المحرر موضوع: ܛܘܒܬܢܘܬܗ ܕܟܘܡܪܐ ܡܥܠܝܐ ܡܪܝ ܥܡܢܘܐܝܠ ܬܠܝܬܝܐ   (زيارة 2317 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل A D O

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 127
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
ܛܘܒܬܢܘܬܗ ܕܟܘܡܪܐ ܡܥܠܝܐ ܡܪܝ ܥܡܢܘܐܝܠ ܬܠܝܬܝܐ ܕܠܝ
ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܒܒܠ ܕܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܒܥܠܡܐ

ܒܪܟܡܪܝ

ܛܒܐ ܕܣܗܕܘܬܗ ܕܬܠܝܬܝܛܘܒ̈ܐ ܡܪܝ ܦܘܠܘܣ ܦܪܓ ܪܚܐ ܡܝܛܪܘܦܠܝܛܐ ܕܡܘܨܠ ܕܥܕܬܢ ܟܠܕܝܬܐ ܠܪ̈ܓܫܐ ܕܚܫܐ ܘܟܡܝܪܘܬܐ ܒܠܒܘ̈ܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܥܡܢ ܒܐܬܪܐ ܘܒܐܘܚܕ̈ܢܐ ܕܓܠܘܬܐ ܪܗܝܒܐܝܬ ܘܥܡܝܩܐܝܬ ܐܙܝܥ.
 
ܒܫܪܪܐ ܡܪܝ ܦܘܠܘܣ ܦܪܓ ܪܚܐ  ܪܥܝܐ ܘܡܫܒܠܢܐ ܗܘܐ ܕܡܢ ܢܒܥ̈ܐ ܡܫܪ̈ܬܚܐ ܕܝܘܠܦܢܗ ܪܘܚܢܝܐ ܘܕܪܚܡܬܗ ܐܬܪܢܝܬܐ ܡܫܩܐ ܘܡܪܘܐ ܗܘܐ ܠܨܗܝܘܬܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܒܢ̈ܝ ܡܪܥܝܬܗ ܐܠܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܫܝܚ̈ܝܐ ܕܐܬܪܐ ܨܠܝܦܐ ܕܥܝܪܩ.
ܡܢܚܐ ܚܣܝܐ ܦܪܓ ܒܚܘܒܗ ܘܠܒܝܒܘܬܗܓܝܫܪܐ ܗܘܘ ܠܐܣܪ̈ܐ ܒܣܝܡ̈ܐ ܕܩܛܪ ܒܝܬ ܟܠܗܘܢ ܣܕܪ̈ܐ ܕܟܢܫܐ ܓܘܝܐ ܕܐܬܪܐ.
ܫܠܝـܚܐ ܗܘܐ ܕܦܠܚ ܠܥܘܫܢ ܥܢܝܢܐ ܕܪܚܡܬܐ ܘܕܫܠܡܐ ܒܝܢܬ ܬܘܕܝ̈ܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦ݀ܬܐ ܕܓܘܐ ܥܝܪܩܝܐ.
ܐܠܐ ܚܒܠܝ̈ܢ ܛܠܘܡܐܝܬ ܡܢ ܒܝܢܬܢ ܐܬܚܛܦ ܘܡܕܪܡܐܝܬ ܐܬܩܛܠ ܘܫܢܝ ܘܙܕܩܐܝܬ ܠܟܠܝܠܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܢܣܒ.
 
ܡܟܐ ܦܩܘܕܘܢ ܩܒܠܘ ܠܒܘܝ̈ܐܐ ܕܝܠܢ ܚܡܝ̈ܡܐ ܒܥܘܢܕܢܗ ܕܐܒܘܢ ܡܥܠܝܐ ܡܪܝ ܦܘܠܘܣ ܦܪܓ، ܘܒܥܝܢܢ ܬܘܒ ܪܝܫܐ ܒܣܝܡܐ ܠܟܠܗܘܢ ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܠܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܟܠܕܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܘܐܠܗܐ ܢܚܣܐ ܠܗ. ܗܘ ܕܐܬܚܣܝ ܠܗ ܒܕܡܗ ܙܟܝܐ ܦܐܫ ܫܡܗ ܕܟܝܪܐ ܡܢ ܕܪܐ ܠܕܪܐ ܘܚܪܝܙܐ ܒܫܝܫܠܬܐ ܕܣܗܕ̈ܐ ܕܥܕܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܓܘܢܐܝܬ ܘܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܦܪܝܫܐܝܬ.

ܘܒܪܟܡܪܝ
ܕܝܠܟܘܢ

ܨܒܪܝ ܐܠܩܐܢ

ܡܛܟܣܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܕܝܡܩܪܛܝܬܐ
ܦܪܥܐ ܕܐܘܪܝܦܝ

14 ܐܕܪ 2008 ܕܡܪܢ
14 ܐܕܪ 6758 ܐܬܘܪܝܬܐ