ܒܹܝܬ̣ ܩܘܿܦܵܐ باقوفا


المحرر موضوع: ܒܹܝܬ̣ ܩܘܿܦܵܐ باقوفا  (زيارة 300 مرات)

0 الأعضاء و 2 ضيوف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل خاميس كيوركيس

  • عضو فعال
  • **
  • مشاركة: 67
  • خاميس كيوركيس
    • مشاهدة الملف الشخصي
ܒܹܝܬ̣ ܩܘܿܦܵܐ باقوفا
« في: 06:13 09/08/2019 »
ܒܹܝܬ̣ ܩܘܿܦܵܐ

ܝܵܐ ܡܵܬ̣ܝܼ ܚܠܝܼܬ̣ܵܐ ܝܵܐ ܒܹܝܬ̣ ܩܘܿܦܵܐ
ܓܵܘ ܦܸܠܓܵܐ ܕܠܸܒܝܼ ܐܝܼܬ̣ ܠܹܟ̣ܝ ܫܵܘܦܵܐ
ܝܼܗ̄ܘܵܝܬ ܐܸܡܝܼ ܘܐܵܢܵܐ ܒܪܘܿܢܹܟ̣ܝ ܢܵܟ̣ܘܿܦܵܐ
ܐܲܢ̄ܬ̇ܝ ܡܸܕܪܲܫܬܵܐ ܝܗ̄ܘܵܝܬ ܘܐܵܢܵܐ ܝܵܠܘܿܦܵܐ
ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܡܲܠܦܵܢܵܐ ܡܵܪܝ ܐܘܿܓܹܝܢ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ
ܐܲܝܟ̣ ܘܲܪܕܵܐ ܢܦܝܼܠ ܠܹܟ̣ܝ ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܕܩܵܛܘܿܦܵܐ
ܦܝܼܫ ܠܹܟ̣ܝ ܟܒ̣ܝܼܫܬܵܐ ܒܝܲܕܼ ܕܵܥܸܫ ܣܵܚܘܿܦܵܐ
ܐܲܝܟ̣ ܬܸܠܵܐ ܕܟܹܐܦܹ̈ܐ ܘܒܲܛܢܵܝܹܐ ܘܬܸܠܵܐ ܙܩܘܿܦܵܐ
 ܐܲܝܟ̣ ܢܝܼܢܘܹܐ ܘܡܵܬ̣ܘܵܬ̣ܵܗ̇ ܩܕܼܲܡ ܣܵܝܦܵܐ ܩܵܨܘܿܦܵܐ
ܢܦܝܼܠ ܠܹܟ̣ܝ ܨܠܝܼܦܬܵܐ ܪܸܚܩܵܐ ܡ̣ܢ ܝܵܫܘܿܦܵܐ 
ܒܥܸܠܕܒ̣ܵܒ̣ܹܟ̣ܝ ܪܗܝܼܒ̣ܵܝܵܐ ܘܩܸܫܝܵܐ ܘܪܵܕܼܘܿܦܵܐ
ܗܓܝܼܡ ܠܹܗ ܥܲܠܹܟ̣ܝ ܐܲܝܟ̣ ܩܲܡܨܵܐ ܪܵܫܘܿܦܵܐ
ܨܦܝܼܚ ܠܹܗ ܥܲܠܹܟ̣ܝ ܐܲܝܟ̣ ܕܹܐܒ̣ܵܐ ܚܵܛܘܿܦܵܐ
ܨܛܝܼܦ ܠܹܗ ܠܐܸܓܵܪܹܟ̣ܝ ܒܚܲܫܘܿܠܵܐ ܨܵܛܘܿܦܵܐ
ܘܒܨܵܪܘܿܚܹ̈ܐ ܕܦܵܪܚܝܼ ܡ̣ܢ ܣܵܘܦܵܐ ܠܣܵܘܦܵܐ
ܛܪܝܼܕܼ ܠܹܗ ܠܐ̄ܢܵܫܹ̈ܟ̣ܝ ܘܟܠ ܚܲܕܼ̄ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ
ܣܵܒ̣ܵܐ ܥܲܡ ܣܵܒ̣ܬܵܐ ܘܐܵܦ ܙܥܘܿܪܵܐ ܘܫܲܦܘܼܦܵܐ
ܓܵܘ ܢܘܼܪܵܐ ܕܩܲܝܛܵܐ ܘܓܵܘ ܣܸܬܘܵܐ ܨܲܪܘܼܦܵܐ
ܦܝܼܫ ܠܹܟ̣ܝ ܫܒ̣ܝܼܩܬܵܐ ܩܕܼܲܡ ܡܸܛܪܵܐ ܘܕܵܠܘܿܦܵܐ
ܪܚܝܼܩ ܠܹܗ ܡܸܢܹܟ̣ܝ ܩܲܝܘܼܡܵܐ ܘܐܵܦ ܬܲܚܠܘܼܦܵܐ
ܐ̄ܬ̣ܹܐ ܠܹܗ ܠܦܘܼܪܩܵܢܹܟ̣ܝ ܕܒ̣ܝܼܚ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܝܵܨܘܿܦܵܐ

ܟ̣ܵܡܝܼܣ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ
ܐܵܒ̇ 2019