عرض المشاركات

هنا يمكنك مشاهدة جميع المشاركات التى كتبها هذا العضو . لاحظ انه يمكنك فقط مشاهدة المشاركات التى كتبها فى الاقسام التى يسمح لك بدخولها فقط .


مواضيع - المهندس .حنا نويا

صفحات: [1]
4
نتاجات بالسريانية / شهيد
« في: 14:10 17/07/2012  »

5

7
نتاجات بالسريانية / من هو
« في: 15:26 23/06/2012  »

8

10
نتاجات بالسريانية / سيبوثا
« في: 23:08 29/05/2012  »

11

14
نتاجات بالسريانية / طويي بشنتا
« في: 05:35 21/05/2012  »

15


16

17
نتاجات بالسريانية / متخمنياتا
« في: 11:16 11/05/2012  »

18

19
نتاجات بالسريانية / ܡܬܠܐ
« في: 14:40 06/05/2012  »
ܡܬܠܝ ܠܐܝܠܗ ܝܩܘܪܐ                     ܒܪܩܘܒܠ ܥܝܢܐ ܐܝܟ ܛܘܪܐ
ܥܡܘܩܐ ܐܝܟ ܗܘܬܐ ܘܒܐܪܐ            ܡܒܣܡ ܠܟܠ ܠܒܐ ܬܒܝܪܐ
ܡܬܠܝ ܪܫ ܛܘܪܐ ܪܡܐ                   ܐܢ ܡܨܬ ܕܡܛܬ ܠܬܡܐ
ܒܫܩܠ ܗܘܢܘܟ ܒܘܣܡܐ                 ܘܩܢܬ ܚܝܐ ܕܠܐ ܬܝܡܐ
ܡܬܠܝ ܟܐ ܕܡܐ ܠܒܐܪܐ                 ܒܝ ܕܐܗܐ ܫܢܬܐ ܚܦܝܪܐ
ܢܚܘܬ ܓܘܗ ܐܝܟ ܓܢܒܪܐ            ܒܫܬܬ ܡܝܐ ܕ ܫܪܪܐ
ܡܘܚܒܝ ܐܢ ܘܗܘܝܐ ܩܪܐ ܠܘܟ       ܘܢ ܬܦܩܐ ܫܡܥܝܐ ܫܡܥܠܘܟ
ܐܘܪܚܐ ܟܬܘܢ ܚܙܝܠܘܟ               ܠܐ ܡܣܩܕܬ ܠܚܝܠܘܟ
ܫܘܦܪܗ ܕܡܬܠܝ ܫܟܠܢܐ                 ܕܡܝܐ ܠܦܐܪܐ ܒܐܝܠܢܐ
ܠܐ ܡܓܫܩܬ ܒܝܗ ܒܥܝܢܐ              ܡܬܚܡܢ ܥܠܗ ܒܪܥܝܢܐ

20
ܡܓܫܩ ܒܪܢܫܐ ܒܗܘܢܐ                           ܘܕܘܢܝܐ ܒܪܝܬܐ ܠܒܪܝܢܐ
ܕܐܝܠܗܝ ܘܐܝܠܗܝ ܒܟܠ ܙܒܢܐ                    ܘܠܐ ܦܐܫ ܚܙܝܐ ܒܥܝܢܐ
ܒܪܘܝܐ ܕܟܠ ܒܪܝܬܐ                             ܘܝܗܘܘܐ ܕܟܠ ܛܒܬܐ
ܕܠܐ ܦܠܚܢܐ ܕܐܝܕܬܐ                          ܡܣܘܩܠܐ ܠܗ ܟܠܗ ܒܪܝܬܐ
ܚܫܝܒܠܗܘ ܒܪܐܠܗ ܒܪܢܫܐ                      ܡܢ ܟܠ ܒܪܝܬܐ ܦܪܝܫܐ
ܡܢ ܣܩܠܐ ܘܝܕܥܬܐ ܠܒܝܫܐ                     ܘܡܘܬܐ ܠܓܘ ܟܝܢܗ ܚܒܝܫܐ
ܒܪܢܫܐ ܟܡܐ ܢܙܢܐ                             ܒܚܝܐ ܕܙܒܢܐ ܚܕܝܢܐ
ܘܡܘܬܐ ܒܟܝܢܗ ܕܫܕܢܐ                    ܘܕܝܡ ܡܫܘܝܢܐ ܡܣܛܢܐ
ܣܛܢܐ ܟܡܐ ܡܘܣܠܝܐ                    ܦܝܫܐ ܛܪܝܕܐ ܡܢ ܡܪܝܐ
ܫܪܝܟܐ ܡܐ ܢܫܐ ܗܘܝܐ                   ܗܠ ܡܘܬܐ ܠܟܣܠܢ ܟܠܝܐ
ܐܦ ܣܛܢܐ ܪܘܚܢܐ                      ܓܘܫܡܗ ܠܐ ܡܓܝܫܢܐ
ܡܟܠ ܚܘܟܡܐ ܒܘܫ ܚܝܠܢܐ             ܥܠ ܡܪܝܐ ܡܩܫܕܪܢܐ
ܕܐܟܝ ܟܠܐ ܡܣܟܢܐ                       ܒܪܢܫܐ ܓܒܝܠܐ ܡܛܝܢܐ
ܒܪܩܘܒܠ ܚܝܠܐ ܥܫܝܢܐ                 ܕܐܠܦܪܐ ܒܚܝܐ ܕܙܒܢܐ
ܐܗܐ ܕܘܢܝܐ ܥܬܝܩܬܐ               ܠܝܬ ܠܗ ܩܕܡܬܐ ܘܠܐ ܚܪܬܐ
ܡܬܚܡܢ ܚܙܝ ܥܓܝܒܘܬܐ          ܦܠܚܢܐ ܕܚܕܐ ܟܣܝܘܬܐ                

21
نتاجات بالسريانية / ܠܦܐ ܕ ܝܡܐ
« في: 14:49 04/05/2012  »
ܝܐ ܐܠܗܝ ܗܝܪܝ                          ܠܝܬܠܝ ܗܝܟ ܗܝܪܢܐ
ܠܐܝܘܢ ܐܝܟ ܦܫܠܝ ܚܫܝܒܐ           ܚܟܝܡ ܒܝܕܥܬܐ ܘܝܘܠܦܢܐ
ܒܗܝ ܙܒܘܢܘܬܐ ܪܥܫܠܝ              ܠܠܝܦܐ ܣܢܝܩܐ ܐܢܐ
ܒܫܟܪܐ ܝܘܢ ܠܐܠܗܝ               ܕܗܝܒܠܗ ܠܚܡܝ ܕܣܘܢܩܢܐ
ܟܠ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܕܡܢܬܐ             ܫܩܠܐ ܫܘܒܗܪܐ ܒܗܘܢܗ
ܡܢܬܝܬܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ            ܟܐ ܚܫܒܠܐ ܒܕܪܥܢܢܗ
ܠܐ ܝܠܝܗܝ ܚܝܐ ܒܣܝܡܐ          ܕܟܐ ܚܝܐ ܐܢܫܐ ܒܓܢܗ
ܚܝܘܟ ܩܐ ܡܘܕܝ ܝܠܝܗܝ           ܠܒܘܟ ܡܪܥܝܐ ܒܟܠ ܥܕܢܐ
ܠܝܘܬ ܩܐ ܗܕܟܐ ܒܪܝܐ            ܒܟܪܒܐ ܡܥܒܪܐ ܠܝܘܡܢܐ
ܠܙܡ ܗܘܬ ܓܢܒܪܐ                ܒܚܐܪܘܬܐ ܒܟܠ ܥܕܢܐ
ܒܓܘܪܥܬ ܥܒܘܘܕ ܓܢܘܟ ܐܙܕ            ܘܗܘܢܐ ܒܝܕܥܐ ܠܣܢܝܢܐ
ܘܐܢܫܐ ܕܚܫܒܬ ܝܒܥܝܐ ܐܠܘܟ           ܡܨܚܨܝ ܒܛܫܘܐ ܡܚܙܡܢܐ
ܪܒܐ ܚܕܝܐ ܝܘܢ ܘܦܨܝܚܐ               ܕܡܢܘܟ ܦܝܫܐܝܘܢ ܪܚܝܩܐ
ܘܢ ܣܦܪܢ ܥܠ ܗܝܪܬܘܟ                ܕܒܠܟܝ ܠܚܡܝ ܝܠܗ ܦܪܝܩܐ
ܠܐ ܪܥܫ ܥܠ ܗܝܪܬܐ              ܗܘ ܐܢܫܐ ܕܠܐ ܝܠܗ ܣܢܝܩܐ
ܠܐ ܐܚܟܝ ܣܢܝܩܘܢ ܐܢܐ         ܐܦ ܬܠܩܐ ܦܝܫܘܢ ܬܠܝܩܐ
ܢܦܝܠܐ ܝܘܢ ܠܓܘ ܚܕܐ ܝܡܐ      ܒܢܘܪܐ ܦܝܫܐ ܝܘܢ ܚܪܝܟܐ
ܠܦܐ ܕܝܡܐ ܚܝܠܢܐ                  ܟܬܘܢ ܩܬܝ ܡܢܝܘ ܚܐ
ܥܝܢܝ ܪܚܩܐ ܟܐ ܚܙܝܗܝ              ܠܓܘ ܒܪܙܐ ܠܝܬܢ ܐܘܪܚܐ
ܗܝܒܝ ܘܣܒܪܝ ܥܠ ܡܪܝܐ           ܘܗܝܪܢܝ ܚܕ ܡܫܝܚܐ
ܒܠܟܝ ܐܬܐ ܚܕ ܠܦܐ               ܡܐ ܩܒܠܝ ܦܠܛܢ ܠܒܪܙܐ
ܐܢ ܚܕܝܐ ܡܢ ܚܕܐ ܠܦܐ          ܘܝܢ ܦܫܝܡܐ ܥܠ ܚܕ ܡܪܙܐ
ܘܐܢ ܚܝܢ ܗܕܟܐ ܗܘܝܗܝ           ܠܡܪܝܐ ܩܬܢ  ܡܘܪܝܙܐ
ܙܪܟܐ ܕܠܒܗܝ ܕܙܒܢܢ                 ܡܟܘܣܝܐ ܒܥܝܒܐ ܚܫܟܢܐ
ܨܘܬܐ ܛܒܐ ܬܠܝܩܐ            ܠܝܬ ܒܪܢܫܐ ܩܐ ܡܬܢܐ
ܠܙܡ ܥܒܪܝ ܠܟܘܠܝܚܬܗܝ           ܟܠܝܗܝܢ ܡܦܪܡܝܢܐ
ܗܠ ܕܡܛܝܗܝ ܩܘܠܐ ܕܡܪܢ       ܟܐܦܐ ܦܝܫܝ ܡܨܘܬܢܐ
ܗܪ ܦܬܚܠܗ ܦܘܡܗ ܕܟܐܦܐ    ܟܠ ܐܢܫܐ ܒܦܐܫ ܠܝܦܐ
ܫܪܝܪܘܬܐ ܒܬ ܚܠܒܐ           ܘܡܪܐ ܕܒܟܝܠܘܬܐ ܢܟܝܦܐ
ܫܘܒܗܪܐ ܘܕܘܓܠܐ ܒܛܠ       ܡܪܝܗܝܢ ܪܫܗ ܟܝܦܐ
ܒܪܢܫܐ ܕܗܘܐ ܦܟܝܠܐ            ܠܚܡܐ ܕܚܛܝܬܐ ܝܠܗ ܐܟܝܠܐ

22
نتاجات بالسريانية / نصيحة
« في: 14:07 23/04/2012  »
ܦܫܠܝ ܠܠܐ  ܘܐܘܦ ܙܐ ܩܛܥܠܝ ܡܢ ܠܝܫܢܐ
ܒܐܕܥܝܐ ܝܘܢ ܟܡܐܠܗ ܫܪܓܝ ܕܠܐ ܗܘܢܐ
ܣܝܒܘܬܐ ܡܚܙܘܝܐ ܚܫܟܐ ܘܐܘܦ ܥܡܛܢܐ
ܘܓܘܕܗ ܐܬܪܐ ܠܝܬ ܙܒܢܢܐ ܘܠܐ ܡܙܒܢܢܐ
ܗܝܟ ܠܐ ܚܕܬ  ܒܕܫܡܢܘܟ ܕܢܦܠ ܒܐܘܠܨܢܐ
ܘܠܐ ܦܝܫܬ ܚܒܪܐ ܡܢ ܣܟܠܐ ܘܠܐ ܡܕܘܓܠܢܐ
ܘܠܐ ܕܒܩܬܠܘܟ ܕܘܣܬܐ ܐܢܫܐ ܗܪ ܐܟܬܢܐ
ܪܚܩܬ ܡܟܠ ܓܘܢܩܐ ܕܚܘܬܠܗ ܕܡܝܩܢܐ
ܚܙܝ ܠܐ ܦܝܫܬ ܚܒܪܐ ܡܐܢܫܐ ܗܪ ܚܒܢܢܐ
ܕܠܐ ܡܕܡܬ ܠܦܣܕܐ ܒܝܫܐ ܐܘܦ ܣܛܢܐ
ܕܝܡ ܒܛܝܠܐ ܝܠܗ ܘܠܝܬܠܗ ܗܝܟ ܦܠܚܢܐ
ܪܒܐ ܝܠܗ ܨܢܝܥܐ ܠܡܚܪܘܒܐ ܘܡܥܠܕܝܢܐ
23
نتاجات بالسريانية / ܝܘܠܦܢܐ
« في: 20:10 22/04/2012  »
ܑܐܢܐ ܝܘܢ ܡܠܚܡܢܐ                      ܗܪ ܐܢܐ ܝܘܢ ܐܘܦ ܟܬܒܢܐ
ܡܬܚܡܢ ܒܐܗܐ ܡܦܪܡܝܢܐ               ܐܝܟ ܝܠܘܦܐ ܘܡܨܝܬܢܐ
ܐܝܟ ܝܠܘܦܐ ܦܝܫܘܢ ܩܪܝܐ                ܐܬܘܬܐ ܠܦܠܝ ܘܗܘܓܝܐ
ܒܣܩܦܐ ܘܙܠܡܐ ܡܫܘܪܝܐ                  ܠܬܠܝܩܐ ܘܪܟܝܚܐ ܠܐܝܘܢ ܡܛܝܐ
ܐܝܬ ܐܢܫܐ ܡܗܝܪܐ ܒܝܘܠܦܢܐ            ܘܐܝܬ ܩܪܝܠܗ ܐܘܦ ܡܠܦܢܐ
ܘܐܝܬ ܝܠܘܦܐ ܘܡܨܝܬܢܐ                 ܐܗܐ ܕܪܓ ܠܗ ܡܛܐ ܐܢܐ
ܡܨܝܬ ܥܠܝ ܐܘ ܗܘܢܢܐ                  ܠܝܬܠܢ ܝܠܝܦܐ ܘܠܐ ܡܠܦܐܢܐ
ܚܕܪܢ ܒܬܪ ܐܢܫܐ ܕܗܘܢܐ                 ܩܐ ܕܫܩܠܢ ܡܢܝܗܝ ܝܘܬܪܢܐ
ܝܘܠܦܢܐ ܠܐ ܝܠܗ ܐܬܘܬܐ                ܒܣ ܠܝܦܝܠܘܟ ܬܪܝܢ ܘܝܢ ܬܠܬܐ
ܡܢܕܪܫ ܕܐ ܫܡܝܥ ܐܘ ܗܘܢܢܐ           ܕܘܙ ܕܐܢܐ ܝܘܐܢܐ ܟܬܒܢܐ
ܠܐ ܝܠܝܦܐܝܘܢ ܘܠܐ ܡܠܦܐܢܐ            ܡܢܕܝ ܡܕܘܢܝܐ ܠܗ ܝܕܥܐܢܐ
ܐܘܦ ܝܠܘܦܐܠܐܝܘܢ ܩܪܝܐ              ܐܬܘܬܐ ܝܠܝܦܠܝ ܘܗܘܓܝܐ
ܒܣܩܦܐ ܘܙܠܡܐ ܠܐܝܘܢ ܡܫܘܪܝܐ     ܘܫܠܝܐ ܘܪܟܝܚܐ ܠܐܝܘܢ ܡܛܝܐ

24
                             
ܙܥܘܪܝܢ ܚܝܝܐ ܕܐܢܫܐ ܐܝܟ ܕܐܡܝܪܐ
ܘܣܘܓܗܢ ܥܡܠܐ ܘܟܐܒܐ ܘܚܫܐ ܘܐܦ ܣܘܡܥܪܐ
ܠܛܠܝܘܬܐ ܡܢ ܡܕܘܝܢ ܦܪܕܐ ܘܫܒܛܝ ܬܗܪܐ
ܘܠܥܠܝܡܘܬܐ ܚܫܐ ܬܥܝܫܐ ܘܥܘܩܣܐ ܕܒܣܪܐ
           

ܐܦ ܠܣܝܒܘܬܐ ܒܪܡܝܢ ܟܐܒܐ ܘܐܦ ܨܘܕܪܐ
ܡܚܕܐ ܒܐܙ ܡܘܬܐ ܘܚܡܠ ܠܐܘܨܪ ܩܒܪܐ
ܗܐ ܡܢ ܗܝܕܝܢ ܕܝܢܐ ܕܚܝܠܐ ܘܝܡܐ ܕܢܘܪܐ
ܐܦ ܫܘܢܩܐ ܘܚܫܟܐ ܠܒܝܕܐ ܕܠܝܬ ܒܗ ܙܗܪܐ

25
نتاجات بالسريانية / يمي
« في: 20:54 16/04/2012  »
ܝܡܝ ܐܕܝܘܡ ܡܒܪܟܢ ܥܕܟܝ    ܘܝܡܝ ܡܩܪܒܢ ܢܫܩܢ ܐܝܕܟܝ
ܫܒܘܩ ܠܝ ܕܣܢܕܢ ܥܠ ܕܪܢܢܟܝ    ܕܫܩܠܢ ܒܘܪܟܬܐ ܡܥܘܡܩܐ ܕܠܒܟܝ        
ܐܝܡܢ ܕܩܪܢ ܒܫܡܟܝ ܝܡܝ     ܝܒܨܪ ܚܫܝ ܘܬܠܩܝ ܚܡܝ
ܘܐܝܓܐ ܕܕܡܟܢ ܝܕܡܟܬܝ ܡܢܝ     ܠܓܘ ܫܪܝܢܟܝ ܢܚܬܝ ܕܡܥܝ
ܐܘ ܡܗܨܠܢܬܝ ܝܐ ܩܕܝܫܬܐ     ܚܝܟܝ ܥܒܪܘܢ ܕܝܡ ܪܥܫܬܐ
ܘܫܡܟܝ ܒܥܡܩܬܐ ܕܠܒܝ ܢܩܫܬܐ     ܐܘܝܡܐ ܕܣܝܒܘܬܐ ܐܕܝܘܡ ܠܒܫܬܐ
ܝܡܝ ܝܘܗܒܠܟܝ ܒܗܪܐ ܩܬܝ       ܓܢܒܪܐ ܝܘܢ ܘܗܠܡܘܢ ܡܬܝ

ܐܕܝܘܡ ܟܠܝܠܟܝ ܠܓܘ ܐܝܕܬܝ        ܘܬܓܟܝ ܕܡܪܕܘܬܐ ܨܦܝܘܬܝ
ܗܘܐ ܒܪܝܟܐ ܐܗܐ ܝܘܡܐ        ܘܒܪܝܟܐ ܥܐܕܐ ܕܟܠ ܚܕܐ ܝܡܐ
ܒܘܫ ܡܨܦܝܘܬܐ ܕܢܗܪܘܬܐ        ܗܕܚܐ ܝܠܗ ܨܦܝܘܬܐ ܕܝܡܐ

26
نتاجات بالسريانية / ܢܥܘܪܐ
« في: 12:18 13/04/2012  »
ܦܓܪܝ ܦܝܫܝܠܐ ܐܝܟ  ܗܝܪܘܫܝܡܐ
ܢܒܘܥܐ ܕܝܕܥܬܝ ܩܛܥܝܐܝܠܗ ܘܚܬܝܡܐ
ܐܝܟܐ ܝܠܗ ܐܢܫܐ ܨܢܝܐ ܘܚܟܝܡܐ
ܕܡܦܫܩܠܐ ܡܬܠܝ ܒܢܥܘܪܐ ܪܫܝܡܐ
00
ܡܬܝܠܐ ܒܢܥܘܪܐ ܦܬܐܠܐ ܚܝܠܢܐ
ܠܐ ܒܡܝܐ ܕܢܗܪܐ ܘܠܐ ܒܡܛܪܐ ܥܢܢܐ
ܐܢ ܚܟܝܡܐ ܝܘܬ ܘܝܢ ܦܪܡܝܝܐ
ܡܦܫܩܬܠܗ ܡܬܠܝ ܡܚܩܪܬܠܝ ܐܢܐ
00
ܡܢ ܒܕܠ ܚܩܪܐ ܒܬ ܐܬܝܗ  ܠܘܡܐ
ܕܒܠܟܝ ܚܒܪܢܝ  ܚܠܛܐ ܝܢܐ ܪܫܝܡܐ
ܘܐܢ ܡܢ ܐܢܫܐ ܝܘܬ ܨܢܝܥܐ ܘܦܗܝܡܐ
ܗܘܢܝܗܝܢ ܡܐܫ ܥܠ ܥܘܡܩܐ ܬܗܘܡܐ
00
ܐܦ ܐܢ ܕܒܚܙܝܘܬ ܠܢܥܘܪܝ ܦܬܠܐ
ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܟܝܒܝ ܐܝܟ ܐܪܒܐ ܕܘܠܐ
ܡܒܘܪܙܐܠܗ ܐܪܥܐ ܘܠܗ ܚܙܝܐ ܛܠܘܠܐ
ܐܠܦܪܐ ܪܒܐ ܓܦܐ ܒܐܟܠܐ
00
ܟܪܚܐ ܕܢܥܘܪܝ ܒܚܓܒܘܢܝܐ ܙܘܓܐ
ܘܨܛܠܬܗ ܚܕܬܐ ܘܟܠܝܗܢ ܒܬܘܓܐ
ܘܟܐ ܕܡܐ ܠܒܪܓܐ ܒܥܣܪܐ ܕܪܓܓܐ
ܘܠܐ ܦܐܫ ܡܓܝܫܐ ܟܐ ܕܡܐ ܠܠܗܓܐ
00
ܢܥܘܪܐ ܝܟܠܐ ܥܠ ܬܪܝܢ ܟܘ ܟܬܐ
ܘܟܐ ܦܐܫ ܡܘܬܘܐ ܥܠ ܢܗܪܘܬܐ
ܠܫܩܠܐ ܡܝܐ ܘܕܪܝܐ ܒܫܩܝܬܐ
ܠܡܫܬܘܝܐ ܙܪܥܐ ܘܟܠ ܡܝܠܢܘܬܐ
00
ܐܗܐ ܢܥܘܪܐ ܠܝܬܠܗ ܢܓܪܐ
ܘܠܐ ܢܣܪ ܒܢܣܬܐ ܘܠܐ ܢܩܪ ܒܨܡܪܐ
ܥܠ ܟܠܗ  ܕܐܗܐ ܠܐ ܦܝܫܬ ܗܝܪܐ
ܐܢ ܚܟܝܡܐ ܝܘܬ ܒܬ ܫܪܬ ܠܩܬܪܐ
00
ܡܬܠܐ ܝܠܗ ܒܫܪܐ ܠܐܪܒܥܐ ܡܢܘܬܐ
ܘܠܝܬ ܒܝܗ ܓܘܫܡܐ ܘܐܦ ܠܐ ܕܡܝܬܐ
ܡܘܚܒܝܗܩܪܝܢܐ ܥܒܕ ܡܬܚܡܢܝܬܐ
ܕܐܓܘܢܐ ܘܓܦܐ ܘܡܬܚܡܢܝܬܐ

صفحات: [1]