المحرر موضوع: ܝܐ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢ̈ܐ ܝܲܕܝܼܕܹܐ ܫܒܼܘܼܩ ܗܵܘܹܐ ܩܵܬܵܘܟܼܘܼܢ ܝܲܚܝܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܐ  (زيارة 1929 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل عوديشو سادا

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 497
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
ملاحظة:أرجو نشر الموضوع على الملف pdf المرفق مع الوورد في الأسفل. لأن الفونت(الخط) السرياني أوضح وأفضل لقراء السريانية.
مع الشكر والتقدير..
أيّها المسؤولون الأكارم، اقتدوا بـ (يحيى
ܝܐ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢ̈ܐ ܝܲܕܝܼܕܹܐ ܫܒܼܘܼܩ ܗܵܘܹܐ ܩܵܬܵܘܟܼܘܼܢ ܝܲܚܝܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܐ
ܡܠܘ̇ܐܵܐ ܦܪܝܼܣܐ ܒܠܫܵܢܐ ܥܲܪܒܼܵܝܐ ܓܵܘ ܒܸܝܬܼ ܗܲܘܦܐ ܕܥܲܢܟܵܘܐ
ܒܝܲܕ ؛ ܟܲܡܵܐܠ ܠܲܥܵܙܵܪ
ܬܲܪܓܵܡܬܐ ܥܲܠ ܠܸܫܵܢܐ ܐܵܬܘܼܪܵܝܐ ܣܸܦܪܵܝܐ
ܒܝܲܕ ؛ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘ̇ܥ ܣܵܗ̄ܕܐ ܝܘܼܚܲܢܐ


ܗܲܘܢܵܢ̈ܐ ܒܢܵܓ̮ܝܼܒܘܼܬܼܐ ܘܫܲܦܝܼܪܘܼܬܼܐ ܘܒܵܨܘ̇ܝ̈ܐ ܠܪܘܼܡܪܵܡܐ ܘܲܓܡܝܼܪܘܼܬܼܐ ܓܵܘ ܕܵܐܗܐ ܬܹܒܹܝܠ، ܐܵܢܝܼ ܟܹܐ ܕܵܥܪܝܼ ܠܓܵܐܢܲܝܗܝ̈ ܒܲܡܕܲܪܫܵܢܘܼܬܼܐ ܒܟܠ ܥܸܕܵܢܐ، ܒܚܲܕ̄ ܢܸܣܝܘ̇ܢܐ ܡܢܲܝܗܝ̈ ܕܦܵܪܩܝܼ ܦܲܘܕܹܐ(ܚܸܠܛ̈ܐ) ܕܩܝܼܡܠܗ̄ܘ̇ܢ ܒܝܼܵܝܗܝ̈ ܒܡܲܫܩܠܲܝܗܝ̈ ܥܲܡ ܚܲܝܘܼܬܼܐ، ܦܲܘܕܹܐ ܕܲܥܒܼܝܼܕܠܗ̄ܘ̇ܢ ܗܸܦܟܐ ܡܪܲܝܡܵܢܐ ܥܲܠ ܚܲܝܘܼܬܲܝܗܝ̈ ܘܚܲܝܘܼܬܼܐ ܕܚܹܪ̈̄ܢܹܐ ܒܡܲܚܕܘ̇ܪܐ ܕܒܸܚܵܝܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܒܝܹܗ، ܒܚܲܕ̄ ܦܸܬܼܓܼܵܡܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ ܟܠ ܦܲܪܨܘ̇ܦܐ ܡܢܲܝܗܝ̈ ܘܵܠܹܐ ܕܗܵܘܹܐܠܹܗ ܓܠܲܝܬܐ ܕܚܘܼܫܒܘܼܢܝܐ ܥܲܡ ܓܵܐܢܹܗ ܘܒܵܩܸܪ ܠܓܵܐܢܹܗ ܐܵܗܐ ܫܘܼܐܵܠܐ،؟ ܡܘܼܕܝܼ ܒܐܵܡܪܹܝܬ ܩܐ ܒܲܪܢܵܫܐ ܕܝܼܠܹܗ ܓܵܘܘܼܟܼ ܒܥܲܡܲܠܝܼܬܐ ܫܲܪܝܼܸܪܬܵܗ̇ ܠܲܟܠܵܝܬܐ ܒܲܪܩܘܼܒܼܠ ܝܵܬܼܘܼܟܼ ܒܡܲܩܪܵܒܼܬܐ ܕܒܘܼܚܵܢܐ ܩܐ ܝܵܬܘܼܟܼ ܘܚܲܫܒܵܢܬܵܗ̇، ܘܲܟܡܐ ܕܓ̮ܵܪܸܒ ܕܦܵܪܹܩ ܡܢ ܦܲܘܕܐ ܒܪܵܥܹܫ ܒܪܵܥܹܫ ܚܲܕ̄ ܝܘܼܩܪܐ ܡܢ ܚܲܡܹ̈ܐ ܦܫܝܼܪ̈ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܡܢ ܨܲܕܪܸܗ ܘܡܘܼܢܝܸܚܠܗ̄ܘ̇ܢ ܠܒܹܗ ܘܲܪ̈ܥܵܫܝܵܬܹܗ ܘܒܚܲܝܹܗ ܒܚܲܕ̄ ܐܲܬܝܼܪܐ ܡܼܢ ܨܸܦܝܘܼܬܐ ܕܝܵܬܼܐ ܘܪܸܢܝܐ،، ܡܐܲܝܟܼ ܕܵܐܗܐ ܦܵܣܘ̇ܥܬܐ ܡܲܘܕܝܼܵܗ̇ ܠܚܲܕܘܼܬܼܐ ܕܢܲܦ̮ܫܐ ܐ̄ܢܵܫܲܝܬܵܗ̇ ܘܡܲܢܝܵܚܬܵܐ ܠܝܵܬܼܐ ܚܲܝܬܵܗ̇ ܘܡܹܐܙܲܠܬܐ ܒܲܦܵܣܘ̇ܥܵܬܼܐ ܠܲܫܒܼܝܼܠܐ ܢܘܼܗܪܵܢܐ ܕܨܵܡܹܝܚ ܢܘܼܗܪܹܗ ܒܥܲܡܛܵܢܘܼܬܼܐ ܕܠܸܠܝܐ ܕܒܲܗܪܸܢܝܼ ܒܝܹܗ ܐܵܢܝܼ ܕܒܸܚܵܝܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܒܥܲܡܛܵܢܘܼܝܵܬܹ̈ـܐ ܘܒܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܐܵܗܐ ܡܸܢܕܝܼ ܐܝܼܬܼ ܬܵܡܐ ܦܲܨܘ̇ܦ̈ܐ ܕܠܐ ܡܲܓܟ̮ܚܝܼ ܠܓܵܐܢܲܝܗܝ̈ ܒܬܲܚܡܵܢܬܐ ܒܐܵܗܐ ܦܵܣܘ̇ܥܬܐ ܚܲܟܝܼܡܬܵܗ̇، ܘܠܐ ܡܓ̮ܵܪܹܒ ܐܵܦܸܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܹܐ ܒܚܲܝܘܼܬܹܗ ܕܕܵܥܹܪ ܠܓܵܐܢܹܗ ܘܒܥܵܒܸܕܼ ܐܵܗܐ ܓܠܲܝܬܐ ܐܵܘ ܐܵܗܐ ܫܪܵܪܐ ܐܲܢܸܢܩܵܝܐ ܥܲܡ ܝܵܬܹܗ، ܐܵܦܸܢ ܕܝܼܬܠܹܗ ܝܼܕܵܥܬܐ ܓܡܝܼܪܬܵܗ̇ ܕܝܼܬܠܹܗ ܥܒܼܵܕܹܐ ܠܐ ܚܫܝܼܚ̈ܐ ܘܛܘܼܠܸܩܠܹܗ ܠܟܠ ܡܢܕܝܼ ܫܲܦܝܼܪܐ ܕܝܼܬ ܗ̄ܘܵܐܠܹܗ ܒܝܵܬܹܗ،، ܘܒܲܪܢܵܫܐ ܕܦܵܣܹܝܥ ܒܐܵܗܐ ܥܒܼܵܕܐ ܫܲܦܝܼܪܐ ܘܬܲܚܡܸܢ ܒܚܲܫܒܵܢܬܐ ܕܓܵܐܢܹܗ ܐܝܼܬܠܹܗ ܪܥܵܫܬܐ ܒܘܵܠܝܼܬܐ ܘܝܲܨܝܼܦܘܼܬܼܐ ܩܫܝܼܬܼܵܗ̇ ܕܦܵܠܹܛ ܩܵܡ ܐ̄ܢܵܫ̈ܐ ܒܚܸܙܘܐ ܕܲܓܒܼܝܼܠܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܐ ܛܵܒܼܐ، ܚܲܕ̄ ܟܝܵܢܐ ܒܸܫ ܛܝܼܡܵܢܐ ܒܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܢܲܣܝܘ̇ܢܹܐ ܝ̄ܠܹܗ ܕܓܲܫܡܸܢ ܐ̄ܢܵܫܘܼܬܹܗ ܘܒܲܪܢܵܫܘܼܬܹܗ ܕܡܲܚܙܹܗ ܠܨܸܦܝܘܼܬܼܐ ܕܢܲܦ̮ܫܹܗ، ܘܐܝܼܡܵܢ ܕܪܵܥܹܫ ܕܲܛܘܼܠܸܩܠܹܗ ܠܚܲܕ̄ ܗܲܕܵܡܐ ܡܢ ܗܲܕܵܡ̈ܐ ܕܦܲܪܨܘ̇ܦܵܝܘܼܬܹܗ ܐܵܘ ܣܝܵܓܼܐ ܕܝܲܕܝܼܕܘܼܬܹܗ ܢܦܝܼܠܹܗ ܬܚܘܼܬ ܫܓܼܘܼܫܝܐ ܘܡܵܐ ܕܦܵܐܹܫ ܡܘܼܪܝܸܙܐ ܥܲܠ ܕܵܐܗܐ ܡܸܢܕܝܼ ܡܢ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܼܐ ܥܲܠ ܚܫܝܼܚܘܼܬܹܗ(ܐܲܗܠܝܼܵܬܝܼܗܝܼـ) ܘܲܡܨܵܝܵܬܹ̈ܗ ܒܗܵܝـ ܥܸܕܵܢܐ ܒܥܵܒܸܕ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܼܐ ܓܠܝܼܬܼܵܗ̇ ܕܠܐ ܕܚܝܼܠܘܼܬܼܐ ܘܒܟܠ ܫܸܠܝܘܼܬܼܐ ܒܗܵܘܹܐܠܵܗ̇ ܡܲܥܸܒܕܵܢܘܼܬܼܐ ܓܪܵܫܬܐ ܠܡܲܘܕܵܝܬܐ ܕܦܲܪܨܘ̇ܦܐ ܕܠܐ ܝ̄ܠܹܗ ܚܫܝܼܚܐ، ܘܦܵܐܸܫ ܫܩܝܼܠܐ ܐܵܗܐ ܡܢܕܝܼ ܕܪܵܫܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ ܘܢܸܣܝܘ̇ܢܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ ܒܝܘܼܬܼܪܵܢܐ ܥܲܠ ܫܸܫܠܬܐ ܕܢܸܣܝܘ̇ܢ̈ܐ ܒܡܸܬܚܐ ܕܚܲܝ̈ܐ ܝܵܪ̈ܝܼܟܹܐ، ܘܢܵܫ̈ܐ ܕܒܸܫ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܠܐܵܢܝܼ ܥܒܼܵܕܹܐ ܕܲܓܠܵܝܬܐ ܥܲܡ ܢܲܦ̮ܫܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢ̈ܐ ܦܘܼܪ̈ܢܵܣܵܝܹܐ ܒܟܠܲܝܗܝ̈ ܚܲܠܸܩܝܵܬܼܐ ܕܦܘܼܪ̈ܢܵܣܹܐ ܘܥܲܠ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܫܵܘܝܘܼܝܵܬܹ̈ܐ، ܡܛܠ ܚܲܒܪܐ ܕܦܵܠܹܛ ܡܢ ܦܘܼܡܐ ܕܡܸܫܬܲܐܠܵܢܐ ܒܗܵܘܹܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܐ ܒܝܹܗ ܘܦܘܼܢܵܝܐ ܒܗܵܘܹܐ ܒܗܸܦܟܐ ܥܲܠܠܹܗ ܐܸܢ ܗܵܘܹܐ ܡܪܝܼܡܵܢܐ ܐܵܘ ܡܣܵܝܡܵܢܐ، ܐܝܼܢܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܒܸܩܝܵܡܐ ܝ̄ܠܹܗ ܒܝܹܗ ܘܒܸܥܒܼܵܕܹܗ ܕܝܼܠܹܗ ܕܝܼܠܵܢܵܝܐ ܒܢܵܫ̈ܐ ܐ̄ܚܹܪ̈ܢܹܐ ܠܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܡܢ ܥܵܩܸܠܕܵܪܘܼܬܼܐ ܐܵܘ ܚܲܟܝܼܡܘܼܬܼܐ ܕܢܵܦܹܠ ܚܲܕ̄ ܦܲܪܨܘ̇ܦܐ ܒܚܲܕ̄ ܦܲܘܕܐ ܐܵܘ ܚܸܠܛܐ ܘܢܵܫ̈ܐ ܐ̄ܚܹܪ̈ܢܹܐ ܒܝܲܗܒܼܝܼ ܛܝܼܡܐ ܛܝܼܡܵܢܐ ܥܲܠܠܹܗ، ܘܡܸܢܕܝܼ ܕܝܼܠܹܗ ܒܬܸܕܡܪܘܼܬܐ ܒܐܲܢܲܝ̈ ܝܵܘܡܵܬܼܐ ܕܟܠ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܐ ܦܘܼܪܢܵܣܵܝܐ ܐܝܼܡܵܢ ܕܒܵܩܪܸܬܠܹܗ ܒܫܘܼܐܵܠܐ ܚܕܵܪ ܚܕܵܐ ܢܲܚܦܘܼܬܼܐ ܐܵܘ ܬܝܼܟܘܼܬܼܐ ܦܘܼܪܢܵܣܵܝܬܵܗ̇ ܕܝܼܸܠܵܗ̇ ܓܵܘ ܡܕܲܒܪܵܢܝܼܬܹܗ ܕܝܼܣܝܼܪܬܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܒܝܼ ܚܪܵܒܼܐ، ܒܐܵܡܸܪ ܕܗܵܝـ ܨܒܘܼܬܐ ܠܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܓܵܘ ܐܝܼܕܹܗ ܡܛܠ ܢܦܝܼܠܐ ܝ̄ܠܹܗ ܬܚܘܼܬ ܡܲܥܸܒܕܵܢܘܵܬܼܐ ܓܘܼܒܼܪ̈ܐ ܕܲܦܝܵܫܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܦܠܝܼܚ̈ܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠܹܗ ܡܢ ܓܸܢ̄ܒܵܢ̈ܐ ܥܹܠܠܵܝ̈ܐ ܕܒܸܥܒܼܵܪܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܒܨܸܒܘܵܬܹܗ ܘܲܓ̮ܘܵܓ̮ܝܵܬܹܗ ܡܐܲܝܟܼ ܨܸܒܼܝܵܢܲܝܗܝ̈، ܡܐܲܝܟܼ ܛܵܘܲܠܬܐ(ܕܘܼܡܝܐ) ܒܲܓܡܝܼܪܘܼܬܼܐ، ܘܟܹܐ ܡܲܝܕܹܥ ܠܲܒܪܝܼܪܘܼܬܼܐ ܕܡܲܫܛܵܚܹܗ ܡܢ ܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܕܲܒܪܹܐܠܹܗ ܘܡܐ ܒܸܗܘܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܘܒܐܵܙܹܠ ܒܬܲܚܡܲܢܬܹܗ ܒܸܫ ܪܸܚܩܐ ܡܢ ܗܵܘ ܡܸܢܕܝܼ ܘܡܲܘܕܹܥ ܠܲܟܠܵܝܬܹܗ ܥܲܡܘܼܟܼ ܘܣܵܢܸܕ ܠܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܕܐܲܡܪܸܬܠܹܗ ܘܬܲܚܡܢܸܬ ܒܝܹܗ،،، ܘܵܠܹܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܥܲܠܠܵܘܟܼܘܼܢ ܡܝܲܩܪ̈ܐ ܝܲܕܝܼܕܹܐ ܕܫܵܩܠܝܼܬܘܼܢ ܛܘܼܦ̮ܣܐ ܡܢ ܫܘܼܥܝܼܬܼܐ ܕܝܲܚܝܐ ܒܪܘܼܢܐ ܕܐܲܟܬܲܡ ܥܲܡ ܚܲܠܝܼܦܐ ܐܲܠܡܲܐܡܘܼܢ ܟܲܕ ܒܹܐܡܵܪܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܗܵـܝ ܫܘܼܥܝܼܬܼܐ؛ ܒܙܲܒܼܢܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܐ ܕܐܲܠܡܲܐܡܘܼܢ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘܐ ܓܵܘ ܒܲܓܼܕܵܕ ܚܲܕ̄ ܕܲܝܵܢܐ ܕܕܲܝܵܢ̈ܐ ܕܫܡܹܐ ܝܼܗ̄ܘܐ ܝܲܚܝܐ ܒܪܘܼܢܐ ܕܐܲܟܬܲܡ ܕܝܼܗ̄ܘܐ ܡܫܲܡܗܐ ܒܟܹܐܢܘܼܬܹܗ ܘܨܸܦܝܘܼܬܹܗ ܘܲܦܣܵܥܬܹܗ ܒܝܼ ܫܪܵܪܐ ܕܠܲܝܬ ܗ̄ܘܵܠܹܗ ܕܚܝܼܠܘܼܬܼܐ ܡܢ ܐ̄ܢܵܫ̈ܐ ܕܲܪ̈ܝܵܢܹܐ ܕܠܲܘܡܐ ܘܬܝܼܟܘܼܬܼܐ، ܘܒܚܲܕ̄ ܡܢ ܝܵܘܡܵܬܼܐ ܒܥܹܐܠܹܗ ܐܲܠܡܲܐܡܘܼܢ ܕܥܵܒܸܪ ܗ̄ܘܐ ܓܵܘ ܦܘܼܠܚܵܢܐ ܕܕܝܵܢܬܐ ܟܲܕ ܒܥܹܐܠܹܗ ܕܡܲܚܙܹܗ ܩܐ ܕܲܝܵܢܐ ܕܕܲܝܵܢ̈ܐ ܚܲܕ̄ ܫܒܼܝܼܠܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܐ ܒܚܲܕ̄ ܡܢ ܨܸܒܘܵܬܼܐ، ܐܝܼܢܐ ܝܲܚܝܐ ܠܐ ܩܒܝܼܠܹܗ ܘܲܒܥܹܐܠܹܗ ܠܲܕܝܵܢܬܹܗ ܒܗܵܘܝܵܗ̇ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܼܐ ܐܵܦܸܢ ܕܦܵܐܹܫ ܩܛܝܼܥܐ ܪܹܫܹܗ، ܘܲܡܠܹܐܠܹܗ ܠܒܐ ܕܐܲܠܡܲܐܡܘܼܢ ܒܚܲܣܵܡܘܼܬܼܐ ܘܲܒܥܹܐܠܹܗ ܕܥܵܒܸܕܼ ܡܢ ܝܲܚܝܐ ܡܸܬܼܢܵܩܡܵܢܘܼܬܼܐ ܩܫܝܼܬܼܵܗ̇ ܒܒܝܼܫܘܼܬܼܐ، ܘܲܡܬܘܼܓܒܸܪܹܗ ܩܵܬܹܗ ܚܲܕ̄ ܡܨܝܼܕܬܵܗ̇ ܕܡܲܢܦܸܠܹܗ ܓܵܘܵܗ̇ ، ܟܲܕ ܫܘܼܕܸܪܹܗ ܩܵܬܹܗ ܬܠܵܬܼܐ ܡܢ ܚܲܕܸܡܝܵܬܹܗ ܕܗ̄ܘܹܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܠܚܵܕܼܪ̈ܘܸܢܹܗ ܘܒܸܡܚܵܝܐ ܠܗܵܘܵܙ̈ܐ ܘܩܝܼܢܵܬܼܐ ܒܙܸܡܪܐ ܘܪܸܩܕܐ ܡܲܗܢܝܼܵܢ̈ܐ ܫܲܦܝܼܪ̈ܐ ܘܲܗܘܹܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܠܚܵܕܸܪ̈ܘܵܢܹܗ ܗܲܠ ܕܩܵܡ ܡܲܢܦܝܼܠܹܗ ܡܢ ܪܵܘܵܝܘܼܬܹܗ ܘܚܘܼܡܠܵܢܹܗ ،، ܘܐܝܼܡܵܢ ܕܡܘܼܢܝܸܚܠܹܗ ܒܵܐܠܹܗ ܡܢܲܝܗܝ̈ ܩܵܡ ܩܵܪܹ̈ܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܒܚܲܕ̄ ܠܸܠܝܐ ܚܸܠܝܵܐ ܘܫܲܦܝܼܪܐ ܘܫܘܼܪܹܐܠܹܗ ܫܬܵܝܐ ܚܲܡܪܐ ܡܢ ܣܸܦܘܵܬܼܐ ܕܚܲܕ̄ ܡܢ ܚܲܕܸܡܝܵܬܼܐ ܕܝܼܬܠܵܗ̇ ܝܼܕܵܥܬܼܐ ܒܡܲܫܬܵܝܬܐ ܕܚܲܡܪܐ ܘܲܡܬܵܪܲܨܬܐ ܕܚܘܼܒܐ ،، ܘܒܗܵـܝ ܥܸܕܵܢܐ ܒܣܘܼܪܗܵܒܼܐ ܥܒܸܪܹܗ ܥܲܠܠܹܗ ܐܲܠܡܲܐܡܘܼܢ ܘܩܵܡ ܕܵܒܸܩܠܹܗ ܒܓܘܼܢܚܐ ܣܗܝܼܕܐ ܒܝܼ ܚܙܲܝܬܐ ܕܥܲܝܢܐ ،، ܘܲܢܦܝܼܠܹܗ ܕܲܝܵܢܐ ܕܕܲܝܵܢ̈ܐ ܘܡܘܼܪܸܡܠܹܗ
ܩܵܬܹܗ ܠܫܲܪܝܘܼܬܹܗ(ܐܸܣܬܵܩܵܠܵܬܝܼܗـܝܼ) ܗܵܫܵܐܝܼܬܼ ،، ܥܲܡ ܕܵܐܗܐ ܒܲܝܬܐ ܡܢ ܡܫܘܼܚܬܐ ؛؛

ܝܵܐ ܡܵܪܝܼ ܘܐܲܡܝܼܪܐ ܕܟܠܲܝܗܝ̈ ܐ̄ܢܵܫ̈ܐ
ܡܘܼܓܪܸܫܠܹܗ ܒܫܘܼܠܛܵܢܹܗ ܗܵܘ ܕܝܼܗ̄ܘܐ ܡܲܫܬܘܼܝܐ̄ܝܼ
ܘܲܕܡܝܼܟܼܠܝܼ ܘܲܛܠܝܼܩܠܝܼ ܘܡܲܫܬܝܼܵܢܐ ܩܵܡ ܡܲܪܚܸܫܠܝܼ
ܘܡܐܲܝܟܼ ܕܝܼܘܸܬ ܒܸܚܙܵܝܐ̄ܝܼ ܓܢܝܼܒܼܐ ܡܢ ܗܲܘܢܐ ܘܬܲܘܕܝܼܬܼܐ
ܡܓܵܒܝܼ ܩܐ ܒܲܓܼܕܵܕ ܐ̄ܢܵܫܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ
ܐܢܐ ܝܼܘܸܢ ܓܲܒܼܪܐ ܡܲܢܝܵܚܬܐ ܩܲܛܠܵܠܝܼ
ܘܩܝܼܬܼܵܪܐ ܘܝܲܬܪܐ ܡܲܚܹܐܠܝܼ