المحرر موضوع: ܣܲܓܝܼܐܘܼܬܼ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝܘܼܬܼܐ ܝܼܠܵܗ̇.؟ ܐܵµ  (زيارة 2766 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل عوديشو سادا

 • عضو فعال جدا
 • ***
 • مشاركة: 492
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • البريد الالكتروني
هل هي أغلبية سياسية أم هي إعادة إنتاج محاصصة من نوع جديد ... ؟
ܣܲܓܝܼܐܘܼܬܼ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝܘܼܬܼܐ ܝܼܠܵܗ̇.؟ ܐܵܘ ܡܲܕܥܵܪܬܐ ܕܬܲܦܪܝܼܬܼܐ ܕܣܵܗܡܵܝܘܼܬܼܐ ܡܼܢ ܬܸܓܼܡܐ ܚܲܕ̄ܬܼܐ.؟
ܡܠܘ̇ܐܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܦܪܝܼܣܐ ܓܵܘ ܒܹܝܬܼ ܗܲܘܦܐ ܕܥܲܢܟܵܘܐ
ܒܝܲܕ ؛ ܐܲܪܕܸܟܼܠܐ ܘܣܲܦܪܐ ܡܗܝܼܪܐ ܪܵܒܝܼ ܚܲܕ̄ܒܼܫܵܒܐ ܣܘܼܠܵܩܐ
ܬܲܪܓܵܡܬܐ ؛ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘ̇ܥ ܣܵܗ̄ܕܐ ܝܘܼܚܲܢܐ

ܥܲܠ ܫܒܼܝܼܠܐ ܕܪ̈ܡܙܹܐ ܘܡܲܡܠ̈ܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܦܝܵܫܐ ܕܪ̈ܝܼܫܹܐ ܓܵܘ ܥܹܪܵܐܩ ܒܲܝܢܵܬܼ ܡܓܘܼܒܝ̈ܐ ܦܘ̇ܠܝܼܛܝܼܩܵܝ̈ܐ ܕܒܸܥܒܼܵܕܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܡܘܼܪܵܝܐ ܘܕܝܼܬܠܲܝܗܝ̈ ܝܲܨܝܼܦܘܼܬܼܐ ܒܲܨܒܘܼܬܼܐ ܕܓܘܼܒܵܝ̈ܐ، ܘܛܸܒ̈ܐ ܕܦܝܵܫܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܦܪ̈ܝܼܣܹܐ ܠܦܘ̇ܬܼ ܬܲܚܡܵܢܝܵܬܼܐ ܘܲܚܫܵܒܼܝܵܬܼܐ ܚܕܵܪ ܦܠܵܛ̈ܐ ܕܚܲܕ̄ܟܡܐ ܩܸܢܛܪ̈ܘ̇ܢܹܐ ܠܡܲܚܙܵܝܬܐ ܕܪܸܥܝܵܢܐ ܘܩܢܛܪ̈ܘ̇ܢܹܐ ܕܲܢܛܵܪܬܐ ܠܓܘܼܒܵܝ̈ܐ ܘܡܹܐܡܪ̈ܐ ܕܦܵܩܘ̇ܕܹܐ ܕܟܘܼܬܸܠܝܵܬܼܐ ܕܒܸܥܒܼܵܕܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܡܘܼܪܵܝܐ ܘܲܦܠܵܛ̈ܐ ܕܒܵܨܘ̇ܝ̈ܐ ܘܚܲܒܝܼܪ̈ܐ ܦܘ̇ܠܝܼܛܝܼܩܵܝ̈ܐ ܥܲܡ ܚܫܵܒܼܬܲܢ ܘܝܼܕܵܥܬܲܢ ܒܝܼ ܡܙܝܼܦܵܢܘܼܬܼܐ(ܬܲܙܘܝܼܪ) ܪܘܝܼܚܬܗ̇ ܠܗܸܢܝܵܢܐ ܕܚܲܕ̄ܟܡܐ ܟܘܼܬܸܠܝܵܬܼܐ، ܟܠܲܝܗܝ̈ ܐܵܢܝܼ ܥܒܼܵܕܹܐ ܒܸܪܡܵܙܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܒܚܲܕ̄ ܨܘܼܪܬܐ ܕܠܐ ܩܵܒܠܐ ܦܫܝܼܟܼܘܼܬܼܐ ܡܢ ܠܲܝܬܵܝܘܼܬܼܐ ܕܲܡܨܵܝܵܬܼܐ ܕܟܠ ܟܘܼܬܸܠܬܼܐ ܒܲܠܚܘܼܕܵܗ̇ ܐܵܘ ܐܵܘܝܘܼܬܼܐ ܒܲܠܚܘܼܕܵܗ̇ ܕܗܵܘܹܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܙܵܟܼܘܼܬܼܐ ܒܣܲܓܝܼܐܘܼܬܼܐ ܕܲܬܪܹ̈ܝܢ ܣܵܗܡ̈ܐ ܡܢ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܟܘܼܪ̈ܣܵܘܵܬܼܐ ܕܦܲܪܠܲܡܵܐܢ، ܥܲܡ ܣܲܓܝܼܐܘܼܬܼܐ ( 50 % +1 )  ܕܡܵܨܝܼ ܕܫܵܬܼܐܸܣܝܼ ܫܘܼܠܛܵܢܐ ܕܣܲܓܝܼܐ̈ܐ ܦܘ̇ܠܝܼܛܝܼܩܵܝ̈ܐ ܡܐܲܝܟܼ ܕܒܵܥܝܼܠܵܗ̇ ܚܲܕ̃ܟܡܐ ܘܥܲܠ ܪܹܫܵܝܗܝ ܡܝܲܩܪܐ ܢܘܼܪܝܼ ܐܲܠܡܵܐܠܸܟܝܼ ܕܡܵܨܝܼ ܒܗܵـܝ ܥܕܵܢܐ ܕܡܲܥܒܸܪܝܼ ܠܡܵܐ ܕܲܣܢܝܼܩܹܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܥܲܠܠܹܗ ܡܢ ܬܲܪ̈ܡܝܵܬܼܐ ܕܩܵܢܘ̇ܢ̈ܐ ܓܵܘ ܦܲܪ̈ܠܲܡܵܐܢ ܘܙܲܒܛܵܢܬܐ ܥܲܠܠܹܗ، ܩܐ ܕܠܐ ܡܵܨܝܼ ܕܫܲܪܸܪܝܼ ܠܗܵـܝ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܦܲܪܠܵܡܵܢܲܝܬܗ̇ ܒܗܵܕܟܼܐ ܚܘܼܫܒܘܼܢܝ̈ܐ ܒܐܸܛܪܐ ܕܐܵܘܝܘܼܬܼܐ ܕܲܬܠܵܬܼܐ ܟܘܼܬܸܠܝܵܬܼܐ ܦܲܪ̈ܠܵܡܵܢܵܝ̈ܐ ܓܘܼܒܼܪ̈ܐ، ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܡܵܨܹܝܚ̈ ܐܲܡܪܹܝܚ ܕܚܸܠܡܐ ܕܝܼܠܹܗ ܩܒܼܝܼܥܐ ܓܵܘ ܪܹܫܐ ܕܚܲܕ̄ܟܡܐ ܠܫܲܬܼܐܵܣܬܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܐ ܕܣܲܓܝܼܐܘܼܬܼܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܬܵܗ̇ ܒܣܘܼܟܵܠܐ ܫܲܪܝܼܪܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܒܫܘܼܠܛܵܢܐ ܥܲܣܩܐ، ܒܣܘܼܟܵܠܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܬܲܪܡܝܼܬܼܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܐ ܕܣܲܓܝܼܐܘܼܬܼܐ ܦܘ̇ܠܝܼܛܝܼܩܵܝܬܵܗ̇ ܚܲܒܪܵܐ ܥܲܬܝܼܩܐ ܥܲܠ ܫܒܼܝܼܠܐ ܕܩܵܐܹܡ ܕܢܵܒܼܥܝܼ ܡܼܢ ܦܠܵܛ̈ܐ ܕܓܘܼܒܵܝ̈ܐ ܡܐܲܝܟܼ ܕܒܸܚܙܵܝܐ ܝ̄ܘܲܚ̈ ܡܢ ܪ̈ܡܙܹܐ ܕܲܕܪ̈ܫܠܲܢ ܒܝܼܵܝܗܝ̈، ܐܵܢ̈ܝܼ ܚܘܼܫܒܘܼܢܝ̈ܐ(ܬܪܹ̈ܝܢ ܬܸܠܬܹ̈ܐ و50 % +1) ܒܲܡܨܵܝܬܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܕܦܵܝܫܝܼ ܫܘܼܪܪܹ̈ܐ ܐܲܚܟ̮ܝܼ ܒܐܸܛܪܐ ܕܐܵܘܝܘܼܬܼܐ ܕܚܲܒܼܫܵܗ̇ ܒܸܫ ܣܲܓܝܼ ܡܢ ܬܠܵܬܼܐ ܟܘܼܬܸܠܝܵܬܼܐ ܕܓܘܼܒܵܝ̈ܐ ܓܘܼܒܼܪ̈ܐ، ܘܲܒܐܵܗܐ ܓܹܢ̄ܒܐ ܒܗܲܘܝܐ ܥܲܡܲܠܝܼܬܐ ܕܫܲܬܼܐܵܣܬܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܐ ܐܵܬܝܵܢܐ ܡܐܲܝܟܼ ܕܲܫܩܝܼܠܗ̄ܘ̇ܢ ܫܒܼܝܼܠ̈ܐ ܠܫܲܬܼܐܵܣܬܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܐ ܥܒܼܝܼܪܐ، ܒܡܲܥܢܵܝ ܐܵܘ ܒܣܘܼܟܵܠܐ ܫܘܼܠܛܵܢ̈ܐ ܕܐܵܘܝܘܼܬܼܐ ܐܲܬܪܵܝܬܵܗ̇ ܘܫܘܼܠܛܵܢܐ ܕܫܵܘܬܵܦܬܐ ܐܲܬܪܵܝܬܵܗ̇ ܒܐܸܛܪܐ ܕܕܝܼܡܘܼܩܪܵܛܝܼܘܼܬܼܐ ܕܐܲܘܝܘܼܬܼܐ ܠܐ ܡܘܼܢܬܝܼܬܼܵܗ̇، ܕܠܐ ܚܨܝܼܕܠܹܗ ܥܹܪܵܐܩ ܘܥܲܡܡܵܐ ܥܝܼܪܵܐܩܵܝܐ ܡܢ ܗܵܘ ܚܲܩܠܐ ܫܒܼܘܼܩ ܡܢ ܚܘܼܣܪ̈ܵܢܹܐ ܓܘܼܒܼܪ̈ܐ، ܒܣܘܼܟܵܠܐ ܫܘܼܠܛܵܢ̈ܐ ܕܣܵܗܡ̈ܐ ܬܵܘܕܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܘܛܘ̇ܗܡܵܝ̈ܐ ܐܵܢ̈ܝܼ ܕܲܙܪ̈ܝܼܥܠܗ̄ܘ̇ܢ ܒܝܼܪܝܼܟܼܘܼܬܼܐ ܘܦܸܬܼܝܘܼܬܼܐ ܕܐܲܬܼܪܐ ܓܘܼܢܚܐ ܘܲܚܪܵܒܼܐ ܟܸܣܦܵܢܵܝܐ ܘܲܓܢܵܒܼܬܐ ܕܟܸܣܦܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܒܢܘܼܗܪܐ ܕܝܵܘܡܐ ܘܲܡܫܵܢܵܝܬܐ ܠܘܲܙܝܼܪ̈ܘܼܝܵܬܹܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܠܐܲܡܝܼܪ̈ܘܼܝܵܬܹܐ(ܐܝܼܡܵܪܵܬ) ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܘܓܲܒܵܝ̈ܐ ܘܛܘ̇ܗܡܵܝ̈ܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝ̈ܐ ܒܘܲܙܝܼܪ ܥܸܢܝܐ ܘܲܡܫܵܢܵܝܬܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܥܲܠ ܕܵܘܸܠܬܐ ܕܟܘܼܝܵـܢ̈ܐ ܚܠܵܦ ܕܗܵܘܝܐ ܕܵܘܸܠܬܐ ܐܲܬܪܵܝܬܵܗ̇، ܘܥܲܠ ܕܐܵܗܐ ܩܵܐܹܡ ܠܐ ܚܫܝܼܚܐ ܘܣܲܪܝܐ ܒܨܸܪܠܵܗ̇ ܫܵܘܝܘܼܬܼܐ ܕܚܸܠܡܸܬܟܵܪ̈ܘܼܝܵܬܹܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝ̈ܐ ܒܝܲܬܝܼܪܘܼܬܼܐ ܠܕܲܪܓܼܐ ܕܒܵܛܝܼܠܘܼܬܼܐ ܘܲܪܝܵܡܬܐ ܠܚܘܼܫܒܘܼܢܝܐ ܕܥܝܼܪ̈ܵܐܩܵܝܹܐ ܕܒܸܚܵܝܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܬܚܘܼܬ ܣܸܪܛܐ ܕܦܵܩܝܼܪܘܼܬܼܐ ܐܵܦܸܢ ܒܝܲܬܝܼܪܘܼܬܼܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܦܘ̇ܪ̈ܫܵܢܹܐ ܕܲܬܩܘܼܠܘܼܬܼܐ(ܬܲܟܼܨܝܼܨܵܬ ܐܲܠܡܘܼܘܵܙܵܢܐ) ܓܵܘܵܢܵܝ̈ܐ ܕܐܲܬܼܪܐ ܫܹܢ̄ܬܵܐܝܼܬܼ ܘܲܡܛܵܝܬܲܝܗܝ̈ ܥܲܠ ܪ̈ܲܩܝܼܡܹܐ ܕܐܸܣܛܪܘ̇ܢܘܼܡܝܐ(ܐܲܪܩܵܐܡ ܦ̮ܲܠܲܟܝܼܵܐ) ܒܡܲܥܢܵܝ ܒܲܡܨܵܝܬܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܕܐܲܡܪܹ̈ܝܚ ܕܥܸܪ̈ܲܢ ܓܵܗܹܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܬܐ ܠܥܲܡܲܠܝܼܬܐ ܕܬܲܦܪܝܼܬܼܐ ܠܫܘܼܠܛܵܢܐ ܕܣܵܗܡܵܝܘܼܬܼܐ ܡܢ ܬܸܓܼܡܐ ܚܲܕ̄ܬܐ ܕܠܐ ܡܫܲܚܠܦ ܐܵܦܸܢ ܚܕܐ ܦܵܣܘ̇ܥܬܐ ܡܢ ܕܲܥܒܲܪ ܠܐ ܒܲܚܒܼܘܼܫܝܐ ܘܠܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܒܐܲܝܟܸܢܵܝܘܼܬܐ ܕܚܲܕܲܕܬܐ ܠܲܦܝܵܫܬܐ ܕܡܝܲܩܪܐ ܡܵܐܠܸܟܝܼ ܒܪܹܫܐ ܕܡܘܼܬܒܼܐ ܕܘܲܙܝܼܪ̈ܐ ܠܓܵܗܹܐ ܕܲܬܠܵܬܼܐ، ܠܐܲܟܼܐ ܓܵܗܹܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܬܐ ܒܥܲܒܼܪܝܼ ܟܘܼܬܸܠܝܵܬܐ ܕܐܲܘܝܘܼܬܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܫܘܼܬܼܐܸܣ̈ܐ ܠܣܲܓܝܼܐ̈ܐ ܓܵܘ ܦܲܪܠܵܡܵܢ ܒܐܸܛܪܐ ܕܗܵܕܟܼܐ ܐܲܘܝܘܼܬܼܐ ܓܘܼܒܼܪܬܵܗ̇ ܒܲܩܪܵܒܹ̈ܐ ܚܲܝܠܬܼܵܢܹ̈ܐ ܠܦܲܠܵܓܼ̄ܝܬܐ ܕܒܸܙܵܬܼܐ(ܓܲܢܵܐܸܡ) ܒܫܘܼܠܛܵܢܐ، ܟܲܕ ܡܢܲܣܝܘ̇ܢܹܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܟܠ ܟܘܼܬܸܠܬܐ ܠܲܩܢܵܝܬܐ ܕܣܵܗܡܐ ܒܸܫ ܓܘܼܒܼܪܐ ܡܢ ܕܵܐܢܝܼ ܒܸܙܵܬܼܐ، ܐܵܢܝܼ ܩܪ̈ܵܒܹܐ ܒܪܵܝܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܡܐܲܝܟܼ ܕܲܒܪܹܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܒܕܲܥܒܲܪ ܒܲܝܢܵܬܼ ܓܹܢ̄ܒܵܢ̈ܐ ܕܣܵܗܡܵܝܘܼܬܼܐ ܕܬܲܘܕܝܼܬܐ ܚܲܕ̄ܬܐ ܕܲܦܠܝܼܛܠܗ̄ܘ̇ܢ ܡܢ ܓܘܼܒܵܝ̈ܐ ܚܕܵܪ ܬܠܵܬܼܐ ܪܹ̈ܫܵܢܘܵܬܼܐ ܘܘܲܙܝܸܼܪ̈ܘܼܝܵܬܹܐ ܕܝܼܬܠܗ̄ܘ̇ܢ ܬܸܩܘ̇ܠܵܬܼـܐ(ܡܝܼܙܵܐܢܝܼܵܬ) ܒܟܸܣܦܐ ܣܲܓܝܼܐܵܐ ܥܲܡ ܩܪ̈ܵܒܹܐ ܕܒܸܒܪܵܝܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܒܗܵـܝ ܥܕܵܢܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܗܲܕܵܡ̈ܐ ܕܚܲܕ̄ ܟܘܼܬܸܠܬܐ ܓܵܘ ܐܲܘܝܘܼܬܼܐ ܕܣܲܓܝܼܐ̈ܐ ܚܕܵܪ ܡܦܲܠܵܓ̄ܝܬܐ ܕܓܹܝܓܐ ܘܣܵܗܡܐ ܕܟܠܲܝܗܝ̈ ܫܵܘܬܵܦ̈ܐ ܒܝܹܗ، ܘܐܵܗܐ ܦܘܼܠܚܵܢܐ ܒܸܥܢܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܡܲܕܥܵܪܬܐ ܕܐܲܬܼܪܐ ܓܵܗܹܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܬܐ ܥܲܠ ܛܸܦܐ ܕܫܘܼܪܵܝܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢ̈ܐ ܕܲܦܠܝܼܠܛܠܗ̄ܘ̇ܢ ܡܢ ܓܘܼܒܵܝ̈ܐ ܥܒܼܝܼܪ̈ܐ ܒܣܝܼܩܘ̇ܡ ( 2005 ) و (2010 ) ، ܘܲܥܒܼܵܪܬܐ ܕܐܲܬܼܪܐ ܓܵܘ ܥܲܣܩܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܥܲܡܛܵܢ̈ܐ ܕܝܼܠܹܗ ܡܲܒܘܼܥܲܝܗܝ̈ ܩܵܢܘ̇ܢ ܪܸܦܝܐ ܒܡܲܦܩܵܥܵܬܼܐ ܣܲܓܝܼܐ̈ܐ، ܘܛܵܠܲܩܬܐ ܕܒܵܘܵܪܘܼܬܼܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܒܲܝܢܵܬܼ ܦܵܩܘ̇ܕܘܵܬܼܐ ܕܲܡܓܘܼܒܝ̈ܐ ܦܘ̇ܠܝܼܛܝܼܩܵܝ̈ܐ ܒܟܘܼܬܠܝܵܬܼܐ ܕܐܲܘܝܘܼܬܼܐ، ܕܠܲܝܬܠܗ̄ܘ̇ܢ ܐܲܟܼܝܼܦܘܼܬܼܐ(7ܪܨ) ܥܲܠ ܗܸܢܝܵܢ̈ܐ ܐܲܬܪ̈ܵܝܹܐ ܘܠܐ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܲܝܗܝ̈ ܒܝܼ ܨܒܘܼܬܐ ܐܲܬܪܵܝܬܐ ܒܡܲܩܪܵܒܼܬܐ ܠܗܸܢܝܵܢܐ ܕܐܲܬܼܪܐ ܠܲܩܵܕ̄ܡܐ ܡܢ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܗܸܢܝܵܢ̈ܐ ܦܲܥܘܵܝ̈ܐ، ܐܵܢ̈ܝܼ ܫܲܪܝܼܪܘܵܬܼܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܒܸܥܒܼܵܕܐ ܥܲܣܩܘܼܬܼܐ ܠܨܸܒܘܵܬܼܐ ܘܲܡܛܵܠܘܼܩܹ̈ܐ ܠܨܘܼܪܬܐ ܫܲܦܝܼܪܬܵܗ̇ ܒܝܼ ܡܟܵܣܲܝܬܲܝܗܝ̈ ܒܚܵܦܘܼܬܼܐ ܥܲܡܝܼܩܬܵܗ̇، ܕܡܲܒܪܝܼ ܥܲܣܩܵܘܵܬܼܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܒܲܝܢܵܬܲܝܗܝ̈ ܓܘܼܒܼܪ̈ܐ ܒܲܬܗܘ̇ܡܲܝܗܝ̈ ܕܠܐ ܦܵܝܫܝܼ ܫܸܪ̈ܝܹܐ، ܘܲܒܐܲܝܟܸܢܘܵܬܼܐ ܕܐܲܘܝܘܼܬܼܐ ܕܟܘܼܬܠܵܬܼܐ ܫܝܼܥܵܝ̈ܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝ̈ܐ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܒܐܸܛܪܐ ܕܐܲܘܝܘܼܬܼܐ ܐܲܬܪܵܝܬܵܗ̇ ܥܒܼܝܼܪܬܵܗ̇ ܡܐܲܝܟܼ ܕܒܸܒܥܵܝܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܣܸܪ̈ܛܹܐ ܘܣܝܼܸܣܲܬܪ̈ܗ ܝܼܕܝܼܥ̈ܐ ܠܹܐ ܡܫܵܬܼܐܸܣܝܼ ܠܣܲܓܝܼܐܘܼܬܼܐ ܦܘ̇ܠܝܼܛܝܼܩܵܐܝܼܬܼ ( 50 % + 1 ) ܕܡܵܨܝܼ ܡܫܵܬܼܐܸܣܝܼ ܠܫܘܼܠܛܵܢܐ ܕܣܲܓܝܼܐܘܼܬܼ ܦܘ̇ܠܝܼܛܝܼܩܵܝܘܼܬܼܐ ܡܐܲܝܟܼ ܕܒܵܥܹܐ ܡܝܲܩܪܐ ܢܘܼܪܝܼ ܐܲܠܡܵܐܠܸܟܝܼ ܕܠܐ ܫܵܘܬܵܦܬܐ ܕܩܘܼܪ̈ܕܵܝܹܐ ܘܣܸܢܐ ܡܛܠ ܒܐܵܢ̈ܝܼ ܐܲܝܟܸܢܘܵܬܼܐ ܦܵܐܸܫ ܡܟܘܼܢܝܐ ܒܫܘܼܠܛܵܢܐ ܫܝܼܥܵܝܐ ܘܐܵܗܵܐ ܥܒܼܵܕܐ ܡܸܢܕܝܼ ܩܲܕ̄ܡܵܝܐ ܠܹܐ ܩܵܒܠܝܼ ܒܝܹܗ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܡܘܼܪ̈ܕܢܹܐ ܫܝܼܥܵܝ̈ܐ ܩܲܕ̄ܡ ܡܢ ܩܘܼܪ̈ܕܵܝܹܐ ܘܣܸܢܐ ܘܒܢܘܼܢ̈ܐ ܕܟܘܼܝܵܢ̈ܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܹܐ، ܘܐܵܗܐ ܫܒܼܝܼܠܐ ܡܝܲܬܸܪ ܥܲܣܩܵܘܵܬܼܐ ܬܗܘ̇ܡܵܝ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܐ ܕܐܲܝܟܸܢܘܵܬܼܐ ܦܘ̇ܠܝܼܛܝܼܩܵܝ̈ܐ ܥܝܼܪ̈ܐܩܵܝܹܐ ܘܲܒܗܵـܝ ܥܸܕܵܢܐ ܐܝܼܬܼ ܟܘܼܢܵܫܐ ܡܢ ܪ̈ܥܝܵܢܹܐ ܒܠܐ ܩܒܵܠܬܐ(ܕܠܐ ܩܵܒܠܝܼ) ܕܫܵܩܸܠ ܢܘܼܪܝܼ ܐܲܠܡܵܐܠܸܟܝܼ ܠܪܹܫܵܢܘܼܬܼܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܐ ܠܓܵܗܹܐ ܕܲܬܼܠܵܬܼܐ ܬܚܘܼܬ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܐܲܝܟܸܢܘܵܬܼܐ، ܘܐܵܗܐ ܡܸܢܕܝܼ ܒܸܥܢܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܘܵܠܹܐ ܕܐܲܘܝܘܼܬܼܐ ܐܲܬܪܵܝܬܵܗ̇ ܫܝܼܥܵܝܬܵܗ̇ ܚܲܕ̄ܬܐ ܕܠܲܝܬܠܵܗ̇ ܣܕܝܼܪܘܼܬܼܐ ܒܪܸ̈ܥܝܵܢܹܐ ܠܲܥܒܲܪܬܐ ܡܢ ܩܵܐܹܡ ܦܘ̇ܠܝܼܛܝܼܩܵܝܐ ܥܝܼܪܵܐܩܵܝܐ ܕܠܲܝܬܠܹܗ ܫܸܠܝܘܼܬܼܐ ܫܸܪܫܵܐܝܼܬܼ ܠܲܟܠܲܝܬܐ ܒܚܲܝܠܐ ܒܲܪܩܘܼܒܼܠ ܥܲܣܩܵܘܵܬܼܐ ܣܲܓܝܼܐ̈ܐ ܕܐܲܬܼܪܐ ܕܩܵܡ ܝܵܪܬܹܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܡܢ ܫܘܼܠܛܵܢܐ ܕܲܡܝܲܩܪܐ ܢܘܼܪܝܼ ܐܲܠܡܵܐܠܸܟܝܼ، ܘܲܟܠܵܝܬܼـܐ ܒܲܪܩܘܼܒܼܠ ܣܘܼܝܵܦ̈ܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܓܵܘ ܐܲܬܼܪܐ ܕܠܐ ܦܫܝܼܓܼܘܼܬܼܐ ܒܥܵܒܸܕ ܐܲܘܝܘܼܬܼܐ ܥܲܡ ܟܘܼܬܠܵܬܼܐ ܩܘܼܪ̈ܕܵܝܹܐ ܐܵܘ ܥܲܡ ܟܘܼܬܠܵܬܼܐ ܣܸܢܵܝ̈ܐ ܐܵܘ ܥܲܡ ܟܘܼܬܠܵܬܼܐ ܐܲܬܪ̈ܵܝܹܐ ܙܥܘܼܪ̈ܐ، ܘܟܠ ܡܵܢܝܼ ܕܩܵܒܸܠ ܠܐܲܘܝܘܼܬܼܐ ܥܲܡ ܐܵܢ̈ܝܼ ܟܘܼܬܠܵܬܼܐ ܥܲܡ ܐܲܘܝܘܼܬܼܐ ܐܲܬܪܵܝܬܵܗ̇ ܫܝܼܥܵܝܬܵܗ̇ ܒܗܵܘܹܐܠܹܗ ܫܲܪ̈ܛܹܐ ܘܲܒܥܵܝܵܬܼܵـܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝ̈ܐ، ܘܡܵܐ ܕܦܝܼܫܐ ܝ̄ܠܹܗ ܡܘܼܕܥܝܼܵܐ ܗܲܠ ܩܵܐܹܡ ܡܢ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܦܵܩܘ̇ܕܹ̈ܐ ܕܟܘܼܬܠܵܬܼܐ ܝܼܠܹܗ ܣܪܲܒܼܬܵܝܗܝ̈ ܘܠܐ ܩܒܵܠܬܲܝܗܝ̈ ܒܲܓܡܝܼܪܘܼܬܼܐ ܕܫܵܩܸܠ ܢܘܼܪܝܼ ܐܲܠܡܵܐܠܸܟܝܼ ܠܪܹܫܵܢܘܼܬܼܐ ܕܡܘܼܬܒܼܐ ܕܘܲܙܝܼܪ̈ܐ ܡܛܠ ܠܲܝܬܠܗ̄ܘ̇ܢ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܐ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܹܗ، ܡܛܠ ܢܸܣܝܘ̇ܢܲܝܗܝ̈ ܒܕܲܥܒܲܪ ܥܲܡܹܗ ܒܫܘܼܪܵܝܐ ܒܣܲܙܓܵܪܬܐ ܕܐܲܪܒܝܼܠ ܘܡܵܐ ܕܐ̄ܬܹܠܹܗ ܒܵܬܪܵܗ̇ ܝܼܗ̄ܘܐ ܡܲܪܝܼܪܘܼܬܼܐ ܥܲܡܹܗ ܘܠܐ ܡܲܢܬܵܝܬܐ ܕܣܲܒܼܪ̈ܐ ܟܲܕ ܡܘܼܚܙܹܐܠܹܗ ܩܵܬܲܝܗܝ̈ ܦܘܼܠܚܵܢܐܝܼܬܼ ܕܠܐ ܝ̄ܠܹܗ ܗܵܘ ܦܲܪܨܘ̇ܦܐ ܕܬܲܡܸܡ ܩܲܘܠܹܗ ܥܲܡ ܐܲܘܝܹ̈ܗ(7ܘܼܠܵܦ̮ܵܐܝܼܗـܝܼ) ܘܝܼܠܹܗ ܦܲܪܨܘ̇ܦܐ ܒܪܸ̈ܥܝܵܢܹܐ ܡܚܲܠܦ̈ܐ ܘܲܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܘܲܢܟܼܝܼܠܐ ܕܠܲܝܬ ܒܝܹܗ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ، ܘܚܲܕ̃ܟܡܐ ܡܢ ܦܵܩܘ̇ܕܹ̈ܐ ܕܐܵܢ̈ܝܼ ܟܘܼܬܠܵܬܼܐ ܚܫܝܼܒܼܠܗ̄ܘ̇ܢ ܠܲܡܕܵܪܫܵܢܘܼܬܼܐ(ܡܘܼܦ̮ܵܐܘܵܬܼܬ) ܥܲܡܹܗ ܝܼܠܵܗ̇ ܣܸܪܛܐ ܣܡܘܼܩܐ ܡܐܲܝܟܼ ܡܝܵܩܪܐ ܐܘܼܣܵܡܐ ܐܲܠܢܓ̮ܝܼܦ̮ܝܼ ܘܨܵܠܹܚ ܐܲܠܡܘܼܛܠܵܟ ܘܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܹܐ ܡܢ ܦܵܩܘ̇ܕܹ̈ܐ ܕܟܘܼܬܠܵܬܼܐ ܣܸܢܵܝ̈ܐ ܚܲܕ̄ܬܹܐ ܘܐܵܦ ܩܘܪܪ̈ܕܵܝܹܐ ܘܐܵܦ ܐܲܣܝܐ ܐܲܝܵܐܕ ܥܲܠܵܘܝܼ ܠܐ ܝ̄ܠܹܗ ܒܸܩܒܵܠܐ  ܠܚܲܕܲܕܬܐ ܕܢܘܼܪܝܼ ܐܲܠܡܵܐܠܸܟܝܼ ܠܓܵܗܹܐ ܕܲܬܠܵܬܼܐ، ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܡܸܢܕܝܼ ܦܝܼܫܠܹܗ ܢܘܼܪܝܼ ܐܲܠܡܵܐܠܸܟܝܼ ܘܐܲܘܝܘܼܬܼܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܥܲܡܹܗ ܒܚܲܕ̄ ܟܠܲܝܬܼܐ ܥܲܣܩܐ ܠܲܫܩܵܠܬܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܐ ܕܪܹܫܐ ܕܘܲܙܝܼܪ̈ܐ ܠܓܵܗܹܐ ܕܲܬܠܵܬܼܐ، ܘܥܲܠ ܕܵܐܗܐ ܡܸܢܕܝܼ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܚܫܵܒܼܝܵܬܼܐ ܕܐܲܘܝܘܼܬܼܐ ܠܫܲܬܼܐܵܣܬܐ ܕܐܲܘܝܘܼܬܼܐ ܓܘܼܒܼܪܬܵܗ̇ ܒܸܚܒܼܵܫܐ ܝ̄ܠܹܗ ܣܲܓܝܼܐܘܼܬܼ ܕܲܬܪܹ̈ܝܢ ܬܸܠܬ̈ܐ ܕܓܵܘ ܦܲܪܠܵܡܵܢ ܠܡܲܥܒܲܪܬܐ ܕܦܘܼܣܩܵܢ̈ܐ ܐܸܣܬܪܵܬܝܼܓܵܝ̈ܐ ܐܲܢܵܢܩܵܝ̈ܐ ܕܝܼܣܝܼܪܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܒܲܩܒܵܠܬܐ ܕܟܘܼܬܸܠܬܐ ܕܐܲܘܝܘܼܬܼܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܕܩܵܢܘ̇ܢ ܬܚܘܼܬ ܦܵܩܘ̇ܕܘܼܬܼܐ ܕܢܘܼܪܝܼ ܐܲܠܡܵܐܠܸܟܝܼ ܕܠܹܐ ܦܵܐܹܫ ܡܘܼܚܫܸܚܐ ܕܫܵܩܸܠ ܠܪܹܫܵܢܘܼܬܼܐ ܕܘܲܙܝܼܪ̈ܐ ܠܓܵܗܹܐ ܕܲܬܠܵܬܼܐ، ܒܡܲܥܢܵܝ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ ܥܲܠ ܐܲܘܝܘܼܬܼܐ ܐܲܬܪܵܝܬܵܗ̇ ܫܝܼܥܵܝܬܵܗ̇ ܕܡܲܚܫܸܚܐ ܚܲܕ̄ ܦܲܪܨܘ̇ܦܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ ܒܫܲܚܠܵܦܬܐ ܕܢܘܼܪܝܼ ܐܲܠܡܵܐܠܸܟܝܼ ܡܢ ܒܲܝܢܵܬܼ ܣܝܼܸܣܲܬܪܹܗ ܕܩܵܒܠܝܼ ܒܝܹܗ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܓܹܢ̄ܒܵܢ̈ܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܹܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܓܵܘ ܐܲܘܝܘܼܬܼܐ ܐܲܬܪܵܝܬܵܗ̇ ܫܝܼܥܵܝܬܵܗ̇ ܘܕܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܒܲܪܵܝܹܐ، ܘܐܵܗܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܒܥܵܝܬܐ ܕܓܲܒܼܪ̈ܐ ܕܬܲܘܕܝܼܬܐ ܫܝܼܥܵܝ݁ܐ ܥܸܠܠܵܝ̈ܐ ܓܵܘ ܢܲܓ̮ܲܦ̮ ܐܲܠܐܲܫܪܲܦ̮، ܟܲܕ ܩܪܹܐܠܗ̄ܘ̇ܢ ܓܲܒܼܪ̈ܐ ܕܬܲܘܕܝܼܬܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܓܠܝܼܬܵܗ̇ ܥܲܠ ܕܵܐܗܐ ܡܸܢܕܝܼ ܡܢ̄ ܩܲܕ̄ܡ ܚܲܕ̄ܟܡܐ ܝܵܘܡܵܬܼܐ، ܘܐܵܗܐ ܫܒܼܝܼܠܐ ܝܼܠܹܗ ܐܲܚܟ̮ܝܼ ܒܲܠܚܘܼܕܹܗ ܠܲܦܠܵܛܐ ܡܢ ܗܵܝـ ܥܲܣܩܘܼܬܼܐ ܕܝܼܠܹܗ ܢܦܝܼܠܐ ܒܝܼܵܗ̇ ܥܝܼܪܵܐܩ ܐܸܕܝܘ̇ܡ ܝܵܘܡܐ ܥܲܠ ܒܵܗܪܐ ܕܪܸ̈ܡܙܹܐ ܠܲܦܠܵܛ̈ܐ ܕܓܘܼܒܵܝ̈ܐ ܐ̄ܚܲܪ̈ܵܝܹܐ، ܐܝܼܢܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܠܹܐ ܝ̄ܠܹܗ ܦܝܵܫܐ ܝܼܕܝܼܥܐ ܘܠܐ ܓܸܠܝܐ ܗܲܠ ܕܵܐܗܐ ܥܸܕܵܢܐ ܟܠܲܝܬܼܐ ܕܐܘܼܚܕܵܢ̈ܐ ܡܚܲܝܕܹܐ ܐܲܡܪ̈ܝܼܟܵܝܹܐ ܘܐܝܼܪܵܐܢ ܒܲܨܒܘܼܬܐ ܕܫܲܚܠܵܦܬܐ ܕܢܘܼܪܝܼ ܐܲܠܡܵܐܠܸܟܝܼ ܒܚܲܕ̄ ܦܲܪܨܘ̇ܦܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ ܡܢ ܐܲܘܝܘܼܬܼܐ ܐܲܬܪܵܝܬܵܗ̇ ܫܝܼܥܵܝܬܵܗ̇، ܘܓܵܘ ܚܫܵܒܼܬܲܢ ܟܠܲܝܬܐ ܕܲܬܪܹ̈ܝܢ ܕܲܘܸܠܝܵܬܼܐ ܒܗܵܘܹܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܓܲܪܐ ܓܘܼܒܼܪܐ ܘܡܲܥܸܒܕܵܢܐ ܐܹܢ ܠܐ ܗܘܹܐܠܹܗ ܓܲܪܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܐ̄ܚܵܪܲܝܬܐ ܩܐ ܨܒܘܼܬܐ، ܘܒܸܕ ܗܵܘܹܐ ܢܘܼܩܙܐ ܙܲܒܘܼܢ ܓܵܘ ܕܘܼܪ̈ܵܫܹܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܥܒܼܝܼܕܹܐ ܡܢ ܒܵܬܪ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܼܐ ܠܲܦܠܵܛ̈ܐ ܕܓܘܼܒܵܝ̈ܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܢܘܼܪܝܼ ܐܲܠܡܵܐܠܸܟܝܼ ܘܣܲܩܘܼܒܼܠܵܝ̈ܐ ܠܲܫܩܵܠܬܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܐ ܠܓܵܗܹܐ ܕܲܬܼܠܵܬܼܐ ܒܪܹܫܵܢܘܼܬܼܐ ܕܡܘܼܬܒܼܐ ܕܘܲܙܝܼܪܹ̈ܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܟܠܲܝܬܼܐ ܕܩܘܼܪ̈ܕܵܝܹܐ ܟܲܕ ܒܚܘܼܬܵܡܐ ܒܥܲܒܼܕܝܼ ܐܲܘܝܘܼܬܼܐ ܥܲܡ ܡܵܢܝܼ ܕܝܵܗܒܸܠ ܩܵܬܲܝܗܝ̈ ܒܸܫ ܪܵܒܐ ܡܢ ܡܸܢܕܝܼ ܕܒܸܒܥܵܝܐ ܝܠܲܝܗܝ̈ ܡܢ ܒܥܵܝܵܬܼܐ ܕܝܼܬܠܗ̄ܘ̇ܢ ܡܕܝܠܵܢܵܝܘܼܬܼܐ ܡܐܲܝܟܼ ܩܘܼܪ̈ܕܵܝܹܐ ܘܠܐ ܥܝܼܪ̈ܵܐܩܵܝܹܐ، ܘܐܵܗܐ ܡܸܢܕܝܼ ܒܫܵܒܸܩܠܗ̄ܘ̇ܢ ܡܐܲܝܟܼ ܩܢܛܪܘ̇ܢ ܓܵܘ ܩܪܵܒܼܐ ܕܝܼܠܹܗ ܒܸܚܕܵܪܐ ܚܕܲܪ ܫܩܵܠܬܐ ܠܟܘܼܪܣܝܐ ܕܪܹܫܐ ܕܡܘܼܬܒܼܐ ܕܘܲܙܝܼܪ̈ܐ، ܘܕܝܼܠܵܢܵܐܝܼܬܼ ܒܐܸܛܪܐ ܕܝܼܬܘܼܬܐ ܕܚܲܕ̄ܟܡܐ ܟܘܼܬܠܵܬܼܐ ܣܸܢܵܝ̈ܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܓܵܘ ܡܨܵܝܬܐ ܠܲܩܢܵܝܬܲܝܗܝ̈ ܒܢܝܼܫ̈ܐ ܗܘ̇ܠܵܢܵܝ̈ܐ ܥܲܠ ܓܹܢ̄ܒܐ ܕܡܵܐܠܸܟܝܼ ܡܐܲܝܟܼ ܡܸܢܕܝܼ ܕܲܒܪܹܐܠܹܗ ܒܫܲܬܼܐܵܣܬܐ ܠܫܘܼܠܛܵܢܐ ܕܩܵܐܹܡ، ܟܠܲܝܗܝ̈ ܐܵܢ̈ܝܼ ܡܵܐܢ̈ܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܫܪ̈ܲܝܵܬܼܐ ܦܘ̇ܠܝܼܛܝܼܩܵܝ̈ܐ ܘܲܦܠܵܛ̈ܐ ܥܲܠ ܫܒܼܝܼܠܐ ܕܪ̈ܡܙܹܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝ̈ܐ ܚܕܵܪ ܦܠܵܛ̈ܐ ܕܓܘܼܒܵܝ̈ܐ، ܘܒܥܸܕܵܢܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܼܐ ܠܲܦܠܵܛ̈ܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܕܚܘܼܬܵܡܐ ܘܲܒܗܵܘܝܼ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܠܐܵܢ̈ܝܼ ܪ̈ܡܙܹܐ ܒܗܵܝـ ܥܸܕܵܢܐ ܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܦܵܐܹܫ ܡܫܘܼܚܸܠܦܐ ܒܐܸܛܪܐ ܕܐܵܗܐ ܡܸܢܕܝܼ، ܡܛܠ ܗܵܢܐ ܒܲܬܪܹܝܢ ܐܲܝܟܸܢܘܵܬܼܐ ܦܝܵܫܬܐ ܕܢܘܼܪܝܼ ܐܲܠܡܵܐܠܸܟܝܼ ܠܪܹܫܵܢܘܼܬܼܐ ܕܡܘܼܬܒܼܐ ܕܘܲܙܝܼܪ̈ܐ ܠܓܵܗܹܐ ܕܲܬܠܵܬܼܐ ܐܵܘ ܡܫܲܚܠܵܦܬܹܗ ܒܚܵܕ̄ ܗܲܕܵܡܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ ܡܲܒܘܼܥ̈ܐ ܘܥܲܣܩܵܘܵܬܼܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܐ ܕܓܵܘ ܥܝܼܪܵܐܩ ܠܹܐ ܦܵܪܩܝܼ ܐܝܼܢܐ ܒܗܵܘܝܼ ܐܲܡܝܼܢܵܝ̈ܐ ܘܥܲܡܝܼܩ̈ܐ ܒܝܼ ܦܝܵܫܬܐ ܕܛܲܟܼܣܐ ܕܣܵܗܡܵܝܘܼܬܼܐ ܕܬܲܘܕܝܼܬܼܐ ܕܝܼܠܹܗ ܫܸܪܫܐ ܕܥܲܣܩܘܼܬܼܐ ܘܕܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܦܠܵܛ̈ܐ ܫܘܼܠܛܵܢ̈ܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܢܟܼܝܼܠ̈ܐ ܘܲܢܘܝܼܠ̈ܐ ܘܲܫܡܝܼܛ̈ܐ ܘܠܲܝܬܠܗ̄ܘ̇ܢ ܚܲܝܠܐ ܠܲܟܠܵܝܬܐ ܒܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܙܘܼܝܵܦ̈ܐ ܕܝܼܸܠܲܝܗܝ̈ ܒܣܲܩܘܼܒܼܠܵܝܘܼܬܼܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܥܝܼܪܵܐܩܲܝܬܵܗ̇ ܢܘܝܼܠܬܵܗ̇ ܕܠܲܝܬܠܵܗ̇ ܚܲܝܠܐ ܒܩܘܼܝܵܡܐ ܕܐܲܬܼܪܐ ܡܢ ܥܲܣܩܵܘܵܬܼܐ ܕܝܼܠܹܗ ܢܦܝܼܠܐ ܒܝܼܵܝܗܝ̈ ܒܩܵܐܹܡ، ܘܥܸܠܬܼܐ ܕܐܵܗܐ ܡܸܢܕܝܼ ܝܼܠܹܗ ܥܲܡܐ ܕܫܘܼܪܼܪܹܗ ܕܝܵܗ̄ܒܸܠ ܠܩܵܠܹܗ ܒܣܲܓܝܼܐܘܼܬܼܐ ܓܘܼܒܼܪܬܵܗ̇ ܩܐ ܐܘ̇ܓ̮ܵܚ ܘܛܘ̇ܗܡܵܝܘܼܬܼܐ ܘܬܲܘܕܝܼܬܼܐ ܘܐܘܼܡܬܐ ܘܲܒܚܘܼܬܵܡܐ ܩܐ ܦܲܪ̈ܨܘ̇ܦܹܐ ܠܐ ܡܘܼܢܬܝܼ̈ܐ ܘܓܝܼܢܵܒܼ̈ܐ ܕܟܸܣܦܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܓܸܢܝ̈ܐ ܒܫܘܼܬܼܐܵܣ̈ܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܘܠܐ ܩܐ ܐܲܬܪܐ ܘܗܲܝܵܝܘܼܬܐ ܐܲܬܪܵܝܬܵܗ̇ ܘܲܡܨܵܝܵܬܼܐ ܘܨܸܦܝܘܼܬܐ ܒܸܦܘܼܠܚܵܢܐ، ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܡܸܢܕܝܼ ܘܡܐܲܝܟܼ ܪ̈ܥܝܵܢܲܢ ܦܲܪܨܘ̇ܦܵܝܐ ܟܹܐܢܐ ܡܲܛܥܘܼܢܹܐ ܝ̄ܘܲܚ̈ ܠܥܲܡܡܐ ܥܝܼܪܵܐܩܵܝܐ ܒܗܵـܝ ܣܲܓܝܼܐܘܼܬܼܐ ܓܘܼܒܼܪܬܵܗ̇ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܼܬܼܐ ܓܡܝܼܪܬܵܗ̇ ܠܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܕܲܒܪܹܐܠܹܗ ܘܒܸܒܪܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܓܵܘ ܥܝܼܪܵܐܩ ܡܢ ܢܦܲܠܝܵܬܼܐ ܘܥܲܣܩܵܘܵܬܼܐ ܘܲܕܥܵܪܬܐ ܠܒܵܬ̄ܪܐ ܡܢ ܫܹܢ̄ܬܐ 2003 ، ܡܛܠ ܡܕܲܪܟܵܢܘܼܬܼܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝܬܵܗ̇ ܘܡܲܪܕܘܼܬܵܢܲܝܬܵܗ̇ ܕܓܘܼܒܵܝ̈ܐ ܠܐܵܢ̈ܝܼ ܦܲܪ̈ܨܘܼܦܹܐ ܣܲܓܝܼܐ̈ܐ (ܥܲܡ ܐܝܼܩܵܪܝܼ ܓܘܼܒܼܪܐ ܩܵܬܲܝܗܝ̈) ܝܼܠܵܗ̇ ܒܣܲܟܼܠܘܼܬܼܐ ܘܲܒܟܘܼܦܘܼܬܼܐ ܕܪܸܢܝܐ،

ܬܲܪܓܵܡܬܐ ؛ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘ̇ܥ ܣܵܗ̄ܕܐ ܝܘܼܚܲܢܐ[/font]غير متصل خوشابا سولاقا

 • عضو مميز جدا
 • *****
 • مشاركة: 2316
  • مشاهدة الملف الشخصي
إلى الأخ والصديق العزيز الشاعر والكاتب المبدع عوديشو سادا المحترم
تقبلوا خالص تحياتنا الأخوية المعطرة بالمحبة
نشكركم الشكر الجزيل على قيامكم بترجمة مقالنا المعنون " هل هي أغلبية سياسية أم هي إعادة إنتاج محاصصة من نوع جديد ... ؟ " ولا يسعنا إلا أن نعبر عن فائق تقديرنا وامتناننا لشخصكم الكريم لما تبذلونه من جهود مضنية في مثل هكذا ترجمات مفيدة تفيد القراء بلغتنا الأم ، إنها حقاً محاولة ومبادرة رائدة تستحق الثناء عليها وتشجيعها لتكون قدوة للآخرين لتشجيع الترجمة من اللغات الأجنبية إلى لغتنا الآشورية ، عن تشجيع عملية الترجمة تؤدي إلى أغناء وإثراء آداب لغتنا ومحتويات مكتبتنا بالآداب من التراث العالمي ، بورك قلمكم وعاشت أناملكم على هذه الجهود الخيرة ، ودمتم والعائلة الكريمة بخير وسلام .

محبكم من القلب أخوكم وصديقكم :

غير متصل عوديشو سادا

 • عضو فعال جدا
 • ***
 • مشاركة: 492
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • البريد الالكتروني
استاذي العزيز خوشابا سولاقا من بعد التحية ومزيد من الأحترام

في البدء أقول لك أستمتع كثيرا في حقل الترجمة من اللغات الأجنبية الى لغتنا الأم الأدبية الآشورية وذلك للأسباب التالية .. أولاً لرسم شكل وخط أبجديتنا التي لامثيل لها في كل اللغات برسمها وفن خطها البهي الجميل والتي أغنت بلدان العالم بأرقى وأثقف الحضارات من سومر وأكد وآشور .. ومن جهة اخرى يؤنسني كثيرا ترجمة المواضيع القيمة بفحواها الأدبي الرصين وبمختلف المواضيع الذهبية والأتجاهات النبيلة . على سبيل الذكر مواضيعك ومقالاتك القيمة بأدب راقي من صميم الروح والفكر والتي تُغنينا بها أغلب الأوقات في موقعنا الكريم عنكاوا دوت كوم لخدمة البشرية والأنسان المعاصر في زمن التقنية زمن الكومبيوتر والأنترنيت وماشاكلهم من تقنيات وفضاءات آفاقية متطورة في زماننا وكل زمان من قادم الأيام .. ولك وللعائلة الكريمة المحترمة محبتي وتقديري وأحترامي أستاذي العزيز

أخوكم محبكم صديقكم بدم المسيح

البيلاتي عوديشو سادا