المحرر موضوع: ܓܠܓܡܫ كلكامش  (زيارة 3328 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل خاميس كيوركيس

  • عضو فعال
  • **
  • مشاركة: 69
  • خاميس كيوركيس
    • مشاهدة الملف الشخصي
ܓܠܓܡܫ كلكامش
« في: 11:41 28/11/2018 »
ܓܠܓܡܫ
ܓܸܠܓܵܡܸܫ ܡܲܠܟܵܐ ܟܹܐܢܵܐ ܘܙܲܕܝܼܩܵܐ
ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܲܬ̣ܪܵܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܥܲܬܝܼܩܵܐ
ܒܘܼܪܓܹܗ ܪܵܡܵܐ ܠܥܲܝܡܹ̈ܐ ܥܦܝܼܩܵܐ
ܚܲܠܒ̣ܵܐ ܕܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܸܡܹܗ ܝ̄ܢܝܼܩܵܐ
ܩܵܠܹܗ ܐܲܝܟ̣ ܪܲܥܡܵܐ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܙܥܝܼܩܵܐ
ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ ܘܢܲܚܫܝܼܪܬ̣ܵܢܵܐ ܘܥܵܡܠܝܼܩܵܐ
ܒܲܕܼܪܵܥܹܗ ܕܣܸܡܵܠܵܐ ܠܐܲܪܝܵܐ ܚܢܝܼܩܵܐ
 ܒܐܝܼܕܼܹܗ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ ܠܚܸܘܵܝ̄ܐ ܕܒ̣ܝܼܩܵܐ
 ܒܩܕܼܵܠܹܗ ܟܵܘܟ̣ܒ̣ܵܐ ܕܫܲܡܸܫ ܥ̄ܠܝܼܩܵܐ
ܒܢܵܪܓܹܗ ܚܲܪܝܼܦܵܐ ܠܚܲܡܒܵܒܵܐ ܦܣܝܼܩܵܐ
ܠܬܵܘܪܵܐ ܫܡܲܝܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܦܲܠܓܹܗ ܣܕܝܼܩܵܐ
ܣܲܝܦܹܗ ܙܲܪܵܓ̄ܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܡܪܝܼܩܵܐ
ܒܕܸܡܵܐ ܕܚܲܡܒܵܒܵܐ ܓܵܘܢܹܗ ܣܡܝܼܩܵܐ
ܫܘܼܦܪܹܗ ܕܦܲܐܬ̣ܹܗ ܐܲܝܟ̣ ܫܸܡܫܵܐ ܙܪܝܼܩܵܐ
ܥܲܝܢܹ̈ܗ ܐܲܝܟ̣ ܟܵܘܟ̣ܒ̣ܹ̈ܐ ܥܛܵܦܵܐ ܙܲܠܝܼܩܵܐ
ܟܵܘܣܹܗ ܐ̄ܟܘܼܡܵܐ ܒܡܲܣܪܩܵܐ ܣܪܝܼܩܵܐ
ܒܚܘܼܒܵܐ ܕܥܸܫܬܵܪ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܥܫܝܼܩܵܐ
ܚܘܼܒܵܗ̇ ܛܵܠܘܿܡܵܐ ܡܸܠܝܵܐ ܬܸܫܢܝܼܩܵܐ
ܢܲܨܝܼܚܵܐ ܕܗܘܼܡܵܣܵܐ ܓܵܘ ܚܘܼܒܵܐ ܥܪܝܼܩܵܐ
ܥܲܠ ܚܲܫܵܐ ܕܐܲܢܟܝܼܕܘܼ ܠܸܒܹܗ ܫܚܝܼܩܵܐ
ܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܦܲܓ̣ܪܹܗ ܕܦܝܼܫ ܠܹܗ ܚܡܝܼܩܵܐ
ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܚܵܙܘܿܩܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܬ̣ܪܹܗ ܪܚܝܼܩܵܐ
 ܥܒ̣ܝܼܪ ܠܹܗ ܠܝܲܡܵܐ ܕܬܲܝܡܢܵܐ ܥܲܡܝܼܩܵܐ
ܡܛܹܐ ܠܹܗ ܠܓܵܙܲܪܬܵܐ ܘܪܩܵܩܵܐ ܥܝܼܩܵܐ
 ܒܸܚܕܼܵܪܵܐ ܒܵܬ̣̄ܪ ܥܸܣܒܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܲܩܝܼܩܵܐ
ܩܵܐ ܕܡ̣ܢ ܡܵܘܬܵܐ ܗܵܘܹܐ ܦܪܝܼܩܵܐ
ܝܕܼܝܼܥ ܠܹܗ ܠܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܛܵܘܦܵܢܵܐ ܘܙܝܼܩܵܐ
ܕܥܝܼܪ ܠܹܗ ܠܐܘܼܪܘܼܟ ܚܲܫܵܢܵܐ ܘܣܦܝܼܩܵܐ
 ܠܸܒܹܗ ܡܘܿܚܢܝܼܵܐ ܘܨܸܗܝܵܐ ܘܐܵܦ ܠܗܝܼܩܵܐ
ܓܸܠܓܵܡܸܫ ܡܲܠܵܠܵܐ ܟܠܹܐ ܠܹܗ ܫܬܝܼܩܵܐ
ܡܵܘܠܵܕܼܹܗ ܘܡܵܘܬܹܗ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܚܠܝܼܩܵܐ
ܪܘܼܚܹܗ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܠܲܫܡܲܝܵܐ ܣܠ̄ܝܼܩܵܐ
ܠܡܬ̣ܘܿܡܵܝܘܼܬ̣ܵܐ ܠܵܐ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܣܢܝܼܩܵܐ
ܨܲܠܡܵܐ ܕܦܲܓ̣ܪܹܗ ܥܲܠ ܟܹܐܦܵܐ ܫܒ̣ܝܼܩܵܐ
 ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܒܐܝܼܩܵܪܵܐ ܣܓ̣ܝܼܕܼܵܐ ܘܢܫܝܼܩܵܐ
ܙܲܪܥܹܗ ܒܬܹܒ̣ܝܠ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܒܙܝܼܩܵܐ
ܫܸܡܹܗ ܠܥܵܠܸܡ ܠܵܐ ܦܵܝܸܫ ܛܠܝܼܩܵܐ

ܟ̣ܵܡܝܼܣ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ
ܬܫܪܝܼܢ ܒ 2018