المحرر موضوع: ܡܚܘܪܐ ܡܢ ܐܘܣܬܪܠܝܐ  (زيارة 250 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل نزار حنا الديراني

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 333
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
ܡܚܘܪܐ ܡܢ ܐܘܣܬܪܠܝܐ
« في: 18:42 18/06/2024 »
ܡܚܘܪܐ ܡܢ ܐܘܣܬܪܠܝܐ

ܡܚܘܪܐ :ܓ̰ܐܕ ܒܝܢ - ܡܝܹܪ
ܬܘܪܓܡܐ : ܢܙܐܪ ܚܢܐ ܕܝܪܝܐ


 


ܪܘܝܘܼܬܐ ܫܓܼܝܪܬܐ
glowing rapture
                       ܐܓܪܬܐ ܡܢ ܠܒܐ

ܕܲܟܼܝܘܬ ܠܗܝܼܩܘܼܝܵܬܝܼ ؛ ܩܪܵܝ ܠܝܼ ܝܐ ܚܒܝܼܒܼܬܝܼ
ܒܵܥܸܢ ܕܫܲܡܥܸܢ ܫܦܝܪ ܪܟܼܢܐ
ܙܲܠܝܼܩܹ̈ܐ ܨܲܡܚܵܢܹ̈ܐ ܕܟܘܠ ܒܝܬܨܵܦܪܐ
ܒܕ ܦܵܝܫܝ̈ ܢܛܝܪܹ̈ܐ ܫܲܦܝܪ ܒܢܲܬܝܵܬܝܼ̈
ܕܡܲܪܥܫܝ̈ ܠܗܝܼܩܘܼܬܐ ܕܙܘܲܓܬܐ
 ܕܙܵܝܦܐ  ܠܚܕ ܕܸܦܢܐ ܝܵܪܝܥܬܐ ܛܫܝܼܬܐ
ܘܫܵܒܼܩܐ ܪܸܓܼܬܵܗܿ ܐܪܝܟܼܬܐ ܕܩܵܡܛܐ
ܘܚܲܦܩܐ ܪܸܓܼܬܝܼ ܒܣܘܪܗܵܒܼܐ
#      #      #
ܕܲܟܼܝܘܬ ܠܗܝܼܩܘܼܝܵܬܝܼ ؛ ܩܪܲܝ ܠܝܼ ܝܐ ܚܒܝܒܼܬܝܼ
ܗܕ ܡܸܠܬܐ ܕܲܓܼܕܘܼܓܼܐ ܪܲܘܝܘܼܬ ܫܓܼܝܪܬܝܼ
ܘܫܵܒܼܩܐ ܟܘܠ ܚܕ ܝܵܘܡܐ ܡܲܡܣܪܵܢܘܼܬܐ ܚܕܬܐ
ܒܕ ܟܲܦܫܝ̈ ܚܸܠܡܝܼ ܥܡ ܚܸܠܡܵܟܼܝ
ܘܲܒܐܲܣܪܝ ܪܘܼܚܵܬܢ ܒܫܲܦܪܘܼܬܐ
ܒܕ ܟܵܣܸܢ ܠܟܼܝ ܒܪܼܓܼܬܝܼ ܢܲܚܘܿܦܬܐ
ܘܚܲܦܩܸܢ ܠܲܗ̈ܒܐ ܕܢܘܼܪܟܼܝ ܫܲܕܝܼܠܐ
#      #      #
ܡܢ ܗܕܐܝܟܼ ܝܐ ܚܒܝܒܹܬܝ ܐܢܐ ܠܐ ܬܲܥܫܸܢ

ܐܢܐ ܚܲܝܪܸܢ ܘܚܲܠܡܸܢ ܘܬܲܡܗܸܢ
I look and dream and wonder

ܚܵܙܸܢ ܨܘܪܬܵܟܼܝ ܓܲܚܟܐ ܓܘ ܙܲܗܝܘܼܬܐ
ܓܘ ܙܡܲܪܬܐ ܕܠܐ ܚܲܫ̈ܚܵܬܐ ܘܗܝ ܩܵܪܝܐ ܒܫܡܝܼ
ܐܵܢܐ ܚܝܵܪܐ ܘܲܚܠܵܡܐ ܘܲܫܐܵܠܐ ܒܬܸܡܗܐ
ܕܐܝܟܼ ܠܐ ܠܵܗܸܒ ܠܒܝܼ ؟
   #   #   #
ܐܝܢ ، ܫܪܝܼܪܐܝܬ ܝܼܘ̤ܢ ܚܲܕܚܝܼܙܐ ܕܚܘܿܒܐ
ܨܲܝܵܪܐ ܓܘ ܕܲܪܓܘܿܫܬܐ ܕܠܗܝܼܩܘܼܬܲܟܼܝ
ܫܪܝܪܐܝܬ ܝܼܘܸܢ ܙܡܵܪܐ ܠܝܵܘܿܢܝܼ ܪܚܘܿܩܬܐ
ܙܡܲܪܝܵܬܐ ܕܪܲܚܡܐ ܕܝܼܗܘܘ ܠܗܝܼܒܹ̈ܐ ܒܪܸܓܼܬܐ
#   #   #
ܠܐ ܡܲܢܫܸܢ ܠܲܟܼܝ ܠܐ ܡܸܕܸܡ
ܝܢ ܐܲܘܒܕܸܢ ܣܲܒܼܪܝܼ ܫܒܼܝܼܚܐ
ܟܘܠ ܫܲܦܪܐ ܘܟܘܠ ܓܢܵܝܬܐ ܨܡܝܼܚܬܐ
ܪܘܼܚܵܟܼܝ ܥܵܪܩܐ ܒܦܸܨܚܘܼܬܐ
ܘܵܠܐ ܕܚܵܝܸܕ ܠܒܐ ܥܡ ܠܒܐ
heart to heart shall rally

ܡܲܫܛܘܚ ܪܝܫܟܼܝ ܥܠ ܨܲܕܪܝ
ܡܲܪܚܘܿܩ ܚܘܫܵܒܼܐ ܫܓܼܝܼܫܹ̈ܐ
ܘܲܢܨܲܪ ܒܲܙܡܲܪ̈ܝܵܬܐ ܕܚܘܿܒܐ
ܒܕ ܚܵܝܸܕ ܠܸܒܐ ܥܲܡ ܠܒܐ
ܦܲܓܼܪܐ ܘܪܘܼܚܐ ܒܬܲܪܣܝ̈ ܩܸܢܐ
ܒܦܸܨܚܘܼܬܐ ܒܡܵܛܲܝ̈ ܠܩܲܪܩܲܦܬܐ
ܘܒܕ ܪܲܩܕܝ̈ ܟܲܘܟܒܹ̈ܐ ܥܠ ܪܟܼܢܵܟܼܝ
ܘܐܲܦ ܣܲܗܪܐ ܢܲܚܘܼܦܐ ܘܲܪܘܝܼܙܐ
#   #   #
ܟܢܵܪܐ ܕܠܗܝܼܩܘܼܬܝܼ ܒܫܲܚܠܦ ܠܲܪܘܵܙܐ
ܣܘܼܝܵܚܹ̈ܐ ܕܦܝܫܠܗܘܢ ܢܛܝܼܪ̈ܐ
ܒܕ ܚܲܦܩܝ̈ ܠܗܘܢ ܚܲܪܕܲܩ̈ܝܵܬܲܟܼܝ
ܫܒܼܩ ܕܐܟܼܠܲܚ ܘܫܵܬܲܚ ܘܡܲܒܣܡܲܚ̈ ܒܪܘܿܡܲܢܛܝܩܵܝܘܼܬܐ
ܘܦܲܨܚܐ " ܟܝܘܒܝܕ "
ܚܘܿܒܐ ܫܘܠܚܵܝܐ ܕܪܲܚܡܲܚ ܠܹܗ
ܠܝܬ ܐܦ ܚܕ ܚܲܝܠܐ ܕܡܲܡܚܹܐܠܹܗ
ܡܸܬܘܲܥܕܵܢܘܼܬܐ ܓܘ ܫܡܲܝܐ
RENDEZ – VOUS IN THE SKY

ܒܥܸܕܢ ܙܲܗܝܵܬܝ ܓܘ ܫܡܝܝܼ ܝܲܬܝܪ ܣܲܡܘܿܩܬܐ
ܒܕ ܙܡܪ̈ܝ ܫܝܼܦܘܼܪܹ̈ܐ ܕܩܘܼܒܲܠ ܛܲܝܒܘܼܬܐ
ܦܲܪ̈ܚܘܿܢܝܵܬܐ ܕܦܸܨܚܘܼܬܐ ܒܕ ܦܲܩܚܝ̈ ܘܦܲܪܚܝ̈
ܘܦܲܪ̈ܚܹܐ ܕܠܒܝܼ ܒܪܲܩܕܝ̈ ܘܪܘܙܝ̈
   #   #   #
ܒܕ ܢܲܫܡܸܢ ܥܸܛܪܵܟܼܝ
ܥܡ ܢܸܫܡܐ ܫܪܝܼܕܐ
ܒܥܸܕܢ ܫܲܓܼܫܝ̈ ܒܘܪܓ̰ܐ ܕܡܣܲܝܒܪܵܢܘܼܬܝܼ
ܒܐܡܪܹܢܐ ܠܕܘܿܟܬܐ ܘܙܲܒܼܢܐ ܕܩܲܪܨܝ ܒܣܘܪܗܵܒܼܐ
ܘܒܐܡܪܢܐ ܠ "ܟܝܘܦܝܕ " ܕܡܠܒܼܫܐܠܘܟ ܬܵܓ̰ܐ ܕܚܘܿܒܐ
     #   #   #

ܐܝܢ ܒܕ ܣܵܦܩܸܢ ܚܸܠܡܵܟܼܝ
ܓܘ ܡܲܪܓܝܼ ܫܡܝܼܢܬܐ
ܘܩܲܛܦܸܢ ܠܗܝܼܩܘܼܬܐ ܘܲܚܦܵܩܬܐ ܘܚܵܫܘܼܫܬܐ
ܘܒܕ ܓܲܠܸܠܝ̈ ܚܸܠܡܹ̈ܐ ܚܕ̈ܬܹܐ
ܒܲܢܦܵܚܬܐ ܡܲܚܪܵܝܬܐ
ܘܲܒܫܒܼܩܝ̈  ܟܘܠ ܐܢܝ̈ ܪ̈ܢܝܹܐ ܕܲܟܼܝܹ̈ܐ ܠܒܝܬ ܐܲܣܝܼܪܘܼܬܐ
#   #   #
ܐܵܢܐ ܨܦܪܘܼܢܐ ܘܐܢܬ ܦܲܪܚܘܿܢܬܐ
ܒܕ ܚܲܕܪܵܚ ܐܵܢܐ ܘܐܲܢܬܝ ܓܘ ܫܡܲܝܐ ܣܡܘܿܩܬܐ
ܒܚܲܛܦܵܚ ܓܘܿܠܦܐ ܕܙܵܒܼܢܐ
ܘܚܲܝܵܚ ܒܘܕ ܚܘܿܒܐ ܘܲܩܦܵܝܬܐ


ܒܣܵܒܼܪܐ ܗܘܢ ܕܚܵܙܸܢ ܠܗܿ ܦܩܵܚܐ
MY HOPE TO SEE HER FLOURISHED

ܒܣܵܒܼܪܐ ܗܘܢ ܕܚܵܙܸܢ ܠܗܿ ܦܩܵܚܐ
ܐܝܟ ܘܲܪܕܐ ܓܵܘ ܦܲܠܓܐ ܕܪܒܼܝܼܥܐ
ܘܗܝ ܫܦܵܟܼܐ ܠܦܸܨܚܘܼܬܐ ܥܠ ܠܒܝܼ
ܘܪܣܵܣܐ ܚܕܐ ܦܘܪܨܐ ܙܠܝܓܼܬܐ
ܡܢ ܡܲܫܪܝܐ ܕܕܡܲܟܼܬܵܗܿ
ܒܐܚܕܵܕܹ̈ܐ ܒܚܵܙܲܚ
ܓܲܠ̈ܠܐ ܫܒܼܩܐ ܠܟܹܐܦܹ̈ܐ ܫܲܠܝܹ̈ܐ
ܙܥܵܩܐ ܒܪܸܚܩܐ
ܓܘ ܣܸܦܬܐ ܕܝܲܡܐ ܪܚܘܿܩܬܐ
   #   #   #
ܢܫܸܡܠܝ ܥܸܛܪܐ ܒܚܲܫܚܵܬܵܗܿ
ܘܣܲܡܐ ܓܘ ܫܘܿܚܠܵܦܐ ܕܚܘܿܦܵܛܵܗܿ
ܘܪܲܦܪܲܦܬܐ ܕܬܲܢܲܚ̈ܝܵܬܵܗܿ
   #   #   #
ܦܪܲܚܠܝܼ ܪܵܡܐ ܕܚܲܦܩܸܢ ܚܲܫܘܿܫܬܵܗܿ
ܒܓܘܿܠܦܹ̈ܐ ܕܲܫܢܘܿܓܼܝܐ
ܘܲܫܪܐܠܝܼ ܒܵܥܘܼܬܲܢ
ܡܢ ܟܘܠ ܓܕܵܕܹ̈ܐ ܒܓܵܘܿܢܐ ܕܥܲܦܪܐ