المحرر موضوع: ܡܩܦܬܐ ܥܠ ܫܘܠܛܢܐ ܝܬܝܐ ܓܘ ܠܝܢܫܘܦܝܢܟ ندوة حول الحكم الذاتي في لينش  (زيارة 2744 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل بولص دنخـا

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 145
  • الجنس: ذكر
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • www.nohadra.com
ܡܩܦܬܐ ܥܠ ܫܘܠܛܢܐ ܝܬܝܐ ܓܘ ܠܝܢܫܘܦܝܢܓ

ܒܣܝܩܘܡܐ ܕ 10 ܒܚܙܝܪܢ 2007  ܒܫܥܬܐ  16.00 ܘܓܘ ܐܘܢܐ ܕܩܢܛܪܘܢ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܥܒܼܕܠܗܘܢ ܫܡܫܐ ܓ̰ܒܪܐܝܠ  ܘܠܝܢܕܐ ܓܒܪܝܐܝܠ ܚܕܐ ܡܪܡܝܬܐ (ܬܘܪܓܡܐ) ܥܠ ܫܘܠܛܢܐ ܝܬܝܐ ܩܐ ܥܡܐ ܟܠܕܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܓܘ ܥܝܪܩ.
ܦܘܠܘܣ ܕܢܚܐ ܩܘܒܠܗ ܒܫܝܢܐ ܠܡܛܝܒܼ̈ܐ ܕܡܩܦܬܐ  ܘܡܪ̈ܡܝܢܐ ܐܘ ܡܠܠ̈ܐ ܫܡܫܐ ܓ̰ܒܪܐܝܠ ܡܪܟܘ ܘܡܝܩܪܬܐ ܠܝܢܕܐ ܓܒܪܝܐܝܠ. ܒܬܪ ܩܒܠܬܐ ܒܫܝܢܐ ܠܟܠܝܗܝ ܡܛܝܒܼ̈ܐ ܕܐܗܐ ܡܩܦܬܐ ܦܘܩܕܠܗ̇ ܡܝܩܪܬܐ ܠܝܢܕܐ ܓܒܪܝܐܝܠ ܕܝܠܗ̇ ܗܕܡܬܐ ܕܚܘܝܕܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܘܪܘܦܝܐ ܘܫܘܪܐܠܗ̇ ܒܡܡܠܠܗ̇ ܒܝܗܒܼܠܬܐ ܕܚܕ ܢܘܗܪܐ ܟܪܝܐ ܥܠ ܐܠܨܝܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܝܬܝܐ ܩܐ ܥܡܢ ܘܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܟܠ ܦܪܨܘܦܐ ܫܪܝܪܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܒܘܠܝܬܗ ܘܕܘܪܗ ܒܐܗܐ ܡܫܩܠܐ ܕܝܠܗ ܚܠܩܐ ܕܐܗܐ ܐܘܡܬܐ ܘܦܘܪܣܐ ܐܠܨܝܬܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܬܠܩܚ ܠܗ̇.
ܡܝܩܪܬܐ ܠܝܢܕܐ ܓܒܪܝܐܝܠ ܫܘܪܪܗ̇ ܠܐܠܨܝܘܬܐ ܕܠܐ ܛܠܩܬܐ ܕܐܗܐ ܦܘܪܣܐ ܒܝܗܒܼܠܬܐ ܕܚܕܐ ܡܘܕܥܢܘܬܐ ܟܪܝܬܐ ܥܠ ܡܐܙܠܬܐ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ ܘܓܕܫ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܥܠ ܥܡܢ ܒܐܡܐܐ ܫܢ̈ܐ ܐ݇ܚܪ̈ܝܐ. ܗ̇ـܝ ܚܘܠܢܐ ܠܡܡܠܠܗ̇ ܕܫܘܠܛܢܐ ܝܬܝܐ ܝܠܗ ܗ̇ـܝ ܒܥܘܬܐ ܒܫ ܒܨܘܪܬܐ ܡܛܠ ܚܡܝܬܐ ܕܥܡܢ ܓܘ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܥܠ ܐܪܥܗ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ. ܫܘܠܛܢܐ ܝܬܝܐ ܒܕ ܗܘܐ ܥܠܬܐ ܕܓܪܘܣܬܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܠܫܢܢ، ܡܪܕܘܬܢ ܘܥܝܕܢ ܕܡܨܐ ܥܡܢ ܗܘܐ ܠܗ ܕܘܪܐ ܡܥܒܕܢܐ ܓܘ ܪܫܡܬܐ ܕܦܘܠܝܛܝܩܝ ܕܐܬܪܐ ܘܡܕܥܪܬܐ ܕܫܘܦܐ ܕܥܡܢ ܓܘ ܟܢܘܫܝܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܘܡܥܒܕܢܘܬܗ ܐ݇ܢܫܝܬܐ.
ܠܝܢܕܐ ܬܘܣܦܠܗ̇ ܓܘ ܡܡܠܠܗ̇ ܕܫܘܠܛܢܐ ܝܬܝܐ ܣܘܟܠܗ ܝܠܗ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܘܦܘܪܢܣܐ ܕܚܕ݇ ܥܡܐ ܒܓܢܗ. ܫܘܠܛܢܐ ܝܬܝܐ ܘܦ̮ܝܕܪܠܝܐ ܠܐ ܝܢܐ ܛܟܼܣ̈ܐ ܢܘܟܼܪ̈ܝܐ ܥܠ ܣܘܟܠܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ ܐܝܢܐ ܒܗܦܟܐ ܐܗܐ ܒܫ ܒܕ ܡܩܘܐ ܘܚܠܢ ܠܫܘܠܛܢܐ ܩܢܛܪܘܢܝܐ ܕܥܝܪܩ ܘܐܗܐ ܫܪܘܪܐ ܝܠܗ̇ ܩܬܢ ܡ̣ܢ ܢܣܝܢ̈ܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܘܐܬܪ̈ܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܝܟܿ ܣܘܝܣܪܐ، ܢܡܣܐ، ܦّܪܢܣܐ، ܐܠܡܢܝܐ ... ܫܪ.
ܐܚܘܢܘܬ̈ܝ ܒܐܘܡܬܐ ܕܠܐ ܫܩܠܬܐ ܕܙܕܩ̈ܢ ܐܘܡܬܢܝܐ ܘܠܐ ܒܨܘܪܐ ܫܘܠܛܢܐ ܝܬܝܐ ܓܘ ܥܝܪܩ، ܡܛܠ ܓܕܫ̈ܐ 1914 ـ 1918 ܘ1933 ܐܡܝܢܐܝܬ ܒܕ ܬܢܝ ܘܓܕܫܝ ܥܠܢ ܘܐܚܢܢ ܘܵܠܹܐ ܕܠܐ ܗܡܢܚ ܚܕܐ ܓܗܐ ܐܚܪܬܐ ܒܝܕ ܡܡܠܠ̈ܐ ܘܝܗܒܼܠܬܐ ܕܫܘܕܝ̈ܐ ܒܚܡܝܬܐ ܘܢܛܪܬܐ ܕܥܡܢ ܓܘ ܥܝܪܩ ܡܛܠ ܬܫܥܝܬܐ ܡܘܚܙܐܠܗ̇ ܩܬܢ ܕܐܢ̈ܐ ܫܘܕܝ̈ܐ ܘܩܘܠ̈ܐ ܒܕ ܦܝܫܝ ܬܒܼܝܪ̈ܐ ܘܫܡܝܛ̈ܐ ܐܝܟܿ ܕܦܝܫܠܗܘܢ ܬܒܼܝܪ̈ܐ ܓܘ ܣܘܙܓܪ̈ܐ ܕܣܝܟܣ ܦܝܟܘ، ܠܘܙܐܢ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܡ̣ܢ ܫܘܕܝ̈ܐ ܘܘܩܘܠ̈ܐ ܣܦܝܩ̈ܐ.
ܡ̣ܢ ܫܢ݇ܬܐ 1914 ܕܩܪܒܼܐ ܩܕܡܝܐ ܘܗܠ ܙܒܼܢܐ ܕܩܐܡ ܦܝܫܠܗܘܢ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܓܒ̈ܐ، ܛܘܟܣ̈ܐ ܘܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܕܓܝܣ̈ܐ ܡܛܠ ܚܡܝܬܐ ܘܦܝܫܬܐ ܕܥܡܢ ܥܠ ܐܪܥܗ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܐܝܢܐ ܟܠܗ ܐܗܐ ܠܐ ܝܘܗܒܼܠܗ ܝܘܬܪܢܐ ܠܚܡܝܬܐ ܘܦܝܫܬܐ ܕܥܡܢ ܓܘ ܐܪܥܗ. ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܒܩܪܝܚܘܬܐ ܐܦ ܣܗܕ̈ܐ ܕܝܘܗܒܼܠܐ ܥܡܢ ܦܝܫܐ ܝܢܐ ܣܪ̈ܝܒܼܐ، ܟܕ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܠܝܘܡܐ ܕܩܐܡ ܬܘܪܟܝܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܘܕܘܝܐ ܒܝܕ ܣܝܦܐ ܘܠܐ ܥܝܪܩ ܡܘܕܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܠܦܪܡܐ ܕܣܡܝܠܐ ܕܓܕܫܠܗ ܒܓܪܒܝܐ. ܠܐ ܡܢܫܚ ܠܣܗܕ̈ܐ ܕܝܘܗܒܼܠܢ ܓܘ ܩܪܒܼܐ ܕܐܝܪܢ، ܐܢܦ̮ܐܠ، ܗܠܦܟ̰ܐ، ܟܘܝܬ ܘܠܝܘܡܐ ܕܩܐܡ ܘܓܕܫ̈ܐ ܕܒܓܕܫܐ ܝܢܐ ܓܘ ܡܕܝܢܬܼ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܡ̣ܢ ܩܛܠ̈ܐ، ܐܠܝܨܘܬܐ ܕܒܢܘܢ̈ܐ ܕܥܡܢ ܫܚܠܦܬܐ ܕܬܘܕܝܬܝܗܝ ܠܡܫܠܡܢܘܬܐ ܘܡܚܪܒܼܬܐ ܕܥܕܬ̈ܢ. ܟܠܝܗܝ ܐܢ̈ܐ ܥܠܬ̈ܐ ܡܥܒܼܘܕܐ ܝܢܐ ܕܐܚܢܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܗ̇ـܝ ܒܥܘܬܐ ܕܥܡܢ ܒܛܠܒܘܗ̇ ܝܠܗ ܘܕܝܠܗ̇ ܫܘܠܛܢܐ ܝܬܝܐ ܩܐ ܥܡܢ ܟܠܕܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܒܐܪܥܗ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܐܠܨܝܬܐ ܘܚܝܘܬܐ ܩܬܢ ܘܡܛܠ ܚܐܪܘܬܐ ܘܕܝܡܘܩܪܛܝܘܬܐ ܓܘ ܟܠܗ̇ ܥܝܪܩ ܚܕܬܐ ܘܬܘܕܝ ܠܫܡܥܬܘܟܼܘܢ ܠܡܡܠܠܝ.
ܒܬܪ ܕܦܪܩܠܗ̇ ܡܝܩܪܬܐ ܠܝܢܕܐ ܓܒܪܝܪܐܝܠ ܡ̣ܢ ܡܡܠܠܗ̇ ܡܘܩܪܒܼܠܗ ܫܡܫܐ ܓ̰ܒܪܐܝܠ ܡܪܟܘ ܗܕܡܐ ܕܣܝܥܬܐ ܡܛܝܒܼܢܝܬܐ ܕܠܘܡܕܐ ܥܡܝܐ ܟܠܕܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܠܡܡܠܠܗ ܥܠ ܫܘܠܛܢܐ ܝܬܝܐ ܒܡܠܝܘܬܐ.
ܡܘܕܟܼܪ̈ܐ ܫܡܫܐ ܒܫ ܝܬܝܪ ܠܡܢܕܝܢ̈ܐ ܣܘܥܪ̈ܢܝܐ ܓܘ ܕܐܗܐ ܠܘܡܕܐ، ܟܕ ܡܘܢܗܪܗ ܗ̇ܘ ܕܠܘܡܕܐ ܩܕܡܝܐ ܓܘ ܡܕܝܢ݇ܬܐ ܕܣܬܘܟܗܘܠܡ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܝܕ ܗܘܐܠܗ ܥܠܬܐ ܩܐ ܡܝܬܝܬܐ ܠܐܝܬܘܬܐ ܠܘܡܕܐ ܕܥܢܟܒܼܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܪܒܝܠ ܒܝܪܚܐ ܕܐܕܪ ܡ̣ܢ ܫܢ݇ܬܐ 2007.
ܠܐ ܡܨܝܬܐ ܕܛܟܣܬܐ ܕܓܢܢ ܒ 1921، 1933، 1972 ܘ1991 ܝܠܗ̇ ܥܠܬܐ ܕܠܐ ܡܨܝܬܐ ܕܡܥܒܼܪܬܐ ܕܒܥܘܬܐ ܕܐܘܡܬܢ ܓܘ ܢܡܘܣܐ ܓܘܢܝܐ ܕܥܝܪܩ ܘܕܐܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ. ܫܢ̈ܐ ܡܘܕܟܼܪ̈ܐ ܒܥܠܠ ܝܢܐ ܓܕܫ̈ܐ ܐܢܢܩܝܐ ܘܵܠܹܐ ܕܗܘܚ ܗܘܐ ܡܨܝܐ ܠܚܝܘܕܐ ܘܡܛܟܘܣܐ ܓܢܢ ܡܛܠ ܫܩܠܬܐ ܕܙܕܩ̈ܢ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܒܐܪܥܢ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ. ܐܚܢܢ ܐܕܝܘܡ ܒܫܢ݇ܬܐ 2007 ܝܘܚ ܠܐ ܚܙܐܠܢ ܕܚܕ ܓܒܐ ܐܘ ܫܘܬܐܣܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝܐ ܕܡܘܩܪܒܼܠܗ ܚܕܐ ܬܪܡܝܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܡܛܠ ܦܝܫܬܐ ܘܚܐܪܘܬܐ ܕܥܡܢ ܥܠ ܐܪܥܗ ܠܕܐܗܐ ܥܠܬܐ ܗܘܐ ܠܗ ܪܓܼܫܐ ܕܙܘܥܐ ܥܡܝܐ ܒܫ ܣܘܥܪܢܝܐ ܒܓ̰ܘܓ̰ܬܗ ܒܝܕ ܩܛܪܬܐ ܕܠܘܡܕܐ ܥܡܝܐ ܟܠܕܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܬܘܪܝܐ. ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܩܛܪܬܐ ܕܐܗܐ ܠܘܡܕܐ ܫܩܠܗ̇ ܘܝܗܒܼܠܗ̇ ܣܝܥܬܐ ܡܛܝܒܼܢܝܬܐ ܥܡ ܟܠܝܗܝ ܓܒ̈ܐ ܡܛܠ ܣܕܝܪܘܬܐ ܒܝܢܬܼܗܘܢ ܩܐ ܡܢܬܝܬܐ ܕܠܘܡܕܐ ܘܦܠܛ̈ܐ ܛܒܼ̈ܐ ܩܐ ܕܐܗܐ ܐܘܡܬܐ.
ܠܘܡܕܐ ܥܡܝܐ ܓܘ ܥܢܟܒܼܐ ܝܗܘܐ ܡܢܬܝܢܐ ܘܡܨܐܠܗ ܕܫܕܪ ܚܕܐ ܐܓܪܬܐ ܩܐ ܦܪܠܡܢ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܘܚܕܐ ܩܐ ܦܪܠܡܢ ܕܥܝܪܩ ܘܐܢ̈ܐ ܐܓܪ̈ܝܬܼܐ ܒܚܒܼܫܐ ܝܗܘܘ ܒܥܘܬܐ ܕܥܡܢ ܒܡܥܒܼܪܬܐ ܕܦܬܼܓܡܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܝܬܝܐ ܩܐ ܥܡܢ ܟܠܕܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܒܐܪܥܗ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ. ܠܘܡܕܐ ܥܡܝܐ ܓܘ ܥܢܟܒܼܐ ܦܘܠܛܠܗ ܚܕ ܒܘܕܩܐ ܕܡܕܘܥܐ ܠܗ ܓܘܗ ܒܥܘܬܐ ܕܥܡܢ ܒܫܘܠܛܢܐ ܝܬܝܐ ܒܐܪܥܗ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ ܡܛܠ ܚܠܢܬܐ ܕܫܒܼܝܠ̈ܐ ܕܝܡܘܩܪ̈ܛܝܐ ܓܘ ܥܝܪܩ ܘܗܘܐ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܠܟܠܝܗܝ ܐܡܘܬܼ̈ܐ ܕܒܚܝܐ ܝܢܐ ܥܠ ܕܐܗܐ ܐܪܥܐ ܫܡܝܢܬܐ.
ܫܪܪܬܐ ܕܫܠܡܐ ܘܫܝܢܐ ܠܐ ܗܘܐ ܩܐ ܥܡܢ ܐܢ ܠܐ ܡܨܚ ܫܪܪܚ ܠܬܪܡܝܬܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝܬܐ ܕܥܡܢ ܛܠܝܒܘܗ̇ ܝܠܗ ܒܟܠܝܗܝ ܙܒܼܢ̈ܐ ܘܦܘܪ̈ܣܐ ܕܐܬܝ̈ܐ ܝܢܐ ܩܬܗ ܠܕܐܗܐ ܥܠܬܐ ܐܠܨܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܘܘܵܠܝܬܵܐ ܠܩܕܠܐ ܕܟܠܝܗܝ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܕܚܝܕܝ ܠܡܡܠܠܝܗܝ ܦܘܠܝܛܝܩܝܐ ܠܐܘܪܚܐ ܕܒܥܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܘܗ̇ـܝ ܕܝܠܗ̇ ܫܘܠܛܢܐ ܝܬܝܐ ܩܐ ܥܡܐ ܟܠܕܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܬܘܪܝܐ. ܒܫܪܪܬܐ ܕܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܝܬܝܐ ܒܕ ܡܨܚ ܐܣܪܚ ܟܠܝܗܝ ܡܬܘܬ̈ܢ ܓܘ ܚܕ ܛܟܼܣܐ ܦܘܪܢܣܝܐ ܓܡܝܪܐ ܕܡܨܐ ܥܡܢ ܚܠܢ ܐܝܬܘܬܗ ܒܐܪܥܗ ܫܪܫܝܬܐ ܘܗܘܐܠܗ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܥܡܝ̈ܐ ܐܝܟܿ ܟܠܝܗܝ ܥܡܡ̈ܐ ܒܬܒܼܝܠ. ܒܫܪܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܝܬܝܐ ܒܕܫܬܐ ܕܢܝܢܘܐ ܒܕ ܡܨܚ ܐܣܪܚ ܕܫܬܐ ܒܛܘܪܐ ܡ̣ܢ ܓܢ݇ܒܐ ܕܗܘܚ ܦܠܝܓܼܐ ܠܬܪܝܢ ܡܢܬܼ̈ܐ ܘܒܗ̇ـܝ ܓܗܐ ܒܕ ܦܝܫܚ ܒܘܪܒܙܐ ܘܠܐ ܡܨܚ ܠܫܪܘܪܐ ܗܝܟ̃ ܙܕܩ̈ܐ ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ ܐܘ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܩܐ ܥܡܢ.
ܫܪܪܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝܐ ܒܐܡܪܐ ܝܠܗ ܐܢ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܓܘ ܦܠܢ ܓܒܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝܐ ܒܟܠܝܐ ܝܠܗ ܕܪܩܘܒܼܠ ܒܥܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܝܬܝܐ ܘܒܥܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ، ܩܪܝܚܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܐܗܐ ܦܪܨܘܦܐ ܠܐ ܝܠܗ ܗܦܟܼܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ ܕܓܒܗ ܘܠܐ ܒܥܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܘܐܝܬ ܥܠܗ ܪܘܫܡܐ ܕܒܘܩܪܐ ܡܐܝܟܿ ܕܟܐ ܐܡܪ ܛܘܦ̮ܣܐ ܥܪܒܝܐ.
ܒܫܘܠܡܐ ܕܐܗܐ ܡܩܦܬܐ ܦܝܫܠܗܘܢ ܝܘܗܒܼ̈ܐ ܦܘܢܝ̈ܐ ܕܪܒܐ ܒܘܩܪ̈ܐ ܘܬܚܡܢܝܬ̈ܐ ܕܒܘܫܝܘܬܝܗܝ ܡܚܙܘܝܐ ܝܗܘܘ ܕܥܡܢ ܒܣܦܪܐ ܝܠܗ ܠܐܗܐ ܦܘܪܣܐ ܕܗܒܼܢܝܬܐ ܕܡܨܐ ܥܡܢ ܥܒܼܪ ܚܕܐ ܓܗܐ ܐܚܪܬܐ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܕܫܘܘܫܛܐ ܘܡܕܝܢܝܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܟܠܗ ܐܬܪܐ ܕܥܝܪܩ ܘܕܥܪ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܠܟܠܝܗܝ ܐܡܘܬ̈ܐ ܐܚ̈ܐ ܓܘ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܪܝܟܼܐ ܘܫܡܝܢܐ.


ܬܫܪܪܐ
ܒܝܕ ܦܘܠܘܣ ܕܢܚܐ
[/font]