المحرر موضوع: امثال وحكايات واساطير (2) تعليم آداي  (زيارة 2300 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل hzail

 • عضو فعال
 • **
 • مشاركة: 42
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • البريد الالكتروني
تعليم آداي
تعليم آداي ان قصة ((تعليم آداي)) هي، بعد قصة ((النيام السبع الافسسين )) اشهر الاساطير المسيحية الشرقية، ونصها الرباني يرقى الى القرن الخامس وربما الى اواخر الربع. وقال اوسابيوس (2) الذي  ذكر خلاصة هذه الروايات وظنها تاريخية ، انه ا خذها عن مخطوطات الرها عينها. وفي هذه المختارات اثبتنا الجزء الاول من القصة وفيه رواية تأسيس كنيسة الرها على يد الرسل ورواية وجدان الصليب.


1- البعثة الى سابينوس *ܒܰܫܢܰـܬ ܬܠܳܬܡـܳܐܐ*
ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܐ(4) ܘܰܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܛܺܝܒܶܪܝܳܘܣ(A)-(5) ܩܶܣܰܪ ܪܽܗ̄ܘܡܳܝܳܐ ܘܰܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܒܓܰܪ(1) ܒܰـܪ ܡܰܥܢܽܘ ܡܰܠܟܳܐ ܒܺܐܝܪܰܚ ܬܶܫܪܺܝ ܩܕܶܡ ܒܝܽܘܡ ܬܪ̈ܶܥܣܰܪ ܫܰܕܰܪ ܗ̄ܘܳܐ ܐܳܟܓܰܪ ܐܽܘܟܳܡܳܐ ܠܡܳܪܝܰܗ̄ܒ(2) ܘܠܰܫܡܶܫܓܪܰܡ(3) ܪ̈ܺܫܳܢܶـܐ ܘܰܡܝܰܩܪ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܘܰܠܚܰܢܳܢ(4) ܛܒܽܘܠܰــܪܳܐ ܫܰܪܺܝـــܪܳܐ(5) ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܐܰܝــܕܳܐ ܕܡܶܬܩܰܪܝܳـܐ ܠܶܠܽܘܬܶܪܳܦܳܘܠܺܝܣ(6) ܘܳܐܪܳܡܳܐܝܺܬ ܕܶܝܢ ܒܶܝــܬ ܓܽܘܒܪܺܝܢ ܠܘܳܬ ܡܝܰܩܪܳܐ ܣܰܒܺܝܢܳܘܣ(7) ܒܰܪ ܐܶܘܣܛܳܪܺܓܝܣ(8) ܐܶܦܶܛܪܽܘܦܳܐ(a) ܕܡܳܪܰܢ ܩܶܣܰܪ ܗܰܘ ܕܗܽܘ ܫܰܠܺܝܛ ܗ̄ܘܳܐ ܥܰܠ ܣܽܘܪܝܰܐ ܘܥܰܠ ܦܽܘܢܺܝܩܳܐ ܘܥܰܠ ܦܰܠܶܣܛܺܝܢܺܐ ܘܥܰܠ ܐܰܬܪܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܒܶܝܬ ܢܰܗܪ̈ܺܝܢ(9). ܘܰܐܘܒܶܠܘ ܗ̄ܘܰܘ ܠܶܗ ܐܶܓܪ̈ܳܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܙܶܠܘ ܗ̄ܘܰܘ ܠܘܳܬܶܗ ܩܰܒܶܠ ܗ̄ܘܳܐ ܐܶܢܽــܘܢ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܒܺܐܝܩܳܪܳܐ. ܘܰܗܘܰܘ ܠܘܳܬܶܗ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܥܶܣـܪ̈ܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ. ܘܰܟܬܰܒ ܗ̄ܘܳܐ ܠܽܗܘܢ ܦܶܚܡܳܐ ܕܶܐܓܪ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܕܰܪ ܗ̄ܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬ ܐܰܒܓܰܪ ܡܰܠܟܳܐ.

2-بعثة الى اورشليم* ܘܟܰــܕ ܢܦܰܩܘ ܗ̄ܘܰܘ ܡܶܢ*   
ܠܘܳܬܶܗ ܚܙܰܩܘ ܗ̄ܰܘܘ ܘܶܐܬܰܘ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܘܽܪܺܫܠܶܡ . ܘܰ ܚܙܰܘ ܗ̄ܰܘܘ ܐ̄ܢܳܫ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝܶܐܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܗ̄ܘܰܘ ܡܶܢ ܪܘܽܚܩܳܐ ܕܢܳܚܙܽܘܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܛܽܠ ܕܰܢܦܰܩ ܗ̄ܘܳܐ ܛܶܒܳܐ ܕܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗ̄ܝ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܡܰܒ̈ܥܕܶܐ . ܘܟܰܕ ܚܙܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܐ̄ܢܳܫܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܡܳܪܝܰܗ̄ܒ ܘܰܫܡܶܫܓܪܰܡ ܘܚܢܳܢ ܛܒܽܘܠܰܪܳܐ ܐܶܬܰܘܗܘܰܘ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܥܰܡܗܘܢ ܠܐܽܘܪܺܫܠܶܡܡ. ܟܰܕ ܥܰܠܘ ܗ̄ܘܰܘ ܠܽܐܘܪܺܫܠܺܡ ܚܙܰܐܘܽܗ̄ܝ ܗ̄ܘܰܘ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܚܕܺܝܘ ܥܰܡ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܰܠܘܶܝܢ ܗ̄ܘܰܘ ܠܶܗ .ܘܚܳܙܶܝܢ ܗ̄ܘܰܘ ܐܳܦ ܠܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܗ̄ܘܰܘ ܟܶܢ̈ܫܶܝܢ ܟܶܢ̈ܫܶܝܢ ܘܡܺܬܚܰܫܒܺܝܢ ܗ̄ܘܰܘ ܕܡܳܢܳܐ ܢܶܥܒܕܽܘܢ ܠܺܗ.ܡܥܳܩܺܝܢ ܗ̄ܘܰܘ ܓܶܝܪ ܕܚܳܙܝܶܢ ܗ̄ܘܰܘ ܕܣܽܘܓܳܐܐ ܕܐ̄ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܡܰܘܕܶܝܢ ܗ̄ܘܰܘ ܒܶܗ . ܘܰܗܘܰܘ ܬܰܡܳܢ ܒܽܐܘܪܫܠܶܡ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܥܶܣܪ̈ܳܐ . ܘܰ ܟـܬܰܒ ܗ̄ܘܳܐ ܚܰܢܳܢ ܛܒܽܘܠܰܪܳܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܚܳܙܶܐ ܗ̄ܘܳܐ ܕܥܳܒܶܕ ܗ̄ܘܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܳܦ ܫܰܪܟܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܺܝܕ ܗ̄ܘܳܐ ܠܶܗ ܬܰܡܳܢ ܩܕܳܡ ܕܢܺܐܙܽܠ̄ܘܢ ܗ̄ܘܰܘ ܠܬܰܡܳܢ .ܘܰܚܙܰܩܘ ܗ̄ܘܰܘ ܘܶܐܬܰܘ ܗ̄ܘܰܘ ܠܐܰܘܪܗܳܝ(1)

3-بيان للملك*ܘܥܰܠܘ ܗ̄ܘܰܘ ܩــܕܳܡ ܐܰܒܓܰܪ*
ܡܰܠܟܳــܐ ܡܳܪܗܽܘܢ ܕܫܰܕܰܪ ܗ̄ܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܝܰܗ̄ܒܘ ܗ̄ܘܰܘ ܠܶܗ ܦܶܚܡܳــܐ ܕܶܐܓܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܘܒܶܠܘ ܗ̄ܘܰܘ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܪ ܕܶܐܬܩܪ̈ܺܝ(a) ܗ̄ܘܰ̈ܝ ܐܶܓܪ̈ܳܬܳܐ ܫܰܪܺܝܘ ܗ̄ܘܰܘ ܕܢܶܫܬܰܥܽܘܢ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܚܙܰܘ ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ ܗ̄ܘܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܽܐܘܪܫܠܶܡ. ܘܰܩܪܳܐ ܗ̄ܘܳܐ ܚܰܢܳܢ ܛܒܽܘܠܰܪܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗ̄ܝ ܟܽܠ ܡܕܶܡ ܕܰܟܬܰܒ ܗ̄ܘܳܐ ܘܰܐܝܬܺܝ ܥܰܡܗ. ܘܟܰܕ ܫܡܰܥ ܗ̄ܘܳܐ ܐܰܒܓܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܬܡܰܗ ܗ̄ܘܳܐ ܘܶܐܬܕܰܡܰܪ ܘܐܳܦ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܰܘܗ̄ܝ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܗ̄ܘܰܘ ܩܕܳܡܰܘܗ̄ܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܰܒܓܰܪ: ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܠܳܐ ܗܘܰܘ ܕܰܒ̈ܢܰܝ ܐܢܳܫܳܐ ܐܶܠܳܐ ܕܰܠܠܳܗܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܕܢܰܚܶܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܠܰܠܳܗܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ.

4- رسالة الابجر الى يسوع*ܨܳܒــܐ ܗ̄ܘܳܐ ܕܶܝܢ*
ܐܰܒܓܰــܪ ܕܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܢܶܥܒܰܪ ܗ̄ܘܳܐ ܘܢܺܐܙܰܠ ܠܦܰܠܺܣܛܺܝܢܺܐ ܘܢܶܚــܙܶܐ ܗ̄ܘܳܐ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗ̄ܝ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܥܳܒܶــܕ ܗ̄ܘܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܗ̄ܘܳܐ ܕܢܶܥܒܰܪ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܪ̈ܽܗܘܡܳܝܶܐ ܕܠܰܘ ܕܺܝܠܰـܗ ܗ̄ܘܳܐ ܕܰܠܡܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܬܶܩـܪܶܐ ܗ̄ܘܳܬ ܠܰܒܥܶܠܕ ܒܳܒܽܘܬܳܐ ܣܢܶܝܬܳܐ ܟܬܰܒ ܗ̄ܘܳܐ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܘܫܰܕܰܪ ܗ̄ܘܳܐ ܠܰـܡܫܺܝܚܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܕܚܰܢܳܢ ܛܒܽܘܠܰܪܳܐ. ܘܰܢܦܰܩ ܗ̄ܘܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܗܳܝ ܒܐܪܒܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܒܳـܐܕܳܪ ܘܥܰܠ ܗ̄ܘܳܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶـܡ ܒܰܬܪܰܥܺܣܪ̈ܶܐ ܒܢܺܝܣܳܢ ܒܰܐܪܒܥܳܐ ܒܫܰܒܳܐ ܘܶܐܫܟܚܶܗ ܗ̄ܘܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܝܶܬ ܓܰܡܰܠܺܝܶܐܝܠ (1) ܪܰܒܳــܐ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ. ܘܶܐܬܩܰܪܝܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܐܶܓܰܪܳܬܐ ܩܕܳܡܘܗ̄ܝ ܐܰܝܕܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ ܗ̄ܘܳܬ ܗܳܟܰܢܳܐ:-B ܐܰܒܓܰܪ ܐܽܘܟܳܡܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܐܳܣܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܳܡ ܡܳܪܝ ܫܠܳܡ. ܫܶܡܥܶܬ ܥܠܰܝܟ ܘܥܰـܠ ܐܳܣܝܽܘܬܳܟ ܕܠܳܐ ܗ̄ܘܳܐ ܒــ̈ܣܰܡ̄ܡܳܢܶܐ ܘܰܒܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܡܰܐܣܶܐ ܐܰܢܬ ܐܶܠܳܐ ܒܡܶܠܬܳܟ ܡܥܰܘܪ̈ܶܐ ܡܰܦܬܰܚ ܐܰܢܬ ܘܠܰܚܓܺܝـܪ̈ܶܐ ܡܰܗܠܶܟ ܐܰܢܬ ܘܰܠܓܰܪ̈ܒܶܐ ܡܕܰܟܶܐ ܐܰܢܬ ܘܰܠܚܰܪ̈ܫܶܐ ܡܰܫܡܰـܥ ܐܰܢܬ ܘܰܠـܪ̈ܽܘܚܶܐ(2) ܘܰܠܒܰܪ ܐܶܓܳــܪ̈ܶܐ(3) ܘܰܡܫܰܢ̈ܩܶܐ ܒܳܗ ܒܡܶܠܬܳܟ ܡܰܐܣܶܐ ܐܰܢܬ ܐܳܦ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܩܺܝܡ ܐܰܢܬ. ܘܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܬܡܺܝ̈ــܳܗܳܬܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܫܶܡܥܶܬ ܕܥܳܒܶܕ ܐܰܢܬ ܣܳܡܶܬ ܒܪܶܥܝܢܶܝ ܕܰܐܘ ܠܰܠܳܗܳܐ ܐܰܢܬ ܕܰܢܚܶܬܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܥܒܰܕܬ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܘ ܒܪܶܗ ܐܰܢܬ ܕܰܠܠܳܗܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢܬ . ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܟܶܬܒܶܬ ܒܥܺܝܬ ܡܶܢܳܟ ܕܬܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬܝ ܟܰܕ ܣܳܓܶܕ ܐܢܳܐ ܠܳܟ(4) ܘܟܺܐܒܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܠܺܝ ܬܰܐܣܶܐ ܐܰܝܟ ܕܗܰܝܡܢܶܬ ܒܳܟ. ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܬܽܘܒ ܫܶܡܥܶܬ ܕܝܽܗܘ̈ܕܳܝܶܐ ܪܳܛܢܺܝܢ ܥܠܰܝܟ ܘܪܳܕܦܺܝܢ ܠܳــܟ ܘܳܐܦ ܕܢܶܙܩܦܽܘܢܳܟ ܒܳܥܶܝܢ ܘܰܠܡܶܣܪܰܚ ܒܳܟ ܚܳܝܪܺܝܢ. ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܚܕܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܐܢܳܐ ܘܫܰܦܺܝܪܳܐ ܘܠܰܬܪ̈ܰܝܢ ܣܳܦܩܳܐ ܠܡܶܥܡܰܪ ܒܳܗ ܒܫܶܠܝܳܐ.

5- جواب يسوع. صورة يسوع*ܘܟܰـܕ *
ܩܰܒܠܳܗ ܗ̄ܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܠܶܐܓܰܪܬܳܐ ܒܶܝــܬ ܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܝܽܗ̄ܘ̈ܕܳܝܶܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶــܗ ܠܚܰܢܳܢ ܛܒܽܘܠܰܪܳܐ :ܙܶܠ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܠܡܳܪܳܟ ܕܫܰܕܪܳܟ ܨܶܐܕܰܝ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܚܙܰܝܬܳܢܝ ܗܰܝܡܶܢܬ ܒܺـــܝ. ܟـܬܺܝܒ ܓܶܪ ܥܠܰــܝ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܚܳܙܶܝܢ ܠܺܝ ܠܳܐ ܢܗܰܝܡܢܺܘܢ ܒܺܝ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܠܺܝ ܗܶܢܽܘܢ ܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܒܺܝ. ܘܕܰܟـܬܰܒܬ ܠܺܝ ܕܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬܳܟ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܫܬܰܕܪܶܬ ܥܰܠܘܗ̄ܝ ܠܗܳܪܟܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܐܶܬܛܰـܠܰܩ ܠܗ ܘܣܳܠܶܩ ܐܢܳܐ ܠܺܝ ܠܘܳܬ ܐܳܒܝ ܕܫܰܕܪܰܢܝ. ܘܡܳܐ ܕܣܶܠܩܶܬ ܠܘܳܬܶܗ ܡܫܰܕܰܪ ܐܢܳܐ ܠܳܟ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝ ܕܟܺܐܒܳـܐ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܠܳܟ ܢܰܐܣܶــܐ ܘܢܰܚܠܶܡ. ܘܰܠܟܽـܠ ܡܰܢ ܕܺܐܝܬ ܠܘܳܬܳܟ ܢܰܦܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܘܟܰܪܟܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܒܪܺܝܟ ܘܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܶܫܬܰܠܰܛ ܒܶܗ ܠܥܳܠܰܡ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܚܙܳܐ ܗ̄ܘܳܐ ܚܰܢܳܢ ܛܒܽܘܠܰܪܳܐ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܗ̄ܘܳܐ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܘܰܒܝܰܕ ܕܨܰܝܳܪܳܐ ܗ̄ܘܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܫܩܰܠ(1) ܗ̄ܘܳܐ ܘܨܳܪ ܨܰܠܡܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܒܣܰܡ̄̈ܡܳܢܶܐ ܓܒܰܝܳ̈ܐ ܘܰܐܝܬܺܝ ܗ̄ܘܳܐ ܥܰܡܶܗ ܠܰܐܒܓܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܡܳܪܶܗ. ܘܟܰܕ ܚܙܳܝܗ̄ܝ ܗ̄ܘܳܐ ܐܰܒܓܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܨܰܠܡܳܐ ܗܰܘ ܩܰܒܠܶܗ ܗ̄ܘܳܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܰܒـܬܳܐ ܘܣܳܡܺܗ ܗ̄ܘܳܐ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܒܳـ̈ܬܶܐ ܕܳܐܦܰܕ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܶܐܫܬܰܥܝ ܗ̄ܘܳܐ ܠܶܗ ܚܰܢܳܢ ܛܒܽܘܠܰܪܳܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܫܡܰܥ ܗ̄ܘܳܐ ܡܶܢ ܝܶܫܽܘܥ ܟܰܕ ܥܒܺܝ̈ܳܕܢ ܗ̄ܘܰܝ̈ ܠܶܗ ܡܶܠܰـܘܗ̄ܝ ܒܰܟـܬܳܒ̈ܐܶ.

6- وصول اداي الى الرها*ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܣܬܰܠܰܩ*
ܗ̄ܘܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܫܰܕܰܪ ܗ̄ܘܳܐ ܝܺܗܽܘܕܳܐ (2) ܬܽܐܘܡܳــܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܓܰܪ ܠܳܐܕܰܝ ܫܠܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̄ܝ ܗ̄ܘܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܫܰܒܥܝܺܢ(1) ܫܠܺـܝ̈ܚܺܝܢ ܘܟܰܕ ܐܶܬܳܐ ܐܰܕܰܝ ܠܟܰܪܟܳܐ ܕܽܐܘܪܗܳܝ ܫܪܳܐ ܗ̄ܘܳܐ ܒܶܝܬ ܛܽܘܒܝܳܐ(2) ܒܰܪ ܛܽܘܒܝܳܐ ܝܽܗ̄ܘܕܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̄ܝ ܗ̄ܘܳܐ ܡܶܢ ܦܰܠܶܣܛܺܝܢܺܐ. ܘܶܐܫܬܡܰܥ ܗ̄ܘܳܐ ܥܠܰܘܗ̄ܝ ܒܟܽܠܶܗ ܟܰܪܟܳܐ. ܘܥܰܠ ܗ̄ܘܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܺܐܪ̈ܰܘܗ̄ܘ ܕܺܝܠܗ ܕܰܐܒܓܰܪ ܘܶܐܡܰܪ ܗ̄ܘܳܐ ܥܠܰܘܗ̄ܝ ܕܰܐܕܰܝ ܗܰܘ ܕܰܫܡܶܗ ܗ̄ܘܳܐ ܥܰܒܕܽܘ(3) ܒܰܪ ܥܰܒܕܽܘ ܡܶܢ ܪܺܫܳܢܶܐ ܕܝܳܬܒܰܝ̈ ܩܥܳܕܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܐܒܓܰܪ ܕܗܳܐ (4) ܐܬܳܐ ܐܰܝܙܰܓܕܳܐ ܘܰܫܪܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܗܰܘ ܕܰܫܠܰܚ ܗܘܳܐ ܠܳܟ ܥܠܰܚܘܗ̄ܝ ܝܶܫܽܘܥ ܕܰܡܫܰܕܰܪ ܐܢܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝܪܰܝ. ܘܟܰܕ ܫܡܰܥ ܗ̄ܘܳܐ ܐܰܒܓܰܪ ܗܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܘܰܓܒܰܪ̈ܘܳܬܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܥܳܒܶܕ ܗ̄ܘܳܐ ܐܰܕܰܝ ܘܳܐܣ̈ܘܳܬܳܐ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܕܡܰܐܣܶܐ ܗ̄ܘܳܐ ܣܳܡ ܗ̄ܘܳܐ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܘܰܐܫܰܪ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ ܗܰܘ ܗ̄ܘ ܕܰܫܠܰܚ ܗ̄ܘܳܐ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܕܡܳܐ ܕܣܶܠܩܶܬ ܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܐܶܫܰܕܰܪ ܠܳܟ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝ ܘܟܺܐܒܳܟ ܢܰܐܣܶܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܗ̄ܘܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܒܓܰܪ ܘܰܩܪܳܝܗ̄ܝ ܠܛܽܘܒܝܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܗ̄ܘܳܐ ܠܶܗ: ܫܶܡܥܶܬ ܕܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ ܚܰܝܶܠܬܳܢܳܐ ܐܶܬܳܐ ܘܰܫܪܳܐ ܒܒܰܝܬܳܟ. ܐܰܣܶܩܳܝܗ̄ܝ ܠܘܳܬܝ. ܛܳܟ ܢܶܫܬܟܰܚ ܠܺܝ ܣܰܒܪܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܕܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬܶܗ.

7-اداي يقابل الملك*ܘܩܰܕܶܡ ܗ̄ܘܳܐ ܛܽܘܒܝܳܐ *
ܠܝܰܘܡܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܘܕܰܒܪܶܗ ܗ̄ܘܳܐ ܠܰܐܕܰܝ ܫܠܺܝܚܳܐ ܘܰܐܣܩܶܗ ܠܘܳܬ ܐܰܒܓܰܪ ܟܰـܕ ܝܳܕܰܥ ܗ̄ܘܳܐ ܗܽܘ ܐܰܕܰܝ ܕܰܒܚܰܝــܠܳܐ ܕܰܠܠܳܗܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܗ̄ܘܳܐ ܠܘܳܬܶܗ. ܘܟܰܕ ܣܠܶــܩ ܗ̄ܘܳܐ ܐܰܕܰܝ ܘܥܰܠ ܗ̄ܘܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܓܰܪ ܟܰܕ ܩܳܝܡܺܝܢ ܚܺܐܪ̈ܰܘܗ̄ܝ ܠܘܳܬܶܗ ܘܒܶܗ ܒܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܚܶܙܘܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܗ̄ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܰܐܒܓܰܪ ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܕܰܐܕܰܝ. ܘܒܳܗ ܒܫܳܥܬܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܗ̄ܘܳܐ ܐܰܒܓܰܪ ܚܶܙܘܳܐ ܗܰܘ ܢܦܰܠ ܗ̄ܘܳܐ ܘܰܣܓܶܕ ܗ̄ܘܳܐ ܠܰܐܕܰܝ ܘܬܶܡܗܳܐ ܪܒܳܐ ܐܶܚܰܕ ܗ̄ܘܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܗ̄ܘܰܘ ܩܕܳܡܰܘܗ̄ܝ. ܗܶܢܽܘܢ ܓܶܪ ܠܳܐ ܚܙܰܘ ܠܚܶܙܘܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܗ̄ܘܳܐ ܠܶــܗ ܠܰܐܒܓܰܪ:-B . ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܒܓܰܪ ܠܰܐܕܰܝ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܐܰܢܬ ܕܝܶܫܽܘܥ ܗܰܘ ܓܰܢܒܳܪ ܚܰܝܠܳܐ ܒܪܶܗ ܕܰܠܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܰܫܠܰـܚ ܗ̄ܘܳܐ ܠܺــܝ ܕܰܡܫܰܕܰܪ ܐܢܳܐ ܠܳــܟ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝ ܠܳܐܣܝܽܘܬܳܐ ܘܰܠܚܰــܝ̈ܶܐ. ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܕܰܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܗܰܝܡܶܢܬ ܗ̄ܘܰܝܬ ܒܡܰــܢ ܕܫܰܕܪܰܢܝ ܠܘܳܬܳܟ ܡܶܛܽܠ ܗܰܘ ܗ̄ܘ ܐܶܫܬܰܠܚܶܬ ܨܶܐܝܕܰܝܟ. ܘܟܰܕ ܬܽܘܒ ܬܗܰܝܡܶܢ ܒܶـܗ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܬܗܰܝܡܶܢ ܒܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ. ܐܳܡܰܪ ܠܶــܗ ܐܰܒܓܰܪ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܰܝܡܢܶܬ ܒܶܗ ܕܠܺـܝܽܗܘܕܳܝܶܐ ܗܳܢܽܘܢ  ܕܙܰܩܦܽܘܗ̄ܝ ܗ̄ܘܰܘ ܒܥܺܝܬ ܗ̄ܘܺܝܬ ܕܶܐܕܒܰܪ ܠܺـܝ ܚܰܝܠܳܐ ܘܺܐܙܰܠ ܐܶܚܪܽܘܒ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܪ̈ܽܗ̄ܘܡܳܝܶܐ ܐܶܬܰܢܟܦܶـܬ ܒܰܩܝܳܡܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܕܰܡܩܳܡ ܠܺܝ ܥܰــܡ ܡܳܪܰܢ ܩܶܣܰܪ ܛܺܝܒܶܪܝܳܘܣ ܐܰܝــܟ ܐܰܒܳܗܰ̈ܝ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ. ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܕܰܝ:ܡܳܪܰܢ ܨܶܒܝܳܢܰܐܗ̄ܘ ܕܰܐܒܽܘܗ̄ܝ ܫܰܡܠܺܝ. ܘܟܰܕ ܫܰܠܶܡ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܝܳܠܽܘܕܶܗ ܐܶܬܬܪܺܝܡ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗ̄ܝ ܘܺܝܬܶܒ ܥܰܡܶܗ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̄ܝ ܗ̄ܘܳܐ ܒܶܗ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ. ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܒܓܰܪ: ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܢܳܐ ܒܶܗ ܘܒܰܐܒܽܘܗ̄ܝ.
 
8-شفاءات*ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܕܰܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܗܰܝܡܶܢܬ*
ܣܳܐܶܡ ܐܢܳܐ ܐܺܝܕܝ ܥܠܰܝܟ ܒܰܫܡܶܗ ܕܗܰܘ ܕܗܝܡܶܢܬ ܒܶܗ. ܘܒܳܗ ܒܫܳܥܬܳܐ ܕܣܳܡ ܗ̄ܘܳܐ ܐܺܝܕܶܗ ܥܠܰܘܗ̄ܝ ܐܰܬܰܐܺܣܝ ܡܶܢ ܢܶܟܝܳܢܳܐ ܕܟܺܐܒܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗ̄ܘܳܐ ܠܶـܗ ܢܽܘܓܪܳܐ. ܘܰܬܡܰܗ ܗ̄ܘܳܐ ܐܰܒܓܰܪ ܘܶܐܬܰܕܡܰܪ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܫܡܺܝܥ ܗ̄ܘܳܐ ܠܶܗ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܕܥܳܒܶܕ ܗ̄ܘܳܐ ܘܡܰܐܣܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܐܰܕܰܝ ܕܠܳܐ ܣܰܡܳـܐ ܕܡܶܕܶܡ ܡܰܐܣܶܐ ܗ̄ܘܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ. ܘܳܐܦ ܠܥܰܒܕܽܘ ܟܰܪ ܥܰܒܕܽܘ ܦܰܛـܓܳܪܳܐ ܐܝܺܬ ܗ̄ܘܳܐ ܠܶܗ ܒܪ̈ܶܓܠܰـܘܗ̄ܝ. ܘܳܐܦ ܗܽܘ ܩܰܪܶܒ ܗ̄ܘܳܐ ܠܶـܗ ܪ̈ܶܓܠܰـܘܗ̄ܝ ܘܣܳܡ ܗ̄ܘܳܐ ܐܰܕܰܝ ܐܺܝܕܶܗ ܥܠـܝܗܶܝܢ ܘܰܐܣܝܶܗ ܗ̄ܘܳܐ ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܦܰܛـܓܳܪܳܐ. ܘܳܐܦ ܒܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܟܽܠܳܗ ܐܳܣ̈ܘܳܬܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܡܰܐܣܶܐ ܗ̄ܘܳܐ ܘܚܰܝ̈ܠܐ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ ܡܚܰܘܶܐ ܗ̄ܘܳܐ ܒܳܗ.

9- تجرد اداي*ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܒـܓܰܪ:ܗܳܫܳܐ*
ܕܺܝܕܰܥ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܕܰܒܚܰܝܠܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢܬ ܘܗܳܐ ܬܡܺܝܗܺܝܢ ܚܢܰܢ ܒܰܥ̈ܒܳܕܰܝܟ ܒܳܥܶــܐ ܐܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢܳܟ ܕܬܶܫܬܰܥܶܐ ܠܰـܢ ܥܰܠ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܶܐ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܗ̄ܘܳܬ ܘܥܰܠ ܚܰܝܠܶܗ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܥܠ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܫܡܺܝܥ ܗ̄ܘܳܐ ܠܰܢ ܕܥܳܒܶܕ ܗ̄ܘܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܢܬ ܚܙܰܝܬ ܐܶܢܶܝܢ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳــܐ ܕܚܰܒܪ̈ܰܝܟ. ܘܰܦܩܰܕ ܗ̄ܘܳܐ ܐܰܒܓܰܪ ܕܢܶܬܠܽܘܢ ܠܶܗ ܠܰܐܕܰܝ ܟܶܣܦܳܐ ܘܕܰܗܒܶܐ. ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܕܰܝ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܚܢܰܢ ܢܳܣܒܺܝܢ ܚܢܰܢ ܡܶܕܶܡ ܕܠܰܘ ܕܺܝܠܰܢܽ ܗ̄ܘ ܕܗܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܕܺܝܠܰܢ ܗ̄ܘܳܐ ܫܒܰܩܢܳܝܗ̄ܝ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܦܰܩܰܕܢܰܢ ܡܶܢ ܡܳــܪܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܠܳܐ ܟܺܝ̈ܣܶܐ ܘܰܕܠܳܐ ܬܰܪ̈ܡܳܠܶܐ. ܘܟܰـܕ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܚܢܰܢ ܙܩܺܝ̈ܦܶܐ ܥܰܠ ܟܰܬܦ̈ܳܬܰܢ ܐܶܬܰܦܩܰܕܢܰܢ ܕܢܰܟܪܶܙ ܣܒܰܪܬܶܗ ܒܟܽܠܳܗ ܒܪܺܝܬܳܐ ܗܰܘ ܕܟܽܠܳܗ ܒܪܺܝܬܳܐ ܪܶܓܫܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܘܚܶܫܰܬ ܒܰܙܩܺܝܦܽܘܬܶܗ ܕܰܗܘܳܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.

10-حديث اداي: اهتداء الامبراطورة.
ܘܶܐܫܬܰܥܺܝ ܗ̄ܘܳܐ ܩܕܳܡ ܐܰܒܓܰܪ ܡܰܠܟܳــܐ ܘܰܩܕܳܡ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܰܘܗ̄ܝ ܘܚܺܐܪ̈ܰܘܗ̄ܝ ܘܰܩܕܳܡ ܐܰܓܽܘܣܛܺܝܢ(1) ܐܶܡܶܗ ܕܰܐܒܓܰܪ ܘܰܩܕܳܡ ܫܰܠܡܰܬ(2) ܒܰܪܬ ܡܗܶܪܕܰܬ(3) ܐܰܢܬܬܶܗ ܕܰܐܒܓܰܪ ܐܳܬܘܳ̈ܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܶܗ ܘܚܰܝ̈ܠܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܕܥܳܒܶــܕ ܗ̄ܘܳܐ: ܐܳܡܰــܪ ܐܢܳܐ ܕܶܝܢ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ ܡܶــܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ ܘܶܐܣܬܥܰܪ ܨܶܝܕ ܐܢܳܫܳ̈ܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܟܘܳܬܟܽܘܢ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܒܪܶܗܽ ܗ̄ܘ ܕܰܠܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܦܪܳܘܛܳܢܺܝܩܺܐ(4) ܐܰܢܬܬܶܗ ܕܰܩܠܰܘܕܺܝܳܘܣ(a-5) ܩܶܣܰـܪ ܗܰܘ ܕܥܰܒܕܶܗ ܗ̄ܘܳܐ ܛܺܝܒܶܪܝܳܘܣ(b) ܬܪܰܝܳܢܳــܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܟܰܕ ܐܶܙܰܠ ܗ̄ܘܳܐ ܕܢܰܩܪܶܒ ܥܰܡ ܒــ̈ܢܰܝ ܐܶܣܦܰܢܺܝܰܐ ܕܰܡܪܰܕܘ ܗ̄ܘܰܘ ܥܰܠܘܗ̄ܝ. ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܐܰܢܬܬܳܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗ̄ܝ ܗ̄ܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ(1) ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܶܠܡܺܝ̈ــܕܶܐ ܒܪܽܗ̄ܘܡܺܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܘܚܳܙܝܳܐ ܗ̄ܘܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܠܶܐ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ ܕܥܳܒܶܕ ܗ̄ܘܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܟܶܦܪܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܒܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܕܰܐܒ̈ܳܗܶܝܗ ܕܩܳܝܡܳܐ ܗ̄ܘܳܬ ܒܳܗ ܘܰܒܨܰܠܡ̈ـܶܐ ܕܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܕܣܳܓܕܳܐ ܗ̄ܘܳܬ ܠܗܽܘܢ ܘܟܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܗ̄ܘܳܬ ܘܣܳܓܕܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܥܰܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܢܰܩܺܝܦܺܝܢ ܗ̄ܗܰܘ ܠܶܗ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܐܚܺܝܕܳܐ ܗ̄ܘܳܬ ܠܶـܗ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܟܰܢܳܐ ܨܒܳܬ ܗ̄ܘܳܬ ܕܳܐܦ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ (a) ܬܶܚܙܶܐ ܗ̄ܘܳܬ ܘܕܽܘܟ̈ܝܳܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܗܶܝܢ ܐܶܣܬܥܰܪܘ ܗ̄ܘܰܘ ܚܰܝ̈ܠܰܘܗ̄ܝ ܕܡܳܪܰܢ. ܘܩܳـܡܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܚܦܺܝܛܳܐܝܺܬ ܘܢܶܚܬܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܡܶܢ ܪܳܗ̄ܘܡܺܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ (a) ܗܺܝ ܘܰܬܪܶܝܢ ܒܢܶܝܗ ܥܰܡܳܗ ܘܰܚܕܳܐ ܒܰܪܬܳܗ ܒܬܽܘܠܬܳܐ.غير متصل hzail

 • عضو فعال
 • **
 • مشاركة: 42
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • البريد الالكتروني
11-الوصول الى اورشليم*ܘܟܰܕ ܥܳܐܠܳܐ ܗ̄ܘܳܬ*
ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܢܶܦܩܰـܬ ܗ̄ܘܳܬ ܠܳܗ ܠܳܗ ܡܺܕܝܢܬܳܐ ܠܩܺܘܒܠܳܗ. ܘܩܰܒܠܺܘܗ ܗܘܰܘ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܪܰܒܳــܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܰܠܟܬܳܐ(2) ܡܳܪܬܶܗ ܕܰܐܬܪܳܐ ܪܰܒܳــܐ ܕܒܶܝܬ ܪ̈ܽܗ̄ܘܡܳܝܶܐ(b). ܝܰܥܩܽܘܒ(3) ܕܶܝܢ ܕܰܥܒܺܝܕ ܗ̄ܘܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܘܦܳܩܽܘܕܳܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܒܰܢܝܳܐ ܗ̄ܘܳܬ ܠܰܢ ܬܰܡܳܢ ܟܰܕ ܫܡܰܥ ܗ̄ܘܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐܶܙܰܠــܬ ܗ̄ܘܳܬ ܠـܬܰܡܳܢ ܩܳܡ ܗ̄ܘܳܐ ܘܶܐܙܰܠ ܗ̄ܘܳܐ ܨܶܝܕܶܝــܗ ܘܥܰܠ ܗ̄ܘܳܐ ܠـܘܳܬܳܗ ܐܰܝܟܳــܐ ܕܫܰܪܝܳܐ ܗ̄ܘܳܬ ܒܳܐܦܰܕܢܳܐ ܪܰܒܳــܐ ܕܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܗܶܪܳܘܕܶܣ(c-4) ܡܰܠܟܳܐ. ܘܟܰܕ ܚܙܳܬܶܗ ܗ̄ܘܳܬ ܩܰܒܶܠܬܶܗ ܗ̄ܘܬ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܳܐܦ ܠܶـܗ ܐܰܝܟ ܕܰܠܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ. ܘܚܰܘܺܝ ܗܘܳܐ ܠܳــܗ ܐܳܦ ܗܽܘ ܐܳܣ̈ܘܳܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܠܶܐ ܐܰܝܟ ܫܶܡܥܺܘܢ. ܘܶܐܡܪܰܬ ܠܶܗ: ܚܰܘܳܐ ܠܺܝ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܗܳܝ ܕܶܐܙܕܩܶܦ ܗ̄ܘܳܐ ܒܳـܗ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܽܘܬܶܗ ܕܶܐܬܬܠܺܝ ܗ̄ܘܳܐ ܒܶܗ ܡܶܢ ܝܽܗܘ̈ܕܳܝܶܐ a ܘܩܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܕܐܐܶܬܬܣܺܝܡ ܗ̄ܘܳܐ ܒܶܗ.-B ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ ܗܽܘ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܗܳܠܶܝܢ ܬܥܳــܬܰܝ̈ܗܶܝܢ ܕܨܳܒܝܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܶܟܝ ܕܬܶܚܙܶܝܢ ܬܚܶܝܬ ܐܺܝܕܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܕܝܽܗ̄ܘ̈ܕܳܝܶܐa . ܗܶܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܘ ܕܰܐܚܺܝܕܺܝܢ ܠܗܶܝܢ ܘܠܳܐ ܫܳܒܩܺܝܢ ܠܰܢ ܕܢܺܐܙܰܠ ܢܨܰܠܶܐ ܬܰܡܳܢ ܩܕܳܡ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܘܩܰܒܪܳܐ ܘܳܐܦــܠܳܐ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܽـܘܬܶܗ ܨܳܒܶܝܢ ܠܡܶܬܰܠ ܠܰـܢ. ܘܠܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܡܶܪܕܰܦ ܪܳܕܦܺܝܢ ܠܰܢ ܕܠܳܐ ܢܣܰܒܰܪ ܘܢܰܟــܪܶܙ ܒܰܫܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܙܰܒ̈ܢܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐ ܬܳܐ ܘܳܐܦ ܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܚܳܒܫܺܝܢ ܠܰـܢ. ܘܟܰܕ ܫܶܡܥܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܒܳــܗ ܒܫܳܥܬܳܐ ܦܶܩܕܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܗܺܝ ܡܰܠܟـܬܳܐ ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܗ̄ܘܰܘ ܩܕܳܡܶܝܗ ܠܚܽܘܢܝܐ (1) ܒܰܪ ܚܰܢܳܢ(2) ܟܳܗܢܳܐ ܘܠܰܓܕܰܠܝܳܐ(3) ܒܰܪ ܩܰܝܳܦܳܐ(4) ܘܠܺܝܗܽܘܕܳܐ(5) ܒܰܪ ܥܒܶܕ ܫܳܠܽܘܡ(6) ܪ̈ܺܝܫܶــܐ ܘܦܳܩܽܘܕܶܐ ܕܝܽܗ̄ܘ̈ܕܳܝܳܐ(a). ܘܶܐܡــܪܰܬ ܠܗܽܘܢ: ܐܰܫܠܶܡــܘ ܠܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܘܩܰܒܪܳܐ ܘܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܽܘܬܳܐ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܫܳܠܶܡܝܢ ܠܶܗ. ܘܠܳܐ ܐܢܳܫ ܢܶܟܠܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܢܫܰܡܫܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܳܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܗܽܘܢ.

12-على الجلجلة. موت فجاني*ܘܟܰــܕ ܦܶܩܕܰܬ*
ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܩܳܡܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܕܬܺܐܰܙܠ ܘܬܶܚܙܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܠܕܽܘ̈ܟܝܳܬܳܐ ܗܳܢܶܝܢ  ܘܳܐܦ ܕܬܰܫܠܶܡ ܗ̄ܘܳܬ ܐܰܬܪܳܐ ܗܰܘ ܠܶــܗ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܗ̄ܘܰܘ ܥܡܶــܗ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܥܶܠܰـܬ ܗ̄ܘܳܬ ܠܩܰܒܪܳܐ ܘܶܐܫܟܚܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܒܓܰܘܶܗ ܕܩܰܒــܪܳܐ ܬܠܳــܬܐ ܙܩܺܝ̈ܦܺܝܢ ܚܰܕ ܕܡܳܪܰܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܕܗܳܢܽܘܢ ܓܰܝܳܣ̈ܶܐ ܕܰܙܩܺܝܦܺܝܢ ܗ̄ܘܰܘ ܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܘܡܶܢ ܣܶܡܳܠܶܗ. ܘܒܶܗ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܥܶܠܰـܬ ܠܓܰܘ ܩܰܒــܪܳܐ ܗܺܝ ܘܰܒܢܶܝ̈ܗ ܥܰܡܳܗ ܒܳܗ ܒܫܳܥܬܳܐ ܢܶܦܠܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܒܰܪܬܳܗ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܡܺܝܬܰܬ ܕܠܳܐ ܟܺܐܒܳــܐ ܘܰܕܠܳܐ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܥܶܠــܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܘܟܰــܕ ܚܙܳܬ ܗ̄ܘܳܬ ܡܰܠܟـܬܳܐ ܕܡܺܝܬܰܬ ܠܳܗ ܒܰܪܬܳܗ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܒܶܪܟܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܘܰܡܨܰܠܝܳܐ ܒܓܰܘܶܗ ܕܩܰܒܪܳܐ ܩܪܶܒ ܠܘܳܬܳܗ ܒܰܪܗ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ: ܫܡܰܥܝ(a) ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܰܡــܪ ܐܢܳܐ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܽܘܬܶܟܝ. ܐܶܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܣܳܒܰܪ ܐܢܳܐ ܒܪܶܥܝܳܢܝ ܘܰܒܡܰܚܫܰܒܬܝ ܕܗܳܢܳــܐ ܡܰܘܬܳܐ ܕܗܳܕܶܐܚܳܬܝ ܕܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܠܳܐ ܗ̄ܘܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐܝܺܬ ܗ̄ܘܳܐ ܐܶܠܳܐ ܣܽܘܥܪܳܢܰܐ ܗ̄ܘ ܗܳܢܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ ܕܰܠܠܳܗܳܐ ܢܶܫܬܰܒܰܚ ܒܶܗ ܘܠܳܐ ܗ̄ܘܳܐ ܕܰܫܡܶܗ ܢܶܬܓܰܕܰܦ ܐܰܝܟ ܕܰܣܒܰܪܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܫܡܰܥܘ ܗܳܕܶܐ. ܗܳܐ ܥܰܠܢ ܚܢܰܢ ܠܩܰܒܪܳܐ ܘܶܐܫܟܰܚܢ ܚܢܰܢ ܒܶܗ ܬܠܳܬܳܐ ܙܩܺܝ̈ܦܶــܐ ܘܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܚܢܰܢ ܐܰܝܢܰܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܙܩܺܝܦܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܬܠܺܝ ܒܶــܗ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܡܰܘܬܳܗ ܕܶܝܢ ܕܗܳܕܶܐ ܚܳܬܝ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܚܢܰܢ ܕܢܶܚܙܶܐ ܘܢܶܐܠܰܦ ܐܰܝܢܰܘ ܙܩܺܝܦܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܪ ܡܰܗܡܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܶܗ ܘܒܳܥܶܝܢ ܠܶܗ.

13- الصليب الحقيقي*ܗܺܝ ܕܶܝܢ ܡܰܠܟܬܳܐ ܦܪܽܘܛܳܢܺܝܩܺܐ*
 ܟܰܕ ܛܳܒ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܗ̄ܘܳܬ ܢܰܦܫܳܗ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܰܘ ܚܳܪܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܒܪܶܥܝܳܢܳܗ ܕܰܚܟܺܝܡܳܐܝܺܬ ܘܟܺܐܢܳــܐܝܺܬb ܘܰܬܪܺܝܨܳܐܝܺܬ ܐܶܡܰــܪ ܗ̄ܘܳܐ ܒܪܳܗ ܗܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܫܶܩܠܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܒܺܐܝ̈ܕܶܝܗ ܚܰܕ ܡܶܢ ܙܩܺܝ̈ܦܶܐ ܘܣܳܡܰܬ ܥܰܠ ܫܠܰܕܳܐ ܕܒܰܪܬܳܗ ܕܪܰܡܝܳܐ ܗ̄ܘܬ ܩܕܳܡܶܝܗ ܘܶܐܡܪܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܒܰܨܠܽܘܬܳܗ: ܠܰܠܳܗܳܐ ܕܰܚܘܺܝ ܗ̄ܘܳܐ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܗܳܢܳــܐ ܐܰܝܟ ܕܰܫܡܰܥܢܰܢ ܘܗܰܝܡܶܢܰܢ ܐܶܢ ܕܺܝܠܳܟܽ ܗ̄ܘ ܡܳܪܝ ܗ̄ܢܳܐ ܙܩܺܝܦܳܐ ܘܒܶـܗ ܐܶܬܬܰܠܝܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܐܢܳܫܽܘܬܳܟ ܡܶܢ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܚܰܘܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܘܬܰܩܺܝܦܳܐ ܕܰܠܠܳܗܽܘܬܳܟ ܕܰܒܓܰܘ ܐܢܳܫܽܘܬܳܐ ܫܰܪܝܳܐ ܗ̄ܘܳܬ ܘܬܺܚܶܐ ܗܳܕܶܐ ܒܪܰܬܝ ܘܰܬܩܽܘܡ ܘܢܶܫܬܰܒܰܚ ܒܳܗ ܫܡܳܟ ܟܰــܕ ܦܳܢܝܳܐ ܢܰܦܫܳܗ ܠܓܰܘ ܦܰܓܪܳܗ ܘܢܶܒܗܬܽܘܢ ܙܳܩܽܘܦܰܝ̈ܟ ܘܢܶܚܕܽܘܢ ܣܳܓܽܘܕܰܝ̈ܟ. ܘܩܰـܘܝܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܛܰــܘܪܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܡܪܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܫܩܰܠܬܶܗ ܗ̄ܘܳܬ ܠܰܙܩܺܝܦܳܐ ܗܰܘ ܡܶܢ ܫܠܰܕܳܐ ܕܒܰܪܬܳܗ ܘܣܳܡܬ ܗܰܘ ܐܚܪܺܢܳܐ ܘܶܐܡـܪܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܬܽܘܒ ܒܰܨܠܽܘܬܳܗ: ܠܰܠܳܗܳܐ ܕܰܒܪܶܡܙܶܗ ܩܳܝܡܺܝܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܘܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܚܰܘܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܕܢܶܨܚܳܢܰܝ̈ܟ ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳܕ ܐܰܢܬ. ܘܰܐܓܪܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܛܰܘܪܳܐ ܣܰܓܝܳܐܐ ܒܳــܬܰܪ ܗܳܠܶܝــܢ. ܘܰܫܩܰܠܬܶܗ ܗܘܳܬ ܙܩܺܝܦܳـܐ ܗܰܘ ܕܰܬܪܶܝܢ ܡܶܢ ܒܰܪܬܳܗ ܘܫܶܩܠܰــܬ ܗܘܳܬ ܙܩܺܝܦܳܐ ܗܰܘ ܕܬܰܠܳܬܳܐ ܘܣܳܡܬܳܗ ܥܶܠ ܒܰܪܬܳܗ. ܘܟܰܕ ܒܳܥܝܳܐ ܗ̄ܘܳܬ ܕܰܬܪܺܝܡ ܗ̄ܘܳܬ ܥܰܝܢܶܝ̈ܗ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܬܶܦـܬܰܚ ܗ̄ܘܳܬ ܦܽܘܡܳܗ ܒܰܨܠܽـܘܬܳܐ ܒܳــܗ ܒܫܳܥܬܳܗ ܘܒܶܗ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܛܪܰܦ ܬܶܡܪܳܐ ܠܥܰܝܢܳܐ ܕܰܩܪܶܒ(1) ܗ̄ܘܳܐ ܙܩܺܝܦܳܐ ܗܰܘ ܠܰܫܰܠܕܳܐ ܕܒܰܪܬܳܗ ܚܝܳܬ ܗ̄ܘܳܬ ܒܰܪܬܳܗ ܘܩܳܡܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳــܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܗ̄ܘܳܬ ܠܰܐܠܳـܗܳܐ ܕܰܐܚܝܳܗ ܗ̄ܘܳܐ ܒܰܙܩܺܝܦܶܗ.

14-معرفة الجميل*ܡܰܠܟـܬܳܐ ܕܶܝܢ ܦܪܽܘܛܢܳܝܺܩܺܐ ܟܰــܕ*
ܚܙܳܬ ܗ̄ܘܳܬ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܚܝܳܬ ܗ̄ܘܳܬ ܒܰܪܬܳܗ ܐܬܶܬܙܝܥܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܘܶܐܬܪܰܗܒܰܬ ܛܳܒ ܘܟܰܕ ܪܗܺܝܒܳܐ ܗ̄ܘܳܬ ܡܫܰܒܚܳܐ ܗ̄ܘܳܬ ܠܰـܡܫܺܝܚܳܐ ܘܗܰܝܡܢܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܒܶــܗ ܕܰܒܪܶܗܽ ܗ̄ܘ ܕܰܠܠܳـܗܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܐܳܡܰــܪ ܠܳܗ ܒܪܳܗ: ܚܙܰܝܬܝ ܡܳܪܬܝ ܕܶܠܠܽܘ ܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܗܘܳܬ ܝܘܡܳܢܳܐ ܓܳܕܫܐ ܗ̄ܘܳܬ ܕܫܳܒܩܺܝܢ ܗ̄ܘܰܝܢ ܙܩܺܝܦܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܚܝܳܬ ܒܺــܗ ܚܳܬܝ ܘܳܐܚܕܺܝܢ ܗ̄ܘܰܝܢ ܘܰܡܝܰܩܪܺܝܢ ܗ̄ܘܰܝܢ ܕܚܰܕ  ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܓܰـ̈ܝܳܣܶܐ ܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ. ܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܚܙܰܝܢܰܢ ܘܰܚܕܺܝܢܰܢ ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܫܬܰܒܰܚ ܒܳܗ ܕܗܳܕܶܐ ܣܥܰܪ. ܘܰܫܩܰܠܬܶܗ ܗ̄ܘܳܬ ܠܰܙܩܺܝܦܶܗ ܕܡܫܺܝܚܳܐ ܘܝܰܗ̄ܒܬܶܗ ܗ̄ܘܳܬ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܐܰܝܟ ܕܢܶܬܢܛܰܪ ܗ̄ܘܳܬ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܦܶܩܕܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܕܢܶܬܒܢܶܐ ܒܶܢܝܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܡܝܰܬܪܳܐ ܥܰܠ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܕܶܐܙܕܩܶܦ ܗ̄ܘܳܐ ܒܳܗ ܘܰܥܠ  ܩܰܒܪܳܐ ܕܶܐܬܬܣܺܝܡ ܗ̄ܘܳܐ ܒܶــܗ ܐܰܝܟ ܕܢܶܬܝܰܩܪ̈ܳܢ ܕܽܘܟـ̈ܝܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܘܢܶܗܘܶܐ ܗ̄ܘܳܐ ܬܰܡܳܢ ܒܶܝــܬ ܘܰܥܕܳܐ ܕܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܰܟܢܽܘܫܝܳܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܳܐ. ܡܰܠܟܬܺܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܚܙܳܬ ܗ̄ܘܳܬ ܐܢܳܫܽܘܬܳܐ ܟܽܠܳܗ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܟܶܢܫܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܠܰܚܙܳܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܦܶܩܕܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܕܰܕܠܳܐ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܕܺܐܝܩܳــܪܳܐ ܕܡܰܠܟܳـ̈ܬܳܐ ܬܺܐܙܰܠ ܗ̄ܘܳܬ ܒܰܪܬܳܗ ܥܰܡܳܗ ܓܰܠܝܳܐܝܺܬ ܠܳܐܦܰܪܢܳܐ ܕܡܰܠܟܳــܐ ܕܰܫܪܝܳܐ ܗ̄ܘܳܬ ܒܶܗ ܐܰܝܟ ܕܢܶܚܙܶܝܗ ܗ̄ܘܳܐ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܰܐܠܳــܗܳܐ

15-خلاصة الحديث*ܘܟܰــܕ ܣܳܠܩܳــܐ ܗ̄ܘܳܬ*
ܡܰܠܟܬܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ (a) ܠܪܽܗ̄ܘܡܺܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܟܽܠ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܥܳܐܠܳܐ ܗ̄ܘܳܬ ܠܳܗ ܠܰܚܙܳܬܳܐ ܕܒܰܪܬܳܗ ܚܳܒܨܺܝܢ ܗ̄ܘܰܘ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܘܟܰܕ ܥܶܠܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܠܪܽܗ̄ܘܡܺܐ ܐܶܫܬܰܥܝܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܩܕܳܡ ܩܠܰܘܕܝܳܘܣ(b) ܩܶܣܰܪ  ܗܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܗ̈ܘܰܝ ܗ̄̈ܘܰܝ. ܘܟܰܕ ܫܡܰܥ ܗܘܳܐ ܩܶܣܰܪ ܦܩܰܕ ܗ̄ܘܳܐ ܕܢܶܦܩܽܘܢ ܗ̄ܘܰܘ ܟܽـܠܗܽܘܢ ܝܽܗ̄ܘܕܳܝ̈ـܐܶ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܺܐܝܛܰـܠܺܝܰܐ ܟܰܕ ܒܟܽܠܶܗ ܐܰܬܪܳܐ ܗܰܘ ܣܽܘܥܪܳܬܳܐ ܡܶܬܡܰܠܰـܠ ܗ̄ܘܳܐ ܡܶܢ ܣܰܓܶܝ̈ـܐܶܐ. ܘܳܐܦ ܩـܕܳܡ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ ܐܶܫܬܰܥܝܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܬ. ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܗܳܟܺܝܠ ܕܣܳܥܪܺܝܢ ܫܠܺـܝ̈ܚܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܝܢ ܩܕܳܡ ܟܽܠ ܐܢܳـܫ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܚـܢܰܢ ܕܢܶܫܡܥܽܘܢ ܐܳܦ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܺܐܝܕܰܢ ܣܳܥܰܪ ܡܫܺܝܚܳܐ ܓܰܠܝܳܐܝܺܬ  ܕܢܶܫܬܰܒܰܚ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܟܽـܠܢܳܫ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܬܰܢܺܝܬ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ ܕܬܶܕܥܽܘܢ ܘܬܶܬܒܰܝܢܽܘܢ ܟܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܺܚܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܢܰܩܦܺܝܢ ܠܶܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ ܘܟܰܕ ܫܡܰܥ ܗܘܳܐ  ܐܰܒܓܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܗܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܗܽܘ ܘܰܐܓܽܘܣܛܺܝܢ ܐܶܡܶܗ ܘܫܰܠܡܰܬ ܒܰܪܬ ܡܗܰܪܕܰܬ ܘܦܳܩܽـܘܪ(1) ܘܥܰܒܕ ܫܡܶܫ(2) ܘܰܫܡܶܫܓܪܰܡ ܘܥܰܒܕܽܘ ܘܰܐܙܳܝ(3) ܘܒܰܪ ܟܰܠܒܳܐ (4) ܥܰــܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܚܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܚܳܕܶܝܢ ܗ̄ܘܰܘ ܛܳܒ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܗ̄ܘܰܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܘܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܗ̄ܘܰܘ.

-(2) التاريخ الكنسي،الكتاب الاول الفصل13- (3) في ما يخص قصة التعليم التاريخية انظر الكتاب المشار اليه  في الحاشية الفرنسية. (4) اي للسلوقيين، ويبدأ هذا التاريخ سنة 311 قبل المسيح. فارسال البعثة كان اذن سنة31 للمسيح -(5) طيباريوس، الامبراطور  الروماني(14-37) (a)

-(1) ابجر الخامس اوخاما (13-50) ولم تميزه الرواية عن الابجر التاسع (179-214) وهو اول ملوك الرها المسيحيين- (2) /عطاالله/- (3) شمشجرم، تشكيلها غير اكيد-(4) حنان (5) الصحيح، وربما كانت بمعنى /المحلف/ الموثوق منه -(6) إلوتاروبوليس، مدينة في فلسطين، على اربعين كيلومتراً من اورشليم، على طريق غزة- (7لا ذكر لوجد مندوب روماني في سوريا اسمه سابينوس بين سنة 25و35 لعهدنا-(8)اوسترجيس-(9) ان مقاطعة ما بين النهرين لم تصبح رومانية الا في عهد تراجان (98-117).

-(1) الرها-(a)ܐܬܩܪܝ
-(1) جمليئيل (اعمال،5، 34 )- (2) والارواح (النجسة)، واغلب الظن ان النص ناقص وتكميله: ܘܰܠܪ̈ܽܘܚܶܐ        ܛܰܢܦ̈ܳܬܳܐ ܡܰܦܶܩ ܐܰܢ̱ܬ... والارواح النجسة تخرج -(3) المصابون بداء النقطة ،والنقطة، في ظنون القدماء، من فعل شيطان قمري ينزل من السقف-(4) تأتي الي واني لساجد لك

-(1) اخذ(ريشة والوانا) ورسم-(2) يؤخذ من تقليد ذكره اوسابيوس(النصف الاول من القرن الرابع)  ان اسم   الرسول توما الحقيقي قد يكون يهوذا، ومعنى توما التوأم.

-(1) السبعون، الذين ارسلهم المسيح للتبشير(وهم اثنان وسبعون في نص لوقا الاكيد،10، 1)-(2) طوبيا(3)عبدو-(4) ܕ تفسيرية راجعة الى ܐܡܰܪ، بعد جملة اعتراضية طويلة

-(1) أغوسطينة-(2) شلمة-(3) مهردة-(4) بروُطنيقي-(5) كلوديوس، وقد صار فيما بعد امبراطوراً
(41-54 ) ܛܒܪܝܣ(b) - ܩܠܘܕܝܣ(a) 

-(1) سمعان بطرس، رئيس الرسل- (2) الامبراطورة.-(3) يعقوب الاصغر، احد الرسل، واول اسقف على اورشليم، توفي سنة 62-(4) هيرودس انتيباس، رئيس ربع على الجليل، توفي سنة 40 ܐܝܪܘܕܝܣ(c)    ܪ̈ܘܡܝܐ- ܐܪܫܠܡ (a)
-(1) اونيا-(2) حنان-(3) جدليا- (4) قيافا-(5) يهوذا- (6) عبد السلام . ܟܢܐܝܬ(b)- ܫܡܥ(a)
-(1) ܕ ترجع الى ܫܳܥܬܳܐ و ܥܶܕܳܢܳܐ
-(1) باقور-(2) عبد شمس-(3) أزي-(4) بركلبا -(a) ܐܪܫܠܡ-(b) ܩܠܘܕܝܣ

عن كتاب منتخبات سريانية /منشورات الجامعة اللبنانية
الاب لويس كستاز اليسوعي
الاب بولس موترد اليسوعي

غير متصل yasserkhanger

 • عضو جديد
 • *
 • مشاركة: 2
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • البريد الالكتروني
مرحبا بكم جميعا انا شاب من الجولان السوري ومهتم جدا بالحصول على نص باللغة العربية لتعليم اداي وحكايات لابن العبري فاذا استطاع احد ان يرسله لي اكون شاكرا لكم جدا عنواني الالكتروني
yasserkh_7@hotmail.com
ܝܐܣܪ