المحرر موضوع: نــبــذة عــن قــصــة 75 بــيــت فـي ديـرالــوك ‬  (زيارة 9359 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل قشو ابراهيم

 • عضو مميز
 • ****
 • مشاركة: 1679
  • مشاهدة الملف الشخصي
موضوع : نــبــذة عــن قــصــة 75 بــيــت فـي ديـرالــوك ‬غير متصل قشو ابراهيم

 • عضو مميز
 • ****
 • مشاركة: 1679
  • مشاهدة الملف الشخصي
.

غير متصل قشو ابراهيم نيروا

 • عضو مميز جدا
 • *****
 • مشاركة: 4151
  • مشاهدة الملف الشخصي
                         ܞ
ܗܕܟܐ ܚܫܚܬܐܠܗ ܠܡܕܟܘܪܐ ܐܘܦ 25 ܒܝܬܘܬܐ ܓܘ ܩܪܝܬܐ ܝܢ ܡܬܐ ܕܟܘܡܢܐ ܠܐ ܦܫܠܗ ܒܢܝܐ ܩܬܗܝ ܐܢܝ 25 ܒܝܬܘܬܐ ܀ ܗܕܟܐ ܐܘܦ ܐܗܐ ܚܕ ܡܝܘܩܪܐ ܒܐܡܪܐܠܗ ܩܬܝ ܐܘܦ ܐܢܫܐ ܕܫܘܬܦܘܬܐ ܕܟܘܡܢܐ ܕܐܝܟ ܐܢܫܐ ܕܪܠܘܟ ܦܫܠܗܘܢ ܡܥܘܠܕܝܐ ܙܘܙܐ ܕܐܝܗܐ ܡܬܒܐ ܩܬܗܝ ܩܐ ܒܢܝܬܐ ܕ25 ܒܝܬܘܬܐ ܐܘܦ ܐܢܝ ܡܛܐܠܗܘܢ ܒܝܕ ܐܚܪܢܐ ܘܐܢܫܐ ܕܓܡܥܬܐ ܕܟܘܡܢܐ ܐܘܦ ܚܕ ܡܢܕܝ ܠܐ ܚܙܐܠܗܘܢ ܗܠ ܗܕܝܐ ܐܕܝܘܡ ܝܘܡܐ ܐܡܝܢ ܀ ܩܫܘ ܐܒܪܗܡ ܢܪܘܝܐ : 

غير متصل قشو ابراهيم نيروا

 • عضو مميز جدا
 • *****
 • مشاركة: 4151
  • مشاهدة الملف الشخصي
                                   ܞ
 ܒܫܢܐ ܕܥܠܝܡܘܬܝ ܐܝܬܗܘܐܠܝ 10 ܫܢܐ ܕܟܐ ܩܪܒܐ ܡܫܘܪܐܠܗ ܓܘ ܓܪܒܝܐ ܡܢ ܫܢܬܐ ܕ 1961 ܗܠ ܫܢܬܐ ܕ1975 ܡܕܬܚܐ ܕ14 ܫܢܐ ܒܚܝܠܐ ܘܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܘܕܠܐ ܐܪܙܝܐ ܕܓܢܢ ܟܤܦܐ ܐܗܐ ܗܕܡܝܘܬܐ ܫܩܠܐ ܗܘܐ ܡܢܢ ܩܨܬ ܐܝܠܗ ܪܒܐ ܝܪܝܟܬܐ ܐܝܢܐ ܒܟܪܝܘܬܐ ܒܘܬ ܟܬܒܢܐ ܀ ܗܕܟܐ ܦܫܠܢ ܡܘܩܡܐ ܡܢ ܡܬܐ 1978 ܦܫܠܢ ܡܘܨܠܝܐ ܠܕܪܠܘܟ ܀ ܗܕܟܐ ܐܢܐ ܗܠܐ ܡܢ ܡܬܐ ܦܫܠܝ ܓܝܤܝܐ ܀ ܗܕܟܐ 15-1-1982 ܦܠܛܠܝ ܡܢ ܕܪܠܘܟ ܩܐ ܡܬܐ ܕܩܪܘ ܥܪܩܠܝ ܡܢ ܓܝܣܝܘܬܐ ܕܠܝܬ ܗܘܐܠܗ ܦܪܩܬܐ ܒܫܒܩܐ ܒܢܝ ܒܝܬܐ ܀ ܗܕܟܐ ܬܪܝ ܦܪܨܘܦܐ ܡܢ ܡܬܐ ܕܩܪܘ ܡܘܡܛܐܠܗ ܚܒܪܐ ܩܐ ܐܡܢ ܕܪܠܘܟ ܩܫܘ ܥܪܩܠܐ ܡܢ ܓܝܤܐ ܡܛܐܠܗ ܠܦܫܡܪܓܐ ܗܕܟܐ ܫܘܠܛܢܐ ܒܥܣܝܐ ܓܘ ܕܪܠܘܟ ܒܛܪܕܐܠܗ ܝܡܝ ܘܟܠܦܬܝ ܬܪܝ ܝܠܕܝ ܙܥܘܪܐ ܒܐܡܪܐܠܗ ܩܐ ܡܢܚܬܐ ܕܝܡܝ ܝ ܒܪܘܢܟܝ ܓܪܓ ܨܐܠܗ ܡܢ ܛܘܪܐ ܝܢ ܐܢܬܢ ܒܘܬ ܦܠܛܬܝ ܡܢ ܒܝܬܐ ܀ ܡܢܚܬܐ ܕܝܡܝ ܦܫܠܗ ܢܝܓܪܢ ܒܤܝܩܘܡܐ 25-7-1985 ܦܫܠܗܘܢ ܛܪܝܕܐ ܘܡܦܘܠܛܐ ܡܢ ܒܝܬܐ ܩܐ ܕܐܢܝ ܡܬܘܬܐ ܡܪܙܒܢܢܐ ܕܪܠܘܟ ܀ ܗܕܟܐ ܝܘܡܐ ܕܚܡܫܒܫܒܐ 26-7- 1985 ܩܕܡ ܡܐܣܠܩܢܘܢ ܠܡܬܐ ܕܩܪܘ ܗܠ ܐܗܐ ܤܝܩܘܡܐ 25-8-1988 ܦܠܛܠܢ ܡܢ ܡܬܐ ܩܐ ܬܚܘܒܐ ܬܘܪܟܝܐ ܚܝܢ ܓܘ ܩܘܢܕܝܢܘܣܐ ܥܤܩܘܬܐ ܪܬܪܬܐ ܘܟܦܢܐ ܚܝܐ ܕܓܘ ܟܡܦܐ ܀ ܗܕܟܐ ܒܬܪ ܗܕܚ ܓܘ ܕܪܠܘܟ ܒܝܬܢ ܦܫܠܗ ܡܙܘܒܢܐ ܒܝܕ ܚܡܢܢ ܚܕ ܩܐ ܕܗܘ ܐܚܪܢܐ ܬܠܬܐ ܓܗܐ ܦܫܠܗ ܡܙܘܒܢܐ  ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܝ ܩܢܝ ܠܗܘܢ ܚܕܟܐ ܙܘܙܐ ܩܐ ܓܢܗܝ ܒܬܪ ܒܝܬܐ ܕܝܝ ܘܐܢܐ ܩܐ ܐܘܦ ܚܕ ܠܐ ܐܡܝܪܐ ܡܙܒܢܬ ܒܝܬܝ ܀ ܗܕܟܐ ܩܪܝܢܐ ܡܘܚܒܐ ܗܕܝܐ ܐܢܐ ܐܘܦ ܚܕ ܨܝܛܐ ܕܐܪܥܐ ܠܝܬܠܝ ܦܝܫܐ ܓܘ ܐܬܪܐ ܐܘܦܙܐ ܠܐ ܚܕ ܡܢܕܝ ܐܝܠܗ ܡܛܝܐ ܥܠܝ ܒܬܪ ܕܗܝ ܗܕܡܝܘܬܐ ܕܟܐ ܟܠ ܝܪܚܐ ܚܕ ܕܪܗܡܐ ܫܩܠܐ ܗܘܐܠܗ ܡܢܝ ܡܢ ܫܢܬܐ ܕ 1961 ܗܠ 1975 ܀ ܗܕܟܐ ܐܝܢܐ ܗܠܐ ܐܗܐ ܒܝܬܐ ܐܝܠܗ ܒܫܡܝ ܘܒܫܡܐ ܕܝܡܝ ܐܚܢܢ ܟܠ ܚܕ ܝܕܥܐ ܕܠܐܝܘܚ ܡܢ ܐܪܙܝܐ ܕܓܢܢ ܦܠܝܛܐ ܡܢ ܓܘ ܕܗܘ ܒܝܬܐ ܕܟܐ ܐܝܗܘܐ ܡܢܝܢܐ 155 ܒܬܪ ܗܕܚ ܦܫܠܗ ܫܘܚܠܦܐ ܡܢܝܢܐ ܀ ܗܕܟܐ ܐܝܬܠܝ ܚܕ ܡܠܘܐܐ ܪܒܐ ܨܦܝܝ ܒܘܬ ܕܐܗܐ ܩܨܬ ܥܪܩܬܝ ܘܫܒܩܬܐ ܕܒܝܬܐ ܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܒܕܥܬܝܕ ܐܢ ܡܨܢ ܒܘܬ ܟܬܒܢܐ ܐܗܐ ܪܒܐ ܒܟܪܝܘܬܐ ܟܬܝܒܐܠܝ ܒܤܝܡܐ ܪܒܐ ܐܡܝܢ ܩܫܘ ܐܒܪܗܡ ܢܪܘܝܐ   

غير متصل قشو ابراهيم نيروا

 • عضو مميز جدا
 • *****
 • مشاركة: 4151
  • مشاهدة الملف الشخصي
                                ܞ   
ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܚܒܠܐ ܐܝܠܗ ܪܒܐ ܝܪܝܟܐ ܟܐ ܡܪܦܐܠܗ ܒܬܪ ܐܢܫܐ ܗܠ ܕܦܪܩܐܠܗ ܒܚܕ ܓܗܐ ܟܐ ܓܪܫܠܐ ܕܐܝܟ ܓܪܕܐ ܕܟܐ ܦܐܫ ܓܪܝܫܐ ܒܪܫ ܩܩܘܢܐ  ܛܠܘܡܝܐ ܕܟܐ ܦܐܫ ܥܒܝܕܐ ܐܠܗܐ ܐܝܠܗ ܕܗܩܘܬܐ ܐܡܝܢ ܀ ܩܫܘ ܐܒܪܗܡ ܢܪܘܝܐ :