المنتدى الثقافي > نتاجات بالسريانية

ܐܫܜܪ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ

(1/1)

صبري يعقوب إيشو:

ܐܫܜܪ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ
ESHTARE ATIQE       


ܡܢ ܓܢ̄ܒܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ، ܥܒܼܕܘܬܐ ....
ܡܢ ܓܢ̄ܒܐ ܕܚܕ̄ ܐܬܪܐ ، ܓܠܘܬܐ ...
ܡܢ ܓܢ̄ܒܐ ܕܫܝܢܐ ، ܪܗܝܒܼــــܘܬܐ ...
ܡܢ ܓܢ̄ܒܐ ܕܚܘܝܕܐ ، ܦܠܝܓܼܘܬܐ ...

ܐܢ̈ܐ ܦܬܓܼܡ̈ܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܢܐ ܠܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܥܡܢ ܗܐ ܡܢ ܙܒܼܢ̈ܐ ܕܕܥܒܼܪ ܘܗܐ ܠܝܘܡܢܐ ܒܣܒܼܪܐ ܕܝܘܡܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܩܪܝܒܼܐ ܝܠܗ ...
ܐܫܜܪܐ ܩܕܡܝܐ :
ܐܚܢܢ ܒܢܝ̈ ܡܬܐ ܕܐܣܢܟܼ ܡܢ ܩܕ̄ܡ ܕܥܒܼܪܝܢ ܗܘܘ ܬܘܪ̈ܟܝܐ ܒܝܠ ܡܬܘ̈ܬܐ ܕܓܘܓܝ̈ܐ ، ܡܩܘܒܠܢ ܥܣܩܘ̈ܬܐ ܪ̈ܘܪܒܼܬܐ ܘܢܦܠܢ ܒܥܝܩܘܬܐ ܡܢ ܝܘܩܪܐ ܕܦܘܪ̈ܥܢܐ ܩܐ ܡܪ̈ܘܬܐ  ـ ܐܓܼܝ̈ܐ ـ ܕܝܠ̄ܢ . ܩܐ ܕܐܗܐ ܥܠܬܐ ܪܒܐ ܟܟ̮ܚܠܢ ܘܣܩܕܠܢ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܢ ܐ̄ܢܫܐ ܡܥܕܪܢܢ ܘܡܦܪܩܢܢ ܡܢ ܐܢ̈ܐ ܝܘܩܪ̈ܐ .ܐܝܡܢ ܕܐ̄ܬܝܠܘܢ ܠܟܣܠܢ ܚܝܠܘ̈ܬܐ ܕܬܘܪ̈ܟܝܐ ܡܘܝܕܥܠܢ ܩܬܝܗܝ ܒܟܠ ܡܢܕܝ ܕܫܩܠ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܡܢܢ ܐܓܼܝ̈ܐ ܓܘܓܝ̈ܐ ܟܕ ܐܗܐ ܝܗܘܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܟܐܢܘܬܐ ܘܙܕܩ̈ܐ . ܘܡܢ ܓܢ̄ܒܐ ܕܫܩܠܝ ܗܘܐ ܦܘܣܩܢܐ ܒܡܟܠܝܬܐ ܕܐܗܐ ܥܒܼܕܐ ܒܝܫܐ  ܘܕܝܗܒܼܝܠܢ ܚܐܪܘܬܐ ܡܕܝܢܝܬܐ  ܡܫܘܪܝܠܝܗܝ ܐܦ ܐܢܝ ܒܫܩܠܐ ܡܢܢ ܟܣܦܐ ـ ܙܘܙ̈ܐ ـ ܘܚܡܪ̈ܐ ܘܥܪ̈ܒܐ .                                   
ܥܒܼܕܠܘܢ ܠܓܒܼܪ̈ܐ ܡܓ̮ܒܘܪ ܕܜܥܢܝ ܩܬܝܗܝ ܩܝܣ̈ܐ ܘܡܘܒܠܝܢ ܠܝܗܝ ܒܐܘܪܚܐ ܕ3 ܗܐ ܠ 5 ܫܥ̈ܐ ܪܚܩܐ . ܦܫܠܘܢ ܥܒܼܕܐ ܐܗܐ ܡܢܕܝ ܠܡܬܚܐ ܕܬܡܢܝܐ ܝܪ̈ܚܐ ...
ܒܝܪܚܐ ܕܐܕܪ ܕܐܗܐ ܫܢ̄ܬܐ ܡܫܘܪܝܠܝܗܝ ܒܓܙܡܐ ܘܒܠܚܡܐ ܥܠܢ ܒܩܜܠܐ . ܩܐ ܡܘܕܝ ؟ ܠܐ ܝܕܥܘܚ ، ܘܐܚܢܢ ܠܐ ܝܘܚ ܥܒܼܝܕ̈ܐ ܚܕ̄ ܡܢܕܝ ܠܘܩܒܼܠ ܨܒܼܝܢܝܗܝ .           
ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܝܠܗܿ ܕܡܘܚܙܝܠܢ ܩܐ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܓܘܢܝܐ ܕܗܘܘ ܐܬܝ̈ܐ ܠܙܟܼܘ . ܟܕ ܐ̄ܡܪܢ ܒܓܠܝܘܬܐ ܩܬܝܗܝ ܕܐܚܢܢ ܥܪ̈ܩܝܐ ܝܘܚ ܘܬܒܥܢ̈ܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܙܟܼܘ ܝܘܚ ܗܐ ܡܢ ܙܒܼܢ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ..                                                       
ܒܝܪܚܐ ܕܢܝܣܢ ܕܐܗܐ ܫܢ̄ܬܐ ܫܩܠܝܗܝ ܬܘܪ̈ܟܝܐ ܡܢܢ ܦܩܘܥܝ̈ܬܐ ܬܠܬܝܢ ܒܡܢܝܢܐ ܘܬܪܝܢ ܐܠܦ̈ܐ ܦܝܫܢܓ̈ܐ . ܐ̄ܡܪܢ ܩܐ ܙܟܝ ܒܝܓ ܩܐ ܡܘܕܝ ܐܗܐ ܜܠܘܡܝܐ ؟ ܫܩܠܘܬܘܢ ܡܢܢ ܦܩܘܥܝ̈ܬܐ ،ܘܐܚܢܢ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܡܗܘܡܢ̈ܐ ܘܫܦܝܠ̈ܐ ܘܡܚܝ̈ܠܐ ܝܘܚ ܩܕ̄ܡ ܫܘܠܜܢܐ ܡܕܝܢܝܐ ܘܩܕ̄ܡ ܡܪ̈ܘܬܢ..ܘܠܐ ܫܩܠܘܬܘܢ ܠܦܩܘܥܝ̈ܬܐ ܕܫܒܼܒܼ̈ܢ..ܡܦܘܢܐܠܗ ܘܐ̄ܡܪܗ: ܐܚܬܘܢ ܚܝܒܼ̈ܐ ܝܘܬܘܢ ܓܪܓ ܡܝܬܘܬܘܢ ، ܘܐܢ ܡܘܪܝܟܼܐܠܘܟܼܘܢ ܐܗܐ ܨܒܼܘܬܐ ܒܝܗܒܼܢ ܦܘܩܕܢܐ ܩܐ ܦܠܚ̈ܐ ܕܝܠ̄ܝ ܕܩܜܠܝ ܘܡܜܠܩܝ ܒܢܝ̈ ܡܬܘܟܼܘܢ ..ܗܿܝ ܙܒܢ̄ܬܐ ܫܬܝܩܠܢ. ܡܢ ܒܬ̄ܪ ܗܕܟܼ ܒܚܕ̄ ܝܘܡܐ ܐܘ ܬܪܝ ܚܕ̄ܟܡܐ ܦܠܚ̈ܐ ܬܒܥܠܝܗܝ ـ ܡܘܢܬܩܡܠܝܗܝ ـ ܡܢ ܢܫ̈ܐ ܕܡܬܢ..ܐܗܐ ܡܢܕܝ ܡܘܡܪܐܠܗ ܠܢ .ܡܫܘܪܝܠܢ ܦܪܦܘܠܐ ܘܒܒܟܼܝܐ ܩܕ̄ܡܝܗܝ ܕܠܐ ܥܒܼܕܝ ܐܗܐ ܣܘܥܪܢܐ ܡܢܟܼܦܢܐ ...                                         
ܠܐ ܡܪܘܦܝܠܝܗܝ ܐܝܕܐ ܡܢܢ ܟܕ ܐܦ ܫܩܠܝܗܝ ܫܘܚܕܐ ـ ܒܪܜܝܠ ـ 140 ܡܓ̮ܝܕܝ̈ܐ.
ܐܦ ܫܩܠܘܢ ܚܕܐ ܐܢ̄ܬܬܐ ـ ܒܟܼܬܐ ـ ܠܓܢ̄ܒܝܗܝ ܫܡܗܿ ܡܪܝܡ ܒܪ̄ܬ ܡܝܟܼܐܝܠ ܘܫܡܐ ܕܓܒܼܪܗܿ ܟܢܘ ܒܪ ܝܠܕܐ .ܘܐܦ ܫܩܠܘܢ ܚܕܐ ܒܟܼܬܐ ܐ̄ܚܪ̄ܝܬܐ ܡܢܢ ܒܚܝܠܐ ܫܡܗܒ ܗܝܠܝܢܐ ܒܪ̄ܬ ܡܬܝ . ܡܢ ܒܬ̄ܪ ܕܦܫܠܝܗܝ ܐܢ̈ܐ ܢܫ̈ܐ ܥܡ ܦܠܚ̈ܐ 6 ܝܘܡ̈ܐ ،ܡܘܩܪܒܼܠܢ ܚܕܐ ܒܥܘܬܐ ܩܐ ܙܟܝ ܒܝܓ ܥܠ ܕܐܗܐ ܨܒܼܘܬܐ .ܡܦܘܢܐܠܗ ܒܩܫܝܘܬܐ ܘܚܡܬܐ ܘܐ̄ܡܪܗ ܠܝܬ ܗܕܟܼܐ ܡܢܕܝ .ܘܟܡܐ ܕܝܡܝܠܢ ܩܬܗ ܠܐ ܡܩܘܒܠܢ ܐܠܐ ܓܘܕ̈ܦܐ ܘܟܦܪ̈ܐ ܒܨܠܝܒܼܐ ܘܐܘܢܓܠܝܘܢ. ܫܩܠܗ ܚܕ̄ ܚܘܜܪܐ ܒܐܝܕܗ ܡܫܘܪܐܠܗ ܡܚܝܐ ܥܠ ܪܫܢܐ ܕܝܠ̄ܢ ܒܩܫܝܘܬܐ ، ܐܦ ܫܩܠܗ ܡܢܢ 107 ܥܪ̈ܒܐ ܘܫܒܼܥܝܢ ܡܓ̮ܝܕܝ̈ܐ .ܟܕ ܝܘܗܒܼܝܠܢ ܒܐܝܕܐ ܕܒܪܗܝܡ ܐܦܢܕܝ ܟܪܒܼܝܝܐ ܘܐܗܐ ܫܟܼܝܚܐ ܝܗܘܐ ܒܩܪܝܬܐ ܕܙܪܒܿܟ ܥܡ ܙܟܝ ܒܝܓ.. ܘܐܝܡܢ ܕܕܥܪܠ̄ܢ ܠܡܬܐ ܡܬܘܚܡܢܢ ܥܡ ܚܕܕ̈ܐ ܕܥܪܩܘܚ ܡܢ ܜܠܘܡܝܐ ܕܬܘܪ̈ܟܝܐ ܠܙܟܼܘ..ܡܢ ܒܬ̄ܪ ܕܫܒܼܩܠܢ ܠܟܠܡܢܕܝ ܕܝܠ̄ܢ ..ܐܢ̈ܐ ܝܢܐ ܡܢܕܝܢ̈ܐ ܕܫܒܼܩܠܢ، ܣܕܝܪ̈ܝܠܢ ܠܐܟܼܐ...   
7000 ܡܓ̮ܝܕܝ̈ܐ  900 ܥܪ̈ܒܐ   22000 ܙܟܼܝܪ̈ܐ ܘܙܢ̈ܐ  3 ܒܥܝܪ̈ܐ   11 ܬܘܪ̈ܐ 250 ܒܜܡܢ ـ ܟܝܣ̈ܐ ـ ܕܕܘܗܢܐ ܘܓܒܼܬܐ  ܘ1500 ܬܪܢܓܼܠܬ̈ܐ ـ ܟܬܝ̈ܬܐ ـ ..       
ܐܢ̈ܐ ܟܠܝܗܝ ܦܫܠܘܢ ܫܩܝܠ̈ܐ ܒܝܕ ܦܬܐܚ ܒܝܓ، ܓܼܢܝ ܒܝܓ، ܙܟܝ ܒܝܓ ، ܒܪܗܝܡ ܐܦܢܕܝ ܬܘܪܟܝܐ  . ܟܕ ܟܠܝܗܝ ܐܢ̈ܐ ܫܒܼܝܩܝܠܢ ܒܩܪܝܬܐ ܘܥܪܩܠܢ ܡܢ ܜܠܘܡܝܐ ܕܬܘܪ̈ܟܝܐ ܘܫܪ̈ܒܼܬܐ ܕܜܘܪ̈ܐ ܘܦܫܠܗ ܟܠܡܢܕܝ ܩܬܝܗܝ . ܐܦ ܩܜܠܘܢ ܬܪܝ ܓܒܼܪ̈ܐ ܡܢܢ ܘܚܕ̄ ܐ̄ܚܪ̄ܢܐ ܡܕܘܪܒܢܝܗܝ..                                               
ܐܗܐ ܐܫܜܪܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܪܡܝܐ ܒܐܝܕܐ ܕܪܫ ܐܣܢܟܼ ܝܘܣܦ ܪܒܘ ܘܗܕܡ̈ܐ ܒܓ̮ܘ ܫܒܘ ، ܬܐܘܡܐ ܦܢܕܘ، ܡܝܟܼܘ ܡܟܼܡܘܪ، ܐܒܠܚܕ ܡܐܢܘ، ܡܬܝ ܫܟܪܘ ܘܝܠܕܐ ܡܘܢܐ ...       


                               ܡܥܒܪܢܘܬܐ:ܣܒܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܝܫܘ
                          ܣܬܘܟܗܘܠܡ       [/font] [/size]
سامي بلو:
ܡܝܩܪܐ ܣܒܪܝ ܐܝܫܘܥ

ܗܢ ܐܫܛܪܐ ܐܝܬ ܠܗ ܛܝܡܐ ܪܘܪܒܐ ، ܒܪܡ ܠܐ ܡܬܚܪܘܟ ܕܐܝܟ ܘܒܐܝܢܐ ܐܘܪܚܐ ܡܛܝܠܗ ܗܢ ܐܫܛܪܐ ܠܡܘܬܒܐ ܕܐܡܘܬ̈ܐ ܡܚܝ̈ܕܐ ̤

ܥܡ ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ
ܣܐܡܝ ܒܠܘ[/b]

تصفح

[0] فهرس الرسائل

الذهاب الى النسخة الكاملة