المحرر موضوع: ܚܠܡـــــــــــــــܐ + ܩܜܠܐ ܕܟܼܪ̈ܣܜܝܢܐ  (زيارة 2970 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل صبري يعقوب إيشو

 • عضو فعال جدا
 • ***
 • مشاركة: 106
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • البريد الالكتروني

ܚܠܡـــــــــــــــܐ

                        ܒܝܕ: ܣܒܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܝܫܘ   

ܒܚܕ̄ ܡܢ ܠܠܝ̈ܐ ܕܐܒ ܚܡܢــــــــــــــܐ
ܠܐ̄ܓܪܐ ܕܒܝܬܐ ܕܡܝܟܼܐ ܐܢـــــــــــــــــܐ
ܚܙܐܠܝ ܚܠܡܐ ܪܒ ܚܫܢــــــــــــــــܐ
ܩܐ ܪܥܝܢܝ ܡܟܐܒܼܢـــــــــــــــــــــــــܐ
ܐܦ ܩܐ ܠܒܝ ܡܡܪܥܢــــــــــــــــــــܐ

ܐ̄ܡܘܪܗ ܩܬܝ ܚܠܡܘܟܼ ܚܝܝ̈ــــــــــــــ
ܡܨܝܐ ܕܗܘܐ ܥܠܬܐ ܕܒܟܼܝܝـــــــــــــــ
ܡܨܝܐ ܕܗܘܐ ܫܪܝܬܐ ܕܩܜܪ̈ܝـــــــــــــ
ܘܟܠܝܬܐ ܕܕܡܥ̈ܐ ܡܢ ܥܝܢ̈ܬܝـــــــــــ

ܚܠܡܝ ܩܬܟܼܝ ܒܕ ܐܡܪܢــــــــــــــܗ
ܡܠܬܐ ܡܠܬܐ ܒܕ ܡܬܢܢــــــــــــــــܗ
ܐܦ ܒܡܠܝܘܬܐ ܒܕ ܡܦܫܩܢـــــــــــܗ
ܝܘܩܪܗ ܡܢܝ ܒܕ ܫܕܢـــــــــــــــــــܗ

ܚܙܐܠܝ ܝܬܝ ܓܘ ܣܡܐܝܠ̈ــــــــــــــــܐ
ܒܗܪܐ ܦܪܝܩܐ ܡܢ ܣܗܪܐ ܕܠܝܠـــــــܐ
ܠܒܼܘܫ̈ܐ ܕܥܠܝ ܒܕܡ ܬܠܝܠ̈ـــــــــــܐ
ܘܒܟܘܪ̈ܗܢܐ ܪ̈ܚܡܝ ܥܠܝ̈ܠــــــــــــــܐ

ܐܝܕܝ ܫܦܝܥܬܐ ܟܪܝـــܬ ܟܪܝـــــــــــܐ
ܘܥܝܢ̈ܝ ܟܠܝܠܗܘܢ ܡܢ ܚܙܝــــــــــܐ
ܘܐܕܢܝ ܒܠܚܘܕ ܩܥܝܐ ܫܡܥـــــــــــܐ
ܕܫܒܼܪ̈ܐ ܘܜܠܝ̈ܐ ܘܝܡ̈ܐ ܠܝܝــــــــــــܐ


ܜܝܘܣ̈ܬܐ ܣܠ̄ܩܐ ܘܨܠܝـــــــــــــــــــܐ
ܡܦܩܥܝ̈ܬܐ ܒܟܠ ܕܘܟ ܦܩܥـــــــــــܐ
ܫܠܕ̈ܐ ܦܪ̈ܝܣܐ ܠܐܪܥܐ ܘܡܝ̈ــــــــــــܐ
ܘܒܥܠܕܒܼܒܼܐ ܠܕܡܐ ܨܗܝــــــــــــــــܐ

ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܡܬܐ ܠܒܼܪ ܥܪܩܠـــــــــــܗܘܢ
ܩܪܢܐ ܘܟܣܦܐ ܘܬܘܪ̈ܣܝ ܫܒܼܩܠـــܗܘܢ
ܒܠܚܘܕ ܝܬܝ̈ܗܝ ܘܝܠܕ̈̄ܝܗܝ ܦܪܩܠܗܘܢ
ܠܚܕ̄ ܙܠܝܩܐ ܕܒܗܪܐ ܣܢܩܠــــــܗܘܢ

ܥܪܩܠܗܘܢ ܘܐ̄ܙܠܗܘܢ ܠܓܢ̄ܒ ܐ̄ܚܝܢ̈ܐ
ܕܝܗܘܐ ܥܪ̈ܝܩܐ ܡܢ̄ ܙܒܼܢܐ ܕܫܢ̈ــــــܐ
ܬܡܐ ܚܫܒܼܠܗܘܢ ܐܝܬ ܣܡܡܢ̈ـــــܐ
ܠܨܠܦ̈ܝ ܘܫܘܚܢ̈ܝ ܡܒܣܡܢـ̈ــــــــܐ

ܒܪܡ ܩܜܪܐ ܥܠ ܩܜܪܐ ܙܝـــــــܕܐ
ܡܢ ܓܢ̄ܒܐ ܕܚܕ̄ ܬܪܝܢ ܥܒܼܝـــــــܕܐ
ܢܘܟܼܪܝܘܬܐ ܘܒܝܫܘܬ ܓــــــــــــܕܐ
ܒܩܠܘܒܝܐ ܐ̄ܣܝܪ̈ܐ ܡܐܝ̄ܟܼ ܚܕ̄ ܥܢܕܐ
ܠܐ ܡܨܐ ܦܪܚ ܕܝܠܗ ܡܩܘܝــــܕܐ
ܚܙܝܐ ܠܕܘܡܐ ܩܝܕܐ ܩܝـــــــــــܕܐ
ܘܠܚܕܘܪ̈ܗ ܪܡܐ ܓـــــــــــــــܘܕܐ

ܪܚܡܝ ܐܗܐ ܠܐܝܠܗ ܚܠܡــــــܐ
ܫܪܪܐ ܝܠܗ ܒܕܘܡܝܐ ܕܝܘܡــــــܐ
ܫܡܫܗ ܦܠܝܜܬܐ ܚܕܪܗܿ ܠܟܘܡܐ
ܠܝܬ ܦܘܪܩܢܐ ܐܠܐ ܒܩܘܡـــــــܐ

ܩܘܡܐ ܒܝܵܬܐ ܘܐ̄ܚܪܬܐ ܒܒܝـــــܬܐ
ܩܘܡܐ ܒܥܕܬܐ ܘܒܗܝܡܢــــــܘܬܐ
ܩܘܡܐ ܒܟܢܘܫܬܐ ܕܠܐ ܚܕܐ ܙܝܥܬܐ
ܐ̄ܚܪܬܐ ܒܫܩܠܘܚ ܦܣܘܥܝ̈ــــܬܐ                                           
ܚܕܐ ܦܣܘܥܬܐ ܒܬ̄ܪ ܕܗܿܝ ܐ̄ܚܪܝܬܐ                                           

ܘܵܠܹܐ ܕܪܓܼܫܘܚ ܡܢ ܕܐܗ ܫܢــܬܐ                                           
ܘܫܵܠܘܚ ܡܢ̄ ܕܡܟܼܐ ܐܦ ܢܝܡـܬܐ                                           
ܕܦܝܫܘܚ ܐܘܡܬܐ ܒܝܬ ܐܘܡܘ̈ܬܐ                                           
ܚܝܘܚ ܚܝ̈ܝܢ ܒܢ̈ܝ ܚـــــܐܪܘܬܐ     


ܩܜܠܐ ܕܟܼܪ̈ܣܜܝܢܐ
ܕܗܘܐ ܒܫܢܬ ܐܨܝܗ ܒܦܘܪܣܐ ܕܩܪܒܼܐ ܓܘܢܝܐ
ܫܢܬ ܐܨܝܕ ــ ܐܨܝܚ

                       ܒܩܢܝܐ ܕܣܒܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܝܫܘ
         
ܒܥܘܢ ܕܒܒܐ ܘܒܪܘܢܐ ܘܪܘܚــــــܐ       ܜܠܬܐ ܩܢܘܡ̈ܐ ܒܟܝܢܐ ܡܫܒܚـــــܐ
ܡܫܪܢ ܘܡܚܟܢ ܠܐܕܝ ܓܘܢܚـــܐ       ܕܦܫܠܗ ܥܒܼܝܕܐ ܓܘ ܡܕܢܚـــــــــܐ
ܒܕ ܐܪܢ ܡܢ ܕܫܢــــــــــــــــــܬܐ       ܕܓܘܢܚܐ ܘܩܜܠܐ ܕܣܘܪܝـــــــــــܬܐ
ܨܘܬܘ ܡܗܘܡܢ̈ܐ ܘܗܒܼܠܘܢ ܢـــܬܐ       ܕܡܐ ܦܫܠܗ ܣܒܒ ܘܥܠـــــــــــܬܐ
ܒܫܢ̄ܬܐ ܕܐܨܝܕ ܠܝܫܘܥ ܡܪܝـــــܐ       ܒܓܘ ܐܘܪܘܦܐ ܠܗܐܠܗ ܢـــــــــܘܪܐ
ܕܫܪܐ ܪܒܬܐ ܘܫܐܪܗ ܫــــــــــܐܪܐ       ܢܘܪܐ ܡܘܠܗܐ، ܠܗܿܝ ܣܪܒܝـــــــــــܐ
ܒܩܜܠܐ ܕܒܪܘܢܐ ܕܢܜܪ ܟܘܪܣܝܐ       ܕܗܿܝ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܘܣܬܘܪܝـــــــــــــܐ
ܦ̮ܪܢܣܘܐ ܓ̮ܘܙܝܦ̮ ܡܠܟܐ ܕܢܡܣܐ       ܒܩܜܠܐ ܕܒܪܘܢܗ ܚܡܨܠܗ ܚܡـــܨܐ
ܩܡܠܗ ܡܕܥܐ ܐܝ̄ܟܼ ܢܡܘܣـــــــܐ       ܘܠܗܿܝ ܣܪܒܝܐ ܡܚܐܠܗ ܠــــــــــــܨܐ
ܗܿܝ ܣܪܒܝܐ ܚܕܐ ܡܠܟـــــــــܘܬܐ       ܪܒܬܐ ܘܙܥܘܪܬܐ ܒܓܘ ܐ̄ܢܫـــــــــــܬܐ
ܠܟܢ ܒܝܫܬܐ ܘܡܚܪܟܢܝـــــــــܬܐ       ܘܦܫܠܗܿ ܣܒܒ ܕܚܪܝܒܼـــــــــــــــܘܬܐ
ܟܘܕ ܚܙܐܠܗܿ ܙܝܢܐ ܕܥܒܼܕܠـــــܗܿ       ܘܡܠܟܐ ܕܢܡܣܐ ܒܕ ܣܚܩܠــــــــــܗܿ
ܬܓܒܝܪ ܥܒܼܕܠܗܿ ܘܗܘܪ ܕܪܐܠـܗܿ       ܒܡܠܟܐ ܕܡܣܩܘܦ̮ ܕܡܟܼܠܨܠــــــــܗܿ
ܡܠܟܐ ܕܡܣܩܘܦ̮ ܢܝܩܘܠܐ ܝܠܗ       ܟܬܒܼܐ ܟܬܒܼܠܗ ܘܬܝܠ ܡܚܐܠــــــܗ
ܠܡܠܟܐ ܕܢܡܣܐ ܗܕܟܼ ܐ̄ܡــــܪܗ       ܐܕܝ ܫܘܓ̄ܠܐ ܬܥܕܝــܝـــــــــــــــܠܗ
ܦ̮ܪܢܣܘܐ ܓ̮ܘܙܝܦ̮ ܓ̮ܘܒ ܝܗܒܼܠܗ       ܘܠܓܼܝܘܡ ܡܠܟܐ ܗܕܟܼ ܐ̄ܡܝــــــــܪܗ
ܕܡܠܟܐ ܕܡܣܩܘܦ̮ ܡܚܡܘܝܐܠܗ       ܠܗܿܝ ܣܪܒܝܐ ܒܥܝܢܐ ܝܠــــــــــــــــܗ
ܓܝܘܡ ܡܠܟܐ ܐܠܡܢܝــــــــــــܐ       ܢܦܨܠܗ ܘܩܡܠܗ ܐܝ̄ܟܼ ܪܘܝــــــــــــܐ
ܒܓܘ ܪܡܘܬܐ ܢܦܝܚܐ ܘܡܠܝــــܐ       ܓ̮ܘܒ ܝ̄ܗܒܼܠܗ ܠܡܣܩܘܦ̮ܝــــــــــــܐ
ܐ̄ܡܝܪܗ ܠܗ ܐܢ̄ܬ ܡܠــــــــــܘܟܼ       ܕܥܒܼܪܬ ܒܫܘܓ̄ܠܐ ܕܠܐ ܝܠܗ ܕܝܠ̄ܘܟܿ
ܡܣܡ ܒܠܘܟܼ ܘܝܬܒܼ ܒܚــــܕܘܟܼ       ܐܠܐ ܚܪܝܒܼܐ ܒܗܘܐ ܫܘܓ̄ܠــــــــــــܟܼ
ܡܠܟܐ ܕܡܣܩܘܦ̮ ܕܝܠܗ ܚــܐܪܐ       ܟܘܕ ܫܡܥܠܗ ܠܐܕܝ ܟܼܒـــــــــــــܪܐ
ܚܡܨܠܗ ܘܟܪܒܠܗ ܒܫ ܡܕܒܘܪܐ      ܘܩܡܠܗ ܠܫܪܐ ܐܝ̄ܟܼ ܓܢ̄ܒـــــــــــܪܐ
ܐܕܝ ܡܠܟܐ ܢܝܩܘܠــــــــــܐܘܣ       ܟܝܡܐ ܒܫܡܐ ܕܐܬܢܜܝـــــــــــــــܘܣ
ܘܗܡ ܒܨܠܝܒܼܐ ܕܝܫܘܥ ܟܪܝܣܜܘܣ    ܟܥܒܼܕ ܫܪܐ ܒܫܪܦ̮ ܘܢܡــــــــــــܘܣ
ܐܠܡܢܝܐ ܟܘܕ ܚܙܐܠــــــــــــܗ       ܕܡܣܩܘܦ̮ܝܐ ܟܪܒܠܗ ܘܩܡܠــــــــــܗ
ܘܗܡ ܦ̮ܪܢܣܝܐ ܕܪܩܘܒܼܠܝ ܐܠـܗ       ܗܘܪ ܒܐܝܜܐܠܝܐ ܕܪܐܠـــــــــــــــــܗ
ܠܐܝܜܐܠܝܐ ܕܝـܝ ܚܒܼـــــــܪܬܐ       ܦܪܘܣܝܐ ܘܢܡܣܐ ܒܬܦܩــــــــــــــܘܬܐ
ܡܫܘܕܪ̈ܝ ܟܼܒܪܐ ܘܬܢܝـــــــ̈ـܬܐ        ܕܩܝܡܐ ܘܗܘܝܐ ܠܝܗܝ̄ ܥܝܢـــــــــــܬܐ
ܐܝܜܐܠܝܐ ܟܘܕ ܡܬܘܚܡܠـܗܿ        ܘܠܐܕܝ ܫܪܐ ܪܢܕܐ ܦ̮ܚܨܠــــــــــــــܗܿ
ܕܥܒܼܪܗܿ ܒܓܘܗܿ ܗܪ ܠܐ ܩܒܠܗܿ       ܘܥܡ ܚܒܼܪ̈ܬܗܿ ܠܐ ܡܬܘܦ̮ܩܠـــــــــܗܿ
ܓܝܘܡ ܡܠܟܐ ܓ̮ܝܪܡܢܝـــــــܐ       ܟܘܕ ܚܙܐܠܗ ܐܕ ܒܠܝـــــــــــــــــــــܐ
ܕܦܫܠܗ ܟܼܝܢܐ ܡܐܝܜܠܝـܝـــܐ       ܓܦ̈ܐ ܐ̄ܟܼܠܗ ܒܠܒܐ ܩܫܝــــــــــــــــــܐ
ܒܓܘ ܪܡܘܬܐ ܘܦܘܙܐ ܥܠܘܝܐ       ܟܓܝܦ̮ ܓܝܦ̮ܐ ܘܟܝܡܐ ܐ̄ܡܝـــــــــــــــܐ
ܒܓܘ ܣܡܒܝܠܝ ܒܬܠܢ ܬܠܝܐ       ܠܟܠ ܕܫܡܢܝ ܘܠܝܬܠܝ ܓ̮ܗܝـــــــــܐ
ܠܝܬܠܝ ܓ̮ܗܘܐ ܘܗܡ ܠܐ ܙܕܘܥܬܐ   ܡܢ ܬܦܩܘܬܐ ܕܐܢܝ ܡܠܟــــــــــــܘ̈ܬܐ
ܕܡܣܩܘܦ̮ ܘܐܢܓܠܝܙ ܘܦ̮ܪܢܣܝܘܬܐ    ܫܪ̈ܝ ܒܥܒܼܕܢ ܒܓܢ̄ܒــــــــــــــــــܪܘܬܐ
ܐܢܝ ܡܐܪܒܥܝ ܘܚܡܫ ܫܢـــ̈ܐ       ܟܪܝ ܠܫܪܐ ܟܡ ܥܒܼܕܢــــــــــــــــــܗ
ܠܐܬܪܐ ܕܦ̮ܪܢܣܐ ܬܐ ܕܣܚܩܢܗ       ܘܒܨܸܡܐ ܕܣܘܣܝ ܒܕ ܕܝܫܢــــــــــــــܗ
ܕܐܝ̄ܟܼ ܒܕ ܕܝܫܢــܗ ܒܣܘܣܘ̈ܬܐ       ܕܐܢܝ̄ ܪ̈ܟܒܼܐ ܕܦܪܘܣܝــــــــــــــــــــܬܐ
ܒܕ ܡܚܢܝ ܐܝ̄ܟܼ ܩܕ̄ܡܝـــــــܬܐ       ܕܪܒܐ ܕܬܪܝ ܒܫ ܙܪܒܢــــــــــــــــــܬܐ
ܓܝܘܡ ܡܠܟܐ ܠܐ ܝܕܥܠــــܗ       ܘܒܐܕ ܚܒܼܘܫܒܼܐ ܪܒܐ ܓܼܠܜܠــــــــــܗ
ܣܚܩܐ ܕܦ̮ܪܢܣܐ ܡܐ ܙܚܡܐ ܝܠܗ     ܘܟܘܕ ܡܓ̮ܘܪܒܠܗ ܢܚܝܦܐ ܦܫܠـــــܗ
ܐܢܝ̄ ܦ̮ܪ̈ܢܣܝܐ ܙܝܪܟ ܘܗܫܝـــܪ       ܩܠܥܬܝܗܝ ܢܨܝܒܼ ܒܟܠ ܒــــــــــــــܪ
ܠܐܕܝ ܫܪܐ ܠܝܬ ܟ̮ܘ ܟــــــܪ       ܕܥܠܡܐ ܡܢܗܿ ܒܥܒܼܕ ܙܢــــــــــــــܗܪ
ܙܸܢܗܪ ܥܒܼܕܠܗ ܟܠܗ ܥܠܡـܐ       ܠܐ ܦܝܫ ܓ̮ܪܐ ܠܨܘܠܚ ܘܫܠܡــــــܐ
ܐܠܐ ܓܪܫܐ ܕܣܝܦܐ ܘܩܝܡـــܐ        ܘܟܘܕ ܚܕ̄ ܡܚܡܐ ܕܝܠ̄ܗ ܥܡــــــــܐ
ܡܒܬܪ ܕܬܡܠܝ ܟܠܝ ܫܪ̈ܜܐ       ܘܡܚܟܝ̈ܬܐ ܘܓܦ̈ܐ ܘܙܪ̈ܜــــــــــــــــــܐ
ܣܝܦܐ ܕܡܘܬܐ ܫܠܚܠܗ ܘܫܡܜܠܗ  ܒܓܘ ܐܘܪܘܦܐ ܩܜܡܐ ܪܡܜܠـــــــــܗ
ܫܠܚܠܗ ܘܫܡܜܠܗ ܣܝܦܐ ܕܡܘܬܐ  ܘܠܫܪܐ ܩܪܐ ܠܝ ܐܢܝ̄ ܩܪ̈ܢـــــــــــܬܐ
ܙܥܠܝ ܘܫܓܼܫܠܝ ܐܢܝ̄ ܡܠܟܘ̈ܬܐ    ܘܒܥܠܡܐ ܢܦܠܗܿ ܟܼܓ̮ܠܐ ܘܙܕܘܥــــܬܐ
ܙܕܘܥܬܐ ܘܟܼܓ̮ܠܐ ܢܦܠܗܿ ܒܥܠܡܐ     ܟܘܕ ܒܝܪ̈ܩܐ ܪ̈ܡܠܝ ܪܝܡـــــــــــــــܐ
ܥܣܪܐ ܒܜܒܟܼ ܝܪܚܐ ܟܘܡـــܐ       ܒܓܘܗ ܟܼܠܨܠܗ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡــــــــــܐ
ܐܢ ܒܝܪ̈ܩܐ ܣܡܘܩ̈ܐ ܘܚــــܘܪ̈ܐ       ܟܘܕ ܚܕ̄ ܒܐܬܪܗ ܗܘܪ ܟــــــــــܕܪܐ
ܣܦܿܪ ܒܪܠܟ ܟܥܝܜ ܘܟܩـــܪܐ       ܚܕܘܪܘܢ ܠܫܪܐ ܝܐ ܥܣـــــــــــܟܪ̈ܐ
ܩܘܿܠ̈ܐ ܩܘܿܠ̈ܐ ܐܢܝ̄ ܥܣـــــܟܪ̈ܐ       ܘܓ̮ܘܩ̈ܐ ܓ̮ܘܩ̈ܐ ܐܢܝ̄ ܜܒــــــــــܘܪ̈ܐ
ܐܝ̄ܟܼ ܙܪ̈ܩܜܐ ܘܐܝ̄ܟܼ ܕܒــــــܘܪ̈ܐ       ܟܙܪܒܝ ܙܪܒܐ ܘܟܨܝܦܝ ܠـــــــــܫܪܐ
ܢܦܚܠܝ ܘܨܪܚܠܝ ܐܢܝ̄ ܩܪ̈ܢܬܐ       ܩܠ̈ܐ ܕܫܪܐ ܘܨܪܟܼܬܐ ܪܒـــــــــــــܬܐ
ܐܪܥܐ ܙܥܠܗܿ ܡܥܣܟـــــــܪ̈ܬܐ       ܘܫܥܫܠܗܿ ܘܪܥܠܗܿ ܐܝ̄ܟܼ ܕܪܓܘܫــܬܐ
ܐܝ̄ܟܼ ܕܪܓܘܫܬܐ ܐ̄ܙܠܗܿ ܘܐ̄ܬܠܗܿ        ܡܢ ܗܿܝ ܡܚܨܿܪܬܐ ܕܚܙܠــــــــــــܗܿ

ܐܝܬ ܐܩܦܬܐ....  يتبع......

                                   
                                    
[/b]
ܦܘܫܩ ܡܠܠ̈ܐ ܥܣܩ̈ܬܐ :
ܫܵܕܸܢܗ : أرميه   ܝܵܬܝ : ذاتي . نفسي  ܥܠܝܠ̈ܐ: مرضى  ܠܝܵܝܵܐ : تندب وتولول
ܜܝܘܣ̈ܬܐ: طائرات  ܩܪܢܐ : مال ومثلها ܟܣܦܐ   ܬܘܪ̈ܣܝ: تجهيزات
ܐ̄ܚܝܢ̈ܐ : ذوي القربى والأهل  ܣܡܡܢ̈ܐ : أدوية  ܒܝܫܘܬ ܓܲܕܐ: ألحظ التعس
ܩܠܘܼܒܝܵܐ : قفص  ܥܸܢܕܐ : بلبل ܕܲܘܡܐ :شجر ܩܲܘܡܐ :ثورة  ܘܵܠܹܐ : يجب   
غير متصل Jameel Ninwaya

 • عضو
 • *
 • مشاركة: 12
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • البريد الالكتروني
Good job my old  friend. I am so glad to see your peopms again. Good luck

Jameel Ninwaya