܳܢ ( ܡܢܳܬܼܳܐ ܩܰܕܼܡܳܝܬܿܳܐ ܚܬܼܺܝܡܳܐ )
3) ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܼܳܐ ܕܥܺܕܬܿܳܐ ܚܬܼܺܝܡ
4) ܡܽܘܫ̈ܚܳܬܼܳܐ ܡܫܰܚܠ̈ܦܼܳܬܼܳܐ ܘܚܰܡܪ̈ܳܝܳܬܼܳܐ ܣܪܺܝܛܳܐ
5) ܫܽܘܥ̈ܝܳܬܼܳܐ ܡܰܟܼܬܿܰܒܼܙܰܒܼ̈ܢܳܝܳܬܼܳܐ ܒܿܰܙܢܳܐ ܫܶܢܓܼܳܢܳܝܳܐ
ܐ ܫܰܪܽܘܟܿܺܝܢ ܩܰܕܼܡܳܝܳܐ ܒ ܡܰܦܿܽܘܠܬܿܳܐ ܕܿܢܺܝܢܘܶܐ ܓ ܬܿܚܶܝܬܼ ܛܶܠܳܠ ܓܿܰܢ̈ܶܐ ܬܿܰܠ̈ܝܳܬܼܳܐ
6) ܕܿܡܳܐ ܙܠܺܝܚܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܿܶܝܢ ܢܶܟܼܣܬܼܳܐ ܕܿܥܳܢ̈ܳܐ ܕܿܰܡܫܺܝܚܳܐ ( ܩܶܛܠܳܐ ܘܰܪܕܼܽܘܦܼܝܳܐ ܕܿܰܩܪܳܒܼܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ ܩܰܕܼܡܳܝܳܐ ) ܐܶܬܿܬܿܰܥܒܿܰܪ ܠܠܶܫܳܢܳܐ ܥܰܪܒܿܳܝܳܐ ܘܐܶܬܼܚܬܶܡ ܒܿܝܰܨܺܝܦܼܽܘܬܼ ܚܰܣܝܳܐ ܓܶܘܰܪܓܿܺܝ ܨܠܺܝܒܼܳܐ ܕܛܽܘܪ ܠܶܒܼܢܳܢ
ܬܿܽܘܒܼ ܟܿܬܼܳܒܼ̈ܶܐ ܣܰܓܿܺܝ̈ܐܶܐ ܐܰܥܒܿܰܪ ܠܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ

1) ܟܿܬܼܳܒܼܳܐ ܕܿܰܢܒܺܝܳܐ ܣܝܳܡ ܓܒܪܐܢ ܟܼܠܝܠ ܓܒܪܐܢ
2) ܟܿܬܼܳܒܼܳܐ ܕܿܝܶܫܽܘܥ ܒܿܪܶܗ ܕܿܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܿܓܒܪܐܢ ܟܼܠܝܠ ܓܒܪܐܢ
3) ܐܰܪ̈ܒܿܥܳܝܳܬܼ ܥܽܘܡܰܪ ܒܿܰܪ ܟܼܝܐܡ ܦܿܰܪܣܳܝܳܐ 351 ܒܿܳܬܿܶܝ̈ܢ
4) ܟܿܬܼܳܒܼܳܐ ܕܿܦܼܰܪ̈ܨܽܘܦܼܶܐ ܣܝܳܡ ܡܺܝܟܼܐܝܠ ܢܥܰܝܡܰܗ̈
5) ܡܰܗܡܰܣܬܳܐ ܕܿܓܼܶܠܓܿܰܡܰܫ
6) ܬܿܡܺܝ̈ܗܳܬܼܳܐ ܕܿܛܐܓܼܽܘܪ : ܓܶܢܬܿܐܰܢܓܐܠܺܝ ، ܩܛܳܦܼܳܐ ܕܿܓܿܰܢ̈ܶܐ ، ܓܿܰܢܳܢܳܐ
7) ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܼܳܐ ܕܿܫܶܢܓܓܳܐ : ܕܿܣܳܦܼܪ̈ܶܐ ܛܒܼܺܝ̈ܒܼܶܐ ܕܿܐܶܡ̈ܘܳܬܼܳܐ
8) ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܕܿܚܰܡܽܘܪܰܒܿܺܝ
ܘܡܶܢ ܕܿܺܝܠܳܝ̈ܳܬܼܳܐ ܕܿܡܰܥܒܿܪܳܢܽܘܬܼܶܗ ܠܳܐ ܦܳܪܶܫ ܐ̱ܢܳܫ ܕܿܐܶܢ ܣܝܳܡܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܘ ܬܿܰܪܓܿܰܡܬܿܳܐ ܐܺܝܬܼܶܝܗܿ ܕܡܶܠܬܼܶܗ ܗܳܟܼܰܢ ܦܿܫܺܝܩܬܿܳܐ ܘܰܣܩܺܝܠܬܿܳܐ ܘܰܡܪܺܝܩܬܿܳܐ ܘܰܡܠܺܝܠܬܿܳܐ ܘܰܩܪܺܝܚܬܿܳܐ ܘܰܫܦܼܺܝܬܼܳܐ
ܗܽܘܝܽܘ ܒܿܰܫܪܳܪܳܐ ܚܕܼܳܢܳܝ ܕܿܳܪܶܗ ܒܿܚܽܘܟܿܳܡ ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ

ܗܽܘܝܽܘ ܦܿܰܪܳܫܳܐ ܕܿܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܕܿܕܿܳܪܳܐ ܕܿܥܶܣܪܺܝܢ
ܗܽܘܝܽܘ ܡܰܠܦܼܳܢܳܐ ܕܿܕܼܳܪܳܐ ܕܿܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ
ܗܽܘܝܽܘ ܝܰܕܿܽܘܥܬܼܳܢܳܐ ܕܿܰܚܟܼܰܡ ܕܿܰܩܕܿ̈ܩܰܝ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܿܠܶܫܳܢܳܐ
ܗܽܘܝܽܘ ܐܰܡܢܳܪܳܐ ܕܿܨܰܝܰܪ ܒܿܡܶܠ̈ܶܐ ܦܿܫܺܝܛܳܬܼ̈ܳܐ ܫܽܘܦܼܪܳܐ ܘܫܶܕܼܪܳܐ ܕܿܗܳܢܳܐ ܠܶܫܳܢܳܐ
ܘܚܰܘܺܝ ܦܰܐܝܽܘܬܼܶܗ ܘܙܰܗܝܽܘܬܼܶܗ ܕܿܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬܼ ܡܰܢ ܡܶܐܡܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܚ̈ܠܰܝܳܐ ܘܡܽܘܫ̈ܚܳܬܼܶܗ ܛܰܥܡܳܢ̈ܝܳܬܼܳܐ ܒܿܰܟܼܬܼܳܒܼܶܗ ܕܿܡܶܬܼܟܿܰܢܶܐ ( ܚܰܡܪ̈ܳܝܳܬܼܳܐ )
ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܪ̈ܨܺܝܦܼܳܢ ܦܿܰܐܝܳܐܺܝܬܼ ܘܡܰܚܪܶܗ ܙܩܺܝܪ ܚܰܠܝܳܐܺܝܬܼ ܘܓܼܳܒܼܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܚܰܫ̈ܚܳܬܼܳܐ ܒܿܫܽܘܦܼܪܳܐ ܬܿܡܺܝܗܳܐ
ܐܶܡܰܬܼܝ ܢܺܐܨܰܦܼ ܚܰܕܼ ܡܶܢ ܒܿܳܬܳܝ̈ ܦܿܪܳܣܳܐ ܒܿܰܚܬܼܳܡܗܽܘܢ ܕܿܢܶܬܼܝܰܬܼܪܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܿܢܰܝ̈ ܐܽܘܡܬܼܰܢ ܚܣܺܝܡܬܿܳܐ ܕܿܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬܼ ܝܳܠܽܘ̈ܦܼܶܐ ܘܡܰܠ̈ܦܼܳܢܶܐ ܕܿܡܰܕܼܪ̈ܫܳܬܼܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬܼܳܐ ܘܰܡܢܳܬܼܳܐ ܕܿܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܒܿܟܼܽܘܠܳܢܺܝܬܼܳܐ ܕܿܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܒܶܝܬܼܨܰܘܒܿܳܐ ܕܒܿܰܓܼܕܳܕ

ܗܳܫܳܐ ܢܚܰܘܶܐ ܛܽܘܦܼܣܳܐ ܡܶܢ ܡܶܐܡܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܛܰܥܡܳܢܳܝ̈ܶܐ ܕܿܢܶܚܙܶܐ ܐܰܪܺܝܟܼܽܘܬܼ ܕܿܪܳܥܶܗ ܘܫܶܪܫܳܝܽܘܬܼ ܡܰܘܗܰܒܼܬܼܶܗ ܘܦܼܰܐܝܽܘܬܼ ܣܕܼܺܝܪܽܘܬܼܶܗ ܒܿܡܰܚܪܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ :-

( ܐܶܠܽܘܠܳܐ )

ܠܶܒܿܝ̱ ܪܳܦܼܶܬܼ ܒܿܪܶܬܼܚܳܐ ܕܿܚܽܘܒܿܶܟܼܝ̱ ::::::: ܐܽܘ ܐܽܘܡܬܼܳܐ ܕܿܣܽܘܪܝܳܝܽܘܬܼܳܐ
ܘܟܼܽܠܗܽܘܢ ܙܰܘܥܰܝ̈ ܘܚܽܘܫܳܒܼܰܝ̈ ::::::: ܗܳܕܼܶܐ ܡܚܰܘܶܝܢ ܒܿܓܼܰܠܝܽܘܬܼܳܐ
ܪܽܘܚܶܟܼܝ̱ ܕܿܕܼܰܟܼܝܳܐ ܘܒܼܰܣܺܝܡܳܐ ::::::: ܡܳܛܚܳܐ ܙܰܠܓܼ̈ܶܐ ܕܿܙܰܗܝܽܘܬܼܳܐ
ܘܢܰܦܼܫܶܟܼܝ̱ ܕܿܫܰܦܼܝܳܐ ܘܬܼܰܡܺܝܡܳܐ ::::::: ܫܳܦܼܥܳܐ ܫܽܘܦܼܪ̈ܶܐ ܕܕܼܰܟܼܝܽܘܬܼܳܐ
ܡܝܰܬܿܪ̈ܳܬܼܶܟܼܝ̱ ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܓܼܡܰܢܝ̈ ::::::: ܒܿܚܽܘܒܿܶܟܼܝ̱ ܗܳܐ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܼܳܐ
ܥܰܠ ܗܳܝ ܠܢܶܨܚܳܢܶܟܼܝ̱ ܒܿܐܰܡܺܝܢ ::::::: ܐܺܝܬܼ ܪܰܒܿܳܐ ܣܰܘܝܽܘܬܼܳܐ
ܕܿܐܶܚܙܶܟܼܝ̱ ܒܿܟܼܽܠܙܒܼܰܢ ܐܰܝܟܼ ܫܶܡܫܳܐ::::::: ܒܿܫܽܘܦܼܪܳܐ ܘܙܺܝܘܳܐ ܕܿܫܺܝܽܘܬܼܳܐ
ܕܿܠܶܟܼܝ̱ ܝܳܐܶܐ ܟܿܽܠ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ::::::: ܘܠܶܟܼܝ̱ ܦܰܐܝܳܐ ܟܿܽܠ ܓܿܰܐܝܽܘܬܼܳܐ
ܐܶܠܽܘܠܳܐ ܚܽܘܒܼܠܰܝ̈ܟܿܝ̱ ܕܿܰܥܠܰܝ ::::::: ܐܳܦܼ ܘܳܠ̈ܝܳܢ ܕܿܐܰܡܗܳܝܽܘܬܼܳܐ
ܟܿܳܦܼܰܪ ܗ̱ܘܺܝܬܼ ܒܿܕܼܰܟܼܝܳܐ ܚܰܠܒܼܶܟܼܝ̱ ::::::: ܐܰܝܟܼ ܝܰܠܕܿܳܐ ܕܿܥܶܨܝܳܝܽܘܬܼܳܐ
ܐܶܠܽܘܠܳܐ ܙܶܕܼܩܰܝ̈ܟܿܝ̱ ܛܳܒܼ̈ܶܐ ::::::: ܕܿܬܼܪܒܿܺܝܬܼܳܐ ܘܰܕܼܪܰܕܼܝܽܘܬܼܳܐ
ܡܰܗܡܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬܼ ܡܶܢ ܢܽܘܨܳܪܶܟܼܝ̱ ::::::: ܘܐܶܚܕܼܶܬܼ ܒܿܫܶܬܼܩܳܐ ܘܫܰܠܝܽܘܬܼܳܐ

ܒܿܗܳܢܳܐ ܡܶܐܡܪܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܡܰܠܦܼܳܢܰܢ ܛܰܪܩܳܐ ܪܶܓܼܫܰܝ ܚܽܘܒܿܶܗ ܠܐܽܘܡܬܼܶܗ ܟܿܡܳܐ ܥܰܡܺܝܩܺܝܢ ܘܫܰܪܺܝܪܺܝܢ ܘܐܳܦܼ ܫܽܘܦܼܪܳܐ ܘܙܰܗܝܽܘܬܼܳܐ ܘܦܼܰܐܝܽܘܬܼܳܐ ܕܿܐܽܘܡܬܼܰܢ ܚܣܺܝܡܬܿܳܐ ܘܰܛܠܺܝܡܬܿܳܐ ܒܿܡܶܠ̈ܶܐ ܚܰܠ̈ܝܳܬܼܳܐ ܘܛܰܥܡܳܢ̈ܝܳܬܳܐ
ܘܡܶܐܡܪܶܗ ܐܳܦܼܶܢ ܡܩܰܦܼܰܝ ܐܺܝܬܼܰܘܗ̱ܝ ܐܶܠܳܐ ܠܰܝܬܿ ܒܿܶܗ ܡܰܥܡܠܳܢܽܘܬܼܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܿܝܶܢ ܩܳܦܺܝܬܼܳܐ ܠܰܝܬܶܝܗܿ ܩܰܘܕܿܳܐ ܒܿܰܣܕܼܺܝܪܽܘܬܼ ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ

ܗܳܫܳܐ ܢܰܪܡܶܐ ܚܝܳܪܳܐ ܥܰܠ ܡܶܐܡܪܶܗ " ܐܰܪܥܳܐ ܕܿܣܳܒܼܰܝ̈ " ܢܶܚܙܶܐ ܐܰܝܢܳܐ ܚܽܘܒܿܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܼܡܰܠܠܳܢܳܐ ܛܳܥܶܢ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܠܦܼܳܢܰܢ ܠܝܽܘܪܬܿܽܘܬܼܳܐ ܕܿܣܽܘܪܝܳܝܽܘܬܼܳܐ ܟܿܰܪ ܫܳܡܥܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܕܿܐܳܡܰܪ :

ܠܶܟܼܝ ܡܶܢ ܕܿܺܝܠܝ̱ ܫܠܳܡܳܐ ::::::::::: ܐܳܘ ܐܰܪܥܳܐ ܕܿܣܰܒܼܰܝ̈
ܒܿܶܟܼܝ ܒܿܣܶܡ ܠܺܝ ܡܩܳܡܳܐ :::::::::: ܘܰܫܦܼܰܪܘ ܝܽܘܒܿܳܒܼܰܝ̈
ܢܺܐܬܼܶܐ ܟܿܰܝ ܝܰܘܡܳܐ :::::::::: ܘܐܶܦܼܪܽܘܥ ܠܶܟܼܝ ܚܰܘܒܿܰܝ̈
ܘܐܶܩܥܶܐ ܒܿܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ::::::::: ܛܽܘܒܼܳܐ ܠܺܝ ܛܽܘܒܼܰܝ̈
ܟܿܡܳܐ ܢܰܦܼܫܝ̱ ܡܶܬܿܬܿܢܺܝܚܳܐ :::::::::: ܒܿܦܼܰܝܽܘܚ̈ܶܐ ܡܰܫܒܿܰܝ̈ܟܿܝ̱
ܘܰܠܪܶܟܼܢܳܐ ܦܿܨܺܝܚܳܐ ::::::::: ܕܿܬܼܰܦܿ̈ܶܐ ܒܿܓܼܰܘ ܫܰܠܒܿܰܝ̈ܟܿܝ̱
ܪܽܘܚܝ̱ ܣܰܓܿܺܝ ܣܘܺܝܚܳܐ ::::::::: ܠܡܶܐܢܰܩ ܡܶܢ ܚܰܠܒܼܰܝ̈ܟܿܝ̱
ܘܰܠܢܰܘܡܳܐ ܢܺܝܚܳܐ :::::::::: ܬܿܚܶܝܬܼ ܛܶܠܳܠ ܕܿܽܘܠܒܿܰܝ̈ܟܿܝ̱
ܣܳܡܶܬܼ ܩܕܼܳܡ ܥܰܝܢܳܐ :::::::::: ܡܳܬܼܝ̱ ܚܽܘܒܿܶܟܼܝ̱ ܢܺܝܫܳܐ
ܘܰܫܩܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ ܙܰܝܢܳܐ :::::::::: ܕܿܐܰܝܟܼ ܢܽܘܪܳܐ ܠܛܺܝܫܳܐ
ܘܐܶܚܪܽܘܒܼ ܠܟܼܽܘܠ ܐܰܝܢܳܐ :::::::::: ܕܿܗܳܡܶܣ ܒܿܶܟܼܝ ܒܿܺܝܫܳܐ
ܕܿܰܢܕܼܰܠܰܚ ܫܰܝܢܳܐ :::::::::: ܕܿܥܰܦܼܪܶܟܼܝ̱ ܩܰܕܿܺܝܫܳܐ
ܐܺܝܬܼ ܠܰܡ ܒܿܗܳܢܳܐ ܡܶܐܡܪܳܐ ܨܽܘܪ̈ܳܬܼܳܐ ܦܰܐܝ̈ܳܬܼܳܐ ܘܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܼܳܐ ܒܿܰܫܪܳܪܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܨܰܝܳܪܳܐ ܥܰܡܺܝܩ ܪܶܓܼܫܳܐ ܕܰܪܫܰܡ ܠܰܢ ܨܽܘܪܬܿܳܐ ܣܰܓܺܝ ܚܠܺܝܬܼܳܐ ܘܰܙܗܺܝܬܼܳܐ ܒܿܡܶܠ̈ܶܐ ܩܪ̈ܺܝܚܳܬܼܳܐ ܘܰܡܠܺܝ̈ܠܳܬܼܳܐ ܘܰܒܼܓܿܰܘ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ، ܘܳܠܶܐ ܠܰܢ ܕܿܢܶܪܕܿܶܐ ܒܿܐܽܘܪܚܳܐ ܗܳܝ ܕܿܕܼܪܰܫ ܠܰܢ ، ܐܽܘܪܳܚ ܚܽܘܒܿܳܐ ܠܗܺܝܒܼܳܐ ܘܰܓܼܡܺܝܪܳܐ ܠܡܳܬܼܶܗ ܘܠܐܽܘܡܬܼܶܗ ܘܰܠܠܶܫܳܢܶܗ ܗܳܢܳܐ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܿܰܚܒܼܰܫ ܓܿܰܙ̈ܶܐ ܕܿܥܰܬܿܺܝ̈ܩܳܬܼܳܐ ܘܝܽܘܠܦܿܳܢ̈ܶܐ ܕܿܕܼܳܪ̈ܶܐ ܕܿܰܥܒܼܰܪܘ

ܡܰܠܦܼܳܢܳܐ ܕ. ܒܿܰܫܺܝܪ ܡܰܬܰܝ ܛܽܘܪܳܝܳܐ