المحرر موضوع: ܕܪ̈ܐ ܛܠܘܡ̈ܐ عصور ظالمة  (زيارة 2649 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل بولص دنخـا

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 145
  • الجنس: ذكر
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • www.nohadra.com
ܕܪ̈ܐ ܛܠܘܡ̈ܐ عصور ظالمة
« في: 13:16 06/08/2006 »
ܕܪ̈ܐ ܛܠܘܡ̈ܐ
                  ܦܘܠܘܣ ܕܢܚܐ ـ ܣܘܝܕ


ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܚܘܿܪ ܠܬܲܫܥܝܼܬܘܿܟ̇ ܡܘܼܕ݇ܝ݇ ܒܸܚܙܵܝܵܐ
ܫܒ̣ܘܼܩ ܡ̣ܢ ܛܠܘܿܡܝܹ̈ܐ ܘܦܸܪ̈ܡܹܐ ܒܪܹܫܘܿܟ̇ ܠܲܝܬ ܒܹܐܬܵܝܵܐ
ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܐܝܼܠܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܪܹ̈ܫܵܝܗܝ ܩܸܛܥܝܹ̈ܐ
ܕܝܼܗܘܵܘ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܒܥܹܕܬܵܐ ܘܐܘܼܡܬܵܐ ܘܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ.

ܒܐܘܼܪܗܵـܝ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܕܓܲܢ݇ܒܵܪܘܼܬܵܐ ܘܒܹܝܬܡܲܪܕܘܼܬܵܐ
ܙܪܵܩ ܙܲܗܪ̈ܝܪܹܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܘܦܪܵܣ ܬܲܘܕܝܼܬܵܐ
ܦܸܫܠܗܘܿܢ ܦܪ̈ܝܼܡܹܐ ܒܐܲܠܦܹ̈ܐ ܕܣܲܗܕܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܚܲܢܦܘܼܬܼܵܐ
ܡܛܘܿܠ ܕܝܼܗܘܵܘ ܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ.

ܓܵܘ ܗܵܟܵܪܝܼ ܐܲܪܥܵܐ ܕܓܲܒܼܪܹ̈ܐ ܘܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ
ܫܦܸܚܠܹܗ ܕܸܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܒܸܢܝܵܡܝܼܢ ܒܥܲܬܝܼܬܘܼܬܵܐ
ܡܸܛܘܿܠ ܕܝܼܗܘܵܐ ܗ̇ܘ ܦܵܪܘܿܩܵܐ ܕܣܘܼܪܵܝܘܼܬܵܐ
ܘܙܪܵܩܬܵܐ ܕܣܲܒܼܪܵܐ ܡܥܲܠ ܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܚܹܐܪܬܵܐ
ܘܒܲܗܪܵܐ ܕܕܲܥܬܝܼܕ ܠܐܵܬܘܿܪ ܝܸܡܲܢ ܒܕܵܪܹ̈ܐ ܛܠܝܼܡܬܵܐ

ܓܵܘ ܛܘܼܪܥܒܕܝܼܢ ܫܦܸܚܠܹܗ ܛܪܘܿܢܵܐ ܕܗܘܿܠܵܟܵܝܵܐ
ܦܪܸܣܠܹܗ ܪܗܲܒܼܬܵܐ ܠܙܥܘܿܪܵܐ ܘܓܘܼܪܵܐ ܒܲܪܸܒܪܵܝܵܐ
ܒܣܲܝܦܵܐ ܕܢܚܵܫܵܐ ܠܵܐ ܒܸܦܪܵܫܵܐ ܠܒܲܟܼܬܵܐ ܘܓܲܒܼܪܵܐ
ܕܘܼܡܝܹ̈ܐ ܠܥܘܼܪ̈ܒܹܐ ܨܦܵܚܵܐ ܠܫܠܲܕܹ̈ܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܫܘܵܝܵܐ
ܨܸܗܝܹ̈ܐ ܠܕܸܡܵܐ ܢܗܵܫܵܐ ܒܫܠܲܕܵܐ ܕܡܝܼܬܵܐ ܘܚܵܝܵܐ.
ܫܸܡܫܵܐ ܓܢܹܐܠܵܗ̇ ܘܚܸܫܟܵܐ ܦܪܸܣܠܹܗ ܓܵܘ ܣܸܡܹܝܠܹܐ
ܩܵܠܵܐ ܕܛܘܿܦܹܐ ܘܡܵܘܬܵܐ ܘܦܢܵܝܬܵܐ ܗܵܐ ܡܘܼܝ݇ܬܹܐܠܹܗ
ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܡܟܘܿܠ ܚܕܵܐ ܦܢܝܼܬܵܐ ܕܡܨܹܐ ܟܘܼܦܫܹܐܠܹܗ
ܠܣܸܕܪܵܐ ܕܣܲܗܕܹ̈ܐ ܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܟܲܕ ܣܘܼܦܝܹܐܠܹܗ.

ܥܲܠ ܣܸܡܹܝܠܹܐ ܫܦܸܚܠܹܗ ܛܪܘܿܢܵܐ ܒܬܘܿܦܹܐ ܘܢܝܼܙܵܐ
ܓܲܒܼܪܹ̈ܐ ܘܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܘܒܢܵܬܹ̈ܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ ܡܘܼܟܠܹܐ ܪܹܐܙܵܐ
ܚܲܕ ܢܸܣܝܘܿܢܵܐ ܠܬܘܿܦܹ̈ܐ ܕܒܪܹܝܬܸܢ ܟܡܵܐ ܒܸܕ ܚܵܪܙܵܐ
ܘܓܲܝܣܵܐ ܕܐܸܢܓܠܸܣ ܟܲܕ ܦܵܪܘܼܓ̰ܹܐ ܒܫܲܘܦܹܗ ܪܘܵܙܵܐ.

ܕܵܐܟܼܝܼ ܒܡܲܢܫܸܢ ܓܵܘ ܣܸܡܹܝܠܹܐ ܠܝܵܘܡܵܐ ܟܘܿܡܵܐ
ܠܒܵܒܵܐ ܩܛܝܼܠܵܐ ܘܠܕܸܦܢܹܗ ܒܪܘܿܢܹܗ ܪܹܫܹܗ ܦܪܝܼܡܵܐ
ܠܟܲܪ݇ܣܵܐ ܕܝܸܡܵܐ ܒܢܝܼܙܵܐ ܨܪܵܝܵܐ ܗ̇ܘ ܛܠܵܘܿܡܵܐ
ܓܸܚܟܵܐ ܕܣܲܟܼܠܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܢܵܝܵܐ ܒܐܵܐܲܪ ܪܝܵܡܵܐ.

ܝܵܐ ܚܲܒܝܼܒܼܝܼ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܕܟܼܘܿܪ ܠܣܸܡܹܝܠܹܐ
ܟܡܵܐ ܪ̈ܘܼܡܝܵܬܹܐ ܗ̇ܘ ܛܵܠܘܿܡܵܐ ܡܓܲܪ̈ܡܘܿܟܿ ܒܢܹܐܠܹܗ
ܐܵܢܝ݇ ܕܸܫܝܵـܬܹ̈ܐ ܘܛܘܼܪܹ̈ܐ ܒܕܸܡܘܿܟܿ ܟܲܕ ܡܘܼܫܬܹܐܠܹܗ
ܒܩܲܪ̈ܩܲܦـܝܵܬܹܐ ܕܣܲܗܕܘܿܟܿ ܠܓܵܢܹܗ ܓܲܢܹ̈ܐ ܣܝܹܓ݇ܠܹܗ.

ܓܵܘ ܨܘܿܪܝܼܵܐ ܓܲܝܣܵܐ ܕܒܵܥܲܬܼ ܦܪܸܣܠܹܗ ܪܗܲܒܼܬܵܐ
ܫܬܸܩܠܹܗ ܩܵܠܵܐ ܕܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܡܓܵܘ ܕܲܪܓܘܿܫܬܵܐ
ܡܩܵܠܵܐ ܕܛܘܿܦܹ̈ܐ ܠܵܐ ܒܸܦܪܵܫܵܐ ܠܘܲܠܘܲܠܝܵـܬܵܐ
ܥܒܸܕܠܹܗ ܠܒܵـܬܹ̈ܐ ܐܵܢܝ݇ ܪ̈ܘܼܡܝܵܬܹܐ ܕܟܼܵܪܵܐ ܚܲܕܬܵܐ
ܘܐܵܢܝ݇ ܓܲܢܝܵܬܹ̈ܐ ܘܚܲܩܠܹ̈ܐ ܕܙܪܘܿܥܬܵܐ ܕܠܵܐ ܥܲܩܒܼܵـܬܵܐ.
ܒܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪ̈ܝܼܢ ܫܲܠܸܛ ܚܸܫܟܵܐ ܓܵܘ ܒܹܝܬܢܲܗܪܹ̈ܝܢ
ܬܠܸܚܠܹܗ ܠܒܵܬܲܢ ܐܘܼܦ ܡܘܼܩܸܕܠܹܗ ܠܕܐܵܢܝ݇ ܚܲܩܠܵܢܲܢ
ܒܛܘܿܦܹ̈ܐ ܡܚܹܐܠܹܗ ܐܵܢܝ݇ ܥܸܕܵܬܹ̈ܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܲܢ
ܘܒܥܹܐܠܹܗ ܕܫܵܝܸܦ ܡܓܵܘ ܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܐܵܬܘܿܪ ܝܸܡܲܢ.


ܒܲܣܵܐ ܡܛܠܘܿܡܝܹ̈ܐ ܘܕܸܡܵܐ ܕܟܹܐܢܹ̈ܐ ܐܲܢ݇ܬ ܒܸܫܬܵܝـܵܐ
ܕܵܐܟܼܝܼ ܒܝܵܗܒܸܬ ܝܵܘܡܵܐ ܕܕܝܼܢܵܐ ܐܲܢ݇ܬ ܦܘܼܢܵـܝܵܐ
ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܕܐܵܐܲܪ ܟܲܕ ܒܸܛܠܵܡܵܐ ܠܐܵܬܘܿܪܵܝـܵܐ
ܠܵܐܡܨܸܬ ܗܵܘܸܬ ܡܵܪܵܐ ܠܐܵܬܘܿܪ ܝܵܐ ܢܘܼܟܼܪܵܝـܵܐ.

ܐܵܬܘܿܪ ܝܸܡܲܢ ܠܟܹܐܦܘܿܗ̇ ܢܩܝܼܪܵܐ ܐܵܫܘܿܪ ܫܸܡܲܢ
ܠܢܝܼܫܲܢ ܒܦܵܠܚܲܚ ܠܲܝܠܵܘܵܬܲܢ ܐܘܼܦ ܐܝܼܡܵܡܲܢ
ܠܕܐܵܢܝ݇ ܬܪܹ̈ܝܢ ܢܲܗܪܹ̈ܐ ܒܸܕ ܡܲܣܡܸܩܲܚ ܡܕܵܐܗܵܐ ܕܸܡܲܢ
ܝܲܢ ܒܸܕ ܡܵܛܲܚ ܠܚܲܕ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܝܲܢ ܫܘܼܠܵܡܲܢ
[/size].[/font]