المحرر موضوع: ܚܵــܒــــܘܪ  (زيارة 3277 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل غسان يونان

 • عضو فعال جدا
 • ***
 • مشاركة: 332
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • البريد الالكتروني
ܚܵــܒــــܘܪ
« في: 20:14 20/11/2018 »
ܚܵــܒــــܘܪ

ܒܝܕ: ܫܡ. ܓ݂ܣܐܢ ܝــܘܢــܢ
ܡܪܝ ܒܝ݂ܫـܘܥ ܡـܐܼܿܬܪܵܐ ܡܫܘܪܫܝ݂ــــܵܬܐ
ܩܹܢـܘܗܿ ܥܠ ܚܒــܘܪ ܡܫـܘܢـܝ݂ـــــــܬܐ
ܚܼܿـܕ̄ܐ ܡܫܹـܝܫܹـܠـܝܵـ̈ــܬܹܐ ܕܬܫـܥـܝ݂ــــــܬܵܐ
ܡܪܝ ܒܝ݂ܫـܘܥ ܥـܠ ܚـܒـܘܪ ܒـܢـܝ݂ـــܬܵܐ܀

ܒـܪܸܙܠܹـܐ ܚܒـܘܪ ܕܠܵـܐ ܗܹܟ̰ ܣـܒܵـــــܪܬܵܐ
ܡـܬܚـܘܡܵـܐ ܐܘܼܦ ܡܬܝܵـܪܹܐ ܫܹـܛـܪܵܢـــܬܵܐ
ܡـܐܹܝ݂ـܹܠ ܘܗܼܿܠـܡـܘܢ ܘܗܼܿܠ ܒܢܼܿܝ ܪܘܡــܬܵܐ
ܡـܓܵـܘܵܪ ܘܒܵـܪܘܵܪ ܘܒܵــܙܹܐ ܠـܚـܝ݂ܡـــــܬܵܐ ܀

ܡـܢـܘܓ̰ـܝ݂ܵـܐ ܘܓ̰ـܝ݂ܠـܘ ܘܓـܘܢـܕܹܟـــــــܬܵܐ
ܡـܛܵـܠ ܘܥܵـܪܒܘܫ ܘܟ݂ܿـܠܵـܐ ܐܘܡــــــܬܵܐ
ܡـܘܵܠـܛـܘ ܘܨܸܿܪܢܵـܝܸ݀̈ـܐ ܘܡܵـܙܪܵܥـــــــــܬܵܐ
ܒـܝ݂ܪܹܓ̰ـܢܵـܝܸ̈ܐ ܐܘܼܦ ܩܘܟ̰ܵـܢܘܣ ܗܵܐ ܕܘܪܒܸܢܬܵܐ ܀

ܩܵـܠܵـܐ ܕܒܹـܟ݂ـܝܵـܐ ܒܢܵـܦ̮ـܣ ܩـܛـܝ݂ـــــــܬܵܐ
ܡـܕܸܡـܥܹ̈ـܐ ܕܥܵـܝـܢܹ̈ـܐ ܓـܪܘܫ ܫܵـܩـܝ݂ـــܬܵܐ
ܚـܓ̰ـܸܝـܠܵـܐ ܫܡ݂ܿـܝܵܐ ܡܙܠـܘܡـܝܵـܐ ܕܒـܪܝ݂ــܬܵܐ
ܢـܚܹܦـܬܵܐ ܠـܐܵܬܪܹܐ ܡܫـܘܪܟܹـܐ ܒܚـܛـܝ݂ـــܬܵܐ ܀

ܪܗܝ݂ـܘܳܝܹـ̈ـܐ ܡܠـܝ݂ـܠــܘܢ ܓ̰ܼܿـܕܸܢܹ̈ـــــــــــܐ
ܒܵــ̈ܬܹܐ ܬܠـܝ݂ـܚܹـܐ ܕܠܵــܐ ܓـــܘܕܸܢܹـ̈ــــــــܐ
ܠܼܿـܝـܬ ܘܠܹـܐ ܗܵܘܹܠ݂ܿـܢ ܡـܚܼܿـܠـܨܵܢܹـ̈ــــــــــܐ
ܫܒܼـܘܩ ܡـܚܼܿـܝܵـܕܬܼܿܢ ܒـܟܼܿـܠܹـܗ ܥـܕܵܢܹـــܐ ܀غير متصل قشو ابراهيم

 • عضو مميز
 • ****
 • مشاركة: 1633
  • مشاهدة الملف الشخصي
رد: ܚܵــܒــــܘܪ
« رد #1 في: 20:50 21/11/2018 »
.

غير متصل غسان يونان

 • عضو فعال جدا
 • ***
 • مشاركة: 332
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • البريد الالكتروني
رد: ܚܵــܒــــܘܪ
« رد #2 في: 00:17 24/11/2018 »
ܐܚܘܢܝ݂ ܒܐܘܡܬܐ ܪܒܝ݂ ܩܼܿܫܘ،
ܡܩܒܠܘܗܢ ܐܝܩܪܝ݂ ܘܚܘܒܝ.
ܐܢ ܙܗܡܬ ܠܐ ܗܘܝܐ ܟܬܘܒ݂ܠܝ ܥܠ ܐܵܗܵܐ ܐܝ݂ܡܝܠ:
g.younan@hotmail.com
ܡܪܝܐ ܗܘܐ ܥܡܘܟ݂
ܫܡ. ܓ݂. ܝܘܢܢ