ankawa

المنتدى الثقافي => نتاجات بالسريانية => الموضوع حرر بواسطة: ROMANOS في 19:29 09/04/2008

العنوان: ܠܐܦ̈ܝ ܡܠܦܢܐ ܡܝܩܪܐ ܢܝܢܘܣ ܐܚܐ ܒܪ ܠܘܝܬܢ ܐܘܡܬܢ
أرسل بواسطة: ROMANOS في 19:29 09/04/2008
08/04/2008   

ܠܐܦ̈ܝ ܡܠܦܢܐ ܡܝܩܪܐ ܢܝܢܘܣ ܐܚܐ ܒܪ ܠܘܝܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܕܠܐܦ̈ܝ
ܡܬܢ ܘܝܪܬܘܬܢ ܘܡܘܠܟܢܢ ܐܬܘܪ ܐܪܥܐ ܕܐܒܗ̈ܬܢ.


ܟܕ ܒܫܡ ܙܘܥܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܕܐܘܪܝܦܝ¡ ܕܝܠܢܐܝܬ ܦܫܛܝܢܢ ܚܘܒܢ ܘܫܠܡܢ ܘܐܝܩܪܢ ܥܡ ܒܘܝ̈ܐܐ ܠܟ ܘܠܐܝܩܪܬܟ ܓܘܢܐܝܬ. ܛܒܐ ܕܥܘܢܕܢܗ̇ ܕܡܢܚܬܐ ܐܡܟ ܣܝܖܐ ܚܒܝܒ ܫܡܥܘܢ ܫܡܥܢܢ¡ ܜܒܐ ܗܢܐ ܠܒܘܝ̈ܐܐ ܕܝܠܢ ܗܠܝܢ ܠܟ ܘܠܐܝܩܪܬܟ ܦܪܝܫܐܝܬ ܘ ܓܘܢܐܝܬ ܡܩܪܒܝܢܢ.

ܡܟܝܠ ܒܨܒܝܢ ܡܪܗ̇ ܟܕ ܣܒܥܬ ܫܢ̈ܝܐ ܘܝܘܡ̈ܬܐ ܘܒܣܝܒܘܬܐ ܒܪܝܟܬܐ ܘܟܚܝܕܬܐ ܐܫܩܠܬ ܓܦܐ ܠܥܠܡܥܠܡܝܢܝܘܬܐ¡ ܠܐܬܪܐ ܗܘ ܕܪ̈ܘܚܢܐ ܕܒܘܣܡ̈ܘܗܝ ܠܐ ܡܘܦܝܢ ܘܛܘܒ̈ܘܗܝ ܠܐ ܦܛܪܝܢ¡ ܛܘܒܐ ܠܗ̇ ܕܡܢ ܠܐܘܬܐ ܘܛܘܪ̈ܦܘܗܝ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܐܬܚܪܪܬ ܘܠܐܬܪܐ ܕܓܐܘ̈ܬܐ ܠܘܬ ܡܪܗ̇ ܐܬܘܥܕܬ.

ܟܕ ܒܓܦ̈ܐ ܩܠܝܠ̈ܬܐ ܕܪܘܚܐ ܠܚܫܐ ܕܝܠܟܘܢ ܡܫܬܘܬܦܝܢܢ¡ ܡܢ ܚܙ̈ܐ ܗܟܝܠ ܬܪ̈ܥܝܬܢܝܐ ܕܝܠܢ ܠܟܘܢ ܒܘܝ̈ܐܐ ܠܒܢ̈ܝܐ ܡܩܪܒܝܢܢ¡ ܡܢܗ ܗܘ ܕܒܢܦܫ̈ܬܢ ܠܣܒܪܐ ܕܩܝܡܬܐ ܫܪܪ ܡܦܝܣܝܢܢ ܕܠܡܢܚܬܐ ܐܡܟܘܢ ܡܢ ܒܝܢܬܢ ܦܪܫ ܢܢܝܚ ܘܢܚܣܐ¡ ܒܓܢܘܢܗ ܪܘܚܢܝܐ ܕܡܛܝܒ ܠܓܒ̈ܘܗܝ ܢܒܣܡ¡ ܚܝ̈ܐ ܢܓܝܪ̈ܐ ܡܫܪ̈ܛܚܝ ܛܒ̈ܬܐ ܘܪ̈ܣܡܝ ܗܢܝܐܘ̈ܬܐ ܥܠ ܟܘܠܟܘܢ ܒܪ̈ܚܡܘܗܝ ܫܦܝܥ̈ܐ ܘܚܢܢܗ ܐܠܗܝܐ. ܪܝܫܐ ܒܣܝܡܐ ܠܟܘܟܘܢ. ܠܕܝܠܟܘܢ ܡܛܟܣܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܕܝܡܩܪܛܝܬܐ ܦܪܥܐ ܕܐܘܪܝܦܝ ܘܚܘܝܕܐ ܕܚܘܕܪ̈ܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܒܐܠܡܐܢܝܐ ܘܒܘܐܪܝܦܝ

07 ܢܝܣܢ 6758 ܐܬܘܪܝܬܐ 2008 ܡܪܢܝܬܐ

ܨܒܪܐ ܐܠܩܐܢ
ܫܠܝܡܘܢ ܝܘܢܢ


http://www.ado-world.org/en/news.php?id=7294&lang=ar