فردوسي المفقود


المحرر موضوع: فردوسي المفقود  (زيارة 2164 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل كبرئيل كوركيس

  • عضو فعال
  • **
  • مشاركة: 30
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
فردوسي المفقود
« في: 14:49 02/06/2007 »


ܦܲܪܕܲܝܣܝܼ ܛܠܝܼܩܵܐ

           ܒܝܕ: ܓܒܪܝܠ ܓܝܘܪܓܝܣ ـ ܕܵܢܝܼܡܵܪܟ

                1
ܡܼܢ ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܫܢܹ̈ܐ ܒܵܬܪ ܫܢܹ̈ܐ:
ܠܦܲܪܕܲܝܣܝܼ ܛܠܝܼܩܵܐ ܚܕܝܼܪܠܝܼ ܕܚܵܙܝܼܢܠܹܗ
ܚܕܝܼܪܝܼ ܒܕܲܫ̈ܝܵܬܼܵܐ ܥܒܼܪܝܼ ܝܵܡܵܬܼܵܐ:
ܦܪܕܲܣܝܼ ܛܠܝܼܩܵܐ ܒܥܹܐܠܝܼ ܕܡܲܫ̄ܟܚܝܼܢܠܹܗ ݊

             2   
ܠܦܲܪܕܲܝܣ ܚܘܼܠܡܵܢܝܼ ܪܗܝܼܛܠܝܼ ܕܡܵܛܝܼܢܠܹܗ:
ܪܫܝܼܡܠܝܼ ܨܘܼܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܡܼܢ ܘܲܪ̈ܕܹܐ ܘܐܘܿܪ̈ܝܵܬܼܵܐ
ܡܝܼܵܐ ܕܥܲܝ̈ܢܵܬܼܵܐ ܘܗܸܠܩܹ̈ܐ ܘܛܥܘܼܢ̈ܝܵܬܼܵܐ:
ܒܣܸܩܠܵܐ ܕܦܲܪܕܲܝܣܵܐ ܠܸܒܝܼ ܡܲܚܕܝܼܢܠܹܗ ݊

           3
ܗܘܹܐܠܝܼ ܒܚܕܵܪܵܐ ܐܲܝܟܼ ܚܲܕ ܐܵܘܵܪܵܐ:
ܫܢܹ̈ܐ ܕܥܠܲܝܡܘܼܬܼܝܼ ܛܠܵܩܵܐ ܘܒܥܒܼܵܪܵܐ
ܩܕܡ ܥܲܝܢ̈ܝ ܓܢܵܝܵܐ ܘܚܲܫܟܘܿܢܹܐ ܫܪܵܪܵܐ:
ܘܦܲܪܕܲܝܣܝܼ ܚܕܵܪܵܐ ܠܙܹܐܦܵܐ ܘܗܲܪܗܵܪܵܐ  ݊
            4
ܚܫܝܼܒܼܠܝܼ ܒܪܚܵܩܬܵܐ ܡܼܢ ܐܲܬܼܪܝܼ ܐܲܨܠܵܝܵܐ:
ܠܦܲܪܕܲܣܝܼ ܛܠܝܼܩܵܐ ܩܲܪܒܘܿܢܹܐ ܝܘ̄ܢ ܘܡܛܵܝܵܐ
ܫܒܼܵܩܵܐ ܠܦܲܪܕܲܝܣܵܐ ܬܗܵܝܵܐ ܘܒܛܥܵܝܵܐ:
ܐܲܬܼܪܝܼ ܦܲܪܕܲܝܣܵܐ ܘܐܵܢܵܐ ܠܵܐ ܝ̄ܕܥܵܝܵܐ ݊

            5
ܒܠܸܠܝܹ̈ܐ ܚܸܫܟܵܢܹ̈ܐ ܠܲܝܬ ܗܘܵܐ ܚܲܕ ܒܲܗܪܵܐ:
ܡܗܲܕܝܵܢܵܐ ܠܫܒܼܝܼܠܝܼ ܫܒܼܘܿܩ ܡܼܢ̄ ܟܵܘܟܼܒܹ̈ܐ ܘܣܲܗܪܵܐ
ܨܒܼܝܵܢܝܼ ܢܘܵܠܵܐ ܘܚܹܝܠܝܼ ܒܸܬܒܼܵܪܵܐ:
ܗܲܠ ܕܫܡܝܼܥܠܝܼ ܩܵܠܵܐ ܒܢܗܵܡܵܐ ܘܐ̄ܡܵܪܵܐ ݊

           6
ܠܡܵܢܵܐ ܒܸܚܕܵܪܵܐ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܢܘܼܚܪܵܝܵܐ؟:
ܘܫܒܼܵܩܵܐ ܠܦܲܪܕܲܝܣܵܐ ܗܿܘ ܢܲܗܪܹܝܢܵܝܵܐ
ܠܲܝܬ ܠܘܿܟܼ ܦܲܪܕܲܝܣܵܐ ܐܘܿ ܐܵܬܼܘܿܪܵܝܵܐ:
ܫܒܼܘܿܩ ܡܼܢ ܦܲܪܕܲܝܣܵܐ ܩܸܪܝܵܐ ܥܕܹܢܵܝܵܐ  ݊

 **************