ankawa

المنتدى الثقافي => نتاجات بالسريانية => الموضوع حرر بواسطة: بشير متي توما الطورلّي في 21:03 06/02/2019

العنوان: ܥܺܝܪܽܘܬ̥ܳܐ
أرسل بواسطة: بشير متي توما الطورلّي في 21:03 06/02/2019
ܥܺܝܪܽܘܬ̣ܳܐ

ܣܕ̣ܺܝܪ ܒ̇ܝܰܕ̣ ܒ݁ܰܫܺܝܪ ܛܽܘܪܝܳܐ

ܟ̇ܰܕ̇ܽܘ ܠܰܢ ܣܶܕ̣̈ܩܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܟ̣ܰܕ̇ܽܘ
ܟ̇ܰܕ̇ܽܘ ܠܰܢ ܣܶܢܐܬ̣ܳܐ ܘܦ̣ܽܘܠܳܓ̣̈ܶܐ ܟ̣ܰܕ̇ܽܘ
ܟ̇ܰܕ̇ܽܘ ܠܰܢ ܐܰܟ̇ܬ̣ܳܐ ܘܶܐܠܡܳܐ ܘܡܰܨ̈ܘܳܬ̣ܳܐ
ܗܘܰܝܢܰܢ ܓ̇ܶܝܪ ܒ̇ܶܙܚܳܐ ܘܟ̣ܽܠܶܗ ܡܽܘܝܳܩܳܐ
ܒ̇ܰܝܢܳܬ̣ ܕ̇ܶܝܢ ܥܰܡ̱ܡ̈ܶܐ ܘܟ̣ܽܠܗܶܝܢ ܐܶܡ̈ܘܳܬ̣ܳܐ
ܚܣܰܪܢܰܢ ܬ̇ܰܫܥܺܝܬ̣ܰܢ ܘܟ̣ܽܠܶܗ ܐܺܝܩܳܪܰܢ
ܡܳܢܳܐ ܩܰܕ̇ܺܝܢܰܢ ܐܶܠܳܐ ܒ̣ܽܘܕ̇ܳܪܳܐ
ܒ̇ܰܐܪܒ̇ܰܥ ܦ̇ܶܢܝ̈ܳܬ̣ܳܐ ܒ̣ܶܠܥܳܕ̣ ܣܽܘܟ̇ܳܝܳܐ
ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̣ܰܥܒ̣ܰܕ̣̣ܘ ܐܰܒ̣ܳܗ̈ܳܬ̣ܰܢ
ܒ̇ܝܰܕ̣ ܪܳܡܽܘܬ̣ܳܐ ܘܚܽܘܒ̇ ܐܶܢܳܢܳܝܽܘܬ̣ܳܐ
ܢܶܗܦ̇ܽܘܟ̣ ܠܰܢ ܠܗܰܘܢܳܐ ܘܢܶܪܚܰܡ ܠܰܚ̈ܕ̣ܳܕ̣ܶܐ
ܘܢܶܒ̣ܥܶܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܫܽܘܒ̣ܩܳܢܳܐ ܕ̣ܚܰܘܒ̇ܰܢ
ܢܶܬ̣ܚܰܝܰܕ̣ ܟ̇ܽܠܰܢ ܘܢܶܩܢܶܐ ܥܬ̣ܺܝܕ̣ܽܘܬ̣ܰܢ

ܟܗ ܟܢܘܢ ܚܪܒ ܫܢܬ̣ ܒ̄ܝܛ