المنتدى الثقافي > نتاجات بالسريانية

ܚܘܝܕܢ ܐܘܡܬܢܝܐ

(1/1)

بولص دنخـا:
ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܐܝܬܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ
ܐܣܝܪܬܐ ܝܠܗ̇ ܒܚܕܝܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ
ܦܘܠܘܣ ܕܢܚܐ ـ ܣܘܝܕ

ܟܠܝܗܝ ܒܘܨܝ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܘܟܬܒܼ̈ܐ ܡܗܝܪ̈ܐ ܡܚܙܘܝ̈ܐ ܝܢܐ ܐܝܡܢ ܕܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܕܒܪܢܫܐ ܒܟܦܫܐ ܝܢܐ ܕܒܚܕܐ ܦܢܝܬܐ ܒܒܪܝܐ ܝܠܗ ܒܝܠ ܕܐܢ̈ܐ ܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܟܘܬܫܐ ܒܚܩܠ̈ܐ ܕܥܝܕ̈ܐ، ܐܝܬܝܩܘܢ، ܠܫܢܐ، ܗܝܡܢܘܬܐ، ܐܪܥܐ، ܗܢܝܢ̈ܐ ܐܩܢܘܡܝܝ̈ܐ ܘܐܣܘܪܐ ܝܢ ܐ݇ܚܝܢܘܬ̈ܐ.
ܐܝܡܢ ܕܐܢ̈ܐ ܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܒܡܨܝܐ ܝܢܐ ܩܪܒܘܢܐ ܠܚܕܕ̈ܐ ܐܢ̈ܐ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܘܐܣܛܘܟܼܣ̈ܐ ܕܐܝܬܘܬܝܗܝ ܟܢܘܫܝܝܬܐ ܘܡܦܫܘܪ̈ܝܗܝ ܓܘ ܚܕ ܣܘܟܠܐ ܓܡܝܪܐ ܘܡܬܫܡܠܢܐ ܕܒܚܒܼܫܐ ܝܠܗ ܣܘܟܝ̈ܐ ܕܟܘܠܝܗܝ ܐܢ̈ܐ ܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܘܠܐ ܝܠܗ ܡܡܛܘܝܐ ܗܝܟ̃ ܢܟܼܝܢܐ ܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܩܢܛܐ ܥܠ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܐܢ̈ܐ ܐܣܛܘܟܼܣ̈ܐ ܐܣܝ̈ܐ ܕܚܝܘܬܝܗܝ ܒܕܥܒܼܪ ܘܒܩܐܡ ܘܕܥܬܝܕ. ܐܝܡܢ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܐܢ̈ܐ ܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܒܫܩܠܐ ܝܠܗ̇ ܨܘܒܐ ܡܣܝܡܢܐ ܘܒܡܨܝܐ ܝܢܐ ܐܢ̈ܐ ܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܠܫܪܝܐ ܟܘܠܝܗܝ ܥܣܩܘܬ̈ܐ ܘܩܬܪ̈ܐ ܡܓܘ ܐܘܪܚܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܘܡܬܫܡܠܢܘܬܐ ܗܝܓܗܐ ܒܒܪܝܐ ܝܠܗ ܣܘܟܠܐ ܥܡܝܐ ܩܐ ܕܐܢ̈ܐ ܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܘܒܛܠܩܐ ܝܢܐ ܐܢܝ ܣܘܟܠ̈ܐ ܛܘܗܡܝ̈ܐ ܝܢ ܩܘܒܘܚܬܢܝ̈ܐ.
ܐܝܢܐ ܐܢ ܓܫܩܚ ܒܚܕܐ ܥܝܢܐ ܥܠܡܝܬܐ ܥܠ ܟܘܬܫܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܓܘ ܥܡܢ ܓܘ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܒܕ ܚܙܚ ܒܗܦܟܐ ܕܗ̇ܘ ܠܐ ܝܠܗ ܗܘܝܐ ܡܣܝܡܢܐ ܘܐܢ̈ܐ ܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܠܐ ܝܢܐ ܡܨܝܐ ܕܦܫܪܝ ܓܘ ܚܕ ܣܘܟܠܐ ܥܡܝܐ ܒܥܠܬܐ ܕܫܠܛܢܝܬܐ ܕܪܢܝܐ ܐܠܗܝܐ ܥܠ ܟܘܠܝܗܝ ܓܒܢ̈ܐ ܕܚܝܘܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܐܬܘܪ. ܐܗܐ ܪܢܝܐ ܢܘܪܝܐ ܐܠܗܝܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܫܘܢܝܐ ܡ̣ܢ ܕܪܐ ܩܐ ܕܪܐ ܘܡܘܦܠܚܐ ܓܘ ܟܠܝܗܝ ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܥܕܬܢܝ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܘܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܗܠ ܙܒܼܢܐ ܕܩܐܡ.
ܐܝܡܢ ܕܐܗܐ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ (ܐܩܘܢܘܡܝܐ، ܕܘܩܐ ܟܢܘܫܝܝܐ، ܬܪܒܝܬܼܐ،ܛܟܣܬܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝܬܐ ـ ܡܠܝܘܢܘܦ̮ܣܟܝ ـ ) ܠܐ ܗܘܐܠܗ ܠܝܘܬܪܢܐ ܕܫܘܘܫܛܐ ܕܥܡܢ ܓܘ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܦܝܫܐ ܝܠܗ̇ ܩܐ ܠܢ ܐܚܟ̰ܝ ܚܕܐ ܐܘܪܚܐ ܘܗ̇ـܝ ܝܠܗ̇ ܚܠܢܝܬܐ ܘܓܪܘܣܬܐ ܐܢܝ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܡܣܝܡܢ̈ܐ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܕܐܘܡܬܢ ܕܡܨܝܐ ܫܩܠܐ ܫܘܦܐ ܓܘ ܟܢܘܫܝܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܛܥܠ ܕܘܪܗ ܓܘ ܙܘܥܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܐܢܫܝܐ ܓܘ ܕܐܗܐ ܥܠܡܐ. ܦܠܚܬܐ ܒܐܗܐ ܐܘܪܚܐ ܝܠܗ̇ ܚܕܐ ܐܘܪܚܐ ܬܪܡܬܢܝܬܐ ܡܘܪܝܙܬܐ ܘܡܣܝܡܢܬܐ ܩܐ ܕܐܗܐ ܚܕܝܘܬܐ ܘܩܘܝܡܐ ܫܪܝܪܐ ܕܐܘܡܬܢ.
ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܫܘܘܫܛ̈ܐ ܘܥܡܡ̈ܐ ܡܬܛܘܪܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܩܐܠܢ ܕܐܗܐ ܫܘܘܫܛܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܐ݇ܬܝܬܐ ܠܐܝܬܘܬܐ ܐܢ ܠܐ ܗܘܝ ܗܘܘ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܕܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܦܠܝܚ̈ܐ ܒܩܫܝܘܬܐ ܘܡܚܘܒܛܐ ܒܟܠ ܫܪܝܪܘܬܐ ܘܡܗܘܡܢܘܬܐ ܡܛܠ ܩܪܒܢܬܐ ܘܚܝܕܬܐ ܕܪܓܼܫܐ ܐܘܡܬܢܝܐ. ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܢ̈ܐ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܘܪ̈ܕܢܐ ܘܡܘܢܬܝ̈ܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܕܫܘܬܐܣ̈ܝܗܝ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܫܘܬܐܣ̈ܝܗܝ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܡܨܝܐ ܝܢܐ ܕܪ̈ܫܡܝ ܩܐ ܓܢ̈ܝ ܚܕܐ ܣܬܪܬܝܓ̰ܝܐ ܕܦܠܚܢܐ ܣܘܥܪܢܝܐ ܡܛܠ ܫܪܪܬܐ ܕܢܝܫܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܘܦܘܪܩܢܐ ܕܟܢܘܫܝܝܗܝ ܘܒܚܕܐ ܐܘܪܚܐ ܝܘܠܦܢܝܬܐ ܣܘܥܪܢܝܬܐ ܒܢܝܬܐ ܥܠ ܫܪܪܐ ܘܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܕܟܢܘܫܝܝܗܝ. ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܐܦ ܡܨܝܐ ܝܢܐ ܕܫܩܠܝ ܢܣܝܢܐ ܕܬܐܘܪ̈ܝܐ ܕܡܕܥܐ ܘܝܘܠܦܢܐ ܡܛܠ ܛܟܣܬܐ ܕܟܢܘܫܝܝܗܝ ܘܚܝܘܬܗ ܓܘ ܚܕ ܛܟܼܣܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܓܡܝܪܐ ܕܟܠ ܚܕ ܗܕܡܐ ܡ̣ܢ ܗܕܡ̈ܗ ܒܡܨܝܐ ܝܠܗ ܕܫܩܠ ܫܘܦܗ ܘܝܗܒܼܠ ܡܨܝܬ̈ܐ ܕܐܝܬܠܗ ܩܐ ܟܢܘܫܝܗ. ܡܨܐܠܗܘܢ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܕܐܣܪܝ ܟܠܝ ܣܢܝܩܘܝܬ̈ܐ ܗܘܠܢܝ̈ܐ ܘܢܦ̮ܫܢܝܐ ܕܟܢܘܫܝܝܗܝ ܒܚܕܕܐ ܡܛܠ ܕܐܢܝ ܒܝܕܥܐ ܝܢܐ ܐܢ ܐܢܝ ܠܐ ܡܨܐܠܗܘܢ ܫܪܪܘܪܐ ܣܘܟܝܐ ܕܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܕܚܝܐ ܒܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܥܠ ܐܪܥܗ، ܗ̇ܝܓܗܐ ܦܠܚܢܐ ܕܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܠܐ ܝܗܒܼܠ ܚܕ ܝܘܬܪܢܐ ܝܢ ܫܪܪ ܠܢܝܫܐ ܓܘܢܝܐ ܕܗ̇ܘ ܥܡܐ.
ܠܐܟܼܐ ܒܥܚ ܐܬܚ ܠܩܢܐ ܕܡܠܘܐܢ ܘܗܡܙܡܚ ܒܫܪܝܪܘܬܐ ܠܘܠܝܬ̈ܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܢ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܩܕܡ ܟܢܘܫܝܢ ܒܕܥܒܼܩ، ܒܩܐܡ ܘܒܕܥܬܝܕ. ܗܕܟܼܐ ܐܢ ܐܚܢܢ ܓܫܩܚ ܒܓܕܝܡܘܬܐ ܥܠ ܡܐܙܠܬܐ ܕܓܒܢ ܘܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܕܫܬܐܣܬܝܗܝ ܡܨܚ ܡܢܗܪܚ ܚܕܟܡܐ ܓܒܢ̈ܐ ܐܠܨܝ̈ܢܐ ܩܐ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܘܡܢܬܝܬܐ ܓܘ ܒܝܬܘܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ.
ܒܘܫܝܘܬܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܡܘܪ̈ܕܢܐ ܐܝܬܠܝܗܝ ܝܕܥܬܐ ܘܦܪܡܝܬܐ ܡ̣ܢ ܪܘܟܒܼܐ ܕܟܢܘܫܝ̈ܐ ܘܟܘܬܫܐ ܓܘܝܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܡܘܢܬܝ̈ܐ ܘܕܒܡܨܝܐ ܝܢܐ ܕܐܙܠ݇ܝ ܠܩܕ݇ܡܐ ܓܘ ܚܝܘܬܝܗܝ ܟܢܘܫܝܝܬܐ. ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ، ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܠܐ ܝܢܐ ܡܨܝܐ ܠܫܪܘܪ̈ܐ ܢܝܫܐ ܕܩܝܡܐ ܝܢܐ ܡܛܠ ܕܝܠܗ ܠܥܠܬ̈ܐ ܕܒܐܬܝܐ ܝܢܐ:
1. ܠܝܬܝܘܬܐ ܕܚܕܐ ܬܐܘܪܝܐ ܓܡܝܪܬܐ
2. ܠܝܬܝܘܬܐ ܕܚܕ ܛܟܼܣܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ ܓܡܝܪܐ
3. ܠܝܬܝܘܬܐ ܕܢܝܫܐ ܩܪܝܚܐ ܘܨܦܝܐ
4. ܠܝܬܝܘܬܐ ܕܚܕ ܦܠܚܢܐ ܣܘܥܪܢܝܐ ܒܢܝܐ ܠܬܪ̈ܡܝܬܐ
ܟܠ ܐܘܡܬܢܝܐ ܫܪܝܪܐ ܕܐܢ ܝܠܗ ܒܦܠܚܐ ܓܘ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ، ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܝܢ ܥܕܬܢܝ̈ܐ ܟܐ ܦܪܡܐ ܘܣܟܠ ܕܠܐ ܚܘܝܕܐ ܓܡܝܪܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܦܠܚܢܐ ܠܐ ܡܨܚ ܣܟܿ ܝܢ ܗܝܟ̃ ܡܛܚ ܠܢܝܫܢ ܐܘܡܬܢܝܐ ܘܠܐ ܠܡܪܘܡܐ ܨܒܼܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܕܡܨܚ ܡܛܚ ܠܙܕܩ̈ܢ ܢܡܘܣܝ̈ܐ ܒܐܪܥܢ ܩܕܝܫܬܐ ܓܘ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.
ܓܘ ܕܐܢ̈ܐ ܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܘܐܝܟܢܘܬ̈ܐ ܕܩܐܡ ܒܘܫ ܐܠܨܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܠܐܗܐ ܚܘܝܕܐ ܘܕܘܪܫܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ. ܘܐܝܡܢ ܕܒܐܡܪܐ ܝܘܢ ܚܘܝܕܐ ܣܘܟܠܝ ܝܠܗ ܚܘܝܕܐ ܠܐܘܪܚܐ ܕܦܠܚܢܐ ܡܛܠ ܢܝܫܢ ܩܢܛܪܘܢܝܐ ܒܐܪܥܢ ܩܕܝܫܬܐ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.

تصفح

[0] فهرس الرسائل

الذهاب الى النسخة الكاملة