المحرر موضوع: ܡܪܓܢܝܬܐ  (زيارة 2627 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل hzail

  • عضو فعال
  • **
  • مشاركة: 42
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
ܡܪܓܢܝܬܐ
« في: 00:35 01/04/2006 »
ܡܪܓܢܝܬܐ
 ܠܐܡܘܪܐ ܣܘܪܝܝܐ ܪܒܐ ܓܛܐܣ ܡܩܕܣܝ ܐܠܝܐܣ

ܓܰܘܚܶܐ ܓܢܺܝܚܶܐ ܡܙܰܩܬܺܝܢ ܙܰܘܥܰܝ ܘܡܣܰــܪܕܝܢ ܠـــܝ
ܘܥܰܝܡܶܐ ܠܒܺܝܕܶܐ ܡܫܰܒܚܺܝــܢ ܡܰܚܙܝܬܝ ܘܡܕܢܰܩـܝـܢ ܠـــܺܝ
ܘܐܳܦ ܒܰܪܳܪܶܐ ܪܳܥܡܝـــܢ ܒܶܐܕܢـܰܝ ܘܡܕܰܓܓܝــܢ ܠـــܝ
ܐܝܟــܳــܐ ܐܝܬܰܝ ܐܝܟــܳــܐ ܫܪܟܶــــــܬ ܠܳܐ ܝܕܝــــܥ ܠــــܝ

ܥܰܠ ܡܰܪܓܳܢܺــܬܝ ܝܳܪܬܘܬܐ ܕܳܐܒــܝ ܡܶܬܩܰܢܰـــــܛ ܐܢܳܐ
ܐܡܰــــܬܝ ܐܶܒܕܰܬ ܐܝܟܳــــܐ ܫܶܕܟܰــــܬ ܠܳܐ ܝܳــــــܕܥ ܐܢܳܐ
ܒܰܐܝܕܳܐ ܐܺܝܕܳܐ ܐܰܪܰܐ ܢܶܦܠܰـــܬ؟  ܬܒܝܪ ܘܰܫܓܺܝـــــܫ ܐܢܳܐ
ܐܝܟܳــــܐ ܐܶܫܟܚܺـܝـــܗ ܘܠܐܝܢܳـܐ ܨܰܘܒܳــــــܐ ܟܰܝ ܬܪܶܨ ܐܢܳܐ

ܒܒܳܠܝ ܡܶܬܥܰܛܰܦ ܘܣܳܟ ܠܳܐ ܦܳܪܩܳܐ ܘܐܳܦܠܳܐ ܥܳܪܒܳـــــܐ
ܢܳܩܦܳܐ ܒܥܶܩܒـܬܝ ܕܡܽܘܬ ܛܶܠܳــــܠܶܐ ܘܚܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳـــــܐ
ܘܶܐܢܳܐ ܒܳܬܪܗ ܟܕܺܝܢ ܐܢܳܐ ܘܰܪܕܺܝܦ ܒܫܶܓܡܳܐ ܘܚܽܘܒܳـــــܐ
ܠܰܝܠܰܝ ܐܝܡܳܡ ܒܬܰܪܥܺܝܬܝ ܣܳܚܝܳܐ ܘܫܳܓܫܳܐ ܘܙܳܪܒـܳܐ

ܐܰܝܟܳــــܐ ܐܶܒܥܶܝܗ ܐܰܪܰܐ ܒܫܶܛܚܶــــܐ ܘܛܽܘܪܶܐ ܕܡܳــــــܬܳܐ؟
ܐܰܘ ܒـــــܐܘܪܝܦܝ ܕܶܢܚܳـــــــܐ ܕܢܳܘܗܪܳܐ ܘܰܕܝܰܕܰܥــــــܬܐ
ܐܘ ܒܟــــܠ ܦܶܢܝـܳــــــܢ ܕܗܕܳܐ ܐܰܪܥـܳـــــܐ ܘܒܙܳܘܺܝܬܳܐ
ܐܝܟܳــــܐ ܐܶܫܟܚܺـܝــــܘ ܘܠܐܰܝܢܳܐ ܓܰܒܳـــــܐ ܟܰـܝ ܨܳܠܶܐ ܐܢܳܐ؟

ܚܰܕ ܡܰـــܢ ܣܳܒܰܪ ܕܕܺܝܠܶܗ ܗܝ ܒܰܠܚܘܕ ܘܗܘܝܘ ܝܳܪܬܳܐ
ܐܚܪܝــــܢ ܕܝــــܢ ܡܰܚܨܶܦ ܘܰܒܒܝܫ ܝܰܨܪܳܐ ܘܒܫܳܛܝܘܬܳܐ
ܡܙܰܡܙܶܡ ܘܡܰܟܶܠ ܕܪܶܥܝܢܶܗ ܬܪܝܨ ܘܡܳܪܰܐ ܗܘ ܕܩܘܫܬܳܐ
ܘܠܳܗ ܡܶܬܒܰܝܬܶܝـــܢ ܫܘܒܚܶܗ  ܘܥܳܬܪܗ ܘܰܡܝܰܬܪܳܬܳܐ

ܐܳܘ ܝܳܪܽܘܬܳܐ ܕܡܰܪܓܳܢܺـــܬܳܐ ܠܡܳـــــܢ ܪܘܥܳܡܟܽـــــــܘܢ
ܠܳܐ ܡܶܬܩܰܨ ܠܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܦܠܰܓܳܐ ܙܗܝܪܶܐ ܗܘܰܝـــــــܬܽܘܢ
ܛܰܪܘܗ ܫܰܠܡܬܳܐ ܚܫܺܠܬܳܐ ܫܦܺܝܬܳܐ ܐܝܟ ܕܰܢܣܰܒܬܽܘܢ
ܕܳܪܶܐ ܣܰܩܠܘܗ ܘܠܟܘܢ ܝܒܠܘܗ ܠܐ ܬܬܟܬܫــــــܘܢ

ܡܶܢ ܕܰܚـܝـܚܳــܐ ܕܐܰܪܥܳـــܐ ܕܡܳܬܳܐ ܢܶܦܩܰܬ ܫܶܘܚܰـــــܬ
ܘܰܐܒܪܶܩ ܙܰܠܓــܗ ܥܰــــܠ ܥܳܡܰܪܬܳܐ ܘܒܗ ܐܬܢܰܗܪܰܬ
ܒܫܽܘܦܪܶܗ ܦܰܐܝܳܐ ܐܬܓܪܺܝܘ ܥܰܡܡܶܐ ܘܝܰܩܪܘܗ ܪܰܒܰـــܬ
ܘܟܠܗ ܒܪܝــܬܳܐ ܒܗ ܐܬܐܣܪܰܬ ܒܚܰܡܪܶܗ ܒܶܠܥܰــــܬ

ܐܙܠـܝـــــــܢ ܕܳܪܶܐ ܘܐܳܬܝــــܢ ܕܪܶܐ ܘܗܺܝ ܠܳܐ ܣܳܝܦܳـــــܐ
ܗܺܝ ܐܰܚܝܰܬܰܢ ܘܐܥܬܪܰܬ ܛܘܗܡܰܢ ܒܚܽܘܬܪܳܐ ܘܚܺܐܦـــــܐ
ܠܡܘܢ ܠܳܐ ܢܰܘܓܝܗ ܡܶܢ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܘܫܽܘܠܛܢ ܙܺܐܦܳـــــܐ

ܠܡܘܢ ܢܶܣܬܰܛܰܪ ܘܠܦܘܠܳܓܰܢ ܠܳܐ ܢܣܺܝܡ ܣܰܘܦܳـــܐ
[/color] [/size]