المحرر موضوع: ܝܘܒܪܬ ܝܘܣܦ ܝܘܚܢܐ يوبرت يوسب يوخنا  (زيارة 2680 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل خاميس كيوركيس

 • عضو فعال
 • **
 • مشاركة: 69
 • خاميس كيوركيس
  • مشاهدة الملف الشخصي
[[/img]
ܝܘܒܪܬ ܝܘܣܦ ܝܘܚܢܐ

ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܡܫܲܪܘܿܝܹܐ ܒܝܘܼܬ̣ ܐܵܬ̣ܘܼܬ̣ܵܐ
ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܬܐܵܡܹ̈ܐ ܒܪܸܥܝܵـܢܵܐ ܘܪܸܢܵܝܵܐ ܘܩܵܘܡܵܢܵܝܘܼܬ̣ܵܐ
ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܠܸܘܝܹ̈ܐ ܚܲܒ̣ܖܹ̈ܐ ܘܪܲܚܡܹ̈ܐ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬ̣ܵܐ
ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܦܲܪܨ̈ܘܿܦܹܐ ܫܲܘܝܹ̈ܐ ܒܲܟܝܵـܢܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܘܼܬ̣ܵܐ
ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡܸܬ̣ܦܲܣܩܵܢܹ̈ܐ ܕܲܬܠܝܼܬ̣ܵܝܘܼܬ̣ܵܐ
ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܩܢܘܿܡܹ̈ܐ ܡܚܲܝ̈ܕܹܐ ܒܓܘܼܫܡܵܐ ܕܐܵܫܘܿܪܵܝܘܼܬ̣ܵܐ
ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܐܸܠܥܹ̈ܐ ܫܲܘܝܹܐ ܕܲܡܬ̣ܲܠܬ̣ܵܐ ܕܡܲܚܵܪܘܼܬ̣ܵܐ
ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܪܹܫܵܢܹ̈ܐ ܡܫܵܘܬܦܹ̈ܐ ܒܲܚܕܼܵܐ ܡܗܲܕܝܵܢܘܼܬ̣ܵܐ
ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܐܲܪܕܸܟ̣̈ܠܹܐ ܕܒܸܢܝܵـܢܵܐ ܘܲܕܨܸܢ̱ܥܬ̣ܵܐ ܘܡܸܬ̣ܛܵܘܪܵܢܘܼܬ̣ܵܐ
ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܡܲܫܚܸܕܵܢܹ̈ܐ ܘܡܲܟܪܸܙܵܢܹ̈ܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ
ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܡܗܲܕܝܵـܢܹ̈ܐ ܕܙܵܘܥܵܐ ܘܩܵܘܡܵܐ ܕܙܵܟ̣ܘܼܬ̣ܵܐ
ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܘܡܘܿܬ̣ܵܐ ܘܢܘܼܚܵܡܵܐ ܘܲܡܬ̣ܘܼܡܵܝܘܼܬ̣ܵܐ
ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܢܲܨܝܼܚܹ̈ܐ ܐܵܓ̣ܘܿܢܸܣ̈ܛܹܐ ܘܩܪܲܒ̣ܬ̣ܵܢܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬ̣ܵܐ
ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܢܵܛܘܿܖܹ̈ܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܘܫܸܡܵܐ ܘܗܲܝܵܝܘܼܬ̣ܵܐ
ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܡܫܲܬܐܸܣܵܢܹ̈ܐ ܕܡܲܕܪܲܫܬܵܐ ܕܐܘܼܡܬܵܢܵܝܘܼܬ̣ܵܐ
ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܘܚܘܼܝܵـܕܵܐ ܘܐܵܘܝܘܼܬ̣ܵܐ
ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܛܥܝܼܢܹ̈ܐ ܢܝܼܫܵܐ ܘܐܵܬ̣ܵܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬ̣ܵܐ
ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܡܸܠܝܹ̈ܐ ܣܲܒ̣ܪܵܐ ܘܚܘܼܡܣܵܢܵܐ ܘܲܠܒ̣ܝܼܒ̣ܘܼܬ̣ܵܐ
ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܟܸܠܝܹ̈ܐ ܕܲܪܩܘܼܒ̣ܠ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܙܸܐܦܵܢܘܼܬ̣ܵܐ
ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܡܣܘܼܦܝܹ̈ܐ ܒܚܲܒ̣ܪܵܐ ܪܲܫܝܼܥܵܐ ܒܲܢܟ̣ܝܼܠܘܼܬ̣ܵܐ
ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܐܲܖ̈ܝܹܐ ܚܒ̣ܝܼܫܹ̈ܐ ܒܩܲܦܸܣ ܕܐܲܣܝܼܪܘܼܬ̣ܵܐ
ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܢܸܫ̈ܪܹܐ ܢܦ̈ܝܼܠܹܐ ܒܢܸܫܒ̣ܹ̈ܐ ܕܪܲܫܝܼܥܘܼܬ̣ܵܐ
ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܙܲܟܵܝܹ̈ܐ ܩܕܲܡ ܕܲܝܵـܢܵܐ ܕܠܵܐ ܟܹܐܢܘܼܬ̣ܵܐ
ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܒܲܖ̈ܝܼܪܹܐ ܕܠܵܐ ܣܢܹܐܓ̣ܪܵܐ ܘܲܡܣܲܬܪܵܢܘܼܬ̣ܵܐ
ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܚܸܕܝܹ̈ܐ ܒܡܵܘܬ̣ܵܐ ܘܠܵܐ ܒܥܲܒ̣ܕܘܼܬ̣ܵܐ
ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܬܚܘܼܬ̣ ܙܘܼܠܵܗ̄ܙܵܐ ܘܫܘܼܢܵـܩܵܐ ܘܡܲܪܝܼܪܘܼܬ̣ܵܐ
ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܒܕܸܡܵܐ ܟܬ̣ܵܒ̣ܵܐ ܚܠܵܦ ܕܝܘܼܬ̣ܵܐ
ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܪܹܫܵܢܹ̈ܐ ܬܸܠܝܹܐ ܒܥܲܡ̈ܘܼܕܹܐ ܕܥܸܠܵܝܘܼܬ̣ܵܐ
ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܙܵܘܓܹ̈ܐ ܕܪܸܓ̣̈ܠܹܐ ܕܝܵܫܵܐ ܠܒܲܥܬ̣ܵܝܘܼܬ̣ܵܐ
ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܦܲܓ̣ܖܹ̈ܐ ܕܡܝܼ̈ܟ̣ܹܐ ܡܸܠܝܹܐ ܙܲܗܝܘܼܬ̣ܵܐ
ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܣܲܗ̈ܕܹܐ ܡܫܲܒܚܹ̈ܐ ܠܥܵܠܸܡ ܒܐܲܡܝܼܢܘܼܬ̣ܵܐ
ܝܘܼܒܸܪܬ ܝܵܘܣܸܦ ܝܘܼܚܲܢܵܐ  


ܟ̣ܵܡܝܼܣ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ
02/02/2014

  
متصل قشو ابراهيم نيروا

 • عضو مميز جدا
 • *****
 • مشاركة: 4092
  • مشاهدة الملف الشخصي
                   ܞ
ܐܵܚܘܢܵܐ ܡܥܵܩܪܵܐ ܟܵܡܥܣ ܓܥܘܵܪܓܥܣ ܟܵܡܥܣ ܗܵܘܹܬ ܒܵܣܥܡܵܐ ܩܵܐ ܡܵܕܟܵܪܬܵܐ ܕ 30 ܫܢܹܐ ܕܫܩܠܬܵܐ ܠܟܠܥܠܵܐ ܕܣܵܕܘܬܵܐ ܕܐܵܢܹܐ ܐܵܓܘܢܹܣܛܹܐ ܣܵܗܕܹܐ ܡܩܵܘܥܢܹܐ ܥܘܒܵܪܬ . ܥܵܘܣܹܦ. ܥܘܚܵܢܵܢ ܕܒܹܚܠܗܘܢ ܕܹܡܵܗܥ ܙܵܟܵܥܵܐ ܥܹܗܒܹܐܠܗܘܢ ܩܘܪܒܢܵܐ ܘܫܦܹܚܠܗܘܢ ܕܹܵܡܵܗܥ ܙܟܵܥܵܐ ܓܘ ܐܪܥܵܐ ܕܐܵܒܵܗܵܬܹܐ ܒܘܬ ܚܵܬܹܪ ܕܗܵܥܵܥܘܬܵܗܥ ܘܐܥܬܘܬܵܗܥ ܙܕܩܹܐ ܘܗܵܩܘܥܵܬܹܵܐ ܐܢܵܫܵܥܐ ܘܩܘܡܵܥܹܐ ܕܐܘܡܬܵܗܥ ܐܵܫܘܪܵܥܬܐ ܀ ܗܕܟܵܐ ܫܹܡܵܗ ܚܩܥܪܵܐ ܦܥܫܹܐܥܠܹܗ ܢܩܥܪܵܐ ܓܵܘ ܬܵܫܥܥܬܵܐ ܕܐܘܡܬܵܐ ܐܵܫܘܪܵܥܬܵܐ ܗܵܠ ܕܵܪܕܵܪܹܥܢ ܀ ܗܕܟܵܐ ܗܵܥܡܵܢܘܬܵܐ ܘܓܘܪܥܵܬ ܩܒܥܬܵܐ ܕܐܥܬ ܗܘܵܐܠܗܘܢ ܩܵܐ ܐܘܡܬܵܗܥ ܐܵܫܘܪܵܥܬܵܐ ܢܦܥܠܹܹܐ ܓܵܘ ܐܥܕܵܬܹܐ ܕܫܘܠܛܵܢܵܐ ܕܟܬܵܬܘܪܵܥܵܐ ܠܵܐ ܨܹܠܹܐܠܗܘܢ ܡܢ ܢܥܫܵܗܥ ܩܵܘܡܵܥܵܐ ܦܫܠܗܘܢ ܒܚܦܵܩܵܐ ܐܘܚܕܵܕܹܐ ܒܓܚܟܵܐ ܒܫܒܵܩܵܐ ܒܫܵܥܢܵܐ ܚܵܕ ܠܗܵܘ ܐܚܹܪܢܵܐ ܒܥܕܢܵܐ ܕܣܵܗܕܘܬܵܗܥ ܀ ܗܕܟܵܐ ܐܵܗܵܐ ܐܥܠܹܗ ܚܵܕ ܛܘܦܣܵܐ ܡܵܪܥܫܵܢܵܐ ܩܵܐ ܟܠ ܒܵܥܥܵܢܵܐ ܕܐܘܡܬܹܗ ܒܕܘܙܘܬܵܐ ܓܵܘ ܟܠܵܥܗܥ ܕܵܪܹܐ ܕܒܹܐܬܵܥܹܐ ܥܠܵܗ ܀ ܢܘܗܪܵܐ ܠܪܘܚܵܬܵܘܟܘܢ ܐܵܓܘܢܹܣܹܛܹܐ ܥܵܘܣܹܦ . ܥܘܒܵܪܬ . ܥܘܚܵܢܵܐ ܘܟܠܵܥܗܥ ܣܵܗܕܹܐ ܕܙܵܘܥܵܐ ܘܕܐܘܡܬܵܐ ܐܵܫܘܪܵܥܬܵܐ ܟܠܵܢܵܥܬܵܐ ܐܵܡܹܥܢ ܀ قشو إبراهيم نيروا امريكا؟      

غير متصل خاميس كيوركيس

 • عضو فعال
 • **
 • مشاركة: 69
 • خاميس كيوركيس
  • مشاهدة الملف الشخصي
ܡܝܲܩܪܵܐ ܪܵܒܝܼ ܩܲܫܘܿ ܐܲܒ̣ܪܵܗܡ

ܫܠܵܡܵܐ ܘܐܝܼܩܵܪܵܐ

ܬܵܘܕܝܼ ܪܵܒܝܼ ܩܲܫܘܿ، ܘܗܵܘܹܝܬ ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬ ܒܲܣܝܼܡܵܐ ܩܵܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܲܢ ܘܟܵܬ̣ܘܿܒ̣ܲܝ̈ܢ ܓܵܘ ܕܐܵܗܵܐ ܦܲܐܬ̣ܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܫܘܿܪܵܝܵܐ ܓܵܘ ܫܵܘܦܵܐ ܡܝܲܩܪܵܐ ܕܥܹܢܟܵܒ̣ܵܐ.

ܥܲܡ ܚܘܼܒܝܼ ܘܐܝܼܩܵܪܝܼ

ܐܲܚܘܿܢܘܼܟ̣

ܟ̣ܵܡܝܼܣ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ