المحرر موضوع: ܡܫܘܼ  (زيارة 2276 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Aprem

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 270
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
ܡܫܘܼ
« في: 12:39 17/03/2008 »
                   ܡܫܘܼܚܬܵܐ ܥܲܠ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܛܘܼܬܼܵܢܘܼܬܹܗ ܕܣܵܗܕܵܢ ܠܒܼܝܼܒܼܵܐ
                                  ܡܵܪܝ ܦܵܘܠܘܿܣ ܦܲܪܲܓ̰ ܪܲܚــܘܿ

                       ܐܲܒܼـــــܘܼܢ ܩܲܕܿܝܼــــܫܵܐ ܦܵܘܠــــܘܿܣ ܓܲـــــــܒܵܪܵܐ
                       ܟܠܝܼــܠܵܐ ܕܣܵــܗܕܿܘܼܬܼܵܐ ܫܩܝܼܠـܘܼܟܼ ܒܐܝܼــــــܩܵܪܵܐ
                       ܡ݀ܛــܠ ܕܡܵـܘܕܸܿܐ ܠــܘܼܟܼ ܒܝܼܫــܘܿܥ ܒܲܫـــــܪܵܪܵܐ
                       ܘܠܵܐ ܙܕܿܝܼܥܠܘܼܟܼ ܡܡܵܘܬܼܵܐ ܘܠܵܐ ܡ݀ܢ ܓ̰ܘܼܢܓ̰ܵܪܵܐ

                       ܐܘܿ ܦܲܥــــܠܵܐ ܙܪܝܼــــــܙܵܐ ܘܪܵܥـــܝܵܐ ܫܲܪܝܼــــܪܵܐ
                       ܚــܘܼܒܸܿܗ ܕܡܫܝܼـــܚܵܐ ܓܵܘ ܠܸــܒܿܘܼܟܼ ܥܡܝܼـــܪܵܐ
                      ܚܘܼܛــܪܑܵܐ ܕܪܵܥܝــܘܼܬܼܵܐ ܓܵܘ ܐܝܼــܕܼܘܼܟܼ ܩܛـܝܼܪܵܐ
                      ܡܲܪܥــܘܼܝܹܐ ܠܦܸܣــܩܘܼܟܼ ܓܵܘ ܡܲــܪܓܵܐ ܚܩܝܼـܪܵܐ

                      ܟܠܹܐܠܘܼܟܼ ܐܲܝܟܼ ܫܸܡــܥܘܼܢ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܨܲܒܵܥܹ̈ــــܐ
                      ܓܵܘ ܦܵـــܬܼܐܵ ܕܪ̈ܗܝܼܒܹ̈ــــܐ ܣܲܟܼــܠܹ̈ܐ  ܘܛܲܡܵܥ̈ـܹـــܐ
                      ܣܵـܗܕܿܘܼܬܼܵܐ  ܫܩܝܼܠـــܘܼܟܼ ܒܓ̰ܘܼܢــܓ̰ܵܪܹ̈ܐ ܘܡܵܪ̈ܥܹܐ
                       ܡܵـــܪܲܢ  ܩܵـܐ  ܕܝܼــܘܼܟܼ  ܦܵܬܸܚــܠـܗ ܬܲܪܥܹـــــܗ


                                                      ܒܝܲܕܼ̣  ܩܲܫܝܼܫܵܐ ܐܲܦܪܹܝܡ ܦܸܬܼܝܘܿܢ
                                                        ܘܸܠܸܢܓܬܿܘܿܢ ـ ܢܝܘܼܙܝܼܠܲܢܕ