عرض المشاركات

هنا يمكنك مشاهدة جميع المشاركات التى كتبها هذا العضو . لاحظ انه يمكنك فقط مشاهدة المشاركات التى كتبها فى الاقسام التى يسمح لك بدخولها فقط .


الرسائل - قشو ابراهيم

صفحات: [1] 2 3 4
2
ܡܝܩܪܘܬܘܟܘܢ ܟܕܝܪܐ ܘܦܠܚܐ ܕܣܗܡܐ ܕܠܫܢܐ ܕܝܡܐ ܚܘܒܢ ܘܐܝܩܪܢ ܩܒܠܘܢ ܀ܗܕܟܐ ܐܢܐ ܠܐܝܘܢ ܒܕܥܝܐ ܒܐܢܐ ܥܕܢܬܐ ܩܐ ܡܘܕܝ ܠܐܝܬܘܢ ܡܦܠܘܛܠܗܘܢ ܡܠܘܐܝ ܘܐܩܦܝܬܝ ܡܘܕܝ ܐܝܠܗ ܥܠܬܐ ܕܠܐ ܡܦܠܛܬܗܝ ܒܛܠܒܐܝܘܢ ܡܢܘܟܘܢ ܡܕܥܘܢ ܩܬܝ ܀ ܗܕܟܐ ܐܢ ܠܐܠܗ ܒܝܬܝܐ ܣܘܕܘܟܘܢ ܡܢ ܟܬܒܝܬܝ ܘܐܩܦܝܬܝ ܘܥܠܠܝܬܝ ܐܡܘܪܘܢ ܩܬܝ ܩܕ ܕܟܐܠܗ ܡܢ ܟܬܒܐ ܘܐܚܪܢܐ ܠܐܟܬܒܢ ܣܒܒ ܒܐܢܐ ܥܕܢܬܐ ܒܚܙܝܐܝܘܢ ܕܟܐ ܡܨܠܘܝܐܝܘܢ ܐܩܦܝܬܐ ܒܝܘܡܢܐ ܐܝܠܗ ܦܝܫܐ ܐܪܐ ܗܠ ܐܝܬ ܚܕ ܡܢܘܟܘܢ ܟܕܝܪܐ ܕܒܟܠܝܐܠܗ ܒܬܪ ܚܨܐ ܕܐܢܝ ܦܪܨܘܦܐ ܕܟܐ ܡܓܘܘܒܐܝܘܢ ܩܐ ܕܝܗܝ ܘܗܘܝܬܘܢ ܒܤܝܡܐ ܪܒܐ ܡܢܬܝܬܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܩܐ ܥܢܟܒܐ ܘܡܫܬܐܣܢܐ ܕܥܢܟܒܐ ܪܒܝ ܐܡܝܪ ܐܠܡܠܗ ܐܡܝܢ ܀ ܟܬܒܐ ܕܠܫܢܐ ܝܡܝܐ ܩܫܘ ܐܒܪܗܡ ܢܪܘܝܐ 17-9-2020

3
موضوع : نـبـــذا عـــن قـــصـــة مــــار شـــمـــونـــي واولادهـــــا‬

6
موضوع : رســامــة كاهـنـــيــن جــديــديــن كــل مــن الــشـمــاس ريـــاض شــلــيــمــون والــشــمــاس رامـــن يـــو خــانـــس ‬

8
موضوع : نـــبـــذا عـــن قـــصـــة حـــيـــاة الــقــــديـــس مـــار شـــمــعـــون بـــار صـــبـــاعــي ‬

9
موضوع : تـــعلــيـم اللــغــة الآشــوريـــة بــواســطــة فــــسبـــوك طـلاب كــنيــســة الـمشـــرق الآشــوريـــة فـــي ســـان ديـــاكــو 29‬

12
موضوع : ايــضــاح حــول اعــمـــال المـسيــحــيـيــن ضــد المـســيحـــيــة الاب قــنـدو داود قـنــدو .‬

ܡܝܩܪܐ ܐܢܐ ܬܠܬܐ 3 ܓܗܐ ܕܐܝܘܢ ܡܫܪܘܪܠܐ ܝܢ ܒܪܕܝܐܠܗ ܐܗܐ ܡܠܘܐܐ ܠܝܬܘܢ ܡܚܙܘܝܐܠܗ ܠܐܝܘܢ ܒܕܥܝܐ ܩܐ ܡܘܕܝ ܝܢ ܡܡܤܠܐܠܗ ܡܝܘܩܪܐ ܦܠܚܐ ܟܕܝܪܐ ܕܥܢܟܒܐ ܐܢܐ ܐܝܬܠܝ ܪܒܐ ܡܠܘܐܐ ܐܘܦܙܐ ܐܩܦܝܬܐ ܐܝܢܐ ܐܢܐ ܐܚܟܝ ܒܐܗܐ ܐܘܪܚܐ ܕ Email  ܒܕܥܝܐܝܘܢ ܕܡܨܠܐܢܘܢ ܡܠܘܐܝ ܠܐ ܝܕܥܢ ܗܝܟ ܐܘܪܚܐ ܐܚܪܬܐ ܩܐ ܡܨܠܘܝܐ
 


13
موضوع : تــذكــار 7 اب يــوم الشــهــيــد الآشـــوري 2020‬

16
تعليم اللغة الاشورية بواسطة فيسبوك طلاب كنيسة ربان هرمز المشرق الاشورية في سان دياكو 28‬

http://www.ankawa.org/vshare/view/11720/qasho/

17
موضوع : مـــاهـــيـــة الــكـــنـــوز فـــي الـــســمـــاء الاب قــنـــدو داود قــنــدو .‬

19
موضوع : نــبـــذة عـــــن قـــريـــة بـــاش نـــيــروا الآشـــوريـــــة .‬

21
موضوع : مـســئـلـــة الـــمـــرض فـــايـــروس كـــورونـــا قــســـــم 2‬

22
موضوع : مــعــرفــة فــهــم الإنــســان لمـحـبــة اللـــة الأب قـنـدو داود قـنـدو .‬

24
موضوع : تــعليـــم اللغـــة الآشوريــة بــواسطـــة فيــسبــوك طلاب كـنيســـة ربــان هــرمـز الـمشــرق الاشــوريــة فــي سـان ديـاكـو 27‬

27
موضوع : حــــروف آشــــوري الـــب بـــيـــت الـجــديــد تــعـــليــم اللـغــة الام ‬

32
موضوع : هــيــة كــنــيســة نــســطــوريـــة ام صـنـــع يــد اللــة الاب قــنـدو داود قــندو ؟‬

34
موضــوع : مــذكــرة مـــار زيـــعــا الــطــوبـــاوي قــســـم الـخــامـــس 5 ‬

36
موضوع : 10 بـــــوقـــــدانـــــي عــــشـــــرة تــــــوصــــيـــــــات ‬

38
موضوع : مــــجــمــوعـــــة مــــــــن الــــعبـــــارات قـــســـــم الــــســ.ــادس 6‬

42
موضوع : مــــذكـــرة مــــار زيـــعـــا الـــطـــوبـــاوي قـــســـم الـــرابـــع 4‬

44
موضوع : كــنيســة الــمشــرق الآشــوريـــة والمـسيـحيــة العــالمـيـــة بـيـد الاب قـنـدو داود قـنـدو ‬

45
موضوع : كــنــيســة الــمــشـرق اثـــريــة فــي الــجــبيــل الــســــعــوديـــة تـعــود للــقــرن الــرابــع الـمـــيـــلادي ‬

47
موضوع : الـطــقــوس فــي الــقــداس حــالــيــاً فـــي كــنــائــســنــا .‬

48
موضوع : نـــبــــذة عـــن الكــلــمــات الــصــعــبــــة فــــي الـكـــتـــابـــة ‬

49
موضـوع : مــســئــلــة الــمـــرض فــــايـــروس كـــورونــا الـخــبــيــث ‬

50
موضوع : تـعـلـيم اللـغـة الآشـوريـة فـي رعـيـة ربـان هـرمـز كـنـيسـة الـمشــرق الاشــوريــة فـي سـان ديـاكـو 26‬

51
موضوع : 21 - 4 - 2020 يـــــــوم اللـغـــــة الآشـــــوريـــــــة ‬

52
موضوع : مــريــم الـعــذراء هـــل هــيــى ام المــسيــح ام أم اللــة بـيــد الاب قـنــدو داود قــنــدو ‬

57
موضوع : مـــذكـــرة مــار زيــعـــا الــطـــوبـــاوي قــســـم الـــثــالـــث .‬

58
موضوع : حـــــروف اللــغــة الآشـــوريـــة فــي شــكــل الـجـديــد . ‬

59
موضوع : هــل يـتـمـكـن الانـسـان الـبـاقــي فــي خـطـيــئــة آدم دخــول الجـنـة بـيـد الاب قـنـدو داود قـنـدو .‬

60
موضوع : نــبــذة عـــن انـتــشـــار مـــرض كــورونـــا فــيــروس‬

61
موضوع : الـمـسـيـحـي الــذي لا يـؤمـن بـبـتـولـيــة الـعــذراء مـريــم بـيــد الاب قـنــدو داود قـنــدو ‬

62
مــوضـــوع : حـــــروفــنــا الــجــــمــيــلـــة بــشــكــل تــــمـــاريـــن ريـــاضـــيــــة ‬

64
موضوع : نـــزو ل الــثـلــــج فـــي مــحــافــظــات دهـــوك بــغــداد حـــبــانــيــة نــيــنــوى‬

67
موضوع : اخـــيــقــر حـــكــيــم وابــنـــه يـــذهـــبـــون ســـوى فـــي الـطــريـــــق ‬

69
موضوع : ثــلاثــــة ايـــــام صــــــوم نـــيــنـــــوى‬

71
موضوع : تــعليــم اللغــة الآشوريــة فــي رعيـــة ربــان هرمــز كنيســة المــشرق الآشوريـــة فـي سـان دياكـو 25‬

74
موضوع : الــحــب هـــو الأســاس فــي الامــان المـسـيـحــي بــيـد الاب قــنـدو داود قــنـدو ‬

76
موضوع : كــتــاب جــنــازة الــيــت مــن الــلــغــة الــقـديــمــة الــى الـجــديــدة .‬

77
موضوع : اكــتــشـــاف اثــريـــة تــحــقـقـهــا بــعــثــة ايــطــالـــيــة فـــي فــائـــدة مــحــافــظـــة دهــــوك ‬

78
موضوع : تــألــيــف كــتــاب الــجــديــد 2019 الاب قــنـــدو داود قــنــدو بــاللــغــة الآشـــوريـــة قــســم الاول .‬

79
موضوع : الــمــســيـحــيــيــن الــذيــن هــجــروا ارظــهــم ويــعــيــشــون فــي الــغـربــة‬

82
موضوع : مـجـمـوعــة مــن الـعــبــارات اقـسـم الـخـامـس بـمـنـاسبــة عـيـد الـمـيـلاد ورأس الـسنــة الـجـديـدة 2020‬

84
موضوع : تــعــليــم اللــغــة الآشــوريــة فــي رعــيــة ربــان هـرمـز كــنــيـســة الــمــشــرق الآشــوريــة فــي ســان ديـاكــو 24‬

86
موضوع : زيـــارة رعــيــة ربـــان هــرمــز الـــى الاراضــي الـمـقـدســة قــسـم الـثــانــي .

87
موضوع : بــنــاء 16 كنــيســة بــيــد الاســقــف مــار اســحـــق يــوســف فــي مــحــافــظــة دهــــوك ‬

88
موضوع : خــــريــطــــة الـــعــراق كــتـــاب الاشــــوريـــة ‬

89
موضوع : اعـتــقـال الاعــلامــي الاشــوري الـسـيــد خلابـئــيـل بـنــيـامـــيــن .‬

90
موضوع : عــــن الــمــتـظــاهــــريـــــن الابــطــــال فــــي بــغــــداد ســاحـــة الـــتــحــريـــر .‬

91
موضوع : نــبــذة عـــن قــصـــة حـيــاة الـمـنـاضـــل الآشــــوري آشــــور يــوســـب .‬

92
موضوع : نـــبــذة عـــن اربـــعـــة عــظــمــاء فـــي تــاريـخـــنــا الآشــــــوري.‬

94
موضوع : رســـامـــة الاســقــف الــجــديــد مــــار ايـــلــيـــا اســــحــــق .‬

97
موضوع : تعلــيم اللغــة الآشوريــة فــي رعيــة ربـان هرمــز كنــيسـة المــشرق الآشوريــة فـي سـان دياكـو 23 .‬

100
موضــــوع : جــــــاروشــــة يــــجــــــرش كــــاروسـتـــة بــكـــراســــة .‬

101
موضوع : نــبــذة عــن قــصــة غـنــمــة والـــذيــب اعــمــى وراعـــي الــغـنــــم .‬

103
موضوع : نــبــذة عــن قــصــة 75 بــيــت فـي ديـرالــوك ‬

105
موضوع : نـبــذ ة عـن زيـارة رعـيـة ربـان هـرمـز كـنيــسـة الـمــشـرق الاشـوريــة فـي ســان ديـاكـو الـى الـقـدس .‬

109
موضوع : احــــد الامــثـــال والتــشبــيهــات للـــرب يـــســـوع الـــمــشيــح بــيــد الاب قــنـدو داود قـــنـدو .‬

113
موضــوع : زيـــارة قـداســـة الــبـطــريــرك مــار كــيــوركــيـس الـثــالــث صـلـيـوا الــجــاثـــالــيــق الـــى هــنــد .‬

117
موضوع : تــعلـــيـــم اللــغــة الآشـــوريــة فــي رعـــيـة ربــــان هــرمــز كــنـيســة الــمـشــرق الآشـــوريــة فــي ســان ديـاكـو 22 .‬

118
موضــــوع : قــــداســــة الـــبـــطــريــــرك مــــار كــيـــوركــيــــس الــثــالــث صـلــيــوا يـــكـــرس كـــنــيســـة مــار يـــوســب كـــنــيســــة ا لــمــشـــرق ا لآشــــوريـــة فــي اريــزونــا

119
موضـــوع : زيــــارة قـــداســـة الـبــطـريـــرك مــار كـــيــوركـيــس الـــثــالــث صـلـيـــوا الــــى ســـان ديـــاكـــو :‬

120
موضوع : نـــبــذة عــن قــصـــة تــرحــيــل الــقــرى نــيــروا بــتــاريـــخ 26-6-1978‬

121
مــوضــوع : مـــجــــمــــوعــــة مـــن الــــعــــبــــارات الــــقــــســـم الــــرابـــع .‬

122
موضوع : للـمــسـيــح كـيــانــيــن إثــنــيــن واقـنــومــيــن إثـنــيــن فــي شـخــصيــة واحــدة الاب قـنـدو داود قـنـدو :‬

123
موضوع : نــبـــذة عـــن تـــاريــــخ حــيــــاة الاب بـــطــــرس الـــقــــس دنــخـــا مـــن اهـــالــــي قـــريــــة قـــارو نـــيــروا .‬
125
موضوع : زيــــــارة الــــى كـــنـــيـســـة بــيـــت كــــوخــــي الاثـــــري .‬

126
موضوع : مـــقـــالـــة عــربـــيـــة نــبــذة عـــن خــلـــيــة عـــســــل الــنـحــل قــــســـم ا لـــثــانـــي .‬

128
موضوع : مــقــالــة عــربــيـــة نــبـــذة عـــن خــلــيـــة عــســل الـنــحــل قـــســــم الاول .‬

131
موضوع : تـــســعــــة مــن عــظــمــاء الكــنــيســـة الــشــرقـــيـــة تـــواجــد فـــي ديـــر الــربــان هــــرمــز فـــي ا لــــقــوش .‬

133
موضوع : عـيـــد انــتــقـــال الــقــديـســـة مـــريــم الــعــذراء الـــى الــســمـــاء .‬

135
موضــــــوع : نــــيــــــبــــــــــور مـــــديــــنـــــــة عــــــمــــــرهـــــــا 7000 ســـــنــــــــــة :‬

137
موضوع : مـلــك آشــــــور بـــانــيــبــال واخـــيـــه شــمـــــش شـــــمـعـــو اوكـــيــن فــي بـــابــــل .‬

138
موضوع : تـــذكــــار 7 آب يـــــوم الـــــشــهـــــيـــد الآشــــــوري :‬

139
موضوع : الــــدور الواضـــــح للآشـــوريـيــن الـذيــن يــخـــدمون الأجـــنــدات القوميــــة الكرديـــة ‬

141
موضوع : حــكـمــوا مــلــوك الآشــوريـيـن اربـعــة الاف سـنــة قـبـل الـمـيـلاد فـي بـلاد مـابـيـن الـنــهـريــن :‬

142
موضوع : مـــــديــنــة بــابــل الأــثريـــة تــلــتــحــــق بألاهـــوار ضــمــن لائــحــة الـتــراث الـعـالـمـــي .‬

143
مــوضــــوع : الـــحــقــــيــقـــــة الـــمســيــحــــيــــة الــمـــخـــفـــيــــــة بـــــألــخـــطـــــــأ بــيــد الأب قــنـدو داود قـنـدو ‬

145
موضوع : نــبــذة عــن الاب خــوشــابــا شــلــيـمــون كــاهـــن كنـــــيـســـة مـــار يـــوســب فـــــي اريـــزونـــا ؟‬

147
مــــوضـــــوع : اللـــــغــــــــة الــــعـــــامـــــيـــــــة والـــفـــصــــحـــــــــى ؟‬

149
مــوضــــــوع : نـــشـــكـــر الـلــــة ونـــشــكــر الــحــكــــومــــة الامـــريــكـــيـــة ؟‬


151
                                        ܞ 
ܡܝܘܩܪܐ ܘܪܕܐ ܐܝܤܚܩ ܚܝܐ ܓܢܘܟܘܢ ܩܐ ܕܐܢܐ ܡܠܘܐܘܟܘܢ ܕܩܪܢܐ ܒܘܬ ܗܝܡܢܘܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܦܪܘܩܐ ܕܥܠܡܐ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܫܘܒܚܐ ܐܠܗ ܀ ܗܕܟܐ ܥܕܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܢܐ ܝܢܐ ܕܟܐ ܐܚܟܝ ܐܝܬܠܗܘܢ ܫܠܝܚܘܬܐ ܥܕܬܐ ܕܤܠܝܩ ܘܩܛܝܣܦܘܢ ܥܕܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܥܕܬܐ ܕܐܠܤܟܢܕܪܝܐ ܥܕܬܐ ܕܪܗܘܡܐ ܘܥܕܬܐ ܕܐܪܡܢܝܐ ܀ܗܕܟܐ ܐܚܟܝ ܐܢܐ ܥܕܬܬܐ ܐܝܬܠܗܘܢ ܪܫܢܘܬܐ ܘܦܠܚܢܐ ܡܩܘܕܫܐ ܪܘܚܢܝܐ ܡܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܕܟܐ ܦܫܠܗ ܨܠܝܬܐ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܪܫ ܬܠܡܝܕܗ ܕܡܪܢ ܘܗܠ ܗܕܝܐ ܐܕܝܘܡ ܝܘܡܐ ܀ ܗܕܟܐ ܐܝܢܐ ܗܕܝܐ ܩܐ ܡܚܪܒܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܗܪ ܒܫܡܐ ܕܡܫܝܚܐ ܗܡܙܘܡܐܠܗ ܐܘܦܙܐ ܐܝܬ ܚܕܟܡܐ ܥܕܬܬܐ ܡܫܘܬܐܣܐ ܐܚܟܝ ܡܟܪܘܙܐܠܗ ܩܐ ܡܚܪܒܬܐ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܒܤܝܡܐ ܪܒܐ ܐܡܝܢ܀ ܩܫܘ ܐܒܪܗܡ ܢܪܘܝܐ ؟             

152
                                   ܞ 
ܡܩܠܣܐ ܪܒܝ ܩܫܝܫܐ ܢܘܐܝܠ ܦܪܡܐܢ ܐܠܨܢܛܝ ܡܘܚܒܐ ܣܝܡܐܝܕܘܢ ܠܕܪܓܐ ܕܟܘܪܐܦܣܩܘܦܐ ܗܘܐ ܒܪܝܟܐ ܠܡܩܠܣܘܬܘܟܘܢ ܐܠܗܐ ܝܗܒܐܠܘܟܘܢ ܚܘܠܡܢܐ ܛܒܐ ܘܚܝܐ ܝܪܝܟܐ ܕܗܘܝܬܘܢ ܡܬܡܨܝܢܐ ܠܦܠܚܐ ܓܘ ܟܪܡܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܟܠ ܡܗܡܢܘܬܐ ܐܡܝܢ . ܩܫܘ ܐܒܪܗܡ ܢܪܘܝܐ؟
   

153
موضـــــوع : قــــصــــــــة صــــــاحــــب الــــديــــك وجـــرانــــــــه ؟‬

154
موضوع : مــجــمــوعـــــة مـــن الــعــبـــارات الــقـــســـم الــثـــالــث ؟‬

156
موضــــــوع : تـــاريــــخ كــنــيــســــة الــمــشــرق الـرســولــــيـــة ؟‬

157
موضــــوع : مــــعــــلــــومـــــات قـــــد لانـــــعـــــرفــــهـــــــا عـــــــن الــــذئـــــــــب ؟‬

158
موضـــوع : وزنـــة قـــنـطــار نـقـــد عـمــلــــــه ؟‬

161
موضوع : الـشــعـــور بالـخــطـــأ والإعــتــراف بـألخـطـيــة بـيـد الاب قـنـدو داود قـنـدو ؟‬

163
موضوع : ســــر الــزيـــت الـمـقـدس لـمـسـح الـمـرضــى ؟‬

164
موضوع : يـكـرس مـذبـح كنـيـسـة مـار كيـوركيــس الـشهــيـد فـي ديـانـا ؟‬

165
مـوضــوع : تـعـلــيــم اللــغـــة الآشـــوريـــة كــل يــوم الـجـمــعــة مـــن ســاعــة 5 الــى 7 مـســـاءً فـــي ســـان ديــاكـو 21؟‬


167
مـــوضـــــوع : مــــجـــمــــوعـــــــة مــــن الــــعـــبــــارات الـــقــــســــم الـــثـــانــــي ؟‬

168
موضوع : نــدوة الاستـاذ فريد يـعـقـوب والاستـاذ آشـور سركـون فـي سـان ديـاكــو عــن احـــوال ومسـتقـبل شـعـبنــا فـي سـهــل نـيـنــوى ؟‬

169
موضوع : بــــدايــــة افــــتــــتـــاح مـــــدارس بـــلــــغـــة الام فـــــي مــحـــــافـــظـــتـــيــن دهــــــوك واربــيــــل ؟‬

172
موضوع : الـــمــحـــاولـــة الأخـــــيــرة لأبـــادة ومــســـح الــسـلــطـــة الشــــرعــيـــة لــكـنيــســـة الـمـشـــرق الآشــــوريـــة بــيــد الأب قــنـدو داود قـنــدو ؟‬

173
مــــوضــــــــــــــــوع : أنـــــــــــشـــــــــــودة أو تــــــــــــــــرنــــــيمـــــــــــة نـــــــــاهـــــــب جــــــــــاس كــيـــــــــــاســــــــــــــا ؟‬

174
موضوع : مـتــي بـدء إحـتـفـال المسـيـحيـيـن بـعـيـد الــقـيــامـــة بــيـد الأب قـــنـدو داود قــنــدو ؟‬

177
موضوع : رسـالـة البـطريـرك الآشــوري قـداسـة مـار ايشـاي شمعـون بطـريـرك كنيسـة المشـرق الـى كافـة رؤسـاء الكـنائس ا لمسيـحيـة فـي العـالـم بيـد الاب قنـدو داود قنـدو ؟‬

179
موضوع : حــلـــول رأس الــسنــة الآشــوريــة الـجـديــدة 6769 اكــيــتــو فــي ســان ديــاكــو ؟‬

180
موضــوع : بـمــنـاســبــة اعـيـــاد رأس الــســنــة البــابـلــــيـة الآشــــوريــــة 6769 ؟‬

181
موضوع : الآشـــوريـيــن هــم اول شـعـــب آمــن بـالـمـسيـحـيـة بـيـد الاب قنـدـو داود قـنـدو كــاهـن كــنيــسـة الـمـــشـرق الآشـــوريــــة ؟‬

183
موضــــوع : حــــــــرق أتـــــون الــكـــلـــــــس ؟‬


185
موضوع : تـعــلـيــم اللـغــة الآشــوريـــة فــي رعــيــة ربـــان هـرمــز كـنــيســة الـمـشـــرق الآشــوريـــة فــي ســان ديــاكــو 20 ؟‬

186
مــوضـــــوع " مـــجــمـــــوعـــــــــة مــــــن الـــعــــبـــــــارات ؟‬

187
موضوع : مـجـمــوعــــة مـــن كـتـــابـــات عـــظـــمـــاء الآشـــوريـــيــــــن ؟‬

189
.

191
موضــــوع : الامــــــة الآشــوريــــة الــمــكــونــة مــن ثــلاثــاء الـطــوائــف الـكـنـائـسـيـة ؟‬

194
مــوضـــوع الـجـديـد : عـــدد الــمـــدارس اللـــغــــة الآشــــوريــــة فــــي مــحـــافـــظـــــة دهـــــوك ؟‬

195
موضوع : ماهــــوة ومـتـى وكـيــف بـدء الـصــوم تاـكبـيـر بـيـد الاب قـنـدو داود قـندــو ؟‬

198
موصـوع : الــمــديــنــة الآشــــوريــــة الــمـفــقــودة إكـــتــشــاف اثــــري عــظـــيــم فـــي دهــــوك ؟‬

200
موضــوع : ذكـــرى الــثــالـثــة والاربـعـيــن لاسـتـشــهــاد الـمـنــاضلــيــن يــوبــرت . يــوســـف . يــوخـنــا ؟‬

201
مـوضـوع : الـمسـيـحـي الـشـرقــي هـو الــولادة الـجـديـدة واخــتـيـلـر اللـــة بـيـد ا لأب قــنـدو داود قــنــدو ؟‬

203
مـوضـوع : الـــطـــوبـــاوي مــــار زيـــعــا قـــســم ا لـثــانـــــي ؟‬


205
موضـــوغ : انـتــهـاء مــراحـــل الـتـصـويــر لـفـلـم رحـلــة الـخــلــود الــمـخــرج الآشــــوري فــرانـــك كــلـبــرت ؟‬


206
موضوع : دوكـتــا دمـنيـخـتـا 9 بـطـريـركــي كــاو اومـــرا دربــان هـرمـز دالـقــوش دعيـتــا دمـدنـخــا يـمـايـتـا ؟‬207
موضوع : تـعـلـيــم اللــغــة الآشــوريـــة فــي رعـــيــة ربــان هــرمــز كنــيســة الـمشــرق الآشـــوريـــة فــي ســان ديــاكــو 19 ؟‬


216
موضوع : الــمــولــدة الـكــهــربــائـيــة فـــي كــلــي رشـــاوا نـاحـيـــة ديـــــرالــــوك ؟‬

218
موضــوع : هــذه الــمــقـالــة تــرمــز الـــى اربــعــة اشــخـاص الـحــاقــديــن لـلامــة ا لآشــوريـــة ؟‬220
موضوع : كـــيـف ومـتــى بــدأت الهـرطـقــة فــي الـمسيـحيـــة بيــد الاب قـنــدو داود قـنــدو ؟‬

223
موضوع : مــدرســــــة اكــــد اســـاس لــتــعـلـــيــم لــــغــــة الام فــــي مـحـــافــــظــة دهــــوك ؟‬


224
موضـــوع : إعــداديــة نـصـيـبـيـن المـخـتـلطــة لـتـعـلـيــم اللـغـــة الام فــي مـحـافــظــة دهـــوك ؟‬

225
موضوع : بـدايــة انـطــلاق الـشعـلـة الـمـسيـحـانـيــة فــي بــلاد الـنــهـريـن بـقـلـم الاب قـنـدو داود قـنــدو ؟‬

226
.

227
موضــــوع : عــيــد الــشـــكــر فـــي امـــريــكــا يـــو م الـخمـيــــس 22-11-2018 ؟‬

231
موضوع : الاهـيــــة الــرب يـــســوع الـمــسيـــح بــقــلـــم الاب قــنــدو داود قــنــدو ؟‬

234
موضـــوع : نـــبــذة عـــن مــــدرســـة الـــزهـــريـــرا تــعــلــــيــم اللــغــــة الام فـــي ديـــرالــــوك ؟‬

235
موضوع : مــعـــلثــايـــا جـــبـــل الــــزاب آثـــار الآشـــوريــيـــن فـــي دهــــوك ؟‬

243
موضوع : تـعـليــم اللـغــة الآشـــوريــة فــي رعـــية ربــان هرمــز كنيســة الـمـشــرق الآشـوريـة فـي ســان ديـاكــو 17 ؟‬

263
عــســل الـنـحـــل
هو مادة عطرية سميكة القوام حلوة المذاق تنتج من جمع النحل لرحيق الأزهار وتحويله لسائل سميك القوام ولكى تجمع النحلة كيلو جرام واحد من العسل فإنها تنتقل بين الزهور مسافة تعادل 11 مرة قدر محيط الأرض حول خط الأستواء وتختلف أنواع العسل باختلاف مصدر الرحيق من حيث
( اللون والمذاق والرائحة والقابلية للتبلورو الكثافة و القلوية و…… )
وهناك عوامل اخرى ايضا تؤثر على صفات العسل مثل نوع التربة والعوامل الجوية و غيرها لذلك من النادر تشابه عينتين من العسل تماما ولو كان المصدر الرحيقى واحد

وينتج اللون الأساسى للعسل من مكونات ذائبة فى العسل من أصل نباتى مصدره الرحيق كما يتأثر لون العسل ايضا بدرجة الحرارة حيث يميل لون العسل لللون الداكن اذا أشتدت درجة الحرارة فى موسم الرحيق كما فى العسل الجبلى وعسل السدر وحبة البركة و الجبلى المر ( حنون ) وقد ثبت أن العسل يحتوى على كمية كبيرة و متنوعة من الفيتامينات كما يتميز أنه يستطيع حفظ مكوناته الفيتامينية أكثر من الفاكهة أو الخضروات .

يحتوى العسل على المواد التالية

مجموعة سكريات مثل
(الجلوكوز- الفركتوز- دكستراترايوز- رافنيوز- ميليزيتوز- كستوز- ارلوز ايزوملتوز- ملتولوز- تورانوز- نيجروز- مالتولوز- كوجبيوز- نيوتوبالوز- جونتبيوز- لاميناريبوز- ميليزيتوز ........)

مجموعة فيتامينات
(ثيامين ب1- ريبوفلافين ب2- بانتوثينيك ب3- نيكوتيك ب4- نياسين ب5 - ب6 - ب8 - ب9- فيتامين ك- الاسكوربيك ج- الكاروتين الذى يتحول فى الكبد إلى فيتامين أ – البيوتين هـ0000)

مجموعة أنزيمات
( الانفرتيز- الاميليز- الكاتاليز-الفوسفاتيز- أ جلوكوسيديز- جلوكوز أو كسيديز- ب اميليز)

مجموعة أملاح معدنية :
(الحديد- النحاس- الفوسفور- ماغنسيوم- صوديوم- كالسيوم- كبريت- يود- منجنيز- بوتاسيوم- سيلكا- كلور- سيلنيوم………)

مجموعة أحماض
(الستريك- اللكتيك- الخليك - الفورميك- البيوتريك- التانيك- الاكساليك………….)

مجموعة بروتينات:
(بيبتون- البيمين- غلوبيلين- نيكيلوبروتين…………..)عسل النحل الطبيعى يميل للتبلور عند انخفاض درجة الحرارة عن الحد الأدنى لدرجة الحرارة خلية النحل وهى 20 درجة مئوية وتختلف سرعة ودرجة حرارة تبلور كل نوع من العسل عن النوع الآخر بإختلاف المصدر الرحيقىفوائد عسل النحل


ثبت أن كيلو واحد من العسل يفيد الجسم بمقام 3.5 ك لحم أو 12 ك خضار أو 5 ك حليب

تعويض السكريات المستهلكة بالجسم بسبب المجهود الجسمانى أو الذهنى وذلك لاحتوائه على الجلوكوز السهل الأمتصاص والتمثيل بالجسم والفركتوز البطئ الأمتصاص والذى يحفظ سكر الدم

مادة علاجية ووقائية وغذائية عالية القيمة فهى مفيدة للأطفال والكبار على السواء فهو لا يمكث فى المعدة طويلا إذ أنه سريع الهضم كما يمتص بسرعة داخل الجهاز الليمفاوى ليصل إلى الدم

علاج أضطرابات الجهاز الهضمى فهو يزيد من نشاط الامعاء ولا يسبب تخمر لمرضى الجهاز الهضمى ولا يسبب تهيج لجدران القنوات الهضمية ويعمل على تنشيط عملية التمثيل الغذائى بالأنسجة ويجعل عملية الإخراج سهلة

يلغى تأثير الحموضة الزائد فى المعدة فيمنع الأصابة بقرحة المعدة والأثنى عشر

و يكون العسل مخلوطا بحبوب اللقاح وغذاء الملكات دهان نافع
( لتسكين الآلام - الاسراع فى التئام الأنسجة فى جميع أنواع الجروح - مضاد للبكتريا والجراثيم والفطريات)
لإحتوائه على (الإنهبين ـ حمض الفورميك)

علاج إلتهاب الكبد المزمن وإلتهاب الحويصلة المرارية والمساعدة فى تفتيت حصواتها عن طريق تناول يوميا
( عسل - حبوب اللقاح)

يعمل العسل على علاج أمراض القلب وتقوية عضلة القلب لوجود سكر الجلوكوز بالعسل والذى يغذى عضلة القلب – المؤتمرالطبى العالمى لفسيولوجيا الاعضاء1901 ــ كل يوم (100 – 150 جم)

علاج ضعف البنية و فقر الدم و رفع نسبة الهيموجلوبين بالدم وزيادة وزن الأطفال الضعاف لإحتوائه على
( فيتامين ب 12 و فيتامين ج )

يخفف من حدة الأرق ويساعد على النوم السريع الهادئ

يستخدم فى علاج الصداع العصبى والالتهاب العصبى لإحتوائه على ( فيتامين ب1)

علاج الروماتيزم والتهاب المفاصل ( بالعسل وحبوب اللقاح وغذاء الملكات)

مقاومة الضعف الجنسى والعقم

يعمل على تحسين نمو العظام والأسنان والوقاية من خطر الكساح للأطفال لإحتوائه على ( الكالسيوم والفوسفور )

مزيل جيد للكحة وذو تأثير ملطف لإلتهاب اللوزتين والحلق

يفيد فى حالات صعوبة الأبتلاع وجفاف الحلق والسعال الجاف

يفيد فى تغذية المرضى فى دور النقاهة ومقاومة الشيخوخة وفى حالة الغيبوبة

يفيد الحوامل أثناء الحمل والولادة ويعمل علىعلاج القيئ و تقوية إنقباض الرحم أثناء الولادة و مفيد للاطفال عند التسنين

يمنع الأصابة بالسرطان حيث وجدأن العمليات الجراحية لا تستطيع علاج السرطان المتشعب بالمخ إلا بعد وقف تشعبه ثم تجمعيه فى منطقة واحدة حتى يمكن إستأصاله و قد نجح فى ذلك ( العسل و حبة البركة )

يعتبر العسل مانع للنزيف الدموى ويحفظ قلوية الدم مما يساعد فى التغلب على الأجهاد لإحتوائه على ( فيتامين K )

يساعد على تحسين القدرة على الأبصار لإحتوائه على ( فيتامين ب 2)

يعالج الألتهبات والأمراض الجلدية ويمنع حدوثها لإحتوائه على ( فيتامين ب3 )

يعمل على مقاومة الميكروبات العنقودية والسبحية ويعالج قرحة (الفراش-السرطانية-الاستوائية..)

يمنع الأصابة بالاكزميا والقوباء والصدفية والدمامل لإحتوائه على ( فيتامين هـ)

مفيد جدا للألتهبات الرئوية وأمراض الجهاز التنفسى ونزلات البرد والسل الرئوى مع اللبن

يعتبر العسل علاج ناجح للأمراض العصبية ويعتبر العسل كذلك علاج ناجح جدا للأدمان

مفيد جدا لبشرة النساء حيث يعمل على تنعيمها و تقليل التجاعيد بها

علاج حمى الوادى المتصدع ( بعسل حبة البركة )

العسل علاج ناجح جدا للحروق والتهبات الغدد العرقية والجمرة الحميدة والتهاب غدة الثدى

علاج أمراض الصدر مثل الربو المزمن والزكام وغيره لاحتوائه على ( الماغنسيوم ـ مواد موسعة للشعب )

علاج البلغم ومنع تكونه فى الرئتين خاصة عند المدخنين

علاج التهابات الكلى والحالب والمثانة وحصوات الكلى (بالعسل - حبوب اللقاح - صمغ النحل)

علاج آلام الطمث وانقباض الرحم وتسمم الحمل و يستخدم فى علاج سرطان الثدى

علاج التهابات اللثة واللسان وتسوس الأسنان وتشقق الشفاة لإحتوائه على ( الفلور )

يخفض نسبة السكر بدم مرضى السكر
(لوجود سكر الفواكه به والذىلايحتاج للأنسولين لاحتراقه ـ يحتوى على مواد تشبه الأنسوليين تعمل على ضبط نسبة السكر بالدم )

الوقاية من العشى الليلى والتهابات القرنية والملتحمة وحافة الجفن و إلتهاب القرنية المزمن لإحتوائه على (فيتامين أ)

يساعد فى عملية تمثيل البروتين والمحافظة على توازن التبادل الغذائى داخل الأنسجة لإحتوائه على (فيتامين ب6)


الوقاية من مرض الاسقربوط وتلف العضلات وخاصة بالقلب لإحتوائه على ( فيتامين ج)

يعالج العسل مخلوطا بحبوب اللقاح سيولة الدم ويساعد على تجلطه لإحتوائه على ( فيتامين ك)

الوقاية الأنميا الخبيثة و أمراض الكبد والبنكرياس لإحتوائه على ( حمض الفوليك )

الوقاية من تساقط الشعر وبياضه وتقرحات القنوات الهضمية لإحتوائه على ( فيتامين ب3)

الوقاية من شلل الأطفال وضعف الذاكرة ومرض البلاجرا لإحتوائه على ( فيتامين ب5)

تنظيم عملية التمثيل الغذائى والوقاية من نقص الهيموجلوبين لإحتوائه على ( فيتامين هـ)

يعالج العسل مع حبوب اللقاح أمراض الحساسية والحساسية المصاحبة للربو بنجاح شديد

علاج الإسهال المعدى السام لدى الأطفال وزيادة عدد كرات الدم الحمراء والبيضاء

علاج أمراض الكبد و تقويته و منع ترسب الدهون فيه و تحسين و ظائفه ومنع تكون الحصى بالحويصلات المرارية

علاج التسمم والتسمم الكحولى وتسمم الحمل لأنه ( يحتوى على فوسفوليبيدات ـ تأثيره مهدئ ـ مدر للبول )

علاج ضربة الشمس بوضع العسل على الشعر و يستخدم فى علاج تهيج وتبقع الجلد بدهان الجلد بالعسل وحبوب اللقاح

مضاد للميكروبات شديدة المقاومة مثل (سلمونيلا – ستافيلوكوكس – ميكروكوكس باسيليس …)

الوقاية من عديد من الأمراض لوجود مادة (البروستاجلاندين) به والتى يؤدى نقصها بالجسم لتعرضه كثير من الأمراض

يستخدم فى علاج السرطان حيث يحتوى العسل على حامضى ( الاسيناميك و الكافيك ) حيث يؤثران على الحامض النووى للخلايا السرطانية فقط عكس الكيماويات التى تؤثر على الخلايا السرطانية و السليمة فى آن واحد
علاج الإمساك والبواسير بالدهان الموضعى بالعسل وحبوب اللقاح وتناولهم

بالنسبة للرياضين
(مصدر جيد وسهل للطاقة والفيتامينات – ذو مذاق مميز ومحبوب – يحافظ على الوزن )

بالنسبة للأطفال
(زيادة وزنهم – وقايتهم من كثير من الأمراض – علاج أمراض الأطفال كالدوسنتاريا والإسهال المعدى – علاج التبول اللا إرادى – زيادة نسبة الهيموجلوبين بالدم – رفع كفائة جهاز المناعة ـ مطهر للأمعاء ـ ملين لطيف )
و مفيد للأطفال الرضع حيث يقوى مناعتهم و يقلل امن إصابتهم بالمغص المعوى

مفيد للام المرضع حيث يعوضها ما تفقده من فيتامينات و أملاح معدنية و سكريات كما أنه يفيد الطفل حيث
( يزيد من إدرار اللبن ـ يزيد من المحتوى الغذائى و الأجسام المضادة بلبن الثدى ـ دعم مقاومة الطفل للأمراض )

يستخدم فى إنقاص الوزن حيث ثبت علميا انه ينشط هرمون مضاد للسمنة بالجسم يعمل على تحريك الدهون بالجسم

تقوية جهاز المناعة بالجسم لإحتوائه على
( الكاروتين ـ الكلوروفيل و مشتقاته ـ الزانثوفيلات ـ التانينات )
كما تعمل المواد السابقة كمواد مضادة للأكسدة و مضادة للسموم و الأورام ومانعة للأورام .

أنـــواع عـســــــل النـحــــــــــل
TYPES OF HONEY


العسل الجبلى MOUNTAINY HONEY
لزوجته عالية – يفضل إستخدامه فى أمراض الكبد والجهاز الهضمى وفقر الدم
والضعف العام والبول السكرى والجراحة والحروق ومضاد للفيروسات الكبدية وسرطان الكبد ومفيد فى علاج الإدمان ويفيد الحوامل والرضع
Highly viscous and used as antiviral
increase the immunity, hepatits, hepatoma. Efficient in diabetes , digestive system trouble , burning skin and used for wounds healing after surgery . Highly effective in treating anemia and useful in pregnancy & infats .


عسل جبلى حنون مر
MYRRH ) MOUNTAINY HANON HONEY )
يستخدم العسل الجبلى المر لعلاج مرضى السكر و لعلاج إلتهابات الكبد و المرارة
و أمراض الكبد و المرارة .
Is used for diabetes , hepatits and gall bladder disease


عسل الزيتون OLIVE HONEY
ثبت أن الكيلو الواحد منه يعادل12 كيلو خضار لما يحتويه من فيتامينات كما أنه مانـع للإصابة بمرض السرطان ومفيد لعلاج مرضى الإيدز وأمراض القـلـب وإلتهاب الكبد والحويصلة المراريــــة.
One kilo of it has the same amount of vitamins in 12 kilo of vegetables .
Prevent cancer development and Aids. Highly
effective in cardiac, hepatic, gall bladder diseases.

عسل زهور برية DESERT HONEY
يستخدم فى إنقاص الوزن فهو يعـــمل على تعويض الجسم ما يفقده من فيتامينات وبروتينات وأملاح معدنية أثناء عملية التخســيـــــس ويستخدم فى علاج جفاف الحلـق والـكــحــة وتحسين القدرة على الإبصار وعــلاج الصداع العصبى ويمنع الإصابة بالأكزيمــا والــقــوبــاء والصدفية والدمامـل .
Decrease the body weight without loss of any vitamins nor minerals.
It used for healing of pharengitis, cought,
headech , dermal diseases and abscess.

عسل الحلفا بر ALFA HONEY
يستخدم لعلاج أمراض الكلى و المثانه و إلتهاب الحالب كما انه يساعد على تفتيت حصوات الكلى و المثانة .
Useful for renal system , ureteritis and degragate renal pelvic stones .

عسل حبة البركة BLACK CUMIN HONEY
من أهم مكوناته مادة اللجنون و تفيد فى حالات الكحة و الإصابات
الرئوية و تقوية جهاز المناعـــة و تقوية عضلة القلب و حفظ نســـبة السكر بالدم و تنشيط الــــــــدورة الدموية .
Contains LEGNON which is useful for healing of immunical , cardiac , circulatory diseases and regulate blood glucose .

THYME HONEY عسل الزعتر

مفيد لإنتفاخات البطن و كثرة الغازات و إلتهابات المسالك البولية و التناسلية و للضعف العام و الصداع و السعال و لعلاج فقر الدم و إلتهابات البلعوم
Remove the abdominal gases , urinary tract inflamation , anemia , headech , cought and pharengitis .


عسل السدر NABK HONEY
مفيد فى أمراض الكبد و الجهاز الهضمى و فقر الدم و الضعف العام و البول السكرى و مفيد للجروح فهو مطهر للجروح و يساعد على سرعة إلتآمها
Highly efficient in hepatic diseases , digestive system , anemia , glucosuria and wounds healing .عسل القرنفل PINK HONEY
علاج تقرحات الفم وآلام اللثة و الاسنان ومنع تسوس الاسنان لإحتوائه على مضادات حيوية قوية تعقم الفم و تقضى على البكتريا الضارة كما يفيد فى إضطرابات و عسر الهضم
Is used for teeth , gum pain , digestive system problems and stomach.

عسل نوارة البرسيم
( قطفة أولى )
CLOVER HONEY
هو مادة غذائية عالية القيمة ووقائية فهو سهل الإمتصاص و التمثيل ويحفظ نسبة السكر بالدم لذلك هو مفيد للكبار و الأطفال و مدر للبول – منفث ويريح الجهاز التنفسى وعلاج الإسهال .

Heals the respiratory system, easy to be asorbed and regulate the glucose content in the blood so it is used for
) children - youth - old men & women )


MEDICINAL PLANTS HONEY
عسل الأعشاب الطبية

فهو مثل الكسبرة والنعناع والبــــــــابونج والينسون والكمون والكراوية فهو غـــــــــــنى بالزيوت الطيارة ذات القيمة العالية مــــــــــثل الليتالول لذلك يفيد فى علاج تقلصات المــعدة والأمعاء وعلاج الإنتفاخ ويساعد فى الهــــضم والإلتهابات المعوية والجهاز الهضمى وفــــــى الوقاية من الإمساك ومفـــــيد فى تسمم الحمل وطارد للغازات وطارد للبلغم
It contains many volatile oils like LENALOL and has an important value for treating digestive system pain , helps in digestion and treats the constipation , influe and disslove the pulmonary mucous . Also heals the toxoplasm of the pregnant women .


and it is easy to be asorbed so it is used for
STRAWBERY HONEY عسل الفراولة

مقوى و منشط للمناعة و يستخدم لعلاج فقر الد م كما انه مضاد للإرهاق الجسمانى و الذهنى و سهل الإمتصاص لذلك يسمى عسل الرياضيين.
General tonic , so it used in treating anemia , body , mental improvement and it is easy to be asorbed so it is used for sport men


عسل السمسم SESAME HONEY
مفيد فى حالات إلتهابات الحنجرة و القصبة الهوائية كما انه مفيد فى حالات الإمساك و مانع لتصلب الشرايين

Treats the sound box and tracheia inflamation.
Highly benefit in ginst patich and arteriosclerosis.

عسل الكركديه KARKADIEH HONEY
مفيد فى توسيع الشرايين و ضبط ضغط الدم كما يفيد فى علاج حالات الزهايمر و يعتبر بمثابة مقوى عام

Increase the arteris dilation , regulate blood pressure , traete zahymar and general tonic .

عسل الليمون LEMON HONEY
يحتوى على - الفارنسول - والذىيستخدم لعلاج الاعصـاب و الارق و إلتهاب الشعب الهوائية و عـــــــلاج المغص وتقلص العضلات و السعال.

Contains (FARNISOL) which is used in treating Nervous system , Chest, Abdominal pain and muscular diseases

عسل الريحان BASIL HONEY
مفيد فى تهدئة الاعصاب و التوتر و الاكتئاب و علاج الصداع النصفى كما يفيد فى آلام المفاصل و تقلصات العضلات

Decrease the nervous irritability , headech , Artheritis and regulate muscle contraction .

عسل البطيخ MELON HONEY
يعمل على حفظ توازن التبادل الغذائى بالجسم لاحتوائه على فيتامين ب 6 كما انه مفيد فى حالات السعال و الارق و خفقان القلب و مهدئ للجهاز العصبى


It mentains metapolism because it is rich with vitamin B6
It useful in treating cought , heart diseases and nervous system .


عسل الموالح ORANGE HONEY
به نسبة عالية من الفيتاميـــــــنات وخاصة فيتامين ـ c - ولذلك فهو مقاوم
لحالات الإنفلونزا والبـــــــرد والجهاز العصبــى وضــغــط الـــدم
Rich with vitamins specially
vitamin - C - so it treats Influe,
cold, nervous system and regulate blood pressure.


عسل التفاح APPLE HONEY
مقوى عام
غنى بالحديد فهو مهم للأطفال خاصة أثناء فترة النمو ويزيد عدد وحجم كرات الدم الحمراء والبيضاء
General tonic because it has high amount of iron, increase the total count of red and white blood cells and highly efficient in the infants growth.


عسل المانجو MANGO HONEY
يحتوى على نسبة عالية من الأملاح المعدنية والحديد ولذلك فهو يساعد على تحسين عمل الجهاز العصبى
وتقوية الأبصار

Rich with minerals and iron and used in decreasing body weight,
Increase the nerve response and improve the eyes vision.عسل البردقوش MARJORAM HONEY
يفيد فى حالات الربو و حساســــية الصدر و عسر الطمث عـــند النساء
وتخفيف آلام الكــبـدو ومـهــــــــدئ للاعصاب و علاج قـرحـــة الـجـهــــاز الهضمى و يزيل آلامــــهـاويــنـظـــم إفراز العصارة و الحموضة بالمعـدة.


Highly efficient in the following Diseases
Chest , Pulmonary , Endometrial , Hepatic , Gall bladder , Nervous and Digestive system also regulate the pH level of the stomach secretion.


عسل الخوخ PEACH HONEY
يحتوى على نسبة عالية من الأملاح المعدنــيــة والحديـد
والفيتاميــــنات المختلفـــة التى تساعد على البنـاء السليم
للــخلايا .
Rich with minerals, iron and many vitamins which help in building body cells .


عسل الموز BANANA HONEY
يحتوى على نسبة جيدة من الحديد والنحاس والمنجنيز والبوتاسيوم والزنك ولذلك
فهو مفيد فى حالات الأنيميا والإسهال المزمن وتغذية الاطفال وحالات الحمل ومع
الخبز يعمل على زيادة الوزن وفى حالات الكبد والحوصلة المرارية له تاثير قوى كما
انه له تاثير جيد لفتح الشهية وينصح باضافة العسل لغذاء الاطفال المبتسرين.

Has a considerable amount of iron, cupper , zinc , manganeze , potassium and highly efficient in healing of anemia , diarrhea and chronic constipation it is used as a successful
treatment of hepatic disease , mixed with breads to increase body weight.


عسل الكافور CAMPHOR HONEY
يستخدم فىعلاج أمراض الصدر و يستخدم عــــــــلاج الأمـــراض الروماتزمية و
يــقلل مــن نــسبــة الكولسترول فى الدم - يعمل على تقوية عضلة القلب - يعمل على
تقوية الأوعية الدموية .
Is used for treating the chest diseases, rehumatoide, regulate cholesterol in the blood, increases cardiac muscle power and increases the activity and efficiency of blood vessels .

عسل الورد البلدى ROSE HONEY
مخفف لألام المفاصل والروماتزم ومفيد لعلاج الجروح والحــــــروق ويستخدم كقناع لتجديد خلايــــــاالبشرة .

Is used for treating Arthiritis , wounds , burns and as a mask for epidermal cells regeneration .
غــــذاء الـمــلــكـــــــات
هو سائل هلامى ابيض تفرزه شغالات النحل الحديثة العمر من غدد فى مقدمة رأسها وهو الغذاء الرئيسى لملكة النحل وسر نشاطها وطول عمرها عن باقى اعضاء الخلية فهى تضع 2000 بيضة فى اليوم تقريبا
ـ فى عام 1977 ذكر D/ YOIRISH ان بالغذاء الملكى جميع الاحماض الامينية المعروفة و بعض العناصر المعدنية و الفيتامينات
الفيتامينات بالغذاء الملكى

ـــ يحتوى غذاء الملكات على كميات من :

( حمض أسكوربيك ـ البيوتين ـ فيتامينA ـ فيتامين C ـ فيتامينE ـ فيتامين K ـ فيتامينD )

ــ بالغذاء الملكى كميات كبيرة من حمض بانتوثينك حوالى 6 أضعاف كميتها بالخميرة .

ــ يحتوى جرام غذاء الملكات الجاف على فيتامينات مقدرة بالملى جرام
( 2.066 فيتامين ب1 – 2 ريبوفلافين – 11.880 فيتامين ب 6 – 4.240 فيتامين ب5 " مانع البلاجرا " – 53.790 فيتامين ب3 - 0.148 فيتامين ب12 )

المواد الكربوأيدراتية بالغذاء الملكى

بالغذاء الملكى مجموعة سكريات وهى
( جلوكوز – فركتوز – سكروز – ملتوز – ريبوز – مانوز –– جنتيوليوز – نيو تريهالوز - تورانوز – سوفروز –ايزوملتوز - ليوكروز )
الاحماض الامينية بالغذاء الملكــــى

( حمـض اسبارتيك ــ ليسين ــ سيرين ــ حمض جلوماتيك ــ برولين )

كما نشر Jacoli & Sanguinetti عام 1975 م انهما فصلا مادة ADP ومادة ATP فى الغذاء الملكى بكميات
( 185ميكرو جرام ـ 302ميكرو جرام )
لكل جرام غذاء جـــــــاف

و اعلن Mrco عام 1964 م احتواء الغذاء الملكى على فوسفات ادينوسين- و يوريدين وجوانوسين وان معظم هذه المواد مكونات أنوية الخلايا تحوى يوراسـيل

ذكرBeak & Cho عام 1972 م انهما اكتشفا بعض الاحماض الامينيةالحرة بالغذاء الملكى حيث يحتوى كل100جرام منه على
( 90 فالين – 45 الانين – 850 برولين –50 جليسين و ثيريونين – 200 سيرين – 200 حمض جلوماتيك – 150 حمض اسبارتيك )
مقدرة بالمليجرام

المواد الدهنية بالغذاء الملكى.

بالغذاء الملكى احماض دهنية عديدة مثل
( حمض 10 – هيدروكسى – ديسينويك و حمض ب – هيدروكسى بنزويك و 24 - ميثيلين كولسترول و استرات حمض 10 هيدروكسى –2-ديسينويك )
ـ احماض ميرستيك و بالمتيك و ستياريك و سيباريك و اديبيك و بيمليك و سوباريك واحماض
(3-هيدروكسى ديسينويك ) و ( 8- أوكتانويك ) و ( مشابه دكسترو روتاى لحمض 3-10- دكسترو ديسينويــــك )
وكذلك احماض دهنية اخرى مثل
( لوريك و انديسينويك و كبريك و نونانويك و بالميتو لييك و بالميتيك و ميريستو لييك و ميرستيك و تراى ديسينويك و ستياريك و لينولييك و أراشيديك ) .
فــوائد غـــذاء ملكـــــــــــات النحــــــل


يعمل على زيادة النشاط الجسمانى والذهنى و العصبى

مفيد جدا فى لحالات الضعف الجنسى لدى الرجال حيث يعمل على تنشيط الغدد التناسلية

جيد لامراض الشيخوخة والانهيار النفسى للمسنين والتهاب البروستاتا

مفيد فى علاج امراض الكبد لاحتوائه على مادة المثيونين

فاتح للشهية للكبار و الصغار و يعمل على زيادة الخصوبة

علاج اضطرابات الاعصاب وفقدان الشهية و مانع للاصابة بمرض السكر

علاج جيد لضعف النمو و جفاف الفم و الشفتين لاحتوائه على فيتامين ب12


علاج الانميا والالم العصبى لاحتوائه على فيتامين ب1

مانع للاصابة بالتهاب تجويف الفم و الاصابة بالدوسنتاريا وكثير من الامراض الجلدية و الصداع النصفى لاحتوائه على حمض بانتوثنك وحمض النيكوتيك

مانع للاصابة بسقوط الشعر او الامراض المعوية

له اثر جيد فى علاج التهابات الاعصاب البصرية لاحتوائه على
( فيتامين ب1 )

يمنع تورم الخلايا الدموية لوجود حمض الفوليك به

مانع للاصابة بتصلب الشرايين لوجود - اينوسيتول - به يمنع تراكم الكولسترول

يعمل على تنشيط اعضاء الجسم و يزيد سرعة التحول الغذائى

له تأثير قاتل على بعض الميكروبات المرضية لإحتوائه على
( حمض الديسينويك

يعالج بعض امراض الجلدية و يجعل البشرة اكثر نعومة ومرونة وشفافية

يفيد فى علاج حالات قرحة الاثنى عشر لإحتوائه على
( حمض البانتوثينيك )

يعمل على تقوية جهاز المناعة لإحتوائه على مضادات للأكسدة مثل
( الروتين ـ الكريسين ـ فيتامين هـ , ج )

له اثر هرمونى كبير حيث يزيد عدد الكرات الدموية الحمراء

له تاثير كبير جدا لمقاومة الشعور بالارهاق و خاصة الارهاق الناتج عن الارق

له تأثر مفيد فى التئام الجروح و منع تكون الجلطات و تصلب الشرايين والداء السكرى لإحتوائه على
( حمض الديسينويك)

رفع الكفائة الذهنية وقوة الذاكرة لاحتوائه على مادة الاستيل كولين

أساسى لنقل النبضات العصبية لوجود الأستيل كولين به مما يساعد على التركيز و الإنتباه و دعم الذاكرة .

منع تجاعيد الجلد و تأخير الشيخوخة لاحتوائه على مادة
( الكولاجين )حبــــــــوب اللقـــــــــــاح


تعتبر حبوب اللقاح ( غبار الطلع ) ( خبز النحل ) هى أهم مادة ينتجها النحل حيث يجمعها النحل من الزهور خلال تجواله بينها لجمع الرحيق منها ثم يخلطها بالرحيق و ينقلها للخلية حتى تتغذى الملكة و الشغالات حيث تتغذى عليها الملكة لامداد الغدد التى تفرز الغذاء الملكى و الهرمونات و الإنزيمات و الخمائر وتتغذى عليها شغالات النحل لكى تكتمل حياتها فهى مصدر للبروتين لها لذلك تسمى خبز النحل (BEE BREAD ) وتختلف انواعها و الوانها بإختلاف المصدر النباتى لها.

و تعتبر حبوب اللقاح التى يجمعها النحل المصدر الرئيسى لاهم المكونات الغذائية و العلاجية فيما يخرج من بطون النحل وقد ثبت حديثا ان حبوب القاح نفسها تحتفظ ببعض الخواص الغذائية و العلاجية المميزة لها وقد بدىء فى استعمال حبوب اللقاح التى يجمعها النحل كغذاء مركز للفيتامينات و الاحماض الامينية و الاملاح المعدنية ثم استعملت كعلاج لكثير من الامراض .

و تعرض الآن بالصيدليات الاوروبية و الاسيوية و الامريكية للاغراض العلاجية و الغذائية حيث كان من نتائج التحليلات المعملية ان امكن تعريف اكثر من ( 50 مادة فعالة ) فى حبوب اللقاح لهل مجال واسع جدا فى التاثير على كثير من الامراض و مظاهر الخلل فى اجهزة الجسم البشرى .

و حبوب اللقاح غنية بمركبات الفيتو PHYTO CHEMICALS ( صيحة العصر ) و التى تفوق فى الأهمية و التأثير كل من الفيتامينات و المعادن حيث أنها
( ترفع كفاءة الجهاز المناعى ـ مضاد للأكسدة ـ مضادة للسموم ـ مضادة و مانعة للأورام …)
و من أمثلة مواد الفيتو بحبوب القاح
( الكاروتين ـ الكلوروفيل ـ التانينات ـ مشتقات الكلوروفيل …)

وتحتوى كل 100 جرام حبوب اللقاح على الفيتامينات التالية

فيتامينات مقدرة بالملى جرام
( 600 ب1 ـ 1670 ب2 ـ 900 ب6 ـ 2700 ب5 ـ 10000ب3 )

( فيتامين ج ـ فيتامين هـ ـ فيتامين E ـ بيوتين فيتامين H )


الانزيمات الموجودة فى حبوب اللقاح

انزيـمات من مـجموعـــة
( Oxidoreductases, transferases, hydrolases , lyases , isomerases , ligases )


العناصر المعدنية فى حبوب اللقاح

بوتاسيوم ( 20 ـ 40 % ) كالسيوم ( 1 ـ 15 % ) سيلكون ( 2 ـ 10 % )
ماغنسيوم ( 1 ـ 20 % ) حــــديـــد ( 1 ـ 12 % ) فوسفور ( 1 ـ 20 % )

بالاضافة الى 21عنصر آخر و هم
( صوديوم ـ ألمونيوم ـ زرنيخ ـ رصاص ـ منجنيز ـ زنك ـ نيكل ـ نحاس ـ باريوم ـ برليوم ـ ساباريوم ـ جاليوم ـ سترنيوم ـ مولبيدوم ـ تيتانيوم ـ فاندوم ـ كروم ـ زركوم ـ بورون )

نسبـــة المواد الدهنية فى حبوب اللقاح 2 ـ 14 % و20% منــها دهــون غــير مشبــعة تــمنــــع تــصــلـب الشـرايـــين مــــع فيتامينات معينةفوائـد حبـوب اللقــــــٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌاح


تحسين القدرة على الانجاب و القضاء على الاجهاد

تقوية الكبد و حجز السميات و حماية الكبد من التليف و التلف لإحتوائها على
( حمض الجلوتاميك )

منع التوتر العصبى وامراض البروستاتا

تحسين القدرة على الانجاب و القضاء على الاجهاد وازالة جميع الاعراض اثناء فترة الدورة الشهرية

يقوى اجسام الاطفال و الشباب والكبار و يمدهم بالفيتامينات و الإنزيمات و العناصر المعدنية الهامة

علاج البواسير و ضعف الأوردة و الشعيرات الدموية لإحتوائها على
( روتين ـ بيوفلافينودات )

منع ترسب الدهون بالكبد و إزالة الكولسترول و التخلص من الدهون الزائدة بالجسم لإحتوائها على
( اليسين )

التخلص من الدهون المترسبة و المتجمعة فى الخلايا الكبدية لإحتوائها على
( انوسيتول ـ نياسين ـ حمض الفوليك )

إعادة بناء و تقوية جهاز المناعة لإحتوائها على
( فلافونويد ـ حمض السيناميك )

للحصول على جلد رقيق املس للنساء

علاج عسر الهضم والهزال و النحافة

علاج امراض الشيخوخة و فقر الدم و زيادة مقاومة الجسم للنزلات الشعبية والأنفلونزا

تساعد على فتح الشهية وتنظيم عملية التحويل الغذائى بالجسم

علاج التهاب البواسير و مفيد لصحة النساءالحوامل والاجنة

الوقاية من تأثير الإشعاع على الجسم و الدم لذلك تستخدم فى علاج لحامين الكهرباء و الأرجون و فنيين الأشعة و العاملين على أجهزة الكمبيوتر حيث انها تقوم باختزال آثارالآشعة الصادرة من الاجهزة لاجسامهم حتى لا يتعرضو للاصابة بالخلايا السرطانية بالدم او العقم

مفيد للمرضى الذين يعالجون بالادوية المشعة حيث ان حبوب اللقاح تختزل آثار الإشعاع على الدم و الجسم

مفيد للمرضى المعرضين للكشف الدورى بالأشعة

علاج الجروح و تجديد الجلد المحترق

علاج التهاب الامعاء دقيقة و زيادة كرات الدم الحمراء ورفع نسبة الهيموجلوبين

وقاية اجسام الاطفال من تاثير البول

تساعد فى شد جلد الجسم وتنعيمة ومنع خلايا الجلد الميتة من التساقط

تستخدم حديثا لعلاج الحالات النفسية والانهيار العصبى والاضطراب

علاج نزيف ملتحمة العين

منع النزف الداخلى الذى يصيب المصابون بارتفاع الضغط والسكر

يقوى المعدة ويحفظها من الرطوبة و يقوى الامعاء

مفيد جدا لحالات العقم عند النساء

علاج امراض نقص الحديد التى تسبب الارهاق والصداع وتشقق الاظافر وزيادة القابلية للعدوى خاصة بالبرد

اضافة حبوب اللقاح للعسل لعلاج امراض الجهاز التنفسى

يضاف العسل الى حبوب اللقاح لعلاج فيروسات الكبد

اضافة حبوب اللقاح الى العسل وغذاء الملكات والبروبوليس مفيد لعلاج مرض الايدز HIV-1صــــمــــــــغ الـــنــــــحـــــــل


هو مادة ينتجها النحل عن طريق تجميع موادة راتنجية صمغية من قلف الاشجار و براعمها و معالجتها بطرق خاصة و اضافة بعض المواد لها مثل حبوب اللقاح وبعض إفرازات يخرجها النحل من بطونه و له عدة اسماء اخرى مثل البروبوليس و العكبر و غراء النحل وهو مادة غرائية صمغية راتنجية وتتميز تلك المادة بأنها مضاد حيوى طبيعى تتكون من
( 30% شموع ـ 55% مواد حمضية وراتنجية ـ 10% كالسيوم و زيوت اثيرية عطرية ـ 5% فيتامينات و معادن و بروتينات )

ولان البروبوليس مضاد حيوى ومادة معقمة فان النحل يستعملها فى تغطية الحشرات او الحيوانات الصغيرة التى تهاجم خلية النحل و يقتلها النحل داخل الخلية و لايستطيع نقلها خارج الخلية حيث يغطيها بصمغ النحل حتى لا تتعفن و يستعملها كذلك فى سد شقوق الخلية لمنع تسرب البكتريا او الحشرات الصغيرة الى داخل الخلية و تلك المادة لونها يتدرج من الاصفر حتى البنى القاتم حسب المصدر النباتى .


فوائد صمغ النحل


مضاد حيوى طبيعى واسع المجال لإحتوائه على
( جالانين ـ حامض كافيك )

ذو قدرة فائقة لقتل كثير من انواع الفطريات والبكتريا خاصة السبحية والعنقودية وبيوسيانس و كولاى وميكروب التيفوس لإحتوائه على
( حمض فريوليك ـ حمض سيناميك )

مضاد للامراض الفطرية والفيروسية لإحتوائه على
( فلافونات ـ فلافونيدات )

يدخل فى تركيب المطهرات بالعمليات الجراحية

يستخدم فى علاج الجروح والقطوع والتسلخات و الحروق

مفيد لالتهابات المفاصل والحمى الروماتيزمية

مقاومة بعض الامراض الجلدية كالسنط ويمنع تكون سرطان الجلد لوجود مجموعة احماض الكافيك به
( CAFFIEC ACIDS )

علاج امراض الفم والاذن والحنجرة و الانفلونزا

علاج بعض امراض المعدة و قرحة المعدة والاثنى عشر و القولون ومقاوم لسرطان القولون - يوقف انتشاره - و يقى منه

ثبت انه علاج ناجح للاورام الخبيثة و للجروح و القالو

يعتبر علاج ناجح لامراض الغدة الدرقية و الجواتر

يعتبر البروبوليس مانع للنزيف و مطهر للفم كما انه يقلل من انتشار الايدز

يستخدم فى علاج الاكزيما المزمنة

يساعد على تكوين الانسجة وسرعة التئام الجروح

علاج التهابات الجهاز العضلى المفصلى

علاج الحروق الملوثة بميكروب سيدوموناس - شديد المقاومة-)

قتل الخلايا السرطانية و وقف نشاطها لإحتوائه على
( فلافونات ـ حمض كافيك ـ سيلرودان ـ أرتيبلين س )
شـمــع الـنـحـل


هو افراز غدى لشغالات نحل العسل من غدة ( الاسترنات ) التى تقع على السطح السفلى لحلقات بطن الشغالة و لكى تفرز الشغالة كيلو شمع واحد فانها تحتاج
( 9 كيلو عسل ـ كمية كبيرة من حبوب اللقاح ـ تفقد 20% من بروتين جسمها )
و يتركب الشمع من
( 17% هيدروكربونات ـ 34% كحولات أحادية وثنائية ـ 31% احماض طويلة السلسلة مثل البالمتيك ـ 13% احماض هيدروكسيلية ـ 6% مواد غير معروفة )
وترجع قيمة الشمع العلاجية الى ما يحتويه من مواد مضادة للالتهاب و مواد ملطفة وملينة و مواد مانعة لنمو البكتريا و الكحولات الدهنية و الصبغات و السيرولين ويحتوى الجرام الواحد من شمع النحل 50 وحدة فيتامين أ كما يحتوى الشمع على مواد اخرى ذات خواص علاجية لم تدرس بعد .
فؤائـد شمـع النحـل


ناجح جدا فى علاج انسداد الانف والزكام

يعتبر افضل علاج لالتهابات الجيوب الانفية الثمانية

وقاية الجهاز التنفسى من الامراض بالاستمرارفى مضغه

علاج حمى الدريس الشديدة و وقف اعراضها مثل
( وقف تدميع العين – فتح الانف المزكوم – وقف رشح الانف – وقف شرقة الحلق )

علاج اضطرابات الانف و الانف المزكوم

التخفيف من الحساسية تدريجيا حيث ان الشمع مضاد للحساسية
anti – allergic

اكساب الجهاز التنفسى مناعة لمقاومة الامراض

مفيد فى علاج الامراض الجلدية

مفيد فى علاج القروح وخاصة الملوثة منها

يستخدم حديثا فى علاج شرقة الحلق

علاج البرد وخصوصا برد الرأس و الوقاية من الانفلونزا

علاج تورم انسجة الانف وجعل الغشاء المخاطى لونه قرنفلى فاتح بدل من كونه باهت


يجعل السطح الداخلى للانف فى غاية الكفائة للتنظيف الذاتى

يجعل الانف مفتوح وجاف ويمنع تكوين المخاط

يعتبر مادة ملينة وملطفة ومهدئة

يعتبر مادة مضادة للالتهابات ومانعة لنمو البكتريا

يستخدم فى حالات التهابات الزور و صعوبة الابتلاع

مفيد لالتهابات اللثة و تسوس الاسنان مع العسل

يحتوى على موادملينة وملطفة و مضادة للإلتهابات

ينظف الأسنان من الرواسب و يقوى اللثة و يريح التقلصات المعدية
ســـم النحــــل


هو سائل ابيض شفاف يدفع به النحل الى داخل جسم العدو عن طريق آلة اللسع وهو ذو رائحة نفاذة وطعم لازع مر وحمضى التأثير لوجودعدة احماض به وتزداد كميةالسم بالنحل بزيادة تغذيته على حبوب اللقاح حيث تزداد حبوب اللقاح فى فصلى الربيع و الصيف و له عدة خواص علاجية لذلك يستعمل لعلاج كثير من الامراض كالإيدز وإلتهابات الاعصاب و الحمى الروماتيزمية وغيرهــا.

وسم النحل يحتوى على كميات كبيرة من البروتينات و الزيوت الطيارة والاحماض و مــواد أخـــــرى
وقد وجد الباحثين 55انزيم فى سم النحل منها
( 10 من مجموعة PHOSPHOLLIPASES ـ 10 من مجموعة HYALURONIDASES )
تعمل من جهه كمثبطات للجهاز العصبى و من جهة أخرى كمنبهات للقلب و للغدة الكظرية التى تفرز هرمونى الكورتيزون و الادرينالين ـ بالاضافة لعدة انزيمات اخرى مثل
( ACID PHOSPHATASE ـ ESTERASE ـ GLUCOSIDASE ـ PHOSPHOMONOESTERASE ـ ADOLAPIN ـ B-GALACTOSIDASE B-ACETYLAMINODEXYGLUCOCIDASE )
بالاضافة لعديد من البيبتيدات ذات التاثير الحيوى


الحمى الروماتيزمية الحقيقة و آلام المفاصل و العضلات الروماتيزمية

علاج التهابات الاعصاب NEURITIS وآلام الاعصاب NEURALGIA

علاج عرق النسا و الآلام الناتجة عن رفع الاحمال الثقيلة و النقرس

علاج الامراض الجلدية مثل
( الطفح الدملى ـ مرض الذئبة LUPUS ـ علاج الملاريا )

ثبت علميا قدرته على علاج الصدفية التى تصيب الجلد بالتقشير

علاج المفاصل عند اصابتها بالروماتيزم وعلاج آلام المفاصل عدا الناتجة عن السل او الزهرى

علاج الإلتهابات و الآلام العصبية
( neuralgia & neuitis )

تستخدم لتقليل انتشار الامراض السرطانية الخاصة بالجهاز الهضمى

يستخدم لعلاج روماتيزم العضلات و القلب و فى الكوريا مرض الرقص
( CHORIA )

لعلاج بعض الالتهابات مثل التهابات العصب الوركى و الفخذى

لعلاج اعصاب الوجه و علاج المرضى يعانون من اضطراب او زيادة ضربات القلب

علاج بعض امراض العيون مثل
( التهاب القزحية ـ التهاب الجسم الهدبى )
وتقليل ضغط قاع العين

يستخدم لعلاج تضخم الغدة الدرقية المصحوب بجحوظ العينين

يعمل على تمدد الجدر الخارجية للاوعية الدموية لذلك له تـــاثـيــر مهبــط لـضغـط الدم لوجــود مادة الهستامين به وعلاج من يعانون من سيولة الدم حيث يعمل على زيادة نسبة تجلطه

رفع كفائة جهاز المناعة و بالتالى رفع المناعة الطبيعية بالجسم لذوى المناعة الضعيفة

ثبت علميا انه يستعمل لعلاج مرض الإيدز
( بحث أميركى)

علاج تسمم الحمل و الإجهاض المتكرر
منقول
شكرا اخ قشو لكن نتمنى ان يكون لنا وللموقع عنكاواحصة من العسل الذي تنتحه في البيت مع الشكر

272
                                      ܞ
ܡܩܠܤܐ ܡܘܚܒܐ ܚܩܝܪܐ ܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܝܫܘܥ ܚܘܒܝ ܘܐܝܩܪܝ ܩܐ ܡܩܠܤܘܬܘܟܘܢ ܩܒܠܘܢ ܀ ܪܒܝ ܫܡܫܐ ܠܐܠܐ ܡܠܝܢܬܐ ܓܘ ܟܠܝܗܝ ܐܢܐ ܕܪܐ ܘܙܒܢܐ ܝܪܝܟܐ ܕܦܝܫܠܗ ܐܗܐ ܠܫܢܐ ܩܕܝܫܐ ܡܕܘܡܪܐ ܒܐܢܝ ܢܘܟܪܝܐ ܐܘܦ ܐܕܝܘܡ ܐܚܢܢ ܟܬܒܚ ܒܠܫܢܐ ܕܐܢܝ ܢܘܟܪܝܐ ܕܟܐ ܥܒܝܕܐܝܢܐ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܘܚܝܠܐ ܥܠܢ ܐܫܘܪܝܐ ܕܠܐ ܩܪܚ ܗܘܐ ܘܟܬܒܚ ܗܘܐ ܒܠܫܢܐ ܕܓܢܢ ܀ ܡܘܚܒܝ ܘܤܘܓܘܠ ܫܡܫܐ ܐܢܐ ܐܗܐ ܐܝܠܗ ܠܫܢܝ ܕܗܘܝܐ ܝܠܗ ܕܪܓܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܩܐ ܕܘܢܝܐ ܒܐܗܐ ܠܫܢܐ ܒܘܬ ܐܙܠ̄ܢ ܠܦܠܫܐ ܒܚܝܠܐ ܕܢܘܟܪܝܐ ܠܐ ܡܨܢ ܐܙܠܢ ܠܩܪܒܐ ܗܘܝܬܘܢ ܒܣܝܡܐ ܪܒܐ ܐܠܗܐ ܗܘܐ ܡܢܬܝܢܘܟܘܢ ܐܘܦܙܐ ܐܝܬܠܝ ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܪܒܐ ܓܘܪܬܐ ܡܢ ܪܢܘܝܐ ܕܥܢܟܒܐ ܕܟܐ ܩܕܡ ܩܒܠܐܠܝ ܚܒܪܐ ܓܘ ܥܢܟܒܐ ܘܡܡܛܘܝܐ ܡܠܘܐܝ ܒܠܫܢܐ ܕܓܢܝ ܡܩܠܣܐ ܡܫܡܫܢܐ ܐܡܝܢ ܀ قشو ابرهيم نيروا ؟   

273
                                   ܞ
ܗܘܝܬܘܢ ܒܤܝܡܐ ܪܒܐ ܟܠܘܟܘܢ ܡܝܘܩܪܐ ܘܚܩܝܪܐ ܦܠܚܐ ܕܥܢܟܒܐ ܩܐ ܕܐܗܐ ܡܗܝܪܬܘܟܘܢ ܩܬܝ ܐܝܬܠܝ ܚܕܐ ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܓܘܬܐ ܡܢܘܟܘܢ ܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܗܘܝܬܘܢ ܓܘ ܫܘܘܫܜܐ ܘܡܢܬܝܬܐ ܐܡܝܢ ܀ قـــــشــــو إبـــــراهـــــيــــم نـــيـــروا ؟                       
                                     

305
الزيارة الثانية من اقربائي الى قرية قارو نيرو

311
نتاجات بالسريانية / أمثال وحكم
« في: 19:06 21/07/2014  »

319
المنبر الحر / رد: نيراريات – 25 -
« في: 16:13 14/07/2014  »

325
رد: السعودية.. إرهابيان يفجران نفسيهما في مبنى حكومي

365


410
نتاجات بالسريانية / ktbona astangeluon
« في: 18:49 27/01/2014  »
449
نتاجات بالسريانية / رد
« في: 21:03 18/10/2013  »

صفحات: [1] 2 3 4